Vyhláška č. 3/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o prepravnom poriadku lanových dráh

(v znení č. 35/1985 Zb.)

Čiastka 2/1977
Platnosť od 31.01.1977 do31.12.2005
Účinnosť od 01.06.1985 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

3

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

zo 7. januára 1977

o prepravnom poriadku lanových dráh

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 319 a 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a podľa § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti prepravného poriadku lanových dráh

Prepravný poriadok lanových dráh (ďalej len „prepravný poriadok“) platí pre prepravu cestujúcich, batožín a zásielok na všetkých pozemných a visutých lanových dráhach, s výnimkou lanových dráh, ktoré slúžia len prevádzkovej potrebe organizácie, a lanových vlekov.1)

§ 2

Prepravný poriadok podrobne upravuje práva, povinnosti a zodpovednosť dopravcu, cestujúcich a prepravcov pri preprave na lanových dráhach. Pod pojmom prepravca sa rozumie v tomto prepravnom poriadku odosielateľ, prípadne príjemca zásielky.

§ 3

Veci vylúčené z prepravy

Z prepravy sú vylúčené:

a) nebezpečné látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť poškodenie kabíny alebo sedačky alebo iných zariadení lanovej dráhy alebo zásielok, ako aj újmu na zdraví ľudí alebo zvierat alebo škodu na majetku; takými sú výbušniny, zápalné, vznetlivé, jedovaté, rádioaktívne a žieravé látky alebo predmety, ako aj látky hnilobné, zapáchajúce alebo inak vzbudzujúce odpor,

b) predmety, ktoré sa svojimi rozmermi, svojou váhou alebo úpravou nehodia na prepravu v kabíne alebo na sedačke alebo v nákladnom vozíku,

c) iné látky a predmety, ktorých prepravu zakazujú právne predpisy alebo opatrenia orgánov štátnej správy.

§ 4

Oprávnenia pracovníkov dopravcu

(1) Pracovníci dopravcu opatrení služobným odznakom a pracovníci dopravcu v služobnej rovnošate (ďalej len „oprávnení pracovníci“) sú oprávnení dávať cestujúcim pokyny potrebné v záujme bezpečnosti a plynulosti prepravy. Ide najmä o pokyny týkajúce sa nastupovania a vystupovania, umiestnenia cestujúcich v kabíne alebo na sedačkách, uvoľnenia určitého priestoru v kabíne, pripustenia batožiny na prepravu a jej uloženia a zachovania pokoja a poriadku.

(2) Oprávnení pracovníci môžu vykonávať úkony, ktorými sa zabezpečuje a kontroluje plnenie prepravných a tarifných podmienok; k týmto úkonom patrí aj zisťovanie totožnosti cestujúcich.2)

§ 5

Prerušenie a obmedzenie prevádzky

Každé prerušenie alebo prechodné obmedzenie premávky lanovej dráhy je dopravca povinný oznámiť výveskou vo všetkých staniciach lanovej dráhy a podľa miestnych pomerov aj na iných vhodných miestach pokiaľ možno vopred, najneskôr do jednej hodiny po prerušení alebo obmedzení prevádzky.

DRUHÁ ČASŤ

Preprava cestujúcich a ich batožín

§ 6

Právo na prepravu

Cestujúci, ktorý splní podmienky určené prepravným prostriedkom a tarifou lanovej dráhy (ďalej len „tarifa“), má právo na prepravu.

§ 7

Preprava detí

(1) Preprava detí do 10 rokov bez sprievodu cestujúceho staršieho ako 15 rokov je dovolená len vtedy, ak predloží písomné vyhlásenie rodičov, prípadne občana, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, že súhlasí, aby dieťa používalo lanovú dráhu (napr. do školy) bez sprievodu osoby staršej ako 15 rokov.

(2) Pri preprave na sedačkových lanových dráhach nemá dieťa do 5 rokov nárok na samostatné sedadlo, prípadne miesto a prepravuje sa na lone cestujúceho staršieho ako 15 rokov.

(3) Cestujúci má právo na bezplatnú prepravu jedného dieťaťa do 5 rokov. Za každé ďalšie dieťa do 5 rokov zaplatí polovicu obyčajného cestovného. Za prepravu detí od 5 do 10 rokov sa platí cestovné vo výške polovice obyčajného cestovného. Za deti staršie ako 10 rokov sa platí obyčajné cestovné.

(4) Pri lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy:

a) sa nevyžaduje písomné vyhlásenie podľa odseku 1,

b) sa prepravujú deti do 10 rokov za rovnakých podmienok ako v mestskej hromadnej doprave.1)

§ 8

Cestovné lístky

(1) Cestovný lístok musí mať tieto údaje:

a) nástupnú a cieľovú stanicu,

b) smer jazdy (hore, dolu, jazda oboma smermi),

c) cestovné,

d) čas platnosti,

e) deň výdaja,

f) číslo cestovného lístku,

g) druh zľavy.

(2) Útržkové cestovné lístky nemusia mať údaj o čase platnosti.

(3) Cestovný lístok platí len zo stanice, v ktorej bol zakúpený, a do stanice na ňom vyznačenej ako cieľová. Čas platnosti cestovných lístkov a jednotlivých druhov cestovného určuje tarifa.

(4) Na prepravu na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, sa môžu používať cestovné lístky prevádzkovateľa príslušnej mestskej dráhy za rovnakých podmienok ako v mestskej hromadnej doprave.2)

(5) Ak cestovný lístok znie na meno, nie je postupiteľný; ak neznie na meno, je postupiteľný len pred nastúpením cesty.

(6) Cestovné lístky sa vydávajú v nástupnej stanici vo výdajni cestovných lístkov.

(7) Výdajňa cestovných lístkov musí byť otvorená najmenej 30 minút pred prvou jazdou. Ak je výdajňa zo závažných dôvodov zatvorená, zakúpi si cestujúci cestovný lístok od pracovníka dopravcu na nástupišti pred nastúpením cesty.

(8) Cestujúci je povinný mať u seba platný cestovný lístok po celú jazdu, aj v okamihu vystúpenia z kabíny alebo sedačky.

(9) Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávneného pracovníka kedykoľvek počas jazdy v kabíne a v okamihu výstupu z kabíny alebo sedačky predložiť cestovný lístok, prípadne preukážku na zľavu cestovného.

(10) Cestujúci bez platného cestovného lístku, ktorý nesplní povinnosť zaplatiť cestovné a prepravné, prípadne určené sumy pred začiatkom cesty, môže byť z prepravy vylúčený. Cestujúci na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, pokiaľ sa nemôže preukázať platným cestovným lístkom, zaplatí 100,- Kčs a cestovné.

(11) Cestujúci bez platného cestovného lístku, ktorý odoprie zaplatiť cestovné a prepravné, prípadne určené sumy po začiatku cesty, je povinný oprávnenému pracovníkovi preukázať svoju totožnosť na dodatočné vymáhanie dlžných súm.

(12) Za písomné vymáhanie cestovného, prepravného, prípadne určené sumy vyberie dopravca za každú písomnú výzvu alebo upomienku poplatok určený v tarife.

(13) Cestovný lístok, ktorého údaje boli neoprávnene zmenené, alebo ktorý je poškodený alebo znečistený tak, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje, alebo ak cestujúci nedodržal podmienky určené na jeho použitie, je neplatný.

§ 9

Vylúčenie osôb z prepravy

(1) Do kabíny alebo na sedačku lanovej dráhy nemajú prístup alebo môžu byť z prepravy vylúčené okrem osôb podľa ustanovenia § 7 ods. 1 a § 8 ods. 11

a) osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných prostriedkov, osoby, ktoré nezachovávajú ustanovenia tohto poriadku, pravidiel technickej prevádzky lanových dráh a tarify, osoby, ktoré nedbajú na pokyny oprávnených pracovníkov pri výkone ich služby v záujme bezpečnosti, poriadku a pokoja,

b) osoby, ktoré pre chorobu, pre mimoriadne znečistenie odevu alebo z iných dôvodov by mohli byť na ťarchu ostatným cestujúcim.

(2) Ak oprávnený pracovník zistí pred začatím prepravy, že cestujúci vzal so sebou do kabíny alebo na sedačku látky alebo predmety uvedené v § 3 písm. a) a c), je oprávnený vylúčiť cestujúceho z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného. Ak toto zistí počas prepravy alebo po jej ukončení, zaplatí cestujúci sumu 60 Kčs a zodpovedá za škodu, ktorá z toho vznikla, podľa všeobecných predpisov.

§ 10

Cestovné poriadky

(1) Dopravca je povinný vyvesiť vo všetkých staniciach lanovej dráhy cestovné poriadky, ktoré musia obsahovať aspoň tieto údaje:

a) názov dopravcu,

b) deň, od ktorého cestovný poriadok platí,

c) mená staníc,

d) čas odchodu a príchodu pri každej jazde lanovky kyvadlového systému,

e) časy začiatku jednotlivých jázd lanoviek obežného systému,

f) podmienky mimoriadnych jázd.

(2) Trvalé zmeny cestovného poriadku je dopravca povinný vykonať včas a čitateľne vo všetkých cestovných poriadkoch. Dočasné zmeny cestovného poriadku je dopravca povinný oznámiť vo všetkých staniciach lanovej dráhy osobitnou výveskou.

§ 11

Mimoriadne jazdy

(1) Mimoriadna jazda sa môže dohodnúť za podmienok uvedených v cestovnom poriadku alebo na výveske.

(2) Každý cestujúci je povinný mať pri mimoriadnej jazde platný cestovný lístok.

(3) Mimoriadna jazda nesmie rušiť pravidelné jazdy lanovej dráhy podľa cestovného poriadku.

(4) Dopravca môže odmietnuť uskutočniť mimoriadnu jazdu najmä v prípade, ak je z prevádzkových dôvodov nežiadúca.

§ 12

Povinnosti dopravcu

(1) Dopravca je povinný vykonávať prepravu cestujúcich s odbornou starostlivosťou. Pri preprave je najmä povinný zaisťovať bezpečnosť cestujúcich a poriadok a pokoj v kabíne a na sedačkách.

(2) Dopravca zriaďuje podľa rozsahu prepravy pre potreby cestujúcich čakárne, informačné kancelárie, hygienické zariadenia a podobné zariadenia.

(3) Dopravca je povinný zabezpečiť, aby čakárne boli otvorené najmenej 30 minút pred každou prvou pravidelnou jazdou podľa cestovného poriadku.

(4) Dopravca v kabíne pozemnej lanovej dráhy vyhradí a označí dve miesta pre osoby ťažko postihnuté na zdraví.

(5) Dopravca je povinný vyvesiť výňatky z tohto prepravného poriadku a taríf. Dopravca tiež poskytne na požiadanie cestujúceho informácie súvisiace s prepravou.

§ 13

Povinnosti cestujúcich

(1) Cestujúci sú povinní zachovávať opatrnosť primeranú druhu lanovej dráhy a povahe jej prevádzky, dbať na vyhlášky a poslúchnuť pokyny, ktoré im dávajú oprávnení pracovníci v záujme bezpečnosti dopravy, poriadku a pokoja.

(2) Za jazdy cestujúci nesmú:

a) otvárať a zatvárať dvere kabíny, alebo sa vykláňať z okien kabíny,

b) otvárať uzáver sedačky alebo sa na nej hojdať a vykláňať sa z nej,

c) vyhadzovať z kabíny alebo sedačky akékoľvek predmety,

d) fajčiť v kabíne a na sedačke.

(3) Ak cestujúci poruší zákazy uvedené v druhom odseku a napriek upozorneniu oprávneného pracovníka pokračuje v zakázanom konaní, zaplatí sumu 30 Kčs.

(4) Cestujúci smú nastupovať do kabíny alebo na sedačku a vystupovať z nich len na mieste na to určenom. Pri nastupovaní rozhoduje poradie, v akom cestujúci ku kabíne alebo sedačke prišli.

(5) Cestujúci smú otvárať uzáver sedačky len pri výstupe na mieste na to v stanici lanovej dráhy určenom.

(6) Ak sa kabína alebo sedačka zastaví medzi stanicami na trati, vyčkajú cestujúci pokračovanie v jazde alebo pokyny, ktoré im dajú oprávnení pracovníci.

(7) Cestujúci sú povinní pridržiavať sa za jazdy v kabíne a na sedačke závesov a opôr na to určených.

(8) V čakárňach, spoločenských a kultúrnych zariadeniach a útulkoch pre deti je zakázané fajčiť.

(9) Do čakárni je zakázané brať predmety a živé zvieratá, ktoré nie je dovolené vziať so sebou do kabíny alebo na sedačku.

(10) Do kultúrnych a spoločenských zariadení, do detských útulkov a čakární pre matky s deťmi je zakázané brať živé zvieratá, lyže, sánky.

(11) Cestujúci, ktorý spôsobil poškodenie alebo znečistenie kabíny, sedačky alebo iného zariadenia dopravcu, je povinný nahradiť škodu a zaplatiť pri úmyselnom poškodení alebo znečistení ešte sumu 30 Kčs. Pokutu v rovnakej výške je povinný zaplatiť ten, kto napriek upozorneniu oprávneného pracovníka pokračuje v konaní uvedenom v odsekoch 8 až 10 alebo v inom konaní, ktorým ohrozuje bezpečnosť alebo narušuje plynulosť prepravy.

§ 14

Ručná batožina

(1) Cestujúci má právo bezplatne vziať so sebou do kabíny alebo na sedačku ako ručnú batožinu predmety ľahko prenosné, ako napr. cestovné kufre, cestovné tašky, vaky, plecniaky, lepenkové škatule a iné predmety vo váhe do 10 kg pri preprave v kabíne alebo vo váhe do 5 kg pri preprave na sedačke, pokiaľ svojimi rozmermi neznemožňujú alebo neohrozujú bezpečnú prepravu. Ako ručná batožina sú z prepravy vylúčené predmety a látky uvedené v § 3.

(2) Cestujúci má právo bezplatne vziať so sebou do kabíny alebo na sedačku okrem predmetov podľa odseku 1 jedny lyže s palicami. Cestujúci je povinný pri bezplatnej preprave lyží umiestnených v kabíne na osobitnom mieste alebo v nákladnom vozíku sedačkovej lanovej dráhy označiť lyže svojím menom a adresou.

(3) Osoby oprávnené nosiť strelnú zbraň môžu vziať so sebou do kabíny alebo na sedačku zodpovedajúce množstvo streliva.

(4) Pri kabínových lanových dráhach obežného systému lyže nakladá a vykladá sprievodca lanovej dráhy.

(5) Oprávnený pracovník má právo za prítomnosti cestujúceho alebo inej osoby ako svedka sa presvedčiť o povahe látok a predmetov, ktoré cestujúci vzal so sebou do kabíny alebo na sedačku, ak sú vážne dôvody na podozrenie, že bolo porušené ustanovenie § 3 tohto prepravného poriadku.

(6) Naloženie, vyloženie a dohľad na ručnú batožinu, ktorú cestujúci berie so sebou, patrí cestujúcemu; cestujúcemu však nepatrí dohľad na lyže umiestnené podľa odseku 2 druhej vety.

(7) Na pozemnej lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, sa detské kočíky prepravujú za rovnakých podmienok ako v mestskej hromadnej doprave.3)

§ 15

Cestovná batožina

(1) Ako cestovnú batožinu prijíma dopravca na prepravu predmety, ktoré možno ľahko nakladať a ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa § 3, ak je lanová dráha na takúto prepravu uspôsobená.

(2) Cestovná batožina sa môže skladať najviac z troch kusov na jedného cestujúceho. Váha jedného kusa alebo zväzku lyží nesmie presahovať 15 kg.

(3) Cestovná batožina sa musí baliť tak (okrem predmetov, ktoré možno podať na prepravu nebalené), aby obsah bol chránený pred stratou, poškodením, aby nemohla spôsobiť škodu osobám, poškodiť zariadenie lanovej dráhy, ako ani ostatnú batožinu alebo iné predmety.

(4) Dopravca prijme ako cestovnú batožinu na prepravu aj tieto nebalené predmety: detské kočíky, športové, skladacie alebo dvojkolesové detské kočíky, ležadlá, lyže, sánky a skiboby, ak je lanová dráha na ich prepravu prispôsobená. Dopravca môže tieto predmety vzhľadom na prispôsobenie lanovej dráhy vylúčiť z prepravy.

(5) Cestovná batožina sa prepravuje na batožinový lístok za dovozné vypočítané podľa tarify príslušnej lanovej dráhy. Pri podávaní predloží cestujúci platný cestovný lístok.

(6) Dopravca nie je povinný preskúmavať pri preberaní cestovnej batožiny na prepravu stav batožiny a dostatočnosť obalu. Ak však zistí nedostatok, upozorní naň cestujúceho. Ak ho cestujúci neodstráni, neprijme dopravca cestovnú batožinu na prepravu.

(7) Každý kus cestovnej batožiny musí byť označený trvanlivo a čitateľne adresou cestujúceho. Ak batožina nie je takto označená, vyzve oprávnený pracovník cestujúceho, aby batožinu označil; ak cestujúci tak neurobí, neprijme dopravca batožinu na prepravu.

(8) Pri podávaní cestovnej batožiny na prepravu je dopravca povinný zistiť počet kusov a celkovú váhu batožiny bezplatne, pokiaľ tarifa neurčuje pre výpočet dovozného jednotkové váhy.

(9) Ak dopravca nemôže prepraviť cestovnú batožinu pri tej istej jazde spolu s cestujúcim, prepraví ju najbližšou vhodnou jazdou podľa cestovného poriadku.

(10) Cestovnú batožinu prepravovanú na batožinový lístok nakladá a vykladá dopravca.

(11) Dopravca môže výveskou na staniciach lanovej dráhy oznámiť, pri ktorých jazdách nemožno prepravovať cestovnú batožinu, alebo je jej preprava obmedzená.

(12) Po prijatí cestovnej batožiny na prepravu a po zaplatení dovozného vydá dopravca cestujúcemu batožinový lístok. V cieľovej stanici dopravca vydá cestujúcemu cestovnú batožinu po vrátení batožinového lístku.

(13) Cestovnú batožinu musí cestujúci bezodkladne odobrať. Ak sa tak nestane ihneď po príchode kabíny alebo nákladného vozíka sedačkovej dráhy, ktorým bola prepravená, uschová ju dopravca bezplatne najdlhšie jednu hodinu. Po uplynutí tohto času počíta dopravca za úschovu cestovnej batožiny poplatok podľa tarify.

(14) Ak cestujúci nemôže predložiť batožinový lístok, vydá mu dopravca cestovnú batožinu, ak cestujúci preukáže, že je oprávnený batožinu odobrať a ak podpíše predpísané vyhlásenie.

(15) Ak dopravu znemožňujú okolnosti, ktoré majú povahu živelných pohrôm, alebo poveternostné pomery alebo poruchy zariadenia lanovej dráhy, je cestujúci povinný odobrať cestovnú batožinu v odosielacej stanici a batožinový lístok vrátiť. Na žiadosť cestujúceho vydá dopravca cestovnú batožinu aj v stanici na ceste pred nezjazdným úsekom.

§ 16

Preprava živých zvierat

(1) Pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, môže cestujúci vziať so sebou do kabíny alebo na sedačku ako ručnú batožinu drobné domáce a iné malé zvieratá, ak sú zatvorené v klietkach, košíkoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom a ak ich preprava nie je na ťarchu cestujúcim (napr. zápachom). Pre prepravu schránok so zvieratami platí ustanovenie o preprave batožiny.

(2) Bez schránky možno vziať do kabíny alebo na sedačku len psa. V kabíne môže byť len jeden pes; musí mať košík a musí sa držať na vodidle.

(3) Ak sa prepravuje pes na sedačkovej lanovej dráhe na voľnej susednej alebo inej voľnej sedačke alebo v nákladnom vozíku, musí mať náhubok a musí byť pripútaný tak, aby nemohol vyskočiť.

(4) Za prepravu psa, ktorého cestujúci berie so sebou do kabíny, na sedačku alebo ktorý sa prepravuje v nákladnom vozíku lanovej dráhy, zaplatí cestujúci prepravné vo výške polovice obyčajného cestovného. Na zaplatené prepravné sa vydá cestujúcemu cestovný lístok. Za psov sprevádzajúcich slepcov sa prepravné neplatí. Na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, sa prepravné za psa platí v rovnakej výške ako v mestskej hromadnej doprave.4)

(5) Dopravca môže na prechodný čas zo závažných dôvodov vylúčiť psov z prepravy. Toto oprávnenie dopravcu sa nevzťahuje na služobných psov, psov horskej služby a na psov sprevádzajúcich slepcov. Vylúčenie psov z prepravy oznámi dopravca výveskou na staniciach lanovej dráhy a uvedie v cestovnom poriadku.

TRETIA ČASŤ

Preprava zásielok

§ 17

Podanie a preprava zásielok

(1) Dopravca prevezme na prepravu zásielky, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ustanovenia § 3 a ktoré možno bezpečne prepravovať vzhľadom na rozmery, objem, váhu, množstvo a ďalšie vlastnosti s ohľadom na technické vyhotovenie lanovej dráhy.

(2) Jednotlivé kusy zásielky nesmú vážiť viac ako 15 kg a celá zásielka viac ako 300 kg.

(3) Každý kus zásielky musí byť označený trvanlivo a čitateľne adresou prepravcu.

(4) Na podanie zásielky je potrebný predchádzajúci súhlas dopravcu, ktorý určí čas a miesto prevzatia zásielky na prepravu.

(5) Zásielku prepravca podáva na prepravu s prepravnou listinou, ktorú vyplní čitateľne podľa predtlače a zodpovedá za údaje, ktoré v prepravnej listine uviedol.

(6) Ak prepravca v prepravnej listine neuvedie váhu zásielky, dopravca ju zistí odvážením alebo ju určí odhadom. Za zistenie váhy sa počíta poplatok podľa tarify.

(7) Prepravná zmluva vzniká prevzatím zásielky na prepravu a prepravnou listinou.

(8) Prevzatie zásielky na prepravu potvrdí dopravca na prepravnej listine pečiatkou odosielacej stanice s dátumom prevzatia, a to ihneď po podaní celej zásielky, ktorá je uvedená v prepravnej listine, a po zaplatení prepravného. Po zaplatení prepravného vydá dopravca prepravcovi druhopis prepravnej listiny.

(9) Zásielku nakladá prepravca a vykladá dopravca, ak nie je inak určené dohodou alebo miestnou úpravou dopravcu. Dopravca výnimočne môže prevziať na prepravu zásielku, ak jednotlivé kusy vážia aj viacej ako 15 kg pri dodržaní celkovej váhy 300 kg celej zásielky. Takú zásielku je povinný naložiť a vyložiť dopravca. Prepravca zodpovedá za škodu, ktorú pri nakládke spôsobil na kabíne alebo sedačke alebo inej zásielke alebo na zariadení lanovej dráhy.

(10) Ak dopravca naloží alebo vyloží zásielku za prepravcu, účtuje poplatky určené tarifou.

§ 18

Výdaj zásielok

(1) Prepravca je povinný odobrať zásielku ihneď po príchode kabíny alebo sedačky, ktorou bola zásielka prepravená.

(2) Dopravca nie je povinný podať prepravcovi správu o príchode zásielky. Prepravca sa však môže s dopravcom písomne dohodnúť na podávaní správ.

(3) Prepravca potvrdí prevzatie zásielky na príslušnom diele prepravnej listiny, prípadne iného predpísaného dokladu. Dopravca mu po potvrdení vydá príslušný diel prepravnej listiny.

(4) Ak prepravca zásielku neodoberie, dopravca ju uskladní na bezpečnom mieste. Za uskladnenie dopravca účtuje poplatky určené tarifou.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Zodpovednosť z prepravy

§ 19

Všeobecné ustanovenia

(1) Dopravca zodpovedá na základe prepravnej zmluvy cestujúcim a prepravcom a cestujúci a prepravcovia zodpovedajú na základe prepravnej zmluvy dopravcovi podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka alebo Hospodárskeho zákonníka a tohto prepravného poriadku.

(2) Dopravca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na prepravovanej cestovnej batožine alebo zásielke úplnou alebo čiastočnou stratou alebo poškodením v čase od prevzatia na prepravu až do vydania.

(3) Dopravca sa svojej zodpovednosti za stratu alebo poškodenie zbaví, ak stratu alebo poškodenie spôsobili

a) okolnosť, ktorú dopravca nemohol odvrátiť (napr. zemetrasenie, zosuv pôdy, povodeň, úder blesku, snehová fujavica),

b) cestujúci alebo prepravca (pri nakládke alebo vykládke),

c) chybnosť zásielky,

d) chybnosť obalu alebo balenia,

e) osobitná povaha zásielky (napr. krehkosť tovaru, hnitie, hrdzavenie, zaparenie, vysychanie, u živých zvierat poranenie alebo uhynutie).

(4) Dôkaz o tom, že strata, alebo poškodenie vznikli z príčin uvedených v odseku 3 písm. a), b) a c), patria dopravcovi. Prepravca je povinný dokázať, že škodu nespôsobila príčina uvedená v odseku 3 písm. d) a e).

§ 20

Strata zásielky

(1) Cestovná batožina sa pokladá za stratenú, ak cestujúcemu nebola vydaná do dvoch dní po dni, keď bola prevzatá na prepravu.

(2) Zásielka alebo niektorý jej kus sa pokladajú za stratené, ak neboli príjemcovi vydané do desiatich dní, a ak ide o veci, ktoré sa rýchle kazia, do dvoch dní po dni, keď zásielka bola prevzatá na prepravu.

§ 21

Výška náhrady za stratu a poškodenie cestovnej batožiny a zásielok

(1) Za stratu alebo poškodenie cestovnej batožiny (zásielky) uhradí dopravca na žiadosť cestujúceho (prepravcu) len skutočnú škodu. Pri určení výšky škody sa vychádza z ceny v čase straty alebo poškodenia s prihliadnutím na mieru opotrebenia.

(2) Ak cestujúci (prepravca) nemôže preukázať cenu cestovnej batožiny (zásielky), dopravca na žiadosť cestujúceho (prepravcu) mu vyplatí vzhľadom na obsah najviac 20 Kčs za každý kilogram váhy.

§ 22

Reklamácie

(1) Právo vyplývajúce z prepravy cestujúcich, ich batožín a zásielok sa uplatňuje u príslušného dopravcu.

(2) Cestujúci môže uplatniť právo:

a) na vrátenie cestovného, ak predloží príslušný platný cestovný lístok,

b) na náhradu škody za stratu alebo poškodenie cestovnej batožiny, ak predloží batožinový lístok a pri čiastočnej strate alebo poškodení priepis zápisnice.

(3) Prepravca môže uplatniť právo na náhradu za stratu alebo poškodenie zásielky, ak predloží prepravnú listinu, prípadne druhopis prepravnej listiny a pri čiastočnej strate alebo poškodení zásielky priepis zápisnice.

(4) Pri čiastočnej strate alebo poškodení cestovnej batožiny (zásielky) je dopravca povinný v dolnej stanici lanovej dráhy spísať na žiadosť cestujúceho (prepravcu) zápisnicu.

(5) Právo na vrátenie cestovného môže cestujúci uplatniť len v deň, keď cestovný lístok bol zakúpený, ak nedošlo k uskutočneniu prepravy.

(6) Právo na náhradu škody vzniknutej z prepravy cestovných batožín a zásielok musí cestujúci (prepravca) uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa, keď cestovná batožina (zásielka) bola prevzatá na prepravu, inak zaniká.

(7) Dopravca je povinný vybaviť podanú reklamáciu a upovedomiť oprávneného o uznaní alebo zamietnutí jeho reklamácie do troch mesiacov odo dňa odoslania, prípadne osobného odporučenia reklamácie alebo ústneho uplatnenia.

§ 23

Vrátenie cestovného (prepravného)

(1) Cestujúci má právo žiadať vrátenie cestovného prípadne aj prepravného, ak sa preprava neuskutočnila

a) pre prerušenie alebo obmedzenie premávky pre poruchy zariadení lanovej dráhy alebo vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok,

b) pre nemoc alebo nevoľnosť alebo zlú pohyblivosť cestujúceho,

c) pre vylúčenie z prepravy pre príčiny uvedené v § 7 ods. 1 a v § 9 ods. 1 písm. b).

(2) Dopravca vráti cestovné len na žiadosť cestujúceho, ktorý predloží cestovný lístok platný na deň, v ktorom sa neuskutočnila preprava pre príčiny uvedené v odseku 1.

(3) Cestovné pri čiastočnom uskutočnení prepravy vráti dopravca po odpočítaní časti cestovného za prejdený úsek.

(4) V iných prípadoch než podľa odseku 1 a 3 sa cestovné a prepravné nevracia.

§ 24

Likvidácia cestovných batožín a zásielok

(1) Dopravca likviduje neodobrané alebo nedoručiteľné cestovné batožiny alebo zásielky len predajom, vo výnimočných prípadoch ich zničením. O predaji alebo zničení spíše dopravca zápisnicu.

(2) Dopravca upovedomí oprávneného (cestujúceho alebo prepravcu), ak je známy, telegraficky, ďalekopisom alebo prostredníctvom posla o zamýšľanej likvidácii. O likvidácii podá správu doporučeným listom. Výdavky za podanie správy je povinný zaplatiť oprávnený.

(3) K likvidácii cestovnej batožiny alebo zásielky prikročí dopravca po uplynutí piatich kalendárnych dní odo dňa, v ktorom bola oprávnenému podaná správa o zamýšľanej likvidácii. Ak ide o prepravu vecí, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o prepravu živých zvierat, je dopravca oprávnený prikročiť k likvidácii podľa povahy a stavu cestovnej batožiny alebo zásielky už po uplynutí jedného kalendárneho dňa od podania správy.

(4) Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradí pohľadávka dopravcu viaznúca na zásielke a potom pohľadávky orgánov štátnej správy. Zvyšok dopravca na požiadanie vyplatí cestujúcemu, ktorý predloží batožinový lístok, alebo prepravcovi, ktorý predloží prepravnú listinu (jej druhopis). Sumy z výťažku likvidácie, o ktoré oprávnený včas nepožiadal, sa odvedú do štátneho rozpočtu. Právo na výplatu zaniká po jednom roku odo dňa likvidácie. Cestovné a prepravné sa takisto nevracia, ak sa preprava na lanovej dráhe, ktorá bola vyhlásená za súčasť mestskej hromadnej dopravy, neuskutočnila.


PIATA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 25

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa

a) Prepravný poriadok lanových dráh v prevádzke Československých štátnych dráh platný od 1. júla 1957,

b) § 1 ods. 2 a § 27 vyhlášky č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku.

§ 26

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1977.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach.

1) § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku.

2) § 9 ods. 1 zákona o dráhach.

2) § 13 vyhlášky č. 127/1964 Zb.

3) § 9 vyhlášky č. 127/1964 Zb.

4) § 11 a 12 vyhlášky č. 127/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 118/1973 Zb.