86

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 30. novembra 1977

o dočasnej správe národného majetku

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb.:


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje dočasnú správu národného majetku,

a) pri ktorom pri jeho nadobudnutí štátom nie je zrejmé, ktorá štátna organizácia ho má spravovať,

b) o ktorom sa zistí, že nie je v správe žiadnej štátnej organizácie.

(2) V dočasnej správe podľa odseku 1 písm. a) je majetok, ktorý štát nadobudol

a) výrokom súdu o prepadnutí majetku alebo o prepadnutí alebo zhabaní veci podľa ustanovení § 51 a 52, § 55, 56 a 73 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 113/1973 Zb. a podľa ustanovení § 2 až 6, 10 a 11 zákona č. 150/1969 Zb. o prečinoch,

b) výrokom o prepadnutí alebo zhabaní veci podľa ustanovení § 26, 31 a 32 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku,

c) výrokom o prepadnutí alebo zhabaní tovaru (veci), pripadnutím zvyšku výťažku z predaja tovaru (veci) a vzdaním sa tovaru (veci) podľa ustanovení § 89, 90, 115, § 109 ods. 1, § 110 ods. 1 písm. c) colného zákona č. 44/1974 Zb.,

d) darovaním podľa ustanovení § 407 a 408 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.,1)

e) dedením zo závetu alebo pripadnutím dedičstva podľa ustanovení § 460 a nasl. Občianskeho zákonníka,

f) pripadnutím nájdených, opustených alebo skrytých vecí štátu alebo vydaním neoprávneného majetkového prospechu štátu podľa ustanovení § 453 a 456 druhej vety Občianskeho zákonníka,

g) pripadnutím predmetu úschovy štátu podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve,

h) výrokom o pripadnutí predmetu úschovy štátu podľa ustanovení § 74 až 76 Notárskeho poriadku č. 95/1963 Zb.,

i) na základe iných právnych predpisov,2)

j) na základe medzištátnych zmlúv (dohôd).

DRUHÁ ČASŤ

Dočasná správa národného majetku

§ 2

(1) Dočasnú správu národného majetku uvedeného v § 1 vykonáva, pokiaľ nie je v odseku 3 alebo osobitným predpisom3) ustanovené ináč, okresný národný výbor alebo jemu na roveň postavený národný výbor (ďalej len „okresný národný výbor“), v obvode ktorého sa majetok nachádza.

(2) Ak v prípadoch, keď štát nadobudol majetok výrokom súdu alebo dedením, okresný národný výbor, v obvode ktorého bolo posledné bydlisko pôvodného vlastníka, zistí, že nadobudnutý majetok sa nachádza aj v obvode iných okresných národných výborov, bezodkladne o tom upovedomí okresné národné výbory, v obvode ktorých sa štátom nadobudnutý majetok nachádza. Tieto národné výbory sú povinné ihneď sa ujať dočasnej správy majetku. To platí obdobne pre národný výbor, ktorý prijal ponuku bezodplatného prevodu vecí do vlastníctva štátu.

(3) Dočasnú správu národného majetku uvedeného v § 1 ods. 2 písm. c) vykonáva colnica.

§ 3

Povinnosti okresného národného výboru

(1) Okresný národný výbor je povinný národný majetok uvedený v § 1 zistiť, spísať, spravovať ho a vykonať jeho účelné rozmiestnenie prevodom do správy štátnych organizácií alebo vlastníctva iných socialistických organizácií než štátnych, prípadne do vlastníctva občanov, alebo ináč s ním konečným spôsobom naložiť. Zistenie a spísanie majetku sa nevykoná, pokiaľ tento majetok bol už predtým zaistený podľa ustanovenia § 347 Trestného poriadku.

(2) Ak k veciam prevzatým štátom uplatnia vlastnícke práva tretie osoby, okresný národný výbor prerokuje ich žiadosti. Ak po posúdení predložených dôkazov o vlastníctve dôjde k záveru, že uplatnený nárok je oprávnený, vydá vec vlastníkovi. Pokiaľ tretie osoby nepochybne nepreukážu vlastnícke právo k veciam prevzatým štátom, okresný národný výbor ich odkáže na občianske súdne konanie4) s výzvou, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako mesiac od doručenia výzvy, preukázali, že svoj nárok uplatnili.

§ 4

Evidencia majetku v dočasnej správe

(1) Každý prípad nadobudnutia majetku štátom vedie okresný národný výbor v operatívnej evidencii, ktorú tvoria

a) register podstát,5)

b) menný index k registru podstát,

c) zoznam a opis majetku,6)

d) skladové knihy.7)

(2) Ak sú niektoré veci v spoluvlastníctve iných osôb alebo ak doteraz boli v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, okresný národný výbor uvedie túto skutočnosť v zozname [odsek 1 písm. c)].

(3) Príjmy a výdavky dočasnej správy rozpočtujú okresné národné výbory8) a pre ich účtovanie platia účtovné predpisy.9)

(4) Okresný národný výbor, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, zabezpečí, aby nadobudnutie nehnuteľnosti štátom sa vyznačilo v evidencii nehnuteľností. Zmeny právneho stavu okresný národný výbor oznámi orgánu geodézie až po prevode nehnuteľnosti do správy (vlastníctva) socialistickej organizácie a pripojí listiny, ktoré sú podkladom zápisu zmeny právneho stavu.10) Ak vlastníctvo nehnuteľnosti prešlo na štát zo zákona,11) okresný národný výbor v oznámení orgánu geodézie sa odvolá na zákonné ustanovenie, podľa ktorého došlo k prechodu vlastníctva na štát.

(5) Nadobudnutie nehnuteľnosti devízového cudzozemca československým štátom okresný národný výbor oznámi Správe pre veci majetkové a devízové v Prahe, prípadne Správe pre veci majetkové a devízové pre Slovensko v Bratislave.

Nakladanie s národným majetkom v dočasnej správe

§ 5

(1) Okresný národný výbor, ktorý má národný majetok v dočasnej správe, bezodkladne prevedie tento majetok, okrem prípadov uvedených v odseku 2, alebo pokiaľ si ho neponechá vo svojej správe, do správy štátnych organizácií alebo do vlastníctva iných socialistických organizácií než štátnych, ktorým môže najlepšie slúžiť pri plnení ich úloh, prípadne socialistickým organizáciám, ktorých predmetom činnosti je nákup a predaj použitých vecí. Nakladanie s vecami osobitného charakteru je upravené v § 6.

(2) S vecami a prostriedkami nadobudnutými štátom výrokom súdu o prepadnutí majetku naloží okresný národný výbor po uplynutí troch mesiacov po právoplatnosti výroku, ak sú predpoklady, že by mohla byť podaná žiadosť podľa ustanovenia § 346 ods. 1 Trestného poriadku; ak žiadosť bola podaná, vyčká právoplatnosť rozhodnutia súdu o tejto žiadosti. To sa však týka len vecí a prostriedkov, pri ktorých vznikajú pochybnosti, či sú nevyhnutne potrebné na uspokojenie životných potrieb odsúdeného alebo osôb, o výživu alebo výchovu ktorých je odsúdený podľa zákona povinný sa starať.12)

(3) S vecami, ku ktorým uplatnili vlastnícke práva tretie osoby (§ 3 ods. 2), sa naloží až po prerokovaní ich žiadosti; ak bola podaná žaloba, naloží sa s nimi až po právoplatnosti rozhodnutia súdu.

(4) Pre prevody národného majetku z dočasnej správy do správy alebo vlastníctva socialistických organizácií neplatia pre okresný národný výbor ustanovenia § 14 ods. 1 písm. c) a § 16 vyhlášky č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.

(5) Ak štát nadobudol len spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, naloží sa s ním obdobne podľa predchádzajúcich ustanovení. Pri nadobudnutí spoluvlastníckeho podielu na hnuteľných veciach sa okresný národný výbor dohodne s ďalšími spoluvlastníkmi alebo ďalšími oprávnenými o vyporiadaní týchto práv; ak k dohode nedôjde, okresný národný výbor požiada súd o zrušenie spoluvlastníctva.

(6) O vyporiadaní zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa okresný národný výbor dohodne s druhým z manželov; ak k dohode nedôjde, podá súdu návrh na vyporiadanie.13)

(7) Občanom možno previesť do vlastníctva hnuteľné veci, o ktoré neprejavili záujem socialistické organizácie a ktoré môžu byť predmetom osobného vlastníctva. Okresný národný výbor môže výnimočne aj bez predchádzajúcej ponuky socialistickým organizáciám predať občanom veci nadobudnuté štátom, ktoré môžu byť predmetom osobného vlastníctva, ak iné naloženie s nimi by vzhľadom na ich cenu bolo nehospodárne.

(9) Osobám blízkym poručiteľovi14) možno z vecí nadobudnutých štátom v dedičskom konaní výnimočne predať veci, ktoré majú pre kupujúceho význam ako pamiatka na zomretého, a to do úhrnnej odhadnej ceny 2000 Kčs.

§ 6

Nakladanie s majetkom osobitného charakteru

(1) S hnuteľnými vecami sa naloží takto:

a) Hnuteľné veci muzeálnej a galerijnej hodnoty, prípadne hodnoty dokumentujúce vývoj spoločnosti dá okresný národný výbor posúdiť príslušnému orgánu krajského národného výboru na úseku kultúry a prevedie ich bezodplatne do správy tej organizácie, ktorú mu uvedený orgán označí. Kultúrne pamiatky a veci muzeálnej a galerijnej hodnoty vojenského charakteru (starožitné zbrane, zbroj, rovnošaty, výstroj, vojenské odznaky, vojenské pamiatky, rady, vyznamenania, medaile s príslušnými dekrétmi, vlajky, zástavy a osobné pamiatky na účastníkov prvého a druhého odboja), pokiaľ sú celoštátneho významu, okresný národný výbor bezodplatne prevedie do správy Vojenského múzea v Prahe. Hnuteľné veci archívnej hodnoty okresný národný výbor bezodplatne prevedie do správy príslušného Štátneho oblastného archívu.

b) Knihy a inú tlač, ktoré príslušný orgán okresného národného výboru na úseku kultúry označí za vhodné, aby boli ako celok alebo po častiach prevedené do jednej alebo viacerých knižníc, okresný národný výbor bezodplatne prevedie do správy knižníc označených týmto orgánom. Ostatné knihy a tlač okresný národný výbor ponúkne za odplatu antikvariátu n. p. Kniha.

c) Spracované drahé kovy, drahokamy, perly a mince z drahých kovov (s výnimkou zlatých mincí každého druhu), pokiaľ nebudú prevedené podľa písmena a) do správy organizácií, ktoré určí kultúrny orgán, okresný národný výbor prevedie za odplatu do správy odborového podniku Klenoty. Nespracované drahé kovy (s výnimkou zlata definovaného v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve) okresný národný výbor prevedie za odplatu do správy Štátnej banky československej.

d) Poštové známky a iné štátne poštové ceniny včítane ich zbierok a iného filatelistického materiálu okresný národný výbor prevedie za odplatu do správy v Českej socialistickej republike Poštovej filatelistickej službe v Prahe a v Slovenskej socialistickej republike Poštovej filatelistickej službe v Bratislave; veci muzeálnej, galerijnej a archívnej hodnoty bezodplatne prevedie do správy Federálneho ministerstva spojov.

e) Súčiastky vojenskej výzbroje a výstroja pochádzajúce od vojakov z povolania alebo základnej služby okresný národný výbor bezodplatne prevedie do správy Federálneho ministerstva národnej obrany; súčiastky výzbroje a výstroja príslušníkov ozbrojených zborov ministerstiev vnútra bezoplatne prevedie do správy príslušného ministerstva vnútra, príslušníkov ozbrojených zborov nápravnej výchovy príslušného ministerstva spravodlivosti.

f) Zbrane, na ktoré sa vzťahujú predpisy o strelných zbraniach,15) strelivo každého druhu a výbušniny okresný národný výbor bezodplatne prevedie do správy príslušného ministerstva vnútra, ktorému odovzdá i iné veci, ktoré nie je prípustné alebo vhodné uvádzať do obehu (napríklad vysielačky, mapy, chybnú tlač, fotografie a filmy a pod.).

g) Iné cenné veci, najmä značkový porcelán, vzácne sklo, obrazy, plastiky, koberce, slohový nábytok a starožitnosti každého druhu, pokiaľ podľa písmena a) nebudú prevedené do správy organizácií, ktoré určí kultúrny orgán, okresný národný výbor prevedie za odplatu do správy odborového podniku Klenoty.

h) S liečivami, liečebnými a ortopedickými potrebami, s jedmi a jedovatými látkami okresný národný výbor naloží podľa dispozícií okresného ústavu národného zdravia.

(2) S finančnými hodnotami sa naloží takto:

a) Okresný národný výbor predloží vkladné knižky peňažnému ústavu s príkazom, aby zvyšky vkladov boli odvedené na príslušný účet okresného národného výboru v Štátnej banke československej. Ak okresný národný výbor nemá vkladnú knižku vo svojej držbe, požiada príslušný peňažný ústav s oznámením údajov, ktoré príslušný vklad dostatočne identifikujú, o vykonanie umorovacieho konania.16)

b) Okresný národný výbor vyzve štátne poisťovne, aby zvyšky hodnôt odbytného z poistenia osôb odviedli na príslušný účet okresného národného výboru v Štátnej banke československej.

c) Tuzemské a zahraničné cenné papiere odvedie okresný národný výbor Štátnej banke československej s uvedením dôvodu ich nadobudnutia štátom. Štátna banka československá odvedie prípadný výťažok ich realizácie na príslušný účet okresného národného výboru v Štátnej banke československej.

d) Valuty, devízy a zlato definované v ustanovení § 5 písm. a) a b) zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve ponúkne okresný národný výbor na odkúpenie Štátnej banke československej.

e) Odberné poukazy podniku zahraničného obchodu Tuzex predloží okresný národný výbor na odkúpenie Štátnej banke československej, ktorá ich vyplatí v korunách na príslušný účet okresného národného výboru v Štátnej banke československej.

f) Pohľadávky včítane nároku na výplatu zostatkovej hodnoty členského podielu člena stavebného bytového družstva okresný národný výbor zaúčtuje a zabezpečí ich uplatňovanie voči dlžníkom. Ak má dlžník bydlisko v obvode iného okresného národného výboru, prevedie ich správu na tento okresný národný výbor.17) Pri pohľadávkach voči zahraničným dlžníkom postupuje okresný národný výbor podľa devízových predpisov. V prípade potreby si vyžiada odporúčanie ďalšieho postupu od Správy pre veci majetkové a devízové v Prahe, prípadne od Správy pre veci majetkové a devízové pre Slovensko v Bratislave.18)

(3) Nadobudnutie práv z objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov19) oznámi okresný národný výbor Úradu pre vynálezy a objavy a nakladá s nimi po dohode s ním; autorské práva prevedie na štátnu organizáciu, ktorú určí príslušné ministerstvo financií republiky po dohode s príslušným ministerstvom kultúry republiky.20)

TRETIA ČASŤ

Záväzky

§ 7

Ak štát nadobudol majetok na základe niektorého z dôvodov uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až c) a písm. f) až j), neprechádzajú naň záväzky bývalého vlastníka veci.

§ 8

(1) Pri nadobudnutí majetku z dedičstva vyporiada okresný národný výbor záväzky poručiteľa v medziach a podľa ustanovení § 470 a 472 Občianskeho zákonníka okrem pohľadávok štátnych sporiteľní, ktoré sa vyporiadajú podľa § 10. Okresný národný výbor preto už v priebehu konania o dedičstve podá podľa § 471 ods. 2 Občianskeho zákonníka návrh, aby veritelia poručiteľa boli vyzvaní, aby oznámili štátnemu notárstvu svoje pohľadávky.21)

(2) Ak dedičstvo pripadlo štátu podľa § 462 Občianskeho zákonníka a ak nie je možné uhradiť peňažný dlh peniazmi z dedičstva, môže okresný národný výbor ponúknuť veriteľovi na úhradu dlhu veci z dedičstva, ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške dlhu. Ak predmetom dedičstva je nehnuteľnosť, ktorá nemôže byť predmetom osobného vlastníctva a ktorej hodnota presahuje výšku dlhu, ponúkne okresný národný výbor veriteľovi takú ideálnu časť tejto nehnuteľnosti, ktorej hodnota zodpovedá výške dlhu. Za takúto nehnuteľnosť sa však nepovažuje obytný dom s príslušenstvom, ktorý nie je rodinným domčekom, je však určený na bývanie a len nepodstatne prevyšuje znaky určujúce charakter rodinného domčeka.22) Ak veriteľ odmietne prijať ponúknuté veci alebo ak je dedičstvo, ktoré nadobudol štát, predlžené a ak nedošlo k dohode o prenechaní dedičstva veriteľom na úhradu dlhov, navrhne okresný národný výbor likvidáciu dedičstva.23) Veriteľovi sa však nemôžu ponúknuť na úhradu dlhu pozemky každého druhu a veci uvedené v § 6.

(3) Náklady poručiteľovho pohrebu sa pri nadobudnutí dedičstva štátom uhradia v primeranom rozsahu.24)

§ 9

Ak štát nadobudol majetok darom,25) preberá iba povinnosti (záväzky) uvedené v darovacej zmluve. Po prijatí ponuky daru vyporiada okresný národný výbor všetky prevzaté záväzky okrem pohľadávok štátnych sporiteľní, ktoré sa vyporiadajú podľa § 10.

§ 10

(1) Pokiaľ s nehnuteľným majetkom, ktorý prešiel na štát na základe niektorého z dôvodov uvedených v § 1 ods. 2, súvisia nepremlčané pohľadávky štátnych sporiteľní, upozorní okresný národný výbor štátne sporiteľne, aby svoje pohľadávky prihlásili do 30 dní od upovedomenia Správe pre veci majetkové a devízové v Prahe, prípadne Správe pre veci majetkové a devízové pre Slovensko v Bratislave. Okresný národný výbor vyznačí na prihláške spôsob a deň nadobudnutia majetku štátom. Vyporiadanie pohľadávok vykoná príslušná správa pre veci majetkové a devízové.

(2) Rovnako sa postupuje pri vyporiadaní pohľadávok štátnych sporiteľní súvisiacich s majetkom, ktorý štát nadobudol pri predaji nehnuteľnosti štátnym notárstvom pri výkone rozhodnutia.26) Vyporiadanie sa vykonáva do výšky krytej rozvrhom výťažku.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Všeobecné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

(1) Z nadobúdania vecí podľa ustanovenia § 5 ods. 7 sú vylúčení poslanci národných výborov, členovia komisií národných výborov, pracovníci národných výborov, ďalej pracovníci Zboru národnej bezpečnosti, súdov, štátnych notárstiev a prokuratúr, ako aj iných štátnych orgánov, ktorí majú spolupracovať pri zabezpečovaní majetku a pri dočasnej správe majetku nadobudnutého štátom, ako aj osoby, ktoré boli na účasť na správe a realizácii majetku prizvané (napríklad znalci).

(2) Z nadobúdania vecí podľa ustanovenia § 5 ods. 7 sú vylúčené aj osoby blízke27) funkcionárom a pracovníkom uvedeným v odseku 1.

§ 12

Pokiaľ táto vyhláška neustanovuje ináč, platia pre dočasnú správu národného majetku predpisy o správe národného majetku.

§ 13

Pokiaľ osobitný predpis neustanovuje ináč, platia ustanovenia tejto vyhlášky i pre dočasnú správu vykonávanú colnicami.28)

§ 14

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje i pri výkone dočasnej správy národného majetku, ktorý štát nadobudol pred začiatkom účinnosti tejto vyhlášky; opatrenia vykonané podľa prvších predpisov zostávajú nedotknuté.

§ 15

Výnimky z tejto vyhlášky môžu povoliť v jednotlivých prípadoch a len zo závažných dôvodov príslušné ministerstvá financií.


§ 16

Zrušujú sa smernice Ministerstva financií pre zabezpečenie a správu zaisteného majetku a pre dočasnú správu a realizáciu majetku nadobudnutého štátom, uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 4 z roku 1966 pod por. č. 9, registrované v čiastke 9/1966 Zb.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 30 a 31 vyhlášky č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.

2) Napríklad podľa ustanovení § 457 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka pri pripadnutí plnenia štátu, podľa ustanovenia § 44 Notárskeho poriadku č. 95/1963 Zb., podľa ustanovenia § 81 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v úplnom znení vyhlásenom pod č. 148/1973 Zb., podľa dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Zb. o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy v znení zákona č. 84/1949 Zb. a pod.

3) Napríklad § 99 ods. 2 inštrukcie ministra spravodlivosti ČSR z 5. 6. 1973 č. 417/73-L a inštrukcie ministra spravodlivosti SSR z 18. 6. 1973 č. 15/1973-L, registrovaných v čiastke 19/1973 Zb., ktorými sa vydávajú spravovacie poriadky pre okresné a krajské súdy.

4) Zákon č. 99/1963 Zb. o občianskom súdnom konaní v úplnom znení vyhlásenom pod č. 162/1973 Zb.

5) V Českej socialistickej republike tlačivo skl. č. MFin 53, v Slovenskej socialistickej republike tlačivo skl. č. 25 183 0.

6) V Českej socialistickej republike tlačivo skl. č. MFin 56, v Slovenskej socialistickej republike tlačivo skl. č. 25 214 0.

7) V Českej socialistickej republike tlačivo skl. č. MFin. 831, v Slovenskej socialistickej republike tlačivo skl. č. 25 187 0.

8) Rozpočtová skladba pre národné výbory.

9) Účtová osnova pre rozpočtové organizácie a smernice k nej - FMF - č. XV/11 504/75.

10) § 6 vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

11) Napríklad podľa ustanovenia § 453 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

12) § 52 ods. 1 Trestného zákona.

13) § 52 Trestného zákona a § 500 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

14) § 116 Občianskeho zákonníka.

15) Vyhláška č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive.

16) § 332 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

17) § 72 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka.

18) Zákon č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve a vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve.

19) Zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

20) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).

21) § 36 Notárskeho poriadku.

22) § 3 vyhlášky č. 236/1959 Ú. l. (Ú. v.) o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.

23) § 43 Notárskeho poriadku.

24) Obdobne podľa ustanovení § 60 ods. 1 a 2 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

25) § 30 a 31 vyhlášky č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.

26) § 336 zákona č. 99/1963 Zb. o občianskom súdnom konaní v úplnom znení vyhlásenom pod č. 162/1973 Zb.

27) § 116 Občianskeho zákonníka.

28) Vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb.