Vyhláška č. 104/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk

Čiastka 31/1977
Platnosť od 30.12.1977 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1978 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.

OBSAH

104

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 22. decembra 1977,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 203/1964 Zb. o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve a po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 67 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve v znení vyhlásenom pod č. 127/1976 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk sa mení takto:

1. Nadpis druhej časti znie:

„Druhá časť

RIADENIE LETOVEJ PREVÁDZKY ČSSR“.

2. V § 3 sa slová „Správa dopravných letísk“ nahrádzajú slovami „organizácia Riadenie letovej prevádzky ČSSR“.

3. V § 4 sa slová „Správe dopravných letísk“ nahrádzajú slovami „Riadeniu letovej prevádzky ČSSR“ a vypúšťajú sa odseky b) a c); doterajší odsek d) sa označuje ako b).


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Blažek v. r.