Vyhláška č. 33/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 5 halieroch vzoru 1977

Čiastka 10/1977
Platnosť od 23.05.1977 do30.07.1993
Účinnosť od 23.05.1977 do30.07.1993
Zrušený 163/1993 Z. z.

33

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 18. mája 1977

o vydaní mincí po 5 halieroch vzoru 1977

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

Dňom 1. júla 1977 sa vydávajú do obehu mince po 5 halieroch vzoru 1977 (ďalej len „päťhalierniky“).

§ 2

(1) Päťhalierniky sa razia zo zliatiny hliníka a horčíka. Hmotnosť (váha) päťhaliernika je 0,75 g. Priemer päťhaliernika je 16,2 mm, jeho hrana je hladká.

(2) Pri razbe päťhaliernikov je dovolená odchýlka v hmotnosti (váhe) hore i dole 25/1000.

(3) Na líci päťhaliernika je štátny znak Československej socialistickej republiky, v opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Rok výroby je uvedený pod štátnym znakom dole.

(4) Na rube päťhaliernika je označenie hodnoty veľkou číslicou „5“ a písmenom „h“ pod ňou. Uprostred nad číslicou „5“ je umiestnená päťcípa hviezda. Autorom návrhu na päťhaliernik je akademický sochár František David, ktorého značka „D“ je umiestnená vľavo od písmena „h“ tesne pod číslicou „5“.

§ 3

Mince po 5 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1962 zostávajú naďalej dočasne v obehu.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.