Vyhláška č. 2/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy

Čiastka 1/1977
Platnosť od 20.01.1977 do31.01.1987
Účinnosť od 01.02.1977 do31.01.1987
Zrušený 86/1986 Zb.

OBSAH

2

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 20. decembra 1976,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 26 ods. 2 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon):


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 druhá veta znie:

„Plnením svojich úloh a spoluprácou so školou sa združenie stáva významnou formou aktívnej účasti pracujúcich na riešení otázok komunistickej výchovy detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení.“

2. V § 2 ods. 1 znie:

(1) Národné výbory dbajú, aby sa pri školách a výchovných zariadeniach nimi odborne vedených zriadilo združenie. Združenia sa zriaďujú pri zariadeniach predškolskej výchovy a pri školách poskytujúcich základné, stredné a vyššie vzdelanie, vrátane škôl a výchovných zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a zariadení na výchovu učňov v pôsobnosti príslušných ústredných orgánov. Združenia sa môžu zriaďovať aj pri učňovských strediskách a pri mimoškolských výchovných zariadeniach, za ktoré sa na účely tejto vyhlášky považujú ľudové školy umenia, ľudové školy jazykov, detské domovy, domovy mládeže, domy pionierov a mládeže, stanice mladých prírodovedcov, technikov a turistov. Združenia pri zariadeniach na výchovu učňov a pri mimoškolských výchovných zariadeniach môžu používať názvy, ktoré zahŕňajú aj názvy zariadení.“

3. K § 2 ods. 3 sa pripája veta, ktorá znie:

„Ustavujúcu členskú schôdzu zvoláva národný výbor, ktorý odborne vedie školu, pri ktorej má združenie vzniknúť.“

4. V § 2 ods. 4 sa slová „národnému výboru, ktorý spravuje školu“ nahrádzajú slovami „národnému výboru, ktorý odborne vedie školu“.

5. § 3 ods. 2 znie:

(2) Vo svojej činnosti sa združenie spravuje ustanoveniami tejto vyhlášky a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.“

6. § 3 sa dopĺňa o odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Na správne zameranie činnosti združenia zvoláva národný výbor, ktorý odborne vedie školy, podľa potreby funkcionárov združení na prerokovanie hlavných úloh školskej politiky a iných úloh dotýkajúcich sa združenia.

(4) Národný výbor, ktorý odborne vedie školu, usmerňuje činnosť združenia a jeho orgánov, stará sa o zlepšovanie ich činnosti, o zovšeobecňovanie a rozširovanie najlepších skúseností; usmerňuje spoluprácu združenia so školou, so spoločenskými organizáciami, so závodmi a kultúrnymi zariadeniami a poskytuje združeniu aj metodickú pomoc. Pri poskytovaní metodickej pomoci združeniam pri školách, ktoré odborne vedie, využíva poradný zbor,1) ktorý zriaďuje ako svoj aktív z vybraných členov združení.

7. V § 4 písm. d) sa slová ,,plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, " nahrádzajú slovami ,,poskytovať škole ďalšiu pomo, " .

8. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

,,Ak o to požiada národný výbor, ktorý odborne vedie školu, pri ktorej je združenie zriadené, podá mu výbor združenia správu o svojej činnosti. "

9. V § 10 ods. 4 sa slová ,,národnému výboru, ktorý spravuje školu, " nahrádzajú slovami ,,národnému výboru, ktorý odborne vedie školu, " .

10. § 12 ods. 1 znie:

,,(1) Revízna komisia združenia sa schádza podľa potreby; na svojej prvej schôdzi zvolí zo svojich členov predsedu komisie. "

11. Nadpis § 16 znie:

,,Hmotné prostriedky združenia a kontrola hospodárenia"

12. V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

,,(4) Kontrolu hospodárenia s prostriedkami združenia a kontrolu správy jeho majetku vykonáva národný výbor, ktorý odborne vedie školu, pri ktorej je združenie zriadené. "

13. § 17 vrátane nadpisu znie:

,,§ 17

Zánik združenia a zastavenie jeho činnosti

(1) Činnosť združenia možno podľa osobitných predpisov2) zastaviť, prípadne združenie rozpustiť, ak jeho činnosť je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak združenie neplní úlohy podľa tejto vyhlášky.

(2) Združenie tiež zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza, spravidla v dôsledku zmeny siete škôl. Zánik združenia oznámi jeho predseda národnému výboru, ktorý odborne vedie školu, a ak ide o odborné učilište, národnému výboru, ktorý v odbornom učilišti kontroluje výchovu učňov.

(3) Majetok združenia, ktoré zaniklo podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2, doterajší výbor združenia riadne zabezpečí a vyrovná z neho všetky záväzky združenia. Zvyšok odovzdá národnému výboru, ktorý odborne vedie školu, pri ktorej bolo združenie zriadené, v prospech školských účelov; ak ide o združenie pri odbornom učilišti alebo učňovskom stredisku, odovzdá zvyšok majetku organizácii, ktorá ich spravuje alebo spravovala. "


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1977.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 65 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch.

2) Ustanovenie § 2 zákona č. 126/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb.