39

ZÁKON

z 29. júna 1977

o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Výchova nových vedeckých pracovníkov a ďalšie zvyšovanie kvalifikácie tých, ktorí už vedecky pracujú, sú významnou úlohou socialistického štátu. Sú riadené a uskutočňujú sa v súlade so štátnou vedeckou, vedeckotechnickou a hospodárskou politikou.

§ 2

(1) Cieľom výchovy nových vedeckých pracovníkov je plánovite pripravovať vedecky kvalifikovaných a morálne vyspelých odborníkov, schopných plniť úlohy spojené so všestranným rozvojom socialistickej spoločnosti.

(2) Cieľom ďalšieho zvyšovania kvalifikácie pracovníkov, ktorí pôsobia vo funkciách, pre ktoré sa vyžaduje vedecká kvalifikácia, je zabezpečovať sústavný a cieľavedomý rast ich tvorivej spôsobilosti v súlade s potrebami plnenia úloh rozvoja vedy a techniky.

DRUHÁ ČASŤ

VÝCHOVA NOVÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

§ 3

Odbory vedeckej výchovy

Výchova nových vedeckých pracovníkov (ďalej len „vedecká výchova“) sa uskutočňuje v jednotne určených odboroch vedeckej výchovy. Odbory vedeckej výchovy určuje Československá akadémia vied v súčinnosti so Slovenskou akadémiou vied a po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia vysoké školy, s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia udieľanie vedeckých hodností, a s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj.

Školiace pracoviská a školitelia

§ 4

Vedecká výchova sa uskutočňuje v socialistických organizáciách určených za školiace pracoviská pre jednotlivé odbory vedeckej výchovy (ďalej len „školiace pracovisko“). Za školiace pracoviská sa môžu určiť organizácie, ktoré zaručujú komplexnú vedeckú výchovu v danom odbore, významnou časťou svojho zamerania vedecky pracujú v tomto odbore a v ktorých pôsobí kolektív vynikajúcich odborníkov z daného odboru, z ktorých možno určiť pracovníkov spôsobilých plniť funkciu školiteľov.

§ 5

(1) Školiace pracoviská určuje Československá akadémia vied na území Českej socialistickej republiky a Slovenská akadémia vied na území Slovenskej socialistickej republiky na návrh ústredného orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí organizácia navrhovaná za školiace pracovisko.

(2) Školiace pracoviská na vysokých školách určujú ústredné orgány štátnej správy, ktoré riadia vysoké školy. Tieto ústredné orgány štátnej správy určujú za školiace pracoviská aj iné organizácie, ktoré riadia.

§ 6

(1) Československá akadémia vied vedie evidenciu všetkých školiacich pracovísk v Československej socialistickej republike. Orgány oprávnené určovať školiace pracoviská sú povinné oznamovať Československej akadémii vied na účely evidencie skutočnosti týkajúce sa školiacich pracovísk, najmä určenie školiaceho pracoviska, jeho zrušenie a odbory, v ktorých uskutočňuje vedeckú výchovu.

(2) Slovenská akadémia vied vedie evidenciu všetkých školiacich pracovísk na území Slovenskej socialistickej republiky. Orgány oprávnené určovať školiace pracoviská sú povinné oznamovať Slovenskej akadémii vied na účely evidencie skutočnosti týkajúce sa školiacich pracovísk na území Slovenskej socialistickej republiky, najmä určenie školiaceho pracoviska, jeho zrušenie a odbory, v ktorých uskutočňuje vedeckú výchovu.

§ 7

(1) Školiace pracovisko určí pracovníkovi prijatému na vedeckú výchovu (ďalej len „účastník vedeckej výchovy“) školiteľa, ktorý zodpovedá za všestranné vedenie zvereného pracovníka.

(2) Školiace pracovisko je povinné vytvoriť nevyhnutné podmienky pre plnenie úloh školiteľov a výsledky ich práce pravidelne hodnotiť.

§ 8

Materské pracovisko

(1) Materským pracoviskom účastníka vedeckej výchovy je organizácia, v ktorej je počas vedeckej výchovy v pracovnom pomere, v pracovnom vzťahu vyplývajúcom z členského pomeru v jednotnom roľníckom družstve, prípadne v inom obdobnom vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“), alebo organizácia, pre potrebu ktorej je vychovávaný.

(2) Materské pracovisko úzko spolupracuje pri vedeckej výchove so školiacim pracoviskom.

Výber a prijímanie uchádzačov na vedeckú výchovu

§ 9

Výber osôb vhodných na vedeckú výchovu zabezpečujú vysoké školy a všetky organizácie, v ktorých pracujú absolventi vysokých škôl.1) Pri výbere osôb na vedeckú výchovu sa ich spôsobilosť hodnotí komplexne.

§ 10

Na vedeckú výchovu sa uchádzači prihlasujú na školiacom pracovisku priamo alebo prostredníctvom organizácie, pre potrebu ktorej majú byť vedecky vychovávaní.

§ 11

Na vedeckú výchovu sa môžu prijať absolventi vysokých škôl

a) s predchádzajúcou praxou, počas ktorej získali skúsenosti z účasti na riešení alebo realizácii úloh rozvoja vedy a techniky,

b) bez predchádzajúcej praxe, pokiaľ už v priebehu štúdia na vysokej škole preukázali výnimočné predpoklady pre vedeckú prácu,

ktorí po každej stránke spĺňajú predpoklady pre tvorivú prácu v danom odbore.

§ 12

O prijatí uchádzača rozhoduje školiace pracovisko na základe výsledkov prijímacieho konania, včítane prijímacej skúšky, a v rozsahu miest určených plánom výchovy vedeckých pracovníkov. Rozhodnutie školiaceho pracoviska je konečné.

Formy vedeckej výchovy

§ 13

Vedecká výchova sa uskutočňuje v týchto formách:

a) interná vedecká ašpirantúra,

b) účelová vedecká ašpirantúra,

c) externá vedecká ašpirantúra,

d) vedecká ašpirantúra pracovníkov školiacich pracovísk.

§ 14

Interná vedecká ašpirantúra

(1) Interná vedecká ašpirantúra je forma vedeckej výchovy, v ktorej hlavnou činnosťou interného vedeckého ašpiranta je na školiacom pracovisku organizovaná príprava na vedeckú prácu.

(2) Interná vedecká ašpirantúra trvá tri roky; vo výnimočných prípadoch ju môže školiace pracovisko predĺžiť najviac o jeden rok.

(3) Interný vedecký ašpirant nie je na školiacom pracovisku v pracovnom pomere. Pracovnoprávne vzťahy medzi ním a školiacim pracoviskom sa spravujú Zákonníkom práce, pokiaľ v tomto zákone nie ustanovené inak.

§ 15

Účelová vedecká ašpirantúra

(1) Účelová vedecká ašpirantúra je forma vedeckej výchovy, na ktorú jej účastníka vysiela jeho materské pracovisko. Účastník účelovej vedeckej ašpirantúry zostáva v pracovnom pomere na materskom pracovisku a jeho vedecká výchova na školiacom pracovisku prebieha pri riešení úlohy významnej pre materské pracovisko.

(2) Trvanie účelovej vedeckej ašpirantúry určí školiace pracovisko po dohode s materským pracoviskom najdlhšie na tri roky.

§ 16

Externá vedecká ašpirantúra

(1) Externá vedecká ašpirantúra je forma vedeckej výchovy, pri ktorej je externý vedecký ašpirant v pracovnom pomere na materskom pracovisku a jeho vedecká výchova na školiacom pracovisku prebieha pri súčasnom plnení pracovných povinností na materskom pracovisku.

(2) Trvanie externej vedeckej ašpirantúry určí školiace pracovisko najdlhšie na päť rokov.

§ 17

Vedecká ašpirantúra pracovníkov školiacich pracovísk

(1) Vedecká ašpirantúra pracovníkov školiacich pracovísk je forma vedeckej výchovy, pri ktorej je jej účastník v pracovnom pomere v organizácii, ktorá je školiacim pracoviskom v danom odbore; uskutočňuje sa ako súčasť pracovných povinností jej účastníka.

(2) Trvanie vedeckej ašpirantúry pracovníkov školiacich pracovísk určí školiace pracovisko najdlhšie na päť rokov.

Obsah vedeckej výchovy

§ 18

Vedecká výchova vo všetkých formách obsahuje odborné štúdium, štúdium marxizmu-leninizmu, štúdium jazykov a riešenie výskumnej témy. Výsledky riešenia výskumnej témy spracuje účastník vedeckej výchovy vo forme záverečnej vedeckej práce; táto práca má povahu kandidátskej práce podľa osobitných predpisov.2)

§ 19

(1) Výsledky štúdia vo vedeckej výchove sa overujú týmito skúškami:

a) odbornou skúškou,

b) skúškou z marxizmu-leninizmu,

c) skúškou z ruského jazyka,

d) skúškou z ďalšieho svetového jazyka.

(2) Skúšky uvedené v odseku 1 majú povahu kandidátskych skúšok podľa osobitných predpisov.2)

Vznik, prerušenie a zmena vedeckej výchovy

§ 20

Vedecká výchova vzniká dňom uvedeným v oznámení o prijatí uchádzača. Podmienkou vzniku internej vedeckej ašpirantúry je skončenie doterajšieho pracovného pomeru.

§ 21

Školiace pracovisko môže zo závažných dôvodov vedeckú výchovu prerušiť. Čas prerušenia vedeckej výchovy sa nezapočítava do celkového času jej trvania. Počas prerušenia internej vedeckej ašpirantúry trvá pracovnoprávny vzťah ku školiacemu pracovisku.

§ 22

Zmeny vo forme, odbore alebo mieste výkonu vedeckej výchovy môže školiace pracovisko vykonať len po dohode s účastníkom vedeckej výchovy.

Skončenie vedeckej výchovy

§ 23

(1) Vedecká výchova sa končí uplynutím času pre ňu určeného alebo pred uplynutím tohto času, pokiaľ účastník vedeckej výchovy vykonal predpísané skúšky a vypracoval záverečnú vedeckú prácu.

(2) V priebehu trvania vedeckej výchovy možno skončiť vedeckú výchovu dohodou, oznámením účastníka vedeckej výchovy alebo zrušením vedeckej výchovy školiacim pracoviskom.

(3) Školiace pracovisko môže zrušiť vedeckú výchovu účastníka,

a) ktorý sústavne neplní študijné povinnosti,

b) ktorý porušil závažné povinnosti ustanovené zákonmi a inými predpismi,

c) ak školiace pracovisko naďalej nemôže plniť povinnosti spojené s vedeckou výchovou a nedošlo k dohode podľa § 22; školiace pracovisko je však povinné účastníkovi zabezpečiť pokračovanie vedeckej výchovy na inom školiacom pracovisku.

§ 24

(1) Vedecká výchova sa končí dňom určeným dohodou alebo posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia oznámenia účastníka alebo oznámenia o zrušení vedeckej výchovy školiacim pracoviskom (§ 23 ods. 2). Školiace pracovisko nesmie zrušiť internú vedeckú ašpirantúru v ochrannej dobe (§ 48 ods. 1 Zákonníka práce), s výnimkou prípadov zrušenia z dôvodov uvedených v § 23 ods. 3 písm. b).

(2) Dohoda o skončení vedeckej výchovy, oznámenie účastníka o skončení vedeckej výchovy a zrušenie vedeckej výchovy školiacim pracoviskom sa musia urobiť písomne; inak sú neplatné.

(3) Školiace pracovisko vydá účastníkovi vedeckej výchovy potvrdenie o jej skončení a o dosiahnutých výsledkoch.

Finančné a vecné zabezpečenie vedeckej výchovy

§ 25

(1) Interní vedeckí ašpiranti sú hospodársky zabezpečení štipendiom.

(2) Interným vedeckým ašpirantom vychovávaným pre potrebu materského pracoviska poskytuje štipendium toto pracovisko, v ostatných prípadoch školiace pracovisko.

(3) Školiace a materské pracovisko sa môžu o finančnej účasti pri poskytovaní štipendia dohodnúť inak.

§ 26

Účastníci účelovej vedeckej ašpirantúry sú počas trvania účelovej vedeckej ašpirantúry hospodársky zabezpečení štipendiom, ktoré im poskytuje materské pracovisko.

§ 27

Externým vedeckým ašpirantom poskytne materské pracovisko pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon úloh vo vedeckej výchove v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

§ 28

(1) Ostatné náklady spojené s vedeckou výchovou uhrádza u účastníkov vychovávaných pre potrebu materského pracoviska toto pracovisko, v ostatných prípadoch školiace pracovisko.

(2) Školiace a materské pracovisko sa môžu o úhrade ostatných nákladov pri vedeckej výchove dohodnúť inak.

§ 29

(1) Pre vedeckú výchovu sa využíva vecné vybavenie školiaceho pracoviska, prípadne materského pracoviska.

(2) Organizácie, ktoré majú v správe, používajú, prípadne vo vlastníctve špeciálne zariadenia, sú povinné umožniť ich používanie na účely vedeckej výchovy a tak pomáhať školiacim pracoviskám pri zabezpečovaní vedeckej výchovy.

§ 30

Nároky na náhradu škody, ktorú spôsobil pri vedeckej výchove alebo v priamej súvislosti s ňou účastník účelovej alebo externej vedeckej ašpirantúry školiacemu pracovisku alebo naopak, sa spravujú ustanoveniami druhej časti, ôsmej hlavy Zákonníka práce.

§ 31

Starostlivosť o absolventov vedeckej výchovy

(1) Školiace pracovisko účinne pomáha absolventom internej vedeckej ašpirantúry, ktorí neboli vychovávaní pre potrebu materského pracoviska, pri umiestnení zodpovedajúcom ich kvalifikácii.

(2) Organizácie, v ktorých vedecká, výskumná a vývojová činnosť je ich hlavnou činnosťou, a organizácie, ktorých organizačné zložky majú také hlavné zameranie, obsahujú pracovné miesta vedeckých pracovníkov v organizáciách, prípadne v ich organizačných zložkách predovšetkým z radov absolventov vedeckej výchovy.

TRETIA ČASŤ

ŠTUDIJNÉ POBYTY

§ 32

(1) V rámci skvalitnenia výberu a prípravy na vedeckú výchovu môžu organizácie určené za školiace pracoviská prijímať na základe konkurzu na štvrťročné až trojročné študijné pobyty absolventov vysokých škôl mladších ako tridsať rokov, ktorí spĺňajú všetky predpoklady tvorivej práce v danom odbore na príslušnom školiacom pracovisku a úspešne prešli prijímacím konaním. Školiace pracoviská dojednávajú na čas trvania študijného pobytu s prijatými absolventmi pracovný pomer. Počas študijného pobytu im poskytnú štipendium.

(2) Organizácie určené za školiace pracoviská, prípadne iné organizácie môžu prijímať na štvrťročné až trojročné študijné pobyty pracovníkov iných organizácií počas ich externej vedeckej ašpirantúry alebo prípravy na získanie vedeckej hodnosti mimo organizovanej vedeckej výchovy; pritom nedojednávajú s nimi pracovný pomer. Počas študijného pobytu im poskytuje organizácia, v ktorej sú v pracovnom pomere, štipendium a uhrádza im cestovné, sťahovacie a iné výdavky.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ĎALŠIE ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE A HODNOTENIE TVORIVEJ SPÔSOBILOSTI VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

§ 33

(1) Systém ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a hodnotenia tvorivej spôsobilosti, ktorý upravujú nasledujúce ustanovenia tohto zákona, sa vzťahuje iba na pracovníkov pôsobiacich vo funkciách, pre ktoré sa vyžaduje vedecká kvalifikácia vyjadrená vedeckými kvalifikačnými stupňami (ďalej len „vedeckí pracovníci“).3)

(2) Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie patrí k základným povinnostiam vedeckých pracovníkov i organizácií, v ktorých pracujú. Tvorivá spôsobilosť vedeckých pracovníkov, ktorá je výsledkom zvyšovania ich kvalifikácie, sa sústavne hodnotí.

Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov

§ 34

(1) Úlohou vedeckých pracovníkov je získavať vedecké poznatky, tvorivo ich rozvíjať podľa potrieb vedy a praxe a rozširovať vedecké poznanie, ktoré môže mať aj formu objavov alebo vynálezov. Vedeckí pracovníci sa tiež aktívne zúčastňujú na zavádzaní výsledkov vyriešených výskumných a vývojových úloh do výroby alebo inej praxe.

(2) Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov na základe plánov ich osobného rozvoja sa musí úzko spojiť s aktívnou vedeckou činnosťou v rámci plnenia úloh v ich organizáciách.

§ 35

Organizácie sú povinné vytvárať podmienky sústavného rastu tvorivej spôsobilosti každého vedeckého pracovníka, sledovať a podporovať jeho vývoj.

§ 36

(1) Vedeckým pracovníkom, ktorí prejavujú najvyššiu vedeckú a morálnu spôsobilosť, ukladá organizácie, v ktorej sú v pracovnom pomere, riešenie významných a náročných vedeckých úloh a umožňuje im výsledky tejto práce spracovať vo forme doktorskej dizertačnej práce.4)

(2) Na dokončenie doktorskej dizertačnej práce môže organizácia vedeckému pracovníkovi poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške priemerného zárobku na nevyhnutne potrebný čas, najviac na šesť mesiacov.

Hodnotenie tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov

Vedecké kvalifikačné stupne

§ 37

Tvorivá spôsobilosť vedeckých pracovníkov sa hodnotí vedeckými kvalifikačnými stupňami, ktoré sa priznávajú vedeckým pracovníkom na základe overovania výsledkov zvyšovania ich kvalifikácie. Vedeckými kvalifikačnými stupňami sa osvedčuje základná a vyššia tvorivá spôsobilosť.

§ 38

(1) Vedecký kvalifikačný stupeň, ktorým sa osvedčuje základná tvorivá spôsobilosť, získava vedecký pracovník udelením vedeckej hodnosti.

(2) Vedecké kvalifikačné stupne, ktorými sa osvedčuje vyššia tvorivá spôsobilosť, získava vedecký pracovník rozhodnutím komisii Československej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov. Komisie Československej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov rozhodujú o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa v súlade s potrebami spoločnosti na návrh organizácie, v ktorej je vedecký pracovník v pracovnom pomere (navrhovateľ), predložený prostredníctvom príslušného ústredného orgánu.

§ 39

(1) Vedecké kvalifikačné stupne, ktorými sa osvedčuje vyššia tvorivá spôsobilosť, priznáva komisia Československej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov vedeckým pracovníkom organizácií na území Českej socialistickej republiky a komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov vedeckým pracovníkom organizácií na území Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Proti zamietavému rozhodnutiu komisií Československej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov o návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa môže podať rozklad iba navrhovateľ. Rozklad sa podáva do 60 dní od doručenia rozhodnutia. O rozklade proti rozhodnutiu komisie Československej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov rozhoduje predseda Československej akadémie vied, proti rozhodnutiu komisie Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov predseda Slovenskej akadémie vied.

§ 40

Strata vedeckej hodnosti podľa osobitných predpisov5) má za dôsledok stratu vedeckého kvalifikačného stupňa.

§ 41

Periodické atestácie

(1) Periodickou atestáciou sa komplexne hodnotia pracovné výsledky vedeckého pracovníka za uplynulé obdobie. Toto obdobie je pre vedeckých pracovníkov so základnou tvorivou spôsobilosťou a s vyššou spôsobilosťou najdlhšie štvorročné.

(2) Periodické atestácie vedeckých pracovníkov robia atestačné komisie ustanovené v jednotlivých organizáciách ako poradné orgány vedúceho organizácie.

PIATA ČASŤ

RIADENIE VEDECKEJ VÝCHOVY A ĎALŠIEHO ZVYŠOVANIA KVALIFIKÁCIE VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

§ 42

(1) Plánovité zvyšovanie účinnosti vedeckotechnického rozvoja a jeho spoločenského prínosu vyžaduje ústredné riadenie vedeckej výchovy a ďalšieho zvyšovania kvalifikácie vedeckých pracovníkov, zabezpečujúce ich jednotné uskutočňovanie a koordináciu v súlade so zásadami štátnej politiky a kontrolu ich uskutočňovania.

(2) Ústredné riadenie vedeckej výchovy a ďalšieho zvyšovania kvalifikácie vedeckých pracovníkov patrí Československej akadémii vied spolu so Slovenskou akadémiou vied v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia vysoké školy, s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia udieľanie vedeckých hodností, a s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj.

§ 43

Československá akadémia vied spolu so Slovenskou akadémiou vied plní pre oblasť vedeckej výchovy a pre oblasť ďalšieho zvyšovania kvalifikácie vedeckých pracovníkov funkciu ústredného orgánu štátnej správy.

§ 44

(1) Vedeckú výchovu okrem vedeckej výchovy uvedenej v odseku 2 riadi Československá akadémia vied a Slovenská akadémia vied.

(2) Ústredné orgány štátnej správy, do pôsobnosti ktorých patria vysoké školy, riadia vedeckú výchovu na vysokých školách a v organizáciách riadených týmito ústrednými orgánmi štátnej správy.

(3) Ústredné orgány štátnej správy a organizácie zúčastnené na procese vedeckej výchovy plnia úlohy spojené so zabezpečovaním vedeckej výchovy.

(4) Plán výchovy vedeckých pracovníkov je súčasťou jednotného plánu rozvoja vedy a techniky.

§ 45

Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov riadia ústredné orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti.


ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 46

Ústredné orgány štátnej správy, ktoré riadia školy a organizácie spolupôsobiace pri výchove a vzdelávaní mládeže, sa starajú o to, aby sa vytvárali predpoklady pre budúcu vedeckú výchovu, vzbudzoval sa záujem o vedeckú a odbornú prácu a rozvíjali sa tvorivé schopnosti mládeže, aby najmä vysoké školy umožňovali študentom nadaným na vedeckú prácu účasť pri riešení výskumných úloh a aby aj iným spôsobom podporovali rast ich tvorivej spôsobilosti.

§ 47

Štipendiá vyplácané podľa ustanovení tohto zákona sa financujú v rámci neinvestičných výdavkov podľa osobitných predpisov.

§ 48

Na rozhodovanie vo veciach vedeckej výchovy a študijných pobytov podľa druhej a tretej časti tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

§ 49

Medzinárodná spolupráca vo vedeckej výchove

(1) Pri vedeckej výchove sa využívajú všetky možnosti dané vzájomnou spoluprácou s inými štátmi.

(2) Pokiaľ uzavreté medzinárodné dohody obsahujú ustanovenia o spolupráci vo vedeckej výchove, vysielajú sa jej účastníci do zahraničia a prijímajú sa jej účastníci zo zahraničia podľa týchto dohôd a podľa vykonávacích plánov k týmto dohodám. Podmienky vysielania určia orgány vykonávajúce príslušné dohody.

Vykonávacie predpisy

§ 50

Československá akadémia vied spolu so Slovenskou akadémiou vied po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia vysoké školy, s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia udieľanie vedeckých hodností, a s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj určí podrobnosti

a) o vedeckej výchove, a to o určovaní školiacich pracovísk a školiteľov, o prijímaní uchádzačov na vedeckú výchovu, o vedení pracovníkov vo vedeckej výchove, o priebehu štúdia vo vedeckej výchove, o jeho ukončení a prerušení, o predpísaných skúškach, o výbere a postupe pri spracovaní riešenej témy a o evidencii vo vedeckej výchove;

b) o študijných pobytoch;

c) o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.

§ 51

Československá akadémia vied spolu so Slovenskou akadémiou vied a po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia vysoké školy, a s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré riadia udieľanie vedeckých hodností, môže pre cudzích štátnych príslušníkov odchylne upraviť prijímacie konanie na vedeckú výchovu a skúšky vo vedeckej výchove, s výnimkou odbornej skúšky.

§ 52

(1) Československá akadémia vied po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí upraví podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky podmienky poskytovania a výšku štipendií interných vedeckých ašpirantov, účelových vedeckých ašpirantov a pracovníkov prijatých na študijné pobyty.

(2) Československá akadémia vied po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a po dohode s Ústrednou radou odborov podrobnejšie upraví pracovnoprávne vzťahy účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov.

(3) Československá akadémia vied po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy a s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí môže podrobnejšie upraviť pracovné vzťahy a finančné zabezpečenie členov jednotných roľníckych družstiev v priebehu vedeckej výchovy, pri študijných pobytoch a pri ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.

§ 53

Minister národnej obrany Československej socialistickej republiky a minister vnútra Československej socialistickej republiky po dohode s predsedom Československej akadémie vied upravia podrobnosti týkajúce sa určovania odborov, určovania školiteľov, výberu a schvaľovania riešených tém, odborných skúšok, evidencie vo vedeckej výchove a postupu pri hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov v osobitných odboroch.

§ 54

Služobné pomery vojakov z povolania, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a ich zabezpečenie v priebehu vedeckej výchovy, pri študijných pobytoch a pri ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov sa upravujú osobitnými predpismi.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 55

(1) Odbory vedeckej výchovy určené podľa doterajšej právnej úpravy sa považujú za určené podľa tohto zákona.

(2) Školiace pracoviská určená podľa doterajšej právnej úpravy sa považujú za určené podľa tohto zákona.

(3) Prijímacie skúšky a rozhodnutia o prijatí na vedeckú výchovu ako aj skúšky vykonané v rámci vedeckej výchovy predo dňom začiatku účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.

(4) Vedecké kvalifikačné stupne priznané predo dňom začiatku účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.

§ 56

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na vedeckú výchovu začatú predo dňom začiatku účinnosti tohto zákona.

§ 57

Zrušujú sa

a) vyhláška č. 199/1964 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov,

b) zásady riadenia a vykonávania účelovej vedeckej ašpirantúry, uverejnené pod č. 59/1975 Zb.

§ 58

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1977.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 zákona č. 19/1966 Zb.

2) § 5 zákona č. 53/1964 Zb.

3) Zvyšovanie kvalifikácie je pre vedeckopedagogických pracovníkov upravené zákonom č. 19/1966 Zb. o vysokých školách a predpismi vydanými na jeho vykonanie, pre vedeckotechnických pracovníkov vyhláškou Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 32/1976 Zb. v znení predpisov ju meniacich.

4) § 6 zákona č. 53/1964 Zb.

5) § 11 zákona č. 53/1964 Zb.