Vyhláška č. 17/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 300. výročiu úmrtia Václava Hollara

Čiastka 6/1977
Platnosť od 24.03.1977 do29.09.2000
Účinnosť od 24.03.1977 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

17

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 11. marca 1977

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 300. výročiu úmrtia Václava Hollara

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 300. výročiu úmrtia grafika a rytca Václava Hollara sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá hmotnosť (váha) stokorunáka je 15 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej hmotnosti (váhe) 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 33 mm, na jej hrane je opakujúci sa vlys vlnovky a bodky.

(3) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava dole v neuzavretom kruhu názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je umiestnené vo dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom. Autorom návrhu na lícnu stranu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár František David, ktorého značka „D“ je umiestnená vedľa pravého dolného rohu pavézy.

(4) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét Václava Hollara v ľavom profile. Jeho meno je umiestnené v opise vľavo, letopočty „1677-1977“ vo dvoch riadkoch vľavo v úrovni goliera. Autorom návrhu na rubovú stranu pamätného strieborného stokorunáka je Jan Mlýnek, ktorého značka „M“ je umiestnená pod portrétom.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.