Vyhláška č. 78/1977 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií

Čiastka 24/1977
Platnosť od 23.11.1977 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1989
Zrušený 202/1989 Zb.

78

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií

z 18. novembra 1977

o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií

Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 a Federálne ministerstvo financií podľa § 35 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovujú:


§ 1

Touto vyhláškou sa na účely jednotného prvotného zachytávania sociálno-ekonomických javov a racionálneho vedenia bežných zápisov o týchto javoch v socialistických organizáciách (ďalej len „organizácie“)1) upravuje zjednocovanie vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií2) (ďalej len „záznamy a zápisy“) a spôsob zavádzania zjednotených vzorov v organizáciách.

§ 2

(1) Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií zjednocujú v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi záznamy a zápisy,3) ktorých používanie presahuje pôsobnosť jedného ústredného orgánu.

(2) Záznamy a zápisy s rozsahom použitia nepresahujúcim pôsobnosť jedného ústredného orgánu môžu - pokiaľ si to nevyhradí Federálny štatistický úrad alebo Federálne ministerstvo financií - zjednocovať príslušné ústredné orgány; obdobne záznamy a zápisy s rozsahom použitia nepresahujúcim pôsobnosť jedného orgánu stredného článku riadenia môžu - ak si to nevyhradí príslušný ústredný orgán - zjednocovať orgány stredného článku riadenia.

(3) Organizácie môžu pri vytváraní a rozvíjaní svojich informačných sústav4) upravovať vo vlastnej pôsobnosti záznamy a zápisy, ktoré neboli zjednotené podľa odsekov 1 a 2.

§ 3

Vzory záznamov a zápisov sa zjednocujú podľa vecne vymedzených úsekov (oblastí) sociálno-ekonomických informácií (práce a mzdy, základné prostriedky a investície, odbyt a zásobovanie a pod.), prípadne aj podľa potrieb odvetví národného hospodárstva.

§ 4

(1) Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií vyhlasujú nimi zjednotené vzory záznamov a zápisov

a) za záväzné; v tých organizácie nesmú meniť obsah ani formu, ak v jednotlivých prípadoch nie je výnimočne ustanovené inak,

b) za typové, t. j. záväzné iba v určenom obsahu, nie vo forme; organizácie môžu jednotne určený obsah podľa svojich potrieb rozvádzať, prípadne dopĺňať,

c) za smerné (odporučené); tie nie sú pre organizácie záväzné ani čo do obsahu, ani čo do formy.

(2) Vzory záznamov a zápisov s uvedením stupňa ich záväznosti a termínu účinnosti vyhlasujú Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a vo Finančnom spravodajcovi.5)

§ 5

(1) Záväzné a typové vzory záznamov a zápisov sú organizácie povinné zaviesť v súlade s určeným stupňom záväznosti bez ohľadu na to, akým spôsobom (akou technickou) sa údaje v nich obsiahnuté spracúvajú.

(2) Ak forma záväzných vzorov [§ 4 ods. 1 písm. a)] bráni spracovať údaje prostriedkami výpočtovej techniky, požiadajú organizácie - pokiaľ Federálny štatistický úrad alebo Federálne ministerstvo financií nezavedie na tieto účely špeciálne vzory - prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu Federálny štatistický úrad a pri vzoroch určených na účtovné záznamy a zápisy Federálne ministerstvo financií o ich nevyhnutne potrebnú úpravu. Orgány nadriadené organizáciám sú pritom povinné zabezpečiť maximálnu mieru jednotnosti takto upravených vzorov vo všetkých podriadených organizáciách.

§ 6

Federálny štatistický úrad alebo Federálne ministerstvo financií môžu podľa svojej pôsobnosti6) v odôvodnených prípadoch povoliť pri návrhu príslušného ústredného orgánu výnimky z obsahu alebo formy záväzných vzorov a z obsahu typových vzorov, prípadne predĺžiť termín zavedenia jednotlivých vzorov.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Predseda Federálneho štatistického úradu:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 37/1971 Zb.).

2) Nariadenie vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.

3) § 47 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.

4) § 15 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.

5) Tlačivá jednotných vzorov záznamov a zápisov vydáva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, n. p., Praha a Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, n. p., Bratislava.

6) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.