Vyhláška č. 24/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodárskej evidencii

Čiastka 7/1977
Platnosť od 28.03.1977 do31.05.2002
Účinnosť od 01.01.1978 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 1. marca 1977

o vodohospodárskej evidencii

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve (ďalej len „zákon“):


§ 1

Vodohospodárska evidencia

(1) Vodohospodárska evidencia obsahuje evidenčné listy (kartotéku), na ktoré sa zaznamenávajú opatrenia uvedené v § 2 (ďalej len „opatrenia“), zoznam evidenčných listov, zoznam oprávnených (žiadateľov), ktorým bolo vydané opatrenie, a zbierku listín a dokumentácie.

(2) Vodohospodársku evidenciu vedú o svojich opatreniach vodohospodárske orgány, ktoré zaznamenávajú v nej aj výsledky prieskumného konania vykonaného vyššími orgánmi.

(3) Okresné a im na roveň postavené národné výbory sa poverujú vedením súhrnnej vodohospodárskej evidencie okresu. Súhrnná vodohospodárska evidencia okresu obsahuje okrem vodohospodárskej evidencie okresu evidenčné listy a jedno vyhotovenie opatrení iných vodohospodárskych orgánov, ktoré sa týkajú územia okresu, s prípadnými ďalšími písomnosťami a prehľadnú mapu podávajúcu miestopisný prehľad o evidovaných opatreniach (ďalej len „prehľadná mapa“).

(4) Správcovia vodohospodársky významných vodných tokov (ďalej len „podniky povodí“) sa poverujú vedením súhrnnej vodohospodárskej evidencie povodia. Súhrnná vodohospodárska evidencia povodia obsahuje evidenčné listy, zoznam evidenčných listov, zoznam oprávnených (žiadateľov), ktorým bolo vydané opatrenie, zbierku listín a dokumentácie a prehľadnú mapu. Na evidenčných listoch sa zaznamenávajú opatrenia vodohospodárskych orgánov, ktoré sa týkajú povodia vodných tokov spravovaných príslušným podnikom povodia.

(5) Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava sa poveruje vedením súhrnnej vodohospodárskej evidencie Slovenskej socialistickej republiky; vedie ju podľa pokynov Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 2

Evidované opatrenia

V rámci vodohospodárskej evidencie sa evidujú:

a) povolenia na nakladanie s vodami,1) na vodohospodárske diela,2) na niektoré činnosti a na stavby vo vodohospodársky významných územiach,3) na vypúšťanie odpadových vôd do verejných kanalizácií4) a zmeny, zrušenia a zániky týchto povolení,

b) súhlasy na stavby, zariadenia a činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery,5) a zániky platnosti týchto súhlasov,

c) vyjadrenia, či je plánovaná investícia, zmena vo výrobnom procese alebo v rozsahu výroby, alebo zmena alebo úprava vodohospodárskeho diela z vodohospodárskeho hľadiska možná, prípadne za akých podmienok, ak na realizáciu zámeru bude potrebné povolenie alebo súhlas vodohospodárskeho orgánu,6)

d) ďalšie opatrenia vodohospodárskych orgánov

1. o určení územia pri vodných tokoch, v rámci ktorého je na stavby, zariadenia, prípadne činnosti potrebný súhlas vodohospodárskeho orgánu,7)

2. o určení zátopových území,8)

3. o ochranných pásmach na ochranu výdatnosti, akosti alebo zdravotnej nezávadnosti vodných zdrojov9) a pri vodohospodárskych dielach.10)

§ 3

Jednotlivé zložky vodohospodárskej evidencie

(1) Evidenčný list je formulár na záznam údajov o opatreniach podliehajúcich vodohospodárskej evidencii podľa § 2, s výnimkou opatrení miestnych (mestských) národných výborov, prípadne okresných národných výborov v rozsahu určenom v § 3 ods. 2 zákona a ostatných opatrení okresných národných výborov týkajúcich sa jednotlivých občanov (opatrenia miestneho významu), ktoré sa zaznamenávajú na zoznamoch opatrení miestneho významu. Opatrenie podliehajúce vodohospodárskej evidencii podľa § 2 nadväzujúce na predchádzajúce opatrenie o tom istom prípade sa zaznamenáva na evidenčnom liste predchádzajúceho opatrenia.

(2) Zoznam evidenčných listov je súbor zviazaných zošitov členených podľa skupín opatrení na chronologický záznam evidenčných listov uložených vo vodohospodárskej evidencii. Slúži na kontrolu úplnosti evidencie a na jednoznačné určenie čísel evidenčných listov.

(3) Zoznam oprávnených (žiadateľov) je zviazaný zošit na prehľadné uvedenie všetkých oprávnených (žiadateľov) a im vydaných opatrení vodohospodárskych orgánov.

(4) Zbierka listín a dokumentácie je súbor spisov k evidovaným opatreniam. Obsahuje rovnopisy evidovaných opatrení a ďalšie listiny, výkresy a ostatnú dokumentáciu potrebnú ako podklad na vydanie opatrení.

(5) Prehľadná mapa je súbor listov základnej vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, prípadne aj podrobnejších máp väčšej mierky, zobrazujúcich územie príslušného okresu alebo povodia, do ktorých sa pomocou symbolov zakresľujú opatrenia podliehajúce evidencii.

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

§ 4

Žiadateľ o opatrenie podliehajúce vodohospodárskej evidencii predloží vodohospodárskemu orgánu spolu so žiadosťou doklady a na predpísanom tlačive údaje potrebné na jej vybavenie, overené, prípadne doplnené príslušným podnikom povodia, a vhodný situačný podklad na zakreslenie požadovaného opatrenia do prehľadnej mapy.

§ 5

(1) Vodohospodárska evidencia sa ukladá na bezpečnom mieste tak, aby bola chránená pred akýmkoľvek poškodením, stratou alebo odcudzením.

(2) Pri manipulácii s utajovanými písomnosťami treba dodržiavať predpisy o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.

§ 6

(1) Vodohospodárske orgány prešetria doterajšiu evidenciu vodohospodárskych diel a zariadení a vodohospodárskych povolení a súhlasov, ako aj ich zmien, podľa potreby doplnia a prípadne spresnia evidované údaje a najneskoršie do piatich rokov odo dňa účinnosti vyhlášky ich prevedú v spolupráci s podnikmi povodí v rozsahu určenom ministerstvom do novej evidencie. V súvislosti s tým vykonajú jednorazovú previerku evidovaných skutočností.

(2) Vodohospodárske orgány si môžu vyžiadať potrebné doplnenie údajov od organizácií, ktorým sa vydalo príslušné opatrenie.

§ 7

Vodohospodárska evidencia sa vedie na tlačivách predpísaných ministerstvom.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 96/1957 Ú. v. o evidencii vodohospodárskych diel a zariadení a vodohospodárskych povolení a súhlasov, ako aj ich zmien.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Margetin v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

2) § 9 vodného zákona.

3) § 10, § 40 ods. 3 vodného zákona.

4) § 24 vodného zákona.

5) § 13, § 20 vodného zákona. § 3 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov.

6) § 14 vodného zákona.

7) § 13 ods. 1 vodného zákona.

8) § 13 ods. 2 vodného zákona.

9) § 19 ods. 1 vodného zákona.

10) § 40 ods. 3 vodného zákona.