Vyhláška č. 101/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej správe lesov

Čiastka 30/1977
Platnosť od 29.12.1977 do17.12.1991
Účinnosť od 01.01.1978 do17.12.1991
Zrušený 510/1991 Zb.

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 28. decembra 1977

o odbornej správe lesov

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva:


PRVÁ ČASŤ

VÝKON ODBORNEJ SPRÁVY LESOV

§ 1

Organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov pri plnení úloh odbornej správy

a) zabezpečujú podklady na vypracúvanie lesných hospodárskych plánov,

b) dozerajú na to, ako užívatelia lesov pod odbornou správou (ďalej len „užívatelia lesov“) hospodária podľa schválených lesných hospodárskych plánov, vedú prehľad o výsledkoch tohto hospodárenia,

c) vypracúvajú podľa schválených lesných hospodárskych plánov a na základe rozpisu štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva ročné plány lesnej výroby, dodávok dreva a opatrenia na zlepšenie funkcií lesov, písomne oznamujú úlohy vyplývajúce z týchto plánov užívateľom lesov, vyžadujú a sledujú plnenie týchto úloh a opatrení,

d) prerokúvajú s užívateľmi lesov spôsob vykonania úloh v pestovnej, ťažbovej, prípadne inej činnosti na mieste, kde majú byť úlohy vykonané, a dávajú im pritom podrobnejšie pokyny na vykonanie jednotlivých prác,

e) zabezpečujú osivo a sadenice lesných drevín na obnovu lesov pod odbornou správou,

f) vyznačujú ťažbu dreva a výchovné zásahy v lesných porastoch v súlade s úlohami vyplývajúcimi zo schválených lesných hospodárskych plánov,

g) vyžadujú od užívateľov lesov prednostné spracovanie všetkých náhodných ťažieb a uplatňujú premietnutie dôsledkov týchto mimoriadnych skutočností do rozpisov ročných plánov lesnej výroby a dodávok dreva,

h) zisťujú, ako užívatelia lesov vykonali určené úlohy, vykonávajú meranie a evidenciu vyťaženého dreva (pri pni) a vyhotovujú o tom príslušné doklady,

i) vykupujú drevo, ak sa nedohodla priama dodávka odberateľovi alebo ak drevo nebolo určeným plánom dodávok ponechané užívateľovi lesa,

j) sledujú a vyžadujú, aby v súlade so zásadami riadneho hospodárenia bola zabezpečená ochrana lesov pod odbornou správou, najmä sledujú výskyt škodlivých činiteľov,

k) sprostredkúvajú nákup lesníckych potrieb (napr. chemických prípravkov na ochranu lesov, strojov, náradia) alebo vykonanie špeciálnych prác (napr. letecké ošetrovanie lesných porastov),

l) poskytujú socialistickým organizáciám, ktoré užívajú lesy, potrebné údaje, prípadne podklady z lesných hospodárskych plánov na spracovanie celoročných výrobno-finančných plánov na úseku lesného hospodárstva,

m) podávajú užívateľom lesov na ich žiadosť odborné vysvetlenie v otázkach týkajúcich sa hospodárenia v lesoch pod odbornou správou a ich ochrany,

n) podávajú pravidelne orgánom štátnej správy lesného hospodárstva správy o plnení úloh v lesoch pod odbornou správou a oznamujú im porušenie predpisov o hospodárení v lesoch,

o) vedú v rámci vlastnej (podnikovej) evidencie lesných pozemkov evidenciu lesných pozemkov pod odbornou správou s vyznačením ich užívateľov, bežne ju dopĺňajú podľa oznámení užívateľov lesov a každoročne porovnávajú s údajmi evidencie nehnuteľností vedenej orgánmi geodézie a kartografie,

p) dávajú podnety na odstránenie zistených rozdielov medzi evidenciou lesných pozemkov a skutočným stavom.

§ 2

Spôsob vykonávania odbornej správy lesov vyžaduje spoluprácu organizácií vykonávajúcich odbornú správu lesov s užívateľmi lesov, ktorí

a) zúčastňujú sa na výzvu organizácie vykonávajúcej odbornú správu lesov na prerokovaní úloh na príslušné obdobie priamo na mieste, kde sa majú úlohy vykonať,

b) postupujú pri hospodárení v lesoch pod odbornou správou v súlade s pokynmi organizácie vykonávajúcej odbornú správu lesov,

c) oznamujú neodkladne organizácii vykonávajúcej odbornú správu lesov splnenie úloh, zmeny vo vlastníctve a užívaní lesov pod odbornou správou, zmeny kultúr a zmeny svojej adresy a oznamujú jej rozhodnutia, dotýkajúce sa lesov pod odbornou správou.

§ 3

Ak zistí organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov, že užívateľ lesov nesplnil pokyn vydaný na zabezpečenie riadneho hospodárenia v lese alebo na jeho ochranu, alebo plnenie vydaného pokynu odmietol, predloží orgánu štátnej správy lesného hospodárstva návrh na vykonanie potrebných opatrení;1) obdobne postupuje, ak užívateľ lesov nevykonal opatrenia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo ak nesplnil týmto orgánom určenú úlohu ročného plánu.

DRUHÁ ČASŤ

NAKLADANIE S DREVOM VYŤAŽENÝM V LESOCH POD ODBORNOU SPRÁVOU

§ 4

(1) Organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov rozpisuje užívateľom lesov úlohy v dodávkach dreva ročným plánom dodávok, ktorého súčasťou je i plán vlastnej spotreby užívateľov lesov a určenie miesta výkupu dreva.

(2) K požiadavkám užívateľov lesov na prenechanie dreva na vlastnú spotrebu prihliadne organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov, ak sa tým neohrozí plnenie plánovaných úloh v dodávkach dreva alebo iné celospoločenské záujmy a ak budú tieto požiadavky doložené u súkromných užívateľov lesov vyjadrením miestneho národného výboru ich bydliska, u socialistických organizácií vyjadrením okresného národného výboru, v obvode ktorého majú sídlo.

§ 5

(1) Organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov vykonáva kontrolné označenie dreva, ktoré bolo ponechané na vlastnú spotrebu, a dreva dodávaného priamo odberateľovi2) a vystavuje o tom príslušný doklad užívateľovi lesov s vyznačením dátumu odvozu; bez tohto dokladu nemôže byť drevo z lesa odvezené.

(2) Kontrolné označenie a vystavenie dokladov pri dreve socialistických organizácií, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený, vykonávajú tieto organizácie.

TRETIA ČASŤ

PRÍSPEVKY ZA ODBORNÚ SPRÁVU LESOV

§ 6

Príspevok za odbornú správu lesov je povinný platiť ten, kto je k 1. januáru bežného roka užívateľom lesných pozemkov. Ak je pochybnosť o tom, kto je užívateľom lesného pozemku, vychádza sa z údajov evidencie nehnuteľností vedenej orgánmi geodézie a kartografie.

§ 7

Za odbornú správu lesov združených do spoločného hospodárenia v jednotnom roľníckom družstve, prípadne z lesov užívaných týmto družstvom na základe iného právneho dôvodu, platí príspevky jednotné roľnícke družstvo.

§ 8

(1) Výška ročných príspevkov sa určuje:

a) socialistickým organizáciám, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený, z 1 hektára užívaných lesných pozemkov 10,- Kčs,

b) jednotným roľníckym družstvám a iným socialistickým organizáciám z 1 hektára užívaných lesných pozemkov 40,- Kčs,

c) súkromným užívateľom lesov pri výmere nad 0,50 hektára z 1 hektára užívaných lesných pozemkov 100,- Kčs,

d) súkromným užívateľom lesov s celkovou výmerou od 0,10 hektára do 0,50 hektára užívaných lesných pozemkov 50,- Kčs,

e) súkromným užívateľom lesov s celkovou výmerou do 0,10 hektára užívaných lesných pozemkov 25,- Kčs.

(2) Na určenie príspevkov podľa odseku 1 písm. a) až c) sa výmera lesných pozemkov do 1 hektára považuje za celý hektár, pri vyššej výmere sa vždy výmera do 0,50 hektára zaokrúhľuje smerom dolu a výmera nad 0,50 hektára smerom hore.

(3) V príspevku nie je zahrnutá náhrada za dodávky osiva a sadeníc lesných drevín.

§ 9

(1) Príspevok za odbornú správu lesov je užívateľ lesov povinný zaplatiť na základe výzvy na náhradu príspevkov. Výzvu zasiela organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov doporučene vždy do konca januára bežného roka a uvedie v nej výmeru lesov, z ktorých je príspevok určený, výšku príspevkov a rok, za ktorý sa príspevok určuje. K výzve pripojí zloženku na vykonanie náhrady.

(2) Príspevok je splatný do 15 dní od doručenia výzvy na zaplatenie príspevku.

(3) Splatné príspevky, ktoré neboli zaplatené, vymáhajú organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov v občianskoprávnom konaní alebo v arbitrážnom konaní.

§ 10

Organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov môže odpustiť nezaplatené príspevky za odbornú správu lesov, na ktoré jej vznikol nárok, ak sa lesné pozemky darujú štátu alebo sa zriadi právo užívania.

§ 11

Štátnym rozpočtovým organizáciám, ktorým bola povolená výnimočne správa lesného národného majetku3) sa príspevky za odbornú správu lesov neurčia.


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 12

Štátne organizácie, ktorým bola povolená výnimka podľa § 18 zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon), platia príspevky za odbornú správu lesov začínajúc 1. januárom 1979.

§ 13

Zrušujú sa:

1. vyhláška č. 183/1969 Zb. o výkupe surového dreva a ochrane stromov rastúcich mimo lesa,

2. zásady pre vykonávanie odbornej správy v lesoch spravovaných vlastnými lesnými hospodármi (Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1964 čl. 65, registrované v čiastke 47/1967 Zb.).

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Margetin v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 1, § 17, 18 a 26 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch. § 34 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva. § 7 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.

2) § 13 ods. 4 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

3) § 11 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.