Vyhláška č. 44/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu

Čiastka 15/1977
Platnosť od 25.07.1977 do31.03.1985
Účinnosť od 01.09.1977 do31.03.1985
Zrušený 13/1985 Zb.

44

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva

z 30. júna 1977,

ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva po dohode so zúčastnenými ministerstvami ustanovujú podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky pri príprave a uskutočňovaní strojárskych vyšších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu.

(2) Vyhláška ďalej upravuje hospodárske záväzky pri dodávkach montáže, dodávkach zmontovaných strojov, zariadení alebo konštrukcií a pri dodávkach technickej pomoci pre tuzemskú investičnú výstavbu.

Základné pojmy

§ 2

Vyššie dodávky

(1) Vyššími dodávkami podľa tejto vyhlášky sa rozumejú dodávky jedného alebo viacerých súborov strojov a zariadení v zmysle § 301 zákona uskutočňované ako generálne dodávky, finálne dodávky alebo finálne poddodávky.

(2) Súborom strojov a zariadení (ďalej len „súbor“) sa rozumie funkčne ucelená, navzájom prepojená sústava strojov, zariadení a prístrojov, zabezpečujúca priamo alebo nepriamo aspoň čiastkový samostatný technologický proces, a to spravidla na úrovni prevádzkového súboru.1)

(3) Príslušnou časťou projektovej dokumentácie súboru sa rozumie vykonávací projekt prevádzkového súboru alebo jeho časť, prípadne vykonávacie projekty všetkých prevádzkových súborov, ktoré zodpovedajú hmotnej náplni vyššej dodávky.

(4) Finálnou dodávkou sa rozumie dodávka súboru vychádzajúca z rozsahu prevádzkového súboru podľa dohodnutého členenia v prípravnej a projektovej dokumentácii; pritom obvykle stroje a zariadenia určujúce výkon a funkciu súboru vyrába jeho finálny dodávateľ a prevažná časť finálnej dodávky je spravidla tuzemského pôvodu alebo sa dováža v rámci zmluvne dojednanej hospodárskej kooperácie z členských štátov RVHP.

(5) Generálnou dodávkou sa rozumie dodávka navzájom nadväzujúcich finálnych dodávok vychádzajúca najmenej z rozsahu prevádzkového celku2) podľa dohodnutého členenia v prípravnej a projektovej dokumentácii. Okrem toho môže generálna dodávka obsahovať dodávky jednotlivých strojov, dodávky zmontovaných strojov a zariadení a dodávky montáží. Pokiaľ ide o vlastnú finálnu dodávku (dodávky) generálneho dodávateľa, posudzuje sa generálny dodávateľ ako finálny dodávateľ.

(6) Finálnou poddodávkou sa rozumie dodávka časti finálnej dodávky na úrovni čiastkového prevádzkového súboru.

§ 3

Cudzie stroje

Cudzím strojom sa rozumejú stroje, zariadenia alebo prístroje alebo ich súbor, ktoré, hoci pojmove sú súčasťou danej sústavy (§ 2 ods. 2), poskytne vyššiemu dodávateľovi investor alebo za neho obstará vyšší dodávateľ na základe zmluvy o obstaraní strojov a zariadení z dovozu (§ 20). Cudzie stroje sa včlenia do vyššej dodávky spôsobom a za podmienok uvedených v ďalších ustanoveniach.

§ 4

Vyšší dodávatelia

Vyššími dodávateľmi sú:

- finálny dodávateľ ako dodávateľ spravidla jednej finálnej dodávky,

- generálny dodávateľ ako dodávateľ generálnej dodávky,

- finálny poddodávateľ ako dodávateľ finálnej poddodávky.

§ 5

Dodávateľský systém

(1) Na určenie dodávateľského systému dohodou postačí, ak súlad stanovísk investora a dodávateľských organizácií, ktoré prichádzajú do úvahy ako rozhodujúci vyšší dodávatelia, akým spôsobom budú dodávať v rámci dodávateľského systému, vyplýva z obsahu dokladov spísaných v závere prác na projektovej úlohe,3) ktorej sú súčasťou.

(2) Ak sa pri stavbách určených ako úloha štátneho plánu na prípravu na začatie, pri ktorých je určený generálny dodávateľ pre technologickú časť, neodstránil rozpor v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi takto určeným generálnym dodávateľom a niektorou z organizácií, ktoré prichádzajú do úvahy ako jeho finálni dodávatelia, predloží generálny riaditeľ tento rozpor svojmu nadriadenému orgánu najneskoršie do 30 dní po záverečnom prerokovaní projektovej úlohy. Povinnosť prerokovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy podľa osobitného predpisu4) nie je tým dotknutá.

(3) Rozsah vyšších dodávok pre jednotlivú stavbu sa určuje dohodou v závere prác na projektovej úlohe5) v nadväznosti na dodávateľský systém a spresňuje sa dohodou v závere prác na úvodnom projekte.6) To platí aj pre vyššie dodávky vyhlásené ako typické ministerstvami nadriadenými vyšším dodávateľom. Organizácia takto vyhlásená ako finálny alebo generálny dodávateľ môže dodávať iba formou vyhlásenej dodávky, pokiaľ na žiadosť odberateľa nebude dohodnuté niečo iné.

§ 6

Stroje a zariadenia z dovozu

(1) Stroje a zariadenia z dovozu, špecifikované vo schválenej projektovej úlohe stavby a spresnené čo do rozsahu, času a prípadne spôsobu zabezpečovania vo schválenom úvodnom projekte stavby, obstarávajú na žiadosť investora vyšší dodávatelia okrem prípadov, keď investor požaduje dovoz strojov a zariadení napriek tomu, že mu bolo ponúknuté zariadenie z tuzemska alebo zariadenie dovážané na základe dojednanej hospodárskej kooperácie v rámci členských štátov RVHP.

(2) Vyšší dodávatelia obstarávajú stroje a zariadenia z dovozu buď tak, že ich zabezpečujú ako súčasť svojej dodávky, alebo ich obstarávajú na základe zmluvy o obstaraní strojov a zariadení z dovozu.

(3) Vyšší dodávateľ zabezpečuje ako súčasť svojej dodávky

a) stroje a zariadenia dovážané na základe dojednanej hospodárskej kooperácie v rámci členských štátov RVHP,

b) pre typickú finálnu dodávku aj iné stroje a zariadenia z dovozu okrem prípadu uvedeného v odseku 4 písm. a).

(4) Vyšší dodávateľ obstaráva v mene investora stroje a zariadenia z dovozu a včlení ich do svojej vyššej dodávky spôsobom uvedeným v § 20,

a) ak ide o dovozy pre typickú finálnu dodávku, pri ktorej sa rozsah alebo špecifikácia dovážaných strojov a zariadení pozmenili na základe návrhu investora; v tomto prípade vyšší dodávateľ obstaráva dovoz, len ak so zmenou rozsahu alebo špecifikácie súhlasil,

b) ak ide o iné prípady dovozu, než sú uvedené v odseku 3,

c) ak ide o dovoz súboru na kompletizáciu typickej generálnej dodávky, pokiaľ sa v ČSSR nevyrába.

§ 7

Prevádzkovo nevyskúšané stroje a zariadenia

(1) Prevádzkovo nevyskúšanými strojmi a zariadeniami sa rozumejú stroje, zariadenia a ich súbory, ktoré

a) neboli prevádzkovo vyskúšané v technických podmienkach zodpovedajúcich budúcej prevádzke a ktoré sú vyvíjané na základe plánu rozvoja vedy a techniky,

b) majú sa prvý raz použiť v mimoriadnych technologických podmienkach, pokiaľ ich investor a dodávateľ po vzájomnej dohode vyhlásili za prevádzkovo nevyskúšané včas pred ich použitím v úvodnom projekte.

(2) Dodávateľ je povinný zahrnúť prevádzkovo nevyskúšané stroje a zariadenia do svojej vyššej dodávky alebo ich ako také dodať, len ak sa na to zaviazal alebo ak mu prevzatie takého záväzku uložil jeho nadriadený orgán.

§ 8

Povinnosť uzavierať zmluvy

(1) Pri stavbách určených ako úloha štátneho plánu je zmluvu o príprave dodávok povinná uzavrieť na žiadosť investora (odberateľa) alebo dodávateľa každá organizácia,

a) ktorá sa uvádza v rozpise úlohy štátneho plánu na úseku investičnej výstavby, a to v rozsahu vyplývajúcom pre ňu z rozpisu, alebo

b) ktorá sa dohodla na dodávateľskom systéme v závere prác na projektovej úlohe, a to v rozsahu vyplývajúcom z tejto dohody, alebo

c) ktorú určil7) dodávateľský ústredný orgán, a to v rozsahu, v ktorom jej bola súčasne určená povinnosť zabezpečovať prípravu stavieb, alebo

d) ktorá v ostatných prípadoch uzavrela protokol o dodávateľsko-odberateľskom vzťahu, a to v rozsahu, v ktorom nie je rozporný.

Organizácie však nie sú povinné uzavrieť zmluvu pred skončením prác na projektovej úlohe.

(2) Ak nedošlo k uzavretiu zmluvy o príprave dodávok a organizácie nemôžu uzavretie takej zmluvy vynútiť, nesmie vyšší dodávateľ prichádzajúci do úvahy odmietnuť za podmienok ustanovenia § 119 ods. 3 zákona uzavretie zmluvy o spolupráci na projektovej a organizačnej príprave stavby, pokiaľ o uzavretie zmluvy žiada investor na základe schválenej projektovej úlohy a dôkazu, že uzavrel dohodu s organizáciou, ktorá bude vykonávať funkciu generálneho projektanta.8) Vyšší dodávateľ môže však uzavretie zmluvy o spolupráci na projektovej a organizačnej príprave stavby odmietnuť, ak preukázateľne nebude môcť vzhľadom na iné svoje povinnosti dodávku uskutočniť. Ustanovenie tohto odseku platí obdobne aj pre vzájomné vzťahy medzi organizáciami prichádzajúcimi do úvahy ako vyšší dodávatelia.

(3) V prípadoch, keď sa finálny dodávateľ, vyhlásený podľa predpisu o dokumentácii stavieb9) pre vypracovanie časti úvodného projektu v rozsahu svojej budúcej dodávky, stane pri danej stavbe vyšším dodávateľom10) prichádzajúcim do úvahy, je generálny projektant povinný uzavrieť s ním zmluvu o dodávke zodpovedajúcej časti úvodného projektu.

(4) Povinnosť uzavrieť zmluvu o dodávke časti úvodného projektu (§ 19) majú vyhlásení vyšší dodávatelia,9) pokiaľ sa stali vyššími dodávateľmi10) prichádzajúcimi do úvahy.

(5) Povinnosť uzavrieť zmluvu o obstaraní strojov a zariadení z dovozu majú pri splnení podmienok podľa § 6 vyšší dodávatelia v rovnakom okruhu prípadov, v akom sú povinní uzavierať zmluvy o svojich vyšších dodávkach.

(6) Povinnosť uzavrieť zmluvu o dodávke súboru (súborov) majú organizácie, ktoré uzavreli zmluvu o príprave dodávok, a ďalej organizácie, ktorým taká povinnosť vznikla za podmienok § 270 zákona.

DRUHÁ ČASŤ

PRÍPRAVA VYŠŠÍCH DODÁVOK

PRVÁ HLAVA

§ 9

Spolupráca na predprojektovej a projektovej príprave

(1) Dodávateľské organizácie sú povinné spolupracovať na spracovaní projektovej úlohy v rozsahu a spôsobom určeným osobitným predpisom.11)

(2) Informácie o svojich výrobných a dodávateľských možnostiach, výrobkoch a lehotách dodávok včítane údajov pre vypracovanie prepočtu nákladov poskytujú výrobcovia ako dodávateľské organizácie len v rozsahu svojho výrobného programu; finálni dodávatelia typických finálnych dodávok (§ 5 ods. 3) poskytujú však informácie za celú finálnu dodávku; povinnosť dodávateľských organizácií platí v týchto prípadoch obdobne v ich vzťahu k typickému finálnemu dodávateľovi.

(3) Pokiaľ dodávateľská organizácia je súčasne riešiteľom úlohy plánu rozvoja vedy a techniky, poskytuje informácie zodpovedajúce pokročilosti riešenia úloh, ktorých výsledky sa majú realizovať stavbou.

§ 10

Za účelom zabezpečenia spolupráce v období spracovania úvodného projektu uzavierajú investor a jeho vyšší dodávatelia prichádzajúci do úvahy a ďalej všetci vyšší dodávatelia prichádzajúci do úvahy, ktorí budú vo vzájomnom dodávateľskom vzťahu,

a) zmluvu o príprave dodávok alebo

b) zmluvu o projektovej a organizačnej príprave stavby.

DRUHÁ HLAVA

ZMLUVA O PRÍPRAVE DODÁVOK

§ 11

Náležitosti zmluvy o príprave dodávok

(1) Zmluva o príprave dodávok musí obsahovať:

a) záväzky na časove vymedzenú spoluprácu na úvodnom projekte zabezpečujúce jeho včasné vypracovanie a prerokovanie alebo záväzky na to, v akých časových termínoch bude spoluprácu dodatok k zmluve vymedzovať; táto náležitosť odpadá, pokiaľ dodávateľ vykonáva aj funkciu generálneho projektanta stavby;

b) záväzok odberateľa predložiť dodávateľovi dopyt so schváleným úvodným projektom do určitej lehoty;

c) obojstranný záväzok uzavrieť po schválení úvodného projektu v dohodnutej lehote zmluvu o dodávke, ktorej predpokladaný rozsah a termín začatia a dokončenia je orientačne uvedený v zmluve.

(2) V prípadoch dohodnutých podľa § 6 ods. 4 bude v zmluve o príprave dodávok obsiahnutý aj obojstranný záväzok uzavrieť zmluvu o obstaraní strojov a zariadení z dovozu a o poskytnutí potrebných údajov na jej prípravu, uzavretie a plnenie, pokiaľ sa taká zmluva už neuzavrela alebo ak sa neuzaviera súbežne.

(3) Ak ide o zmluvu o príprave dodávok, ktorú na jednej strane uzaviera investor, je povinný vyzvať generálneho projektanta, aby k zmluve pristúpil. Generálny projektant je povinný účastniť sa na uzavieraní zmluvy o príprave dodávok a k zmluve pristúpiť, pokiaľ investor pri uzavieraní zmluvy riadne uplatňuje jeho odôvodnené požiadavky.

(4) V prípadoch, keď vyšší dodávateľ bude vypracúvať pre generálneho projektanta príslušnú časť úvodného projektu v rozsahu svojej budúcej dodávky, bude v zmluve o príprave dodávok obsiahnutý aj vzájomný záväzok vyššieho dodávateľa a generálneho projektanta, že spolu uzavrú zmluvu o dodávke zodpovedajúcej časti úvodného projektu; to neplatí, pokiaľ sa taká zmluva už uzavrela alebo sa uzaviera súbežne.

§ 12

(1) Záväzkami na časove vymedzenú spoluprácu v zmysle § 11 ods. 1 môžu byť napríklad záväzky

- na odovzdávanie východiskových technických údajov pre spracovanie projektových podkladov, prípadne pre vyžiadanú kooperáciu na úvodnom projekte,

- na odovzdávanie výkresov, technicko-obchodných a cenových údajov a iných projektových podkladov, prípadne čiastkových projektových výsledkov potrebných pre spracovanie vykonávacieho projektu,

- na prípadné odovzdávanie údajov zodpovedajúcich rozpracovanosti riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky, pokiaľ vyšší dodávateľ prichádzajúci do úvahy je súčasne riešiteľom úlohy,

- na prípadné uzavretie zmluvy podľa § 272 zákona s generálnym projektantom o spracovaní časti úvodného projektu pre neho,

- na konkrétne vymedzenú spoluprácu na spracovaní plánu organizácie výstavby včítane termínu začatia a dĺžky trvania tejto spolupráce,

- na konzultácie, prípadne na riešenie špeciálnych technických otázok budúcich dodávok.

(2) Podkladom pre dohodu o orientačnom rozsahu dodávky v zmysle § 11 ods. 1 sú okrem prípadného rozpisu úlohy štátneho plánu aj údaje obsiahnuté v projektovej úlohe a prípadne aj údaje vyplývajúce z prác na úvodnom projekte.

§ 13

Dôsledky porušenia zmluvných záväzkov

(1) Organizácia, ktorá je v omeškaní so splnením záväzku na spoluprácu na úvodnom projekte, prípadne vykonávacom projekte (§ 12 ods. 1), je povinná zaplatiť druhej organizácii za každý deň omeškania so splnením každého jednotlivého záväzku penále vo výške 500 Kčs, najviac však 15 000 Kčs pri každom jednotlivom záväzku. Pri omeškaní s predložením dopytu so schváleným úvodným projektom je organizácia povinná zaplatiť penále vo výške 10 000 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 1 % z rozpočtových nákladov dodávky, ktorej sa dopyt týka; do omeškania sa však nezapočítava čas, o ktorý schvaľovanie úvodného (jednostupňového) projektu príslušným vyšším orgánom presahovalo 30 dní. Rovnaké penále ako za omeškanie s predložením dopytu je povinná zaplatiť organizácia, ktorá nepredložila v dohodnutej lehote návrh hospodárskej zmluvy o dodávke alebo sa k nemu nevyjadrila, pokiaľ aj na tieto úkony sú v zmluve dohodnuté lehoty.

(2) Penále podľa odseku 1 sa nemusí účtovať a vymáhať v prípadoch, keď nesplnenie záväzku neohrozí uzavretie zmluvy zabezpečujúcej uskutočnenie výstavby v termíne určenom vládou, a ďalej pri stavbách, ktoré nie sú uložené ako úlohy štátneho plánu. Na penále sa započítajú majetkové sankcie, ktoré je organizácia povinná platiť za nesplnenie tej istej povinnosti podľa iných právnych predpisov.

(3) V prípade, keď k zmluve o príprave dodávok pristúpil aj generálny projektant, je zo záväzkov na spoluprácu v zmysle odseku 1 oprávnený priamo generálny projektant, ktorému pri omeškaní s plnením záväzkov vzniká právo na penále. Generálny projektant je však povinný nahradiť investorovi sumu, ktorú investor zaplatil ako penále z omeškania s predložením dopytu alebo so splnením iného záväzku zo zmluvy o príprave dodávok, pokiaľ k tomuto omeškaniu došlo následkom okolností vzniknutých na strane generálneho projektanta. Do tejto sumy sa započítava penále, ktoré je generálny projektant povinný zaplatiť investorovi za omeškanie s dodávkou úvodného (jednostupňového) projektu.

§ 14

(1) Pokiaľ termín vypracovania a schválenia úvodného projektu neumožní včas predložiť dopyt, môže pri stavbách uložených ako úloha štátneho plánu investor so súhlasom svojho nadriadeného ústredného orgánu objednať výrobky s dlhým priebežným časom výroby ešte pred schválením úvodného projektu u vyššieho dodávateľa, ktorý prichádza do úvahy a s ktorým uzavrel zmluvu o príprave dodávok. Podkladom pre objednávku je technická špecifikácia vyplývajúca z rozpracovaného úvodného projektu.

(2) Vyšší dodávateľ nesmie takú objednávku odmietnuť a je povinný výrobky zahrnúť do svojej budúcej vyššej dodávky, za ktorú aj v tomto prípade zodpovedá v plnom rozsahu. Investor je povinný uhradiť mu všetky náklady spojené s prípadnou úpravou alebo zmenou vyplývajúcou z neskoršie schváleného úvodného projektu, ako aj iné náklady vzniknuté v dôsledku predčasnej dodávky alebo v dôsledku uskladnenia, po odčítaní nákladov, ktoré vyšší dodávateľ postupom investora usporil.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne pre prípady, keď pred schválením úvodného projektu treba objednať spracovanie vykonávacieho projektu alebo uskutočnenie montážnych prác.

§ 15

(1) Ak sa jedna z organizácií domáha zmeny alebo zrušenia záväzku zo zmluvy o príprave dodávok na základe toho, že neskorším rozpisom nadriadeného ústredného orgánu je určená iná organizácia za dodávateľa, alebo že neskoršími opatreniami orgánov nadriadených dodávateľovi aj odberateľovi bol určený iný dodávateľský systém, alebo že sa na základe zmeny úlohy štátneho plánu zmenil jeho rozpis, je druhá organizácia povinná na zmenu alebo zrušenie pristúpiť.

(2) Odberateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku zo zmluvy o príprave dodávok aj vtedy, ak bol úvodný projekt oproti schválenej projektovej úlohe schválený s podstatnými zmenami týkajúcimi sa budúcej dodávky alebo ak schválený úvodný projekt je odovzdaný s takým omeškaním, že dodávateľ by nemohol v týchto prípadoch splniť záväzok z budúcej zmluvy za podmienok predpokladaných v zmluve o príprave dodávok.

(3) Organizácie sa môžu dohodnúť na ďalších prípadoch, v ktorých dodávateľ alebo odberateľ je povinný pristúpiť na zmenu alebo zrušenie záväzkov zo zmluvy o príprave dodávok. Organizácia, na strane ktorej vznikol dôvod pre zmenu alebo zrušenie záväzku, je povinná nahradiť druhej organizácii nevyhnutné náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s prípravou na plnenie záväzku, so zmenou záväzku alebo s jeho zrušením.

§ 16

Záväzok uzavrieť zmluvu o dodávke je splnený uzavretím tejto zmluvy aj v menšom rozsahu, ako bolo dohodnuté v zmluve o príprave dodávok, pokiaľ taký rozsah vyplýva pre príslušnú dodávku zo schváleného úvodného projektu.

TRETIA HLAVA

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTOVEJ A ORGANIZAČNEJ PRÍPRAVE STAVBY (K § 15, 280 a 281 zákona)

§ 17

(1) Zmluva o spolupráci na projektovej a organizačnej príprave stavby musí obsahovať náležitosti uvedené v § 11 ods. 1 písm. a); spravidla obsahuje aj predpokladaný rozsah dodávok včítane ich montáže, predpokladaný čas ich začatia a dokončenia, predpokladaný čas schválenia úvodného projektu a predloženia dopytu.

(2) Na žiadosť investora je generálny projektant povinný pristúpiť k zmluve, pokiaľ investor pri uzavieraní zmluvy riadne uplatňuje jeho odôvodnené požiadavky; o právnych dôsledkoch obdobne platí ustanovenie § 13 ods. 3.

§ 18

(1) Organizácia, ktorá je v omeškaní so splnením záväzku zo zmluvy o spolupráci na projektovej a organizačnej príprave stavby, je povinná zaplatiť druhej organizácii za každý deň omeškania so splnením každého jednotlivého záväzku penále vo výške 500 Kčs, najviac však 15 000 Kčs za omeškanie so splnením každého jednotlivého záväzku.

(2) Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o dodávke z dôvodov na strane investora (odberateľa), je investor (odberateľ) povinný zaplatiť druhej organizácii podľa jej voľby buď penále vo výške 1000 Kčs za každý začatý mesiac spolupráce na projektovej a organizačnej príprave stavby, alebo penále vo výške 0,01 % z nákladov pôvodne predpokladanej dodávky, prepočítaných v projektovej úlohe za každý začatý mesiac.

(3) Do penále podľa odseku 1 sa započítajú majetkové sankcie, ktoré je organizácia povinná platiť za nesplnenie tej istej povinnosti podľa iných právnych predpisov. Penále podľa odsekov 1 a 2 sa nemusí účtovať ani vymáhať.

ŠTVRTÁ HLAVA

ZMLUVA O DODÁVKE PROJEKTOVÝCH PRÁC

§ 19

Zmluva o spracovaní časti úvodného projektu

(1) V prípadoch podľa § 8 ods. 3 a 4 je generálny projektant povinný predložiť návrh zmluvy o dodávke príslušnej časti úvodného projektu typickému vyššiemu dodávateľovi v rozsahu jeho budúcej dodávky bez zbytočného odkladu po tom, čo investor u neho objedná úvodný projekt. Pokiaľ však pri prerokúvaní v závere prác na projektovej úlohe alebo v zmluve o príprave dodávok sa dohodne určitá lehota na predloženie návrhu zmluvy, posudzuje sa včasnosť predloženia podľa tejto dohody.

(2) V zmluve sa organizácie podľa potreby dohodnú aj na poskytovaní ďalších technických údajov, najmä na súhrnnom riešení stavby i postupnom poskytovaní čiastkových výsledkov prác dodávateľa na technologickej časti úvodného projektu.

(3) Uzavretím zmluvy o spracovaní časti úvodného projektu zaniknú prípadné záväzky na poskytovanie projektových podkladov potrebných na spracovanie tejto časti úvodného projektu.

PIATA HLAVA

ZMLUVA O OBSTARANÍ STROJOV A ZARIADENÍ Z DOVOZU

§ 20

(1) Zmluvou o obstaraní strojov a zariadení z dovozu sa zaväzuje

a) organizácia, ktorá súčasne vykonáva funkciu vyššieho dodávateľa, uzavrieť v mene investora s príslušným dovozcom zmluvy potrebné na prípravu a zabezpečenie dovozu12) (ďalej len „obstarávateľ“) a pri príprave a uskutočňovaní dovozu plniť v dohodnutom rozsahu za investora a na jeho účet odberateľove (objednávateľove) povinnosti, najmä technickej povahy a

b) investor obstarať súhlas s dovozom do dojednaného času a obstarať potrebné devízové prostriedky.

(2) Ak došlo k uzavretiu zmluvy podľa odseku 1, je obstarávateľ povinný v nadväznosti na jej ustanovenia

a) výrobky odobrať, uskladniť, starať sa o ne až do času ich vydania investorovi súčasne s odovzdaním a prevzatím príslušnej vyššej dodávky a riadne preverovať plnenie,

b) ako finálny dodávateľ včleniť jednotlivé dovážané stroje, zariadenia a prístroje do svojej finálnej dodávky, pokiaľ ide o spracovanie vykonávacieho projektu, o uskutočnenie montáže a komplexného vyskúšania a o účasť na uvedení do skúšobnej prevádzky,

c) ako generálny dodávateľ včleniť dovážaný súbor do svojej generálnej dodávky pre technologickú časť, pokiaľ ide o zabezpečenie súladu vykonávacích projektov, zabezpečenie montáže a komplexného vyskúšania a o účasť na uvedení do skúšobnej prevádzky.

(3) Obstarávateľovi na základe zmluvy patrí jednak primeraná odmena za dojednanú činnosť,13) jednak náhrada nákladov, ktoré nevyhnutne alebo užitočne vynaložil pri jej príprave a plnení.

(4) Obstarávateľ zodpovedá za včasné a odborné vykonanie určených, prípadne zmluvne prevzatých služieb. Ďalej zodpovedá za včasnú reklamáciu vád dovezených zariadení, ako aj za včasné a riadne uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady v mene odberateľa.

(5) Zmluvu nemožno zrušiť jednostranným vyhlásením.

TRETIA ČASŤ

USKUTOČŇOVANIE VYŠŠÍCH DODÁVOK

Prvý oddiel

Zmluva o dodávke súboru (súborov)

§ 21

Predloženie dopytu

(1) Dopyt s náležitosťami podľa § 22 ods. 2 sa musí dodávateľovi odovzdať najneskoršie v lehote dohodnutej v zmluve o príprave dodávok, v zmluve o spolupráci na projektovej a organizačnej príprave stavby alebo v inej dohode; ak ich niet, v lehote umožňujúcej realizáciu dodávky v súlade so schváleným úvodným projektom.

(2) Dodávateľ je oprávnený požadovať prepracovanie a zmenu časového plánu stavby, ak sa dopyt predloží s takým oneskorením, že lehoty uvedené v časovom pláne schválenej dokumentácie už nemožno dodržať. Odberateľ je povinný bezodkladne zabezpečiť prepracovanie časového plánu stavby. Ak ide o stavbu uloženú ako úloha štátneho plánu, sú organizácie povinné upovedomiť o týchto skutočnostiach svoje nadriadené orgány; ak nejde o organizáciu podriadenú priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

§ 22

Dopyt

(1) Dopyt musí vychádzať zo schváleného úvodného projektu a musí obsahovať potrebné údaje technickej a obchodnej povahy, aby dodávateľ mohol vypracovať návrh zmluvy požadovaného rozsahu. Odberateľ je povinný v dopyte zhrnúť celý rozsah predmetu plnenia a ďalšie svoje požiadavky a uviesť lehotu, v ktorej žiada od dodávateľa zaslanie návrhu zmluvy. Dodávateľ je povinný sa vyjadriť v návrhu zmluvy k celému obsahu dopytu. Dopyt sa musí doložiť údajom o dôležitosti stavby a registračným číslom projektovej úlohy.

(2) K dopytu sa musí pripojiť príslušná časť schváleného úvodného projektu včítane celého plánu organizácie výstavby vo dvoch vyhotoveniach v tomto rozsahu:

- príslušný diel technologickej časti obsahujúci všetky potrebné údaje o nadväznosti na dodávky ostatných dodávateľov,

- nadväzujúci diel stavebnej časti umožňujúci plynulé pokračovanie projektových prác na príslušnom diele technologickej časti,

- súhrnný rozpočet stavby.

Ďalšie vyhotovenie úvodného projektu v rozsahu a lehotách dojednaných v priebehu spolupráce na úvodnom projekte stavby je investor povinný odovzdať dodávateľovi za odplatu.

(3) Dodávateľ je povinný po tom, čo dastal príslušnú časť úvodného projektu bez zbytočného odkladu, najneskoršie však pred začatím prác na vykonávacom projekte preveriť, či odovzdaná časť úvodného projektu obsahuje všetky časti podľa špecifikácie odovzdanej odberateľom, a ďalej, či táto dokumentácia nemá zrejmé nedostatky, najmä či výsledky výpočtov nie sú v zrejmom rozpore s určenými technickými ukazovateľmi a parametrami; pritom však nie je povinný podrobne preskúmavať správnosť výpočtov alebo také výpočty sám robiť.

(4) Ak dodávateľ zistí nedostatky podľa odsekov 2 a 3, prípadne iné vady úvodného projektu, je povinný na ne upozorniť. V prípade, že odberateľ aj napriek upozorneniu dodávateľa trvá na uskutočnení dodávky podľa takej dokumentácie, dodávateľ za závady dodávky, ktorých pôvod spočíva vo vadách úvodného projektu, nezodpovedá.

(5) Ak dodávateľ nemôže odstrániť nedostatky, prípadne vady (odsek 4) do jedného týždňa po tom, čo dostal upozornenie dodávateľa, dojedná s dodávateľom lehotu na ich odstránenie a postup do tých čias; ustanovenie § 21 ods. 2 sa použije primerane.

§ 23

Projektová príprava a príprava výroby (K § 282 ods. 3 zákona)

Projektovou prípravou u vyšších dodávateľov sa rozumejú práce na vykonávacom projekte. Prípravou výroby sa rozumejú konštrukčné práce, riešenie technológie výroby, zabezpečenie a príprava materiálov a poddodávok.

§ 24

Náležitosti zmluvy

(1) V návrhu zmluvy uvedie dodávateľ okrem náležitostí potrebných na vznik zmluvy spravidla aj

a) lehoty na odovzdanie technologických a stavebných podkladov pre vykonávacie projekty,

b) rozsah vykonávacích projektov tvoriacich súčasť dodávky a lehoty na ich odovzdanie,

c) rozsah a termíny pripravenosti stavebných prác na montáž (stavebná pripravenosť) a ďalších spolupôsobení odberateľa a povinností dodávateľa, od ktorých závisí splnenie dodacích lehôt, rozsah a termíny pripravenosti na dokončovanie stavebných prác (montážna pripravenosť); pri finálnych dodávkach aj termíny a rozsah vzájomných pripraveností nadväzujúcich prevádzkových súborov pre plynulé pokračovanie montážnych prác,

d) špecifikáciu dodávateľskej dokumentácie a termíny odovzdania,

e) ustanovenie o komplexnom vyskúšaní, prípadne o príprave na komplexné vyskúšanie,

f) podmienky skúšobnej prevádzky,

g) podmienky zodpovednosti za funkciu a garantované akostno-technické ukazovatele a hodnoty a dôsledky ich nedodržania,

h) podmienky vykonávania garančných skúšok,

i) osobitné podmienky pre súbory alebo ich časti, ktoré sú prevádzkove nevyskúšané podľa § 7,

j) podrobnosti o výkone technického dozoru investora a autorského dozoru generálneho projektanta a o vedení montážneho denníka,

k) podmienky, za ktorých môže dodávateľ použiť budovaný objekt na účely zariadenia staveniska,

l) záväzok na plnenie dodávok náhradných dielcov pre prvé vybavenie,

m) údaje o spôsobe zabezpečovania a financovania strojov a zariadení z dovozu.

(2) Náležitosti uvedené v návrhu zmluvy musia byť v súlade s výsledkami záverečného prerokovania úvodného projektu, ktoré sa skončilo bez rozporu, alebo v prípade rozporu s obsahom rozhodnutia nadriadeného orgánu, pokiaľ do času podania návrhu zmluvy nedošlo k zmenám podmienok, za ktorých sa tieto dohody uzavreli, prípadne sa rozhodnutie urobilo. Zmeny podmienok sa nemôže dovolávať organizácia, ktorá ju spôsobila.

(3) Náhradné dielce pre prvé vybavenie strojov a zariadení (§ 301 zákona) tvoria samostatné plnenie vyššieho dodávateľa (§ 168 zákona). Dodávky drobných a krátkodobých predmetov, pokiaľ sa organizácie na nich dohodli, tvoria taktiež samostatné plnenie.

§ 25

Ak sa organizácie dojednajú, že vykonávací projekt, ktorý je súčasťou vyššej dodávky, sa má odberateľovi odovzdať v určitom termíne, posudzuje sa na účely fakturácie splnenie tohto záväzku obdobne, ako keby bol splnený samostatný záväzok na dodávku.

§ 26

Zmeny záväzkov

(1) Ak dôjde k omeškaniu odberateľa (§ 285 ods. 2 zákona), dohodnú sa organizácie na opatreniach na dodržanie pôvodnej dojednanej lehoty dodávky; v tom prípade nahradí odberateľ dodávateľovi zvýšené náklady. Ak také opatrenia nie sú pre dodávateľa technicky možné, dohodnú sa organizácie na novej lehote a odberateľ nahradí dodávateľovi prípadné zvýšené náklady.

(2) Ak po uzavretí zmluvy bola schválená zmena projektovej dokumentácie, sú organizácie povinné upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach, ktoré sú touto zmenou dotknuté; ak došlo k zmene z dôvodov, ktoré nie sú na strane dodávateľa, nahradí odberateľ dodávateľovi zvýšené náklady.

§ 27

Sistácia a zrušenie záväzku

(1) Ak po uzavretí zmluvy opatrením príslušného ústredného alebo iného orgánu, urobeným podľa právneho predpisu, bude daný príkaz na dočasné zastavenie prác na dodávke (rozhodnutie o sistácii), dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu zastaviť práce. Rozhodnutím o sistácii prestávajú plynúť lehoty na splnenie povinností dotknutých sistáciou. Po odvolaní sistácie sa musia tieto lehoty a ďalšie dotknuté dojednané povinnosti novo upraviť.

(2) Ak v rozhodnutí o sistácii nie je určené inak, dodávateľ je po čas sistácie povinný uschovať všetko, čo už pripravil na plnenie zmluvy.

(3) Ak sistácia trvá dlhšie ako 3 mesiace, je dodávateľ po predchádzajúcom prerokovaní s odberateľom oprávnený to, čo už pripravil na plnenie zmluvy, použiť inak. V prípadoch, keď to vyžaduje dôležitý hospodársky záujem, je odberateľ povinný súhlasiť s takým opatrením už prv.

(4) Organizácia, na strane ktorej vznikol dôvod na sistáciu, je povinná nahradiť druhej organizácii nevyhnutné náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti so sistáciou. Odberateľ však neuhrádza hodnotu toho, čo dodávateľ použil inak, a náklady, ktoré dodávateľovi vznikli tým, že bez zbytočného odkladu nevyhovel rozhodnutiu o sistácii.

(5) Ak sistácia trvá dlhšie ako 12 mesiacov, je ktorákoľvek z organizácií oprávnená žiadať o zrušenie záväzku zo zmluvy; organizácie sú v takom prípade povinné dohodnúť sa na majetkovom vyrovnaní záväzkov a podľa potreby aj na uskutočnení dokončovacích prác. Pre majetkové vyrovnanie platí primerane ustanovenie odseku 4.

(6) Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa použije primerane aj pri zrušení záväzku zo zmluvy z iného dôvodu. Ak dôjde k zrušeniu záväzku zo zmluvy z dôvodov, ktoré sú na strane odberateľa, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 1 % z ceny dodávok odoslaných na stavenisko a z ceny prác vykonaných na stavenisku ku dňu, ku ktorému bolo dohodnuté zrušenie záväzku zo zmluvy. Rovnaké penále je povinný zaplatiť dodávateľ odberateľovi, ak dôjde k zrušeniu záväzkov zo zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa. Prijaté penále sa započítava na úhradu nákladov podľa predchádzajúcich ustanovení.

Druhý oddiel

Vzťahy na stavenisku pri montáži súborov

§ 28

Stavenisko a montážne pracovisko

(1) Stavenisko je priestor určený vo schválenej projektovej dokumentácii pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

(2) Montážne pracovisko je časť staveniska určená schválenou projektovou dokumentáciou alebo dohodnutá v zmluve na montáž a umiestnenie súboru (súborov).

§ 29

Odovzdanie montážneho pracoviska (K § 138, 139 a 285 ods. 2 zákona)

(1) Odberateľ je povinný pripraviť pre dodávateľa riadne vypratané a upratané montážne pracovisko, vyzvať ho najneskoršie do 15 dní vopred na prevzatie a v dojednanom dni ho odovzdať na začatie alebo pokračovanie montáže tak, aby dodávateľ mohol plynulo montovať. O rozsahu a časovom slede pripravenosti pracoviska na montáž sa dohodnú strany v zmluve v súlade s plánom organizácie výstavby; pre rozsiahlejšie montáže sa určí pripravenosť postupne pre časti montážnych prác. Stav pracoviska i prístupu a príjazdu k nemu musí zodpovedať plánu organizácie výstavby a predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pri súčasnom uskutočňovaní prác viacerými dodávateľmi musí každý dodávateľ zabezpečiť svoje pracovisko tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. V rámci pripravenosti pracoviska je odberateľ najmä povinný zabezpečiť vykonanie všetkých prác potrebných v termínoch podľa schváleného úvodného projektu na montáž strojov a zariadení, pokiaľ nie sú súčasťou dodávky montáže,14) a ak nie je dohodnuté inak, ani súčasťou zariadenia staveniska, a to tak, aby sa začiatok montáže alebo jej priebeh nezdržiaval. Základy na trvalé osadenie zariadenia musia byť pred začatím montážnych prác, prípadne ich časti zatvrdnuté a spôsobilé na začatie montážnych prác.

(2) O odovzdaní montážneho pracoviska spíše odberateľ s dodávateľom zápisnicu. Ak dodávateľ odmieta prevziať montážne pracovisko, uvedú organizácie v zápisnici svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.

(3) Ak montážne pracovisko nebude spôsobilé v dojednanom termíne na začatie montáže alebo pri ďalších prácach na pokračovanie v montáži, je odberateľ povinný oznámiť to dodávateľovi ihneď po zistení spolu s oznámením, kedy bude montážne pracovisko pripravené.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia obdobne, ak dodávateľ odovzdáva pracovisko na uskutočnenie nadväzujúcich prác.

(5) Odovzdanie pracoviska je vždy spolupôsobením odberateľa podľa § 285 ods. 2 zákona.

(6) Pracovníci odberateľa môžu vstupovať do montážneho pracoviska, len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru lebo inou kontrolnou alebo dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.

(7) Ak montážne pracovisko je v závode alebo v priestore, ktorý vyžaduje osobitné povolenie na vstup, obstará potrebné povolenia odberateľ.

(8) Dodávateľ je povinný udržiavať na prevzatom montážnom pracovisku a na prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

(9) Osvetlenie, ktoré používa odberateľ spoločne s dodávateľom, zabezpečuje odberateľ. Ak sa náklady na spoločné osvetlenie z dôvodov uskutočňovania montážnych prác zvýšia, uhradí príslušné zvýšenie dodávateľ.

§ 30

Zakrývanie prác (K § 285 ods. 1 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať odberateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa musí doručiť odberateľovi písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť záznamom v montážnom denníku, pokiaľ taký záznam podpíše zástupca odberateľa.

(2) Ak odberateľ na preverenie prác v určenej lehote nepríde, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané zrejme chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia dodávateľ.

§ 31

Prerušenie prác (K § 139 a 285 ods. 2 zákona)

(1) Ak odberateľ nedodrží lehotu dohodnutú pre svoje spolupôsobenie a je preto pokračovanie v montáži ohrozené, je dodávateľ oprávnený ihneď oznámiť odberateľovi, že ďalšie práce na príslušnom pracovisku preruší, pokiaľ odberateľ neurobí v primeranej lehote nápravu.

(2) Ak dodávateľ musí prerušiť práce z dôvodov, ktoré sú na strane odberateľa a zabraňujú v pokračovaní montáže, je odberateľ povinný starať sa o nedokončené montážne práce, v ktorých nemožno pokračovať, a stroje a zariadenia, ktoré sú na montážnom pracovisku, prevziať do úschovy najneskoršie do týždňa po tom, čo ho dodávateľ na to vyzval. Odberateľ nemá túto povinnosť, ak dodávateľ môže využiť svojich montážnych pracovníkov na montáž na inom pracovisku priestorove blízkom. O prevzatí do úschovy sa urobí záznam v montážnom denníku. Odberateľ zodpovedá za takto prevzaté montážne práce a zariadenia a je povinný ich odovzdať na pokračovanie v montážnych prácach v stave, v akom boli prevzaté. O odovzdaní a prevzatí na pokračovanie v prácach platí obdobne ustanovenie § 29 ods. 2. Podľa okolností prípadu sa organizácie pred pokračovaním v prácach dohodnú na vykonaní odbornej prehliadky montáže i zariadenia dodávateľom (revízia), prípadne na uskutočnení úprav na základe výsledkov revízie (repasia) na náklad odberateľa. Pri dojednávaní novej lehoty podľa § 285 ods. 2 zákona prihliadnu organizácie aj na výsledky revízie.

(3) Pokiaľ pracovníci dodávateľa porušia bezpečnostné predpisy platné pre príslušné pracovisko, s ktorými odberateľ dodávateľa vopred riadne oboznámil, je odberateľ oprávnený dať dodávateľovi príkaz prerušiť práce do tých čias, než sa zo strany dodávateľa urobí náprava. Toto prerušenie nezbavuje dodávateľa zodpovednosti za dodržanie dojednanej dodacej lehoty, prípadne dojednaných medzilehôt.

§ 32

Montážny denník

(1) Dodávateľ je povinný viesť odo dňa prevzatia montážneho pracoviska alebo jeho časti montážny denník (ďalej len „denník“). Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, o ich akosti a o množstve použitého montážneho materiálu, zdôvodnenie odchýlok uskutočňovaných prác od projektovej dokumentácie, počty pracovníkov, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné pre posúdenie množstva prác orgánmi štátnej správy, ďalej údaje o počte odpracovaných hodín, pokiaľ sa práce účtujú hodinovými sadzbami. Investor (odberateľ) je povinný sledovať obsah denníka a k záznamom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť montážny denník sa končí odovzdaním a prevzatím dodávky.

(2) Denníky sa vedú samostatne pre jednotlivé súbory. Denník generálneho dodávateľa sa skladá z denníka jeho vlastných dodávok a z priepisov denníkov jeho finálnych dodávateľov, prípadne finálnych poddodávateľov, podpísaných generálnym dodávateľom.

(3) Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.

(4) Úvodné listy podľa druhu vyššej dodávky obsahujú

a) základný list, v ktorom sú uvedené názov a sídlo investora, generálneho projektanta, dodávateľov investora a zmeny týchto údajov,

b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,

c) prehľad zmlúv včítane dodatkov a zmien,

d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa dodávky,

e) zoznam projektovej dokumentácie týkajúcej sa dodávky, jej zmien a doplnkov,

f) prehľad skúšok všetkých druhov.

(5) Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumovanými zhodne s originálom.

(6) V denníku sa priebežne vyznačujú doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení buď v prvopise, alebo v odpise ukladajú priamo na montážnom pracovisku. Ide najmä o zmluvy, záznamy, výkresy a osobitné výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie. Na každom doklade sa uvedie, kde je uložený.

(7) Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje vedúci montáže, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď boli práce uskutočnené alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. Len výnimočne môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem vedúceho montáže môže potrebné záznamy v denníku robiť technický dozorca investora, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia investora (odberateľa), dodávateľov a financujúcej pobočky Štátnej banky československej.

(8) Ak vedúci montáže nesúhlasí s urobeným záznamom odberateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do troch pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

(9) Ak je na stavbe stály technický dozorca investora, je vedúci montáže povinný predložiť mu denný záznam najneskoršie nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. Technický dozorca investora mu potvrdí príjem priepisu. Ak technický dozorca nesúhlasí s obsahom záznamu, zapíše to do denníka do troch pracovných dní s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Ak sa na stavbe vykonáva len občasný technický dozor investora, je dodávateľ povinný najmenej raz za týždeň zaslať odberateľovi doporučene priepis záznamov v denníku. Ak odberateľ nesúhlasí s obsahom záznamov, je povinný zaslať svoje námietky doporučene dodávateľovi do jedného týždňa od doručenia záznamu; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

(10) Dodávateľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálov tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

(11) Dohodou vyjadrenou záznamom do montážneho denníka možno tiež meniť alebo dopĺňať hospodársku zmluvu, pokiaľ záznam podpíšu pracovníci oprávnení na také úkony a pokiaľ sa záznam ako zmena zmluvy označí. Odsúhlasený záznam v montážnom denníku nahrádza tak isto zmenu dohody o odbytových nákladoch, ak sa má odôvodnene dodať vyššie množstvo výrobkov alebo uskutočniť väčšie množstvo výkonov, než bolo dohodnuté,15) a ak pritom nie je potrebná zmena projektovej dokumentácie.

(12) Denníky uschováva dodávateľ 10 rokov od odovzdania a prevzatia dodávky.

§ 33

Technický dozor investora

(1) Investor je povinný vykonávať na stavbe technický dozor a v jeho priebehu najmä sledovať, či sa práce vykonávajú podľa schválenej dokumentácie, podľa dojednaných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami orgánov štátnej správy. Na nedostatky zistené v priebehu prác musí bezodkladne upozorniť záznamom do montážneho denníka.

(2) Pri poverení výkonom technického dozoru určí investor výslovne rozsah, v akom sa má technický dozor vykonávať a súčasne aj v akom rozsahu ho bude pracovník poverený výkonom technického dozoru zastupovať pri rokovaní s dodávateľmi, s generálnym projektantom, stavebným úradom, financujúcou pobočkou Štátnej banky československej a s ďalšími orgánmi a organizáciami prichádzajúcimi do úvahy. Meno technického dozorcu s uvedením rozsahu jeho splnomocnenia je investor povinný oznámiť stavebnému úradu, generálnemu projektantovi, priamym dodávateľom a financujúcej pobočke Štátnej banky československej. Technickým dozorom sa nesmie poveriť pracovník organizácie, ktorá je vyšším dodávateľom.

(3) Technický dozorca je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa príkaz prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný orgán dodávateľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody; súčasne je povinný urobiť zodpovedajúci záznam v montážnom denníku. Technický dozorca však nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti dodávateľov.

(4) Dodávatelia sú povinní zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác vykonávanom technickým dozorcom a bezodkladne robiť opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.

§ 34

Zariadenie staveniska

(1) Zariadenie staveniska sa zabezpečuje spôsobom určeným osobitným predpisom.16)

(2) Ak pri systéme generálneho dodávateľa skutočné náklady na vlastné zariadenie staveniska generálneho dodávateľa a jeho finálnych dodávateľov prekročia výšku globálnych rozpočtových nákladov určenú na tento účel, podieľa sa na úhrade rozdielu,16) ktorý generálny dodávateľ uhradí, každý jeho finálny dodávateľ sumou, o ktorú prekročil globálne rozpočtové náklady pripadajúce na jeho vlastné zariadenie.

(3) V prípade, že sa dodávateľovi neposkytli skladovacie priestory v dojednanej lehote, organizácia, ktorá nedodržala lehotu, zabezpečí náhradné uskladnenie.

§ 35

Vypratanie montážneho pracoviska

(1) Pri odovzdaní dodávky je dodávateľ povinný usporiadať svoje montážne mechanizmy, pomocné zariadenia, pomôcky (ďalej len „svoje zariadenie“), zvyšný materiál a odpady na montážnom pracovisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a mať v bezpečnej prevádzke (užívať). Najneskoršie do 30 dní po odovzdaní a prevzatí dodávky je dodávateľ povinný svoje zariadenie, materiál a odpady z montážneho pracoviska, s výhradou podľa odseku 2, vypratať, pokiaľ mu v tom nezabraňujú neskončené práce iných priamych dodávateľov odberateľa alebo pokiaľ nepotrebuje montážne pracovisko na dokončievanie iných, samostatne odovzdávaných častí dodávky.

(2) Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcom odseku môže dodávateľ ponechať na montážnom pracovisku len svoje zariadenie a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými odberateľ práce prevzal, prípadne pre svoju účasť na skúšobnej prevádzke. Ponechané stroje, výrobné zariadenie a materiál musí dodávateľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu). Po odstránení vád a nedorobkov alebo po skončení skúšobnej prevádzky je dodávateľ povinný vypratať svoje veci z montážneho pracoviska do 30 dní; to platí aj pre vypratanie staveniska a objektov zariadenia staveniska, pokiaľ zmluva o zariadení staveniska neustanovuje inak.

(3) Pri nesplnení povinností podľa predchádzajúcich odsekov je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi penále 500 Kčs za každý deň omeškania až do dňa vypratania.

Tretí oddiel

Spolupráca organizácií na stavenisku (K § 302 zákona)

§ 36

(1) Povinnosť v zmysle § 302 zákona vzniká každej organizácii zúčastnenej na výstavbe, ktorá je odberateľom. Ak priamy odberateľ nemá podľa celkového časového plánu stavby na stavenisku svojich pracovníkov, prechádza táto povinnosť na jeho ďalšieho odberateľa. Podmienkou však je, že príslušný odberateľ (nositeľ povinnosti) je schopný takú činnosť zabezpečiť a že ju môže zabezpečiť hospodárnejšie.

(2) Nositeľ povinnosti je povinný na žiadosť vyššieho dodávateľa dojednať dohodu najmä o odbere strojov a zariadení od dopravcu včítane vykonania všetkých úkonov určených príjemcovi pre odber, ako aj o spôsobe ich uskladnenia a o podmienkach ich vydania.

(3) Ak ide o stroje a zariadenia, ktoré sú mimoriadne rozmerné, ťažké alebo na vyloženie a prepravu ktorých sú potrebné zvláštne mechanizmy, je vyšší dodávateľ povinný na to upozorniť a odberateľovi včas vopred oznámiť, kedy ich bude odosielať. Pokiaľ potrebné zvláštne mechanizmy nositeľ povinnosti nemá alebo ich nemôže obstarať, je povinný ich obstarať vyšší dodávateľ; v nevyhnutných a v zmluve dohodnutých prípadoch poskytne taktiež odbornú pomoc pri ich vyložení a preprave.

(4) Ustanovenie § 353 zákona sa použije primerane aj na skladovanie podľa tohto ustanovenia. Nositeľ povinnosti nezodpovedá však za zhoršenie vlastností skladovaných strojov a zariadení alebo za ich poškodenia, ak bolo spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami alebo tým, že vyšší dodávateľ nepredpísal spôsob uskladnenia, predpísal ho nesprávne alebo neposkytol odbornú pomoc pri ich vyložení a preprave alebo ju poskytol nesprávne.

§ 37

Vzájomné výpomoci

(1) Organizácia, ktorá je účastníkom výstavby a má v mieste stavby vybudované sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia (jedálne, ubytovne, práčovne, umyvárne, materské školy a pod.), je povinná za odplatu poskytnúť iným účastníkom výstavby pre ich pracovníkov v rozsahu voľnej kapacity týchto zariadení ich užívanie v rovnakej akosti a za rovnakých podmienok (s výnimkou ceny), za akých ich poskytuje svojim pracovníkom.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí primerane pre užívanie dopravných prostriedkov na dopravu pracovníkov na pracovisko a pre užívanie prevádzkových zariadení (komunikácie, zásobovanie vodou, parou, elektrinou, plynom, stlačeným vzduchom a pod.), ktoré užívajú organizácie zúčastnené na výstavbe na plnenie svojich dodávok.

(3) Organizácia, ktorá je vlečkárom, je povinná za odplatu umožniť ostatným organizáciám zúčastneným na výstavbe spoluužívanie vlečky.

(4) Organizácia, ktorá má na stavbe ťažké alebo zvláštne mechanizmy alebo lešenie, ktoré nepotrebuje nevyhnutne na vlastné účely, je povinná poskytnúť ich za odplatu ostatným organizáciám zúčastneným na výstavbe.

(5) Odberateľ je povinný na žiadosť dodávateľa, pokiaľ to bude hospodárne, dojednať dohodu o výpomoci pri vykladaní a uskladnení zásielok pre dodávateľa. To neplatí, ak odberateľ nie je na vyloženie alebo uskladnenie potrebne vybavený. Výpomoci sa poskytujú za odplatu.

(6) Odberateľ je povinný, pokiaľ mu to umožňuje plnenie jeho vlastných úloh, za odplatu pre potreby dodávateľa a jeho poddodávateľov a na ich žiadosť najmä

- umožniť práce vo svojich dielňach,

- poskytnúť bremená na zaťažkávacie skúšky zdvíhacích mechanizmov,

- poskytnúť pomocné pracovné sily.

(7) Murárske výpomoci sa zabezpečujú podľa osobitného predpisu.17)

§ 38

Povinnosti podľa ustanovení § 36 a 37 sú povinnosťami v zmysle § 296 zákona.

§ 39

Stráženie staveniska

(1) Dodávateľ stavebnej časti je povinný, ak nie je ustanovené niečo iné, stavenisko strážiť, v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť.18)

(2) Strážením staveniska sa rozumie aj povoľovanie vstupu na stavenisko, vjazdu a výjazdu.

(3) Stráženie svojich montážnych pracovísk si zabezpečuje každý dodávateľ sám.

§ 40

Bezpečnosť a ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia pri vykonávaní prác

(1) Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj protipožiarne opatrenie vyplývajúce z povahy vlastných prác zabezpečujú na svojich pracoviskách jednotliví dodávatelia. Každý účastník výstavby i prevádzateľ závodu, za prevádzky ktorého sa práce vykonávajú, je povinný vyvinúť najvyššie úsilie na zamedzenie škodlivých účinkov svojej činnosti alebo svojej prevádzky na zdravie pracovníkov druhých organizácií a iných osôb.

(2) Pri vykonávaní prác v nebezpečnom prostredí, pre ktoré sú podľa schválenej dokumentácie potrebné osobitné bezpečnostné opatrenia, je investor povinný pre pracovníkov dodávateľa a poddodávateľov v rozsahu určenom v tejto dokumentácii zabezpečiť potrebné bezpečnostné opatrenia, najmä im poskytnúť špeciálne osobné ochranné pracovné prostriedky, zariadenia a nápoje, ktoré sú predpísané osobitnými predpismi, prípadne ďalšie prostriedky, ktoré sú v mieste vykonávania prác obvyklé. Pritom je investor povinný pracovníkov menovite určených dodávateľom a poddodávateľmi kvalifikovaným spôsobom oboznámiť s používaním týchto prostriedkov a zariadení a s bezpečnostnými predpismi platnými v mieste vykonávania prác. Ak sa práce vykonávajú za prevádzky závodu investora, je investor povinný zabezpečiť aj

- inštalovanie ochranných zariadení pri vykonávaní prác v miestach, kde je nebezpečenstvo výbuchu, v bezprostrednej blízkosti elektrických zariadení, vedení pod napätím a pod.,

- vypínanie elektrických vedení a prerušenie výrobnej prevádzky (včítane všetkých zabezpečovacích opatrení potrebných na vykonávanie prác) za podmienok dohodnutých v zmluve,

- protipožiarnu ochranu, bezpečnostnú ochranu a stráženie.

Plnením týchto povinností nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľov za riadne zabezpečenie bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z povahy ich prác.

(3) Ak jedna organizácia poskytne inej organizácii zúčastnenej na výstavbe výpomoc svojimi pracovníkmi, je organizácia, ktorej sa výpomoc poskytla, povinná starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týchto pracovníkov.

Štvrtý oddiel

Odovzdanie a prevzatie

§ 41

Príprava na odovzdanie a prevzatie (K § 289 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný pripraviť pred začatím preberacieho konania potrebné doklady, najmä

a) vykonávací projekt s vyznačením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,

b) obvyklú sprievodnú technickú dokumentáciu jednotlivých strojov a zariadení (atesty, revízne správy a pod.), dokumentáciu potrebnú na riadnu obsluhu, prevádzku a údržbu dodaných jednotlivých strojov a zariadení,

c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

d) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,

e) montážne denníky,

f) správy o vykonaní východiskovej revízie elektrického zariadenia,

g) doklady o vykonaní určených alebo dojednaných skúšok (§ 42 ods. 3).

(2) Odberateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby sa ich porovnaním s dokladmi dodávateľa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle vykonanie tohto konania. Investor pripraví najmä

a) správu svojho technického dozoru obsahujúcu najmä rozbor, ako vykonanie prác zodpovedá schválenej projektovej dokumentácii, dojednaným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom,

b) stanoviská k vykonaným skúškam, pokiaľ už nie sú obsiahnuté v montážnom denníku.

(3) Dodávateľ a odberateľ pripravia na preberacie konanie podklady pre finančné vyrovnanie dodávky.

§ 42

Príprava na komplexné vyskúšanie (K § 304 zákona)

(1) Súčasťou prípravy na odovzdanie a prevzatie je aj vykonanie prípravy na komplexné vyskúšanie, pokiaľ sa organizácie na ňom v zmluve dohodli spolu s určením rozsahu, náplne a ostatných podmienok prípravy.

(2) Prípravou na komplexné vyskúšanie sa rozumejú práce a skúšky potrebné na overenie kvality a funkcie zariadenia a nastavovanie (najmä pri zaťažení) potrebné na postupné zlaďovanie samostatne odovzdávaných častí dodávky.

(3) Príprava na komplexné vyskúšanie sa môže začať na jednotlivých samostatne odovzdávaných častiach dodávky po skončení ich montáže a iných prác a po vykonaní určených alebo dojednaných skúšok.

(4) Dodávateľ je povinný, pokiaľ je tak dohodnuté v zmluve, písomne vyzvať (napr. záznamom v montážnom denníku) odberateľa na účasť na prípravu na komplexné vyskúšanie najmenej tri pracovné dni vopred. V prípade, že odberateľ na výzvu dodávateľa neprišiel, je dodávateľ oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie bez jeho účasti.

(5) Odberateľ dá pre prípravu na komplexné vyskúšanie dodávateľovi na svoj náklad k dispozícii potrebné prevádzkové hmoty a palivo, energiu a potrebný počet kvalifikovaných prevádzkových pracovníkov.

(6) Požiadavky na zabezpečenie prevádzkových hmôt, energie, paliva a na počet kvalifikovaných prevádzkových pracovníkov uplatní dodávateľ u odberateľa písomne v dohodnutom časovom predstihu.

(7) Náklady vynaložené na prípravu na komplexné vyskúšanie včítane odplaty za vypracovanie výkresovej a inej dokumentácie, o ktorých sa organizácie dohodli v zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa prípravy na komplexné vyskúšanie, uhradí odberateľ v rozsahu prác skutočne vykonaných pri tejto príprave. Na ťarchu dodávateľa však idú náklady vyvolané opakovaním dojednaných prác z dôvodov na jeho strane, ako aj náklady spojené s opravami zistených závad zariadení a náklady spojené s opakovanými skúškami, pokiaľ sú nad počet a rozsah dohodnutý v zmluve.

(8) Priebeh skúšok a ich výsledky v rámci prípravy na komplexné vyskúšanie zapíše dodávateľ v montážnom denníku a písomne doloží pri odovzdaní a prevzatí.

§ 43

Komplexné vyskúšanie (K § 303 a 304 zákona)

(1) V písomnom oznámení podľa § 289 zákona je dodávateľ povinný uviesť ako deň, keď bude dodávka alebo jej časť pripravená na odovzdanie, deň začatia komplexného vyskúšania. Na základe toho sú potom organizácie v súlade s ustanoveniami zmluvy o dodávke, ktoré upravujú rozsah a podmienky komplexného vyskúšania, povinné sa dohodnúť na časovom pracovnom programe preberania tak, aby zabezpečoval plynulé, súhrnné a hospodárne odovzdanie a prevzatie a možnosť prizvania príslušných orgánov a organizácií. Odberateľ však nemusí súhlasiť s tým, aby sa preberanie začalo pred dojednanou dodacou lehotou.

(2) Investor je povinný prizvať na preberacie konanie generálneho projektanta a orgány, ktorých účasť ustanovujú osobitné predpisy, budúceho prevádzateľa (užívateľa) a tých svojich dodávateľov strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne odovzdanie a prevzatie; je povinný tiež informovať o preberacom konaní financujúcu pobočku Štátnej banky československej. Podľa povahy prípadu, najmä na žiadosť vyššieho dodávateľa, prizve investor ďalej iných svojich dodávateľov, napr. dodávateľa cudzieho stroja. Účasť dodávateľa investičného celku z dovozu upravuje osobitný predpis.19) Vyšší dodávateľ je povinný prizvať na preberacie konanie tých svojich dodávateľov, ktorých účasť z jeho hľadiska je nevyhnutná pre riadne odovzdanie a prevzatie. Prizvaní dodávatelia a poddodávatelia sú povinní sa na preberacom konaní zúčastniť.

(3) Komplexné vyskúšanie jednotlivej finálnej dodávky možno výnimočne vykonať len pri jej dokončenej časti, pokiaľ sa tak organizácie v zmysle § 288 zákona dohodnú. Naopak, ak to vyžaduje technická povaha dodávok, organizácie sa dohodnú, že sa niekoľko komplexných vyskúšaní vykoná súčasne. Pokiaľ ide o spôsob, ako sa vykoná alebo nahradí komplexné vyskúšanie cudzích strojov tvoriacich súbor z dovozu, platí ustanovenie príslušnej zmluvy o zabezpečení dodávok investičných celkov.19)

(4) Pri systéme generálneho dodávateľa sa vykonáva komplexné vyskúšanie spravidla súčasne vo vzťahu medzi finálnym a generálnym dodávateľom a medzi generálnym dodávateľom a investorom; o spôsobe a podmienkach komplexného vyskúšania sa dohodnú organizácie v zmluve v súlade s projektovou dokumentáciou, technickou povahou vyššej dodávky a prevádzkovými a technickými predpokladmi.

(5) Ak súčasťou dodávky je zariadenie automatickej regulácie, musí sa pri komplexnom vyskúšaní preukázať jej funkcia, ktorá je potrebná na bezpečné komplexné vyskúšanie v rozsahu dojednanom v zmluve. Skutočnosť, že celé zariadenie automatickej regulácie nie je pri komplexnom vyskúšaní v prevádzke, nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia. Organizácie sa dohodnú najneskoršie do konca skúšobnej prevádzky na lehote, v ktorej je dodávateľ povinný nastaviť celú dodávanú automatickú reguláciu na dohodnuté parametre. Pokiaľ dodávateľ v dojednanej lehote túto svoju povinnosť nesplní, zaplatí penále vo výške 1 % z ceny automatickej regulácie za každý aj začatý mesiac omeškania. To platí obdobne aj pre podobné zariadenia (napr. samočinný počítač, riadiace systémy).

(6) Požiadavky na zabezpečenie prevádzkových hmôt, energie, paliva a na počet kvalifikovaných prevádzkových pracovníkov uplatní dodávateľ u odberateľa písomne v dojednanom časovom predstihu. Výrobky vyrobené pri komplexnom vyskúšaní patria odberateľovi.

(7) Dodávateľ vedie v spolupráci s odberateľom podrobné technické záznamy o priebehu a výsledkoch komplexného vyskúšania; tieto záznamy musia obsahovať všetky dáta potrebné na zhodnotenie komplexného vyskúšania. O tomto zhodnotení sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je súčasťou zápisnice o prevzatí.

§ 44

Zápisnica o prevzatí (K § 292 zákona)

(1) Zápisnicu o prevzatí spisujú organizácie bezodkladne po skončení úspešného komplexného vyskúšania.

(2) Ak sa odovzdáva dodávka náhradným vyskúšaním v zmysle § 303 ods. 3 zákona, spíše sa zápisnica o prevzatí bezodkladne po skončení náhradného vyskúšania.

(3) Ak odberateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré odberateľ odmietol dodávku prevziať, opakuje sa konanie v nevyhnutne potrebnom rozsahu. V takom prípade možno k pôvodnej zápisnici spísať dodatok, v ktorom odberateľ vyhlási, že dodávku alebo jej časť preberá; zápisnica o prevzatí je potom zostavená podpísaním dodatku.

(4) Ak zápisnicu o prevzatí podpíše dodávateľ aj odberateľ, považujú sa všetky údaje o opatreniach a lehotách v zápisnici uvedené za dohodnuté, pokiaľ niektorá z organizácií v zápisnici neuvedie, že s určitými bodmi zápisnice nesúhlasí. Ak odberateľ opísal v zápisnici vady alebo uviedol, ako sa vady prejavujú, platí, že tým súčasne požaduje odstránenie takých vád bezplatne.

§ 45

Užívanie pred odovzdaním a prevzatím (K § 288 ods. 3 zákona)

(1) Ak nadriadené orgány rozhodli, že neprevzatú dodávku má mať úplne alebo čiastočne v predčasnej prevádzke (užívaní) investor alebo iná organizácia, sú organizácie povinné bezodkladne dojednať dohodu, v ktorej podrobne určia najmä predmet a spôsob predčasného užívania, jeho stav a bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré pre toto predčasné užívanie investor urobí.

(2) Investor je povinný zabezpečiť, aby prevádzka (užívanie) nezabraňovala v plynulom dokončovaní prác podľa projektovej dokumentácie.

(3) Investor nemôže ani pri preberacom konaní, ani v záručnej lehote ako vadu vyčítať opotrebenia a poškodenia, ktoré by bez predčasného užívania nevznikli.

§ 46

Zákaz neoprávneného užívania (K § 295 ods. 8 zákona)

(1) Bez predchádzajúcej dohody (§ 45 ods. 1) nesmie odberateľ ani organizácia, ktorá má byť prevádzateľom (užívateľom), užívať dodávku, ktorá nebola odovzdaná a prevzatá. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď organizácia vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa vykonávacieho projektu.

(2) Ak sa dodávka v čase neoprávneného užívania poškodí, predpokladá sa, že toto poškodenie spôsobil odberateľ alebo organizácia, ktorá ako budúci prevádzateľ (užívateľ) dodávku bezprávne užívala. Pri odovzdaní a prevzatí dodávky ani v záručnej lehote nemôže odberateľ ako vadu vyčítať opotrebenia alebo poškodenia, ktoré by na dodávke bez neoprávneného užívania nevznikli.

(3) Dodávateľ je oprávnený po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty odstúpiť od zmluvy v rozsahu, v ktorom nemôže v dôsledku neoprávneného užívania pokračovať v prácach.

Piaty oddiel

Skúšobná prevádzka a garančné skúšky

§ 47

Skúšobná prevádzka (K § 305, 308 a 309 zákona)

(1) Skúšobná prevádzka sa vykonáva vo všetkých prípadoch, keď sa tak organizácie dohodli, a to spôsobom a po čas, ktoré sú určené v zmluve s prihliadnutím na prevádzkové predpisy; pokiaľ sa organizácie nedohodli inak, začína sa ihneď po prevzatí dodávky investorom.

(2) Ak sa dojednáva čas skončenia skúšobnej prevádzky v závislosti od jej úspešnosti, musia sa organizácie dohodnúť aj na podmienkach, za ktorých sa skúšobná prevádzka považuje za úspešne skončenú.

(3) Odberateľ je povinný zabezpečiť pre skúšobnú prevádzku prevádzkové podmienky predpokladané projektom.

(4) Vyšší dodávateľ je povinný najneskoršie pri odovzdaní súboru (súborov) odovzdať za osobitnú odplatu prevádzkové predpisy na jeho (ich) obsluhu.

§ 48

Garančné skúšky (K § 306 zákona)

(1) Garančnými skúškami sa rozumie osobitne za ne vyhlásená časť prevádzky, pri ktorej zariadenie musí bez iných než bežných údržbových zásahov bezchybne pracovať po dojednaný čas a v priebehu ktorej dodávateľ preukazuje, že zariadenie dosahuje akostno-technické ukazovatele a hodnoty v zmluve výslovne zaručené. Spôsob, čas vykonania a trvania, prevádzkové podmienky, ktoré zabezpečuje odberateľ, ako aj ďalšie podmienky garančných skúšok (najmä podľa ktorých noriem sa vykonajú príslušné merania a zistenia) sa dojednajú v zmluve. O výsledku garančných skúšok sa spisuje zápisnica.

(2) Ak sa výsledkami garančných skúšok z dôvodov na strane dodávateľa nepreukázalo splnenie zaručených akostno-technických ukazovateľov a hodnôt, je dodávateľ povinný na svoj náklad urobiť také úpravy zariadenia, aby sa tieto hodnoty dosiahli, a garančné skúšky opakovať. Pre prípad, že by vykonanie úprav bolo spojené s neúmernými nákladmi alebo že by aj opakované garančné skúšky boli neúspešné, môže sa v zmluve, prípadne v osobitnom dodatku k zmluve dojednať spôsob výpočtu zľavy.

(3) Ak z dôvodov, ktoré nie sú na strane dodávateľa, nebolo možné vykonať garančné skúšky do konca záručnej doby alebo ak skúšky vykonané v tejto dobe boli neúspešné, nie je dodávateľ povinný ich dodatočne vykonať, prípadne opakovať.

(4) Pri zlepšení zaručených akostno-technických ukazovateľov a hodnôt poskytne dodávateľ odberateľovi prirážku,20) len ak je tak v zmluve dojednané.

(5) Garančné skúšky sa musia dojednať tak, aby dodávateľ mohol odovzdať ich písomné vyhodnotenie aspoň mesiac pred skončením záručnej doby.

Šiesty oddiel

Zodpovednosť za vady (záruka)

§ 49

Vady dodávok (K § 133, 291, 294 a 306 zákona)

(1) Dodávka je vadná, ak nemá vlastnosti určené v § 133 ods. 1 zákona alebo ak nie je uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie. Z hľadiska akosti svojej dodávky zodpovedá dodávateľ za použitý materiál a dielenské vyhotovenie a za konštrukciu dodaných strojov a zariadení (včítane náhradných dielcov pre prvé vybavenie), za správne spracovanie vykonávacieho projektu, za kvalitu a úplnosť dodanej montáže a dojednaným spôsobom za funkciu dodávky a za dosiahnutie dojednaných akostno-technických ukazovateľov a hodnôt (záruka za výkon).

(2) Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným záznamom v montážnom denníku. Tieto odchýlky je dodávateľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii.

(3) Ak vyšší dodávateľ dodáva stroje a zariadenia z dovozu ako súčasť svojej vyššej dodávky (§ 6 ods. 3), zodpovedá za jej akosť rovnako, ako keby použil tuzemské stroje a zariadenia.

(4) Správnym spracovaním vykonávacieho projektu v zmysle odseku 1 sa u generálneho dodávateľa rozumie aj zabezpečenie súladu všetkých ním dodávaných vykonávacích projektov.21)

§ 50

Výnimky zo záruk (K § 133 ods. 2 a § 291 zákona)

(1) Dodávateľ nezodpovedá

a) za poškodenie bezpečnostných zariadení, ktorých účelom je, aby sa roztrhli alebo zlomili pri prílišnom namáhaní, ku ktorému došlo pri plnení ich funkcie,

b) za vady jednotlivých častí dodávky po uplynutí ich životnosti a za vady z normálneho opotrebenia,

c) za vady spôsobené neodbornou obsluhou alebo údržbou, najmä nedodržaním predpísaných návodov na obsluhu, údržbu, na použitie médií, mazadiel a pod.,

d) za vady vzniknuté v dôsledku nedodržania odovzdaných prevádzkových predpisov alebo použitia dodaného stroja alebo zariadenia pre pracovné podmienky odlišné od dojednaných alebo obvyklých podmienok,

e) za vady alebo nedostatky dodávky, ktoré majú pôvod vo vadách cudzích strojov; to neplatí, ak dodávateľ pri začatí príslušných prác o vade cudzieho stroja vedel alebo vedieť musel a odberateľa na ňu neupozornil.

(2) Ak odberateľ

- alebo tretia osoba uvedie súbor alebo jeho časť do skúšobnej prevádzky bez účasti dodávateľa napriek tomu, že jeho účasť bola dojednaná,

- bez predchádzajúcej písomnej dohody s dodávateľom vykoná alebo dá vykonať opravu na dodaných strojoch alebo zariadeniach; to neplatí, ak ide o opravy drobných vád, ktorých odstránenie neznesie odklad a na vykonanie ktorých nie je účasť dodávateľa potrebná,

- bez súhlasu dodávateľa vykoná na dodaných strojoch a zariadeniach akékoľvek zmeny,

predpokladá sa, že vzniknuté vady spôsobil odberateľ, pokiaľ nepreukáže, že prevádzka, opravy alebo zmeny nemali vplyv na vznik vady.

§ 51

Reklamácie (K § 136, 294 a 308 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu odberateľovi oznámiť, akým spôsobom a do kedy vybaví reklamáciu alebo prečo reklamáciu neuznáva. Bezplatné odstránenie vady spočíva podľa voľby dodávateľa v oprave, výmene, prípadne doplnení strojov a zariadení alebo ich častí.

(2) Ak sa vada reklamovala síce v záručnej dobe, ale nie bez zbytočného odkladu po jej zistení a vada sa v dôsledku toho zväčšila, znáša odberateľ náklady, ktoré by nevznikli, keby sa vada reklamovala bez zbytočného odkladu.

(3) Ak sa dodávateľ po prerokovaní s odberateľom rozhodne vykonať opravu na mieste a ak nie je dojednané nič iné, je odberateľ povinný poskytnúť dodávateľovi pomocných pracovníkov a zariadenia ako lešenie, zdvíhadlá, ďalej drobný materiál a pomocné hmoty, ako aj elektrickú a inú energiu, palivá, paru, vodu, plyn a stlačený vzduch, pokiaľ ich má k dispozícii a neohrozuje sa tým plnenie jeho plánovaných úloh. Náklady s tým spojené uhrádza dodávateľ. Na vykonanie opravy je dodávateľ oprávnený použiť dodané náhradné dielce pre prvé vybavenie strojov a zariadení; v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu dodať bezplatne náhradu za použitý náhradný dielec. Odberateľ je povinný požičať dodané náhradné dielce, pokiaľ ich nepotrebuje na vlastnú naliehavejšiu opravu.

Siedmy oddiel

Majetkové dôsledky porušenia záväzku

§ 52

Povinnosť uhrádzať v zmysle ustanovení § 147 zákona ušlý zisk, súvisiaci s dodávkou súborov, tvorí najviac 8 % z ceny dodávky investorovi. Vo vzťahu medzi generálnym a finálnym dodávateľom môže táto povinnosť tvoriť najviac sumu, ktorú generálny dodávateľ je povinný zaplatiť investorovi.

Ôsmy oddiel

Dôsledky použitia prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení alebo cudzích strojov

§ 53

Osobitné ustanovenia o niektorých dôsledkoch použitia prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení

(1) Ak prevádzkove nevyskúšané stroje a zariadenia v zmysle § 7 ods. 1 tvoria vyššiu dodávku alebo jej časť, vykoná sa komplexné vyskúšanie až po úspešnom skončení záverečného oponentského konania pri strojoch a zariadeniach uvedených pod písmenom a) spomenutého ustanovenia. Dodávateľ však nie je v omeškaní so splnením vyššej dodávky po čas, po ktorý nebola dodacia lehota dodržaná z toho dôvodu, že sa úloha plánu rozvoja vedy a techniky v určenom čase nedokončila, pokiaľ preukáže, že na splnenie dodávky vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho žiadať, a určenými skúškami preukáže kvalitu tak strojov a zariadení, ktoré nie sú predmetom plánu rozvoja vedy a techniky, ako aj ich montáže.

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak ide o súbory alebo ich časti, pri ktorých na základe plánu rozvoja vedy a techniky je súčasťou vývoja ich prevádzkové overenie uskutočňované v rámci vyššej dodávky na stavbe, na ktorú je vyššia dodávka určená; v týchto prípadoch sa vyššia dodávka preberá na základe komplexného vyskúšania vykonávaného pred prevádzkovým overením a záverečným oponentským konaním. Dodávateľ nie je v omeškaní so splnením vyššej dodávky po čas, po ktorý dodacia lehota nebola dodržaná z toho dôvodu, že sa komplexné vyskúšanie nemohlo vykonať v dojednanom čase v dôsledku toho, že sa nedodržal plán realizácie úlohy technického rozvoja, pokiaľ dodávateľ preukáže, že na jeho dodržanie vynaložil maximálne úsilie, ktoré možno od neho žiadať, a preukáže určenými skúškami kvalitu tak strojov a zariadení, ktoré nie sú predmetom plánu rozvoja vedy a techniky, ako aj ich montáže. Organizácie sú povinné primerane upraviť jestvujúce ujednanie v zmluve o vyššej dodávke.

(3) V prípade neúspešného skončenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky sú účastníci výstavby povinní použiť náhradné riešenie, ktoré bolo pre taký prípad vopred dohodnuté, a primerane upraviť jestvujúce ujednanie v zmluve o vyššej dodávke.

(4) V prípade, keď sa v dôsledku použitia prevádzkovo nevyskúšaných strojov alebo zariadení pri komplexnom vyskúšaní nepreukázalo, že vyššia dodávka je schopná skúšobnej prevádzky, nie je dodávateľ v omeškaní so splnením dodávky po čas, po ktorý odstraňoval vady so všetkým úsilím, ktoré možno od neho žiadať; predpokladom je, že sa ostatné časti dodávky súboru strojov a zariadení uskutočnili včas, riadne a bez závad.

(5) V prípadoch, keď vady vyššej dodávky spôsobilo to, že sa použili prevádzkovo nevyskúšané stroje alebo zariadenia, obmedzuje sa zodpovednosť dodávateľa na zodpovednosť odstraňovať vady za úhradu podielu nákladov, na ktorom sa dohodnú nadriadené orgány; dohoda musí byť v súlade s osobitnými predpismi. Predpokladom tohto obmedzenia zodpovednosti je, že dodávateľ súboru strojov a zariadení preukáže, že vady boli spôsobené okolnosťami, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať, ani pri využívaní najnovších poznatkov vedy a techniky.

§ 54

Osobitné ustanovenia o niektorých dôsledkoch použitia cudzích strojov

(1) Finálny dodávateľ včlení jednotlivé cudzie stroje (§ 3) do svojej finálnej dodávky, pokiaľ ide o spracovanie vykonávacieho projektu, vykonanie montáže a komplexného vyskúšania a o účasť na uvedení do skúšobnej prevádzky. Pokiaľ cudzie stroje tvoria súbor, včlení ho generálny dodávateľ do svojej generálnej dodávky, ak ide o zabezpečenie súladu vykonávacích projektov, o zabezpečenie montáže a komplexného vyskúšania a o účasť na uvedení do skúšobnej prevádzky.

(2) Pri použití cudzieho stroja zodpovedá vyšší dodávateľ za akosť celej dodávky len v zmysle § 291 zákona.

(3) Finálny dodávateľ zodpovedá za väzby cudzích strojov riešené vo vykonávacom projekte a za včasnosť, správnosť a úplnosť ich montáže. Ak vykonáva iba príslušné montážne práce pod cudzou šéfmontážou, zodpovedá len za omeškanie svojich prác, pokiaľ ho nespôsobil dodávateľ šéfmontáže, a za ich vady, pokiaľ nevznikli v dôsledku neudelenia príkazu alebo nevykonania alebo nesprávneho vykonania udeleného príkazu.

(4) Generálny dodávateľ zodpovedá za väzby dovezeného súboru z hľadiska zabezpečenia súladu vykonávacích projektov, a pokiaľ dodáva montáž, prípadne vykonáva iba príslušné montážne práce pod cudzou šéfmontážou, zodpovedá obdobne ako finálny dodávateľ.

(5) Zodpovednosť dovozcu upravujú osobitné predpisy.22)

ŠTVRTÁ ČASŤ

ĎALŠIE DODÁVKY PRE INVESTIČNÚ VÝSTAVBU

Prvý oddiel

Zmluva o dodávke montáže (K § 315 zákona)

§ 55

Uzavieranie a obsah zmlúv

(1) Dopyt musí obsahovať určenie predmetu a rozsahu montáže, údaj požadovaného spôsobu jej vykonania, charakteristiku miesta montáže (najmä údaj, či ide o vonkajšiu montáž alebo v budove, pri odstavenej prevádzke alebo za prevádzky, stanicu určenia), údaj, kedy bude pracovisko pripravené na montáž, a požadovanú lehotu na jej dokončenie. Súčasťou dopytu je príslušná časť projektovej dokumentácie, pokiaľ podľa povahy dodávky je pri montáži potrebná.

(2) Dopyt obsahuje aj údaj o dôležitosti dodávky a lehotu, v ktorej odberateľ žiada od dodávateľa zaslanie návrhu zmluvy.

§ 56

V nadväznosti na údaje obsiahnuté v dopyte obsahuje návrh zmluvy spravidla aj:

a) lehotu pripravenosti pracoviska na montáž, lehotu jej začatia a predpoklady, ktoré zabezpečuje odberateľ,

b) lehotu na vykonanie a skončenie montáže dodávateľom,

c) pri dodávke montáže spôsobom šéfmontáže rozsah a druh montážnej dokumentácie, ktorú dodávateľ odovzdá odberateľovi, a počet pracovníkov dodávateľa, ktorí budú vykonávať šéfmontáž.

§ 57

Spolupôsobenie odberateľa

(1) Odberateľ je povinný na výzvu dodávateľa, urobenú v dojednanej lehote vopred, zabezpečiť, aby sa dodávateľovi vydali stroje a zariadenia určené na montáž a prepravili na montážne pracovisko. Ak dodávateľ zistí na strojoch a zariadeniach zrejmé závady, je povinný to oznámiť odberateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo závady zistil. Odberateľ je povinný zabezpečiť odstránenie závad v najkratšej technicky možnej lehote, ktorá sa uvedie v montážnom denníku, a dohodnúť sa s dodávateľom na potrebných opatreniach. Dodávateľ je povinný poskytnúť pritom za úhradu takú spoluprácu, pri ktorej môže využiť svoju vyššiu odbornosť.

(2) Odberateľ je povinný za odplatu poskytnúť dodávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve najmä

a) užívanie železničnej vlečky, ciest a iných vhodných komunikácií, ďalej zásobovanie všetkou potrebnou energiou (vodou, elektrinou a pod.),

b) užívanie potrebných skladov a skládok krytých aj vonkajších, ako aj miestností na kancelárie a dielne,

c) prepravu pracovníkov dodávateľa a jeho poddodávateľov z miesta ubytovania na pracovisko, ak pracovisko nie je pripojené na miestnu sieť verejnej dopravy osôb a je vzdialené od miesta ubytovania pracovníkov viac ako 2 km.

K všetkým zariadeniam musí byť zaistený bezpečný prístup a osvetlenie.

(3) Ak odberateľ neposkytne spolupôsobenie podľa odsekov 1 a 2 v dojednanom rozsahu, je dodávateľ oprávnený odmietnuť začať montáž, prípadne pokračovať v montáži s dôsledkami podľa § 138 zákona.

§ 58

Sociálne zariadenia

(1) Odberateľ je povinný v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve najmä poskytovať dodávateľovi pre jeho pracovníkov a pracovníkov jeho poddodávateľov za vopred dojednanú odplatu v súlade s § 37 ods. 1 sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia a stravovanie a ďalej zabezpečiť lekársku pomoc, a to v rovnakej akosti, ako poskytuje svojim pracovníkom.

(2) Ak odberateľ nezabezpečí pre pracovníkov dodávateľa uvedené zariadenia a služby v dojednanom rozsahu a podmienkach a ak to zabraňuje v začatí alebo pokračovaní montáže, je dodávateľ oprávnený odmietnuť začať, prípadne pokračovať v montáži s dôsledkami podľa § 138 zákona.

§ 59

Vyloženie pomôcok a materiálu odberateľom

Odberateľ je povinný v rámci svojich možností a za dojednanú odplatu vyložiť zo železničného vagóna montážne pomôcky a mechanizmy, základný a iný montážny materiál a uskladniť ich až do príchodu dodávateľa na dojednaných miestach. Na bližšom rozsahu sa dohodnú organizácie v zmluve. Pokiaľ to povaha dodávky vyžaduje, je dodávateľ povinný určiť spôsob alebo aj riadiť vyloženie pomôcok a materiálov, prípadne určiť aj spôsob ich skladovania.

§ 60

Výpomoci

Odberateľ je povinný zabezpečiť dodávateľovi pre potrebu jeho a jeho dodávateľov za úhradu murárske výpomoci a obstarať postavenie, udržiavanie a odpratanie lešenia, s výnimkou lešenia do 190 cm, včítane obstarania lešeňového materiálu, pokiaľ takú povinnosť nemá iný účastník výstavby podľa právnych predpisov.23) Ak je odberateľom investor, má takú povinnosť len vtedy, ak je na to potrebne vybavený, najmä ak má údržbársku čatu.

§ 61

Skúšky (K § 317 zákona)

(1) Skúškami podľa § 317 zákona sú skúšky, ktoré sú v predpisoch, najmä v technických normách určené na overenie kvality montáže alebo ktoré sú dohodnuté v zmluve.

(2) Dodávateľ je povinný vyzvať odberateľa písomne, napr. záznamom v montážnom denníku, na účasť pri skúškach 15 dní vopred.

(3) O priebehu a výsledkoch všetkých skúšok včítane predpísaných kontrol je dodávateľ povinný urobiť záznam v montážnom denníku.

(4) Na vykonanie skúšok poskytne odberateľ dodávateľovi dohodnutý počet kvalifikovaných pracovníkov, energiu, palivo, suroviny, vodu, prevádzkové hmoty a iné dodávky potrebné na skúšky. Pokiaľ nie sú náklady s tým spojené zahrnuté v cene montáže, idú na ťarchu odberateľa.

§ 62

Predĺženie záruky

Pokiaľ z dôvodov vady montáže dôjde k prerušeniu prevádzky, predlžuje sa záručná doba o dobu od odoslania reklamácie do odstránenia vád.

§ 63

(1) Pre dodávky montáže platia obdobne aj ustanovenia § 28 až 33, 35, 39 ods. 3 a § 40. Ďalšie ustanovenia tretej časti druhého a tretieho oddielu platia primerane, pokiaľ to ich povaha nevylučuje.

(2) Ustanovenia tohto oddielu platia primerane aj pre iné práce obdobnej povahy ako demontáže, revízie, repasie vykonávané mimo závodu dodávateľa na mieste určenom odberateľom.

Druhý oddiel

Zmluva o dodávke zmontovaných strojov, zariadení alebo konštrukcií (K § 311 zákona)

§ 64

(1) Pre dodávky zmontovaných strojov, zariadení alebo konštrukcií platia obdobne ustanovenia § 28 až 35, 39 ods. 3, § 40, 55 až 61. Pripravenosť na odovzdanie a prevzatie osvedčuje však dodávateľ individuálnym vyskúšaním.

(2) Skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií uskutočňuje odberateľ; platia pre ne obdobne ustanovenia § 36 a 37 ods. 4.

Tretí oddiel

Zmluva o technickej pomoci

§ 65

(1) O dodávke technickej pomoci vyšších dodávateľov alebo dodávateľov podľa štvrtej časti sa uzaviera hospodárska zmluva podľa § 356 zákona.

(2) Predmetom zmluvy o technickej pomoci je najmä

a) poskytovanie odborných technických rád a odporúčaní, stanovísk a iných podobných prác v období spracovania prípravnej a projektovej dokumentácie, pokiaľ nejde o činnosti, ktoré dodávatelia poskytujú v rámci spolupráce na projektovej a organizačnej príprave stavby upravenej osobitnými predpismi,

b) činnosť poskytovaná pri skúškach alebo pri skúšobnej prevádzke, pokiaľ nejde o činnosť, ktorá je súčasťou povinnosti dodávateľa zo zmlúv podľa predchádzajúcich ustanovení tejto vyhlášky.

(3) Dodávateľ technickej pomoci zodpovedá

a) pri poskytnutých odporúčaniach a radách za ich odbornú správnosť a úplnosť,

b) pri iných výkonoch za odborné vykonanie.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 66

(1) Ak niektoré z nákladov, ktoré podľa tejto vyhlášky znáša odberateľ, sú zahrnuté v cene (v prirážke) účtovanej dodávateľom, uhrádza tieto náklady odberateľ zaplatením určenej ceny (prirážky).

(2) Ak náklady na niektoré z činností, ktoré podľa tejto vyhlášky je povinný zabezpečovať odberateľ, sú zahrnuté v cene (v prirážke) účtovanej dodávateľom, je dodávateľ povinný uhradiť odberateľovi skutočné náklady.

§ 67

Federálne strojárske ministerstvá môžu po dohode s príslušnými odberateľskými ústrednými orgánmi určiť pre jednotlivé stavby alebo druhy stavieb odchylnú úpravu.

§ 68

Ak dodávateľská organizácia, prichádzajúca inak do úvahy ako finálny dodávateľ, sa výnimočne dohodne plniť úlohy finálneho dodávateľa, hoci súčasťou jej dodávky nie je najmä vykonávací projekt, organizácie uzavrú zmluvu podľa desiatej časti zákona s primeraným použitím ustanovení § 301 a nasl. zákona a ustanovení tejto vyhlášky. Zmluva vznikne, len ak dôjde k dohode o celom jej obsahu.

§ 69

Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú právne vzťahy vzniknuté po dni jej účinnosti. Organizácie sa však môžu dohodnúť, že touto vyhláškou sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou tejto vyhlášky.


§ 70

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1977.


Minister všeobecného strojárstva ČSSR:

Ing. Bahyl v. r.

Minister hutníctva a ťažkého strojárstva ČSSR:

Půček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 3 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb a Metodika triedenia technologických zariadení v investičnej výstavbe (knižnica ŠKT č. 5, rad 2, zväzok 1, ročník 1966).

2) Metodika triedenia technologických zariadení v investičnej výstavbe (knižnica ŠKT č. 5, rad 2, zväzok 1, ročník 1966).

3) Vyhláška č. 163/1973 Zb.

4) Vyhláška č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

5) § 20 ods. 4 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

6) § 39 ods. 2 a § 64 ods. 8 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

7) § 8 ods. 2 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

8) § 12 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

9) § 26 ods. 2 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

10) § 3 ods. 3 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

11) § 16 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

12) Napríklad vyhláška č. 98/1976 Zb. o dovoze investičných celkov a stavebných prác.

13) Cenník kompletačnej činnosti v investičnej výstavbe č. VC-20/102.

14) Napríklad výkopové, základové práce, označenie výškových kót, osových smerov, základne pre stroje, zamurovanie kúrenia, kanále, podlahy a stropy, klenby a sklepenia, rôzne otvory v múroch, stropoch a podlahách, podmurovky, nosné stĺpy a piliere, dymové kanále, komíny a nádrže včítane omietky.

15) § 57 ods. 2 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

16) Úprava č. V-1/76 o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby a vyhláška č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác.

17) § 39 vyhlášky č. 104/1973 Zb.

18) § 22 vyhlášky č. 104/1973 Zb.

19) Vyhláška č. 98/1976 Zb.

20) § 4 vyhlášky č. 87/1966 Zb. o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe.

21) § 42 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

22) Napríklad vyhláška č. 98/1976 Zb.

23) § 39 a 40 vyhlášky č. 104/1973 Zb.