Vyhláška č. 75/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o opakovaných projektoch

(v znení č. 67/1978 Zb., 105/1981 Zb.)

Čiastka 24/1977
Platnosť od 23.11.1977 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1982 do31.12.1988
Zrušený 227/1988 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 6, ktoré nadobúda účinnosť 1. májom 1978

75

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 12. novembra 1977

o opakovaných projektoch

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 písm. a) a b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a § 130 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):


§ 1

Účel vyhlášky

Na zabezpečenie racionalizácie predprojektovej a projektovej prípravy stavieb a ich uskutočňovania a na stabilizáciu rozpočtových nákladov stavieb ustanovuje vyhláška jednotný spôsob opakovaného používania vykonávacích alebo jednostupňových projektov stavebných objektov a prevádzkových súborov.

§ 2

Rozsah platnosti

Vyhláška sa vzťahuje na projektovú prípravu stavebných objektov a prevádzkových súborov stavieb, ktorých prípravná a projektová dokumentácia je zabezpečovaná podľa osobitných predpisov;1) nevzťahuje sa však na projektovú prípravu stavebných objektov, pri ktorých je ustanovená povinnosť uplatňovať typové podklady stavebných objektov.2)

§ 3

Vymedzenie pojmov

(1) Opakovateľný projekt je vykonávací alebo jednostupňový projekt stavebného objektu alebo prevádzkového súboru upravený podľa § 4 ods. 4 písm. a) a b), ktorý je zaradený do centrálnej evidencie opakovateľných projektov (ďalej len „centrálna evidencia“).

(2) Opakovaný projekt je opakovateľný projekt použitý na spracovanie projektovej dokumentácie, doplnený o projektové riešenie neopakovateľnej časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru.

(3) Autorská organizácia je organizácia, ktorá spracovala vykonávací alebo jednostupňový projekt stavebného objektu alebo prevádzkového súboru (ďalej len „projekt“) vybraný na opakovanie.

§ 4

Výber a úprava projektov

(1) Výber projektov vhodných na opakovanie je povinný vykonávať ústredný orgán investora, pre ktorého boli tieto projekty spracované, a to z vlastného podnetu alebo na návrh ostatných ústredných orgánov. Ak je ústredným orgánom investora krajský národný výbor, je povinný prerokovať vhodnosť výberu s príslušným odvetvovým ústredným orgánom. Návrhy na výber môžu tiež podávať projektové, investorské a dodávateľské organizácie prostredníctvom svojich ústredných orgánov.

(2) Na opakovanie môžu byť vybrané realizované alebo dokončené projekty, pri ktorých došlo k dohode o odbytových nákladoch a ktorých technické a ekonomické parametre sú progresívne v porovnaní so schválenou sústavou technicko-hospodárskych ukazovateľov, a pokiaľ táto sústava nebola vydaná, s údajmi a ukazovateľmi progresívnych tuzemských, prípadne zahraničných stavebných objektov a prevádzkových súborov toho istého druhu, prípadne ich projektov. Vybrané môžu byť iba také projekty, pri ktorých v dohodnutých odbytových nákladoch sa nepoužili predbežné ceny, prípadne sa už nahradili veľkoobchodnými cenami.

(3) Vybrané projekty sa musia na účely opakovania upraviť. Úpravu je povinná urobiť autorská organizácia na žiadosť ústredného orgánu investora, ktorý výber vykonal. Vykonanie úpravy zabezpečuje hospodárska zmluva.

(4) Autorská organizácia pri úprave projektu:

a) určí a účelným spôsobom v projekte označí jeho opakovateľnú časť,

b) vyčlení pre opakovateľnú časť projektu základné náklady z dohodnutých odbytových nákladov; ak došlo k zmene dohody o odbytových nákladoch, najmä pre chyby projektu, upraví vyčleňované náklady so zreteľom na tieto skutočnosti,

c) spracuje návrh informačného listu o opakovateľnom projekte3) (ďalej len „informačný list“), ktorý obsahuje najmä identifikačné údaje o vybranom projekte, všeobecný opis, technickú charakteristiku a grafické znázornenie4) opakovateľnej časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, jej užívateľské, technické a ekonomické parametre5) a odbytové náklady vyčlenené podľa písmena b),

d) spracuje evidenčný štítok.3)

§ 8

Oceňovanie

Oceňovanie opakovaných projektov a činností autorskej organizácie podľa § 6 ods. 3 sa spravuje osobitnými predpismi.15)

§ 9

Rozhodovanie rozporov

Rozpory medzi účastníkmi výstavby, či a akým spôsobom sa má použiť opakovateľný projekt, riešia, pokiaľ sa o tom nedohodnú nadriadené orgány, ich ústredné orgány. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, rozhoduje s konečnou platnosťou Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj v prípadoch, keď najmenej jeden z týchto účastníkov je organizácia podriadená federálnemu ústrednému orgánu. V ostatných prípadoch rozhoduje podľa príslušnosti investora Ministerstvo výstavby a techniky Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Ústredné orgány investorov sú povinné zabezpečiť podklady pre založenie centrálnej evidencie; za tým účelom vyberú podľa ustanovení § 4 tejto vyhlášky projekty vhodné na opakovanie, zabezpečia ich úpravu a prihlásia ich zaradenie do centrálnej evidencie podľa § 5 najneskoršie do 31. marca 1978.

(2) Na výber podľa odseku 1 použijú ústredné orgány investorov aj zoznamy opakovateľných projektov vypracované podľa osobitných opatrení16) a prehľady opakovateľných projektov vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky.17)

(3) Pokiaľ ústredné orgány investorov vyberú na opakovanie projekt, pri ktorom došlo k dohode o odbytových nákladoch v cenovej úrovni platnej do 31. 12. 1976, zabezpečia prepočet nákladov vyčlenených podľa § 4 ods. 4 písm. b) položkovo na cenovú úroveň platnú od 1. 1. 1977 a prerokovanie prepočítaných nákladov s dodávateľskou organizáciou, ktorú určí príslušný ústredný orgán.

§ 11

Pri stavbách osobitnej časti štátneho plánu sa projekty zaraďujú do centrálnej evidencie iba vtedy, ak ich príslušné ústredné orgány investorov do nej prihlásia postupom podľa § 5 ods. 3 tejto vyhlášky.

§ 12

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978, s výnimkou ustanovenia § 6, ktoré nadobúda účinnosť 1. májom 1978.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.

2) Vyhláška č. 75/1971 Zb. o typizácii vo výstavbe.

3) Metodické pokyny FMTIR z 30. novembra 1977 o evidencii a informáciách o opakovateľných projektoch.

4) Schematický nákres, prípadne zjednodušená objemová štúdia charakterizujúca opakovateľnú časť stavebného objektu, príp. technologickú schému opakovateľnej časti prevádzkového súboru.

5) Technická, ekonomická a architektonická úroveň riešenia, charakterizovaná najmä údajmi o kapacite a výkone, plochách a obstavanom priestore, pracovných silách, nákladoch na prevádzku včítane údržby, nárokoch na územie, vplyve na životné prostredie, estetických účinkoch, životnosti a o čase prípravy a realizácie.

7) § 20 ods. 4 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

8) § 38 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

9) § 2 vyhlášky č. 44/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu.

10) § 299 Hospodárskeho zákonníka.

11) § 52 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 163/1973 Zb.

12) Časť 1 čl. 2 ods. 3 výmeru FCÚ, ČCÚ s SCÚ č. 03/76, ktorým sa ustanovujú podmienky pre používanie súhrnných cien prevádzkových súborov a stavebných objektov a vývozných investičných celkov.

13) § 52 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 163/1973 Zb.

14) § 58 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 163/1973 Zb.

15) Cenník projektových prác a výmer FCÚ č. 5028/10/1977 o oceňovaní prác a výkonov súvisiacich s používaním opakovaných projektov.

16) Uznesenie vlády ČSSR č. 191/1977, uznesenie vlády ČSR č. 254/1977, uznesenie vlády SSR č. 260/1977.

17) Prehľady typizačných smerníc a typových podkladov a opakovateľných projektov vydávané Študijným a typizačným ústavom v Prahe ako súčasť Československého katalógu pre výstavbu.

18) Úprava FMTIR č. 4/1978 o rozpočtovaní súhrnných cien typových stavebných objektov, opakovaných stavebných objektov alebo prevádzkových súborov (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 3-4 ročníka 1978).