Vyhláška č. 67/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o povolaní príslušníkov Ľudových milícií na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 22/1977
Platnosť od 03.11.1977 do13.03.1990
Účinnosť od 03.11.1977 do13.03.1990
Zrušený 74/1990 Zb.

67

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 28. októbra 1977

o povolaní príslušníkov Ľudových milícií na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti

Federálne ministerstvo vnútra po súhlase hlavného veliteľa Ľudových milícií ustanovuje podľa § 51 ods. 2 a 4 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti:


§ 1

(1) Príslušníci Ľudových milícií sa pre mimoriadne prípady povolávajú na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti pri udržiavaní verejného pokoja, poriadku a bezpečnosti vnútri štátu.

(2) Úlohy uvedené v odseku 1 plnia príslušníci Ľudových milícií pod priamym vedením príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti alebo v súčinnosti s nimi samostatne pod velením určených veliteľov Ľudových milícií.

(3) Za plnenie úloh podľa odseku 1 sa považuje aj výkon služby príslušníkov Ľudových milícií pri strážení skladov zbraní a streliva Ľudových milícií. Túto službu vykonávajú príslušníci Ľudových milícií samostatne pod velením určených veliteľov Ľudových milícií.

§ 2

Pri výkone služby uvedenej v § 1 ods. 3 je príslušník Ľudových milícií za podmienok ustanovených osobitnými predpismi1) oprávnený použiť

a) hmaty a chvaty sebaobrany, slzotvorný prostriedok, obušok, putá, úder zbraňou, výstrahu a varovný výstrel do vzduchu;

b) zbraň len v týchto prípadoch:

1. aby v prípade nevyhnutnej obrany odvrátil útok vedený proti svojej osobe alebo bezprostredne mu hroziaci alebo útok na život inej osoby;

2. ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť svoj úkryt;

3. aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať;

4. aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo stanovište, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.

§ 3

Povolanie na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti preukazujú príslušníci Ľudových milícií spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.2)


§ 4

Zrušuje sa vyhláška ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 30/1971 Zb. o poverení príslušníkov Ľudových milícií plnením niektorých bezpečnostných úloh.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. PhDr. Obzina CSc.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti a nariadenie ministra vnútra ČSSR č. 16/1974 o prostriedkoch, ktoré príslušníci Zboru národnej bezpečnosti používajú pri služobných zákrokoch, registrované v čiastke č. 6/1974 Zb.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 42/1974 Zb. o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti.