Vyhláška č. 29/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky

Čiastka 8/1977
Platnosť od 15.04.1977
Účinnosť od 30.04.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 25. januára 1977.

29

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. marca 1977

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky


Dňa 16. júla 1976 bola vo Valette podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 25. januára 1977.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maltskej republiky, vedené prianím posilniť starobylé putá priateľstva medzi národmi svojich krajín vytvorením užších hospodárskych a obchodných vzťahov, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe vlády vynaložia všetko možné úsilie pre rozvoj vzájomnej výmeny tovaru a služieb medzi Československou socialistickou republikou a Maltskou republikou s cieľom podporiť priemyselný, obchodný a hospodársky rozvoj obidvoch krajín v súlade so zákonmi a nariadeniami platnými v každej krajine.

Článok 2

Zmluvné strany urobia všetky možné opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné pre podporu čo možno najväčšieho obchodu medzi Československou socialistickou republikou a Maltskou republikou najmä v tovare uvedenom v listinách „A“ a „B“, ktoré sú indikatívne a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 3

Všetky platby medzi Československou socialistickou republikou a Maltskou republikou sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách v súlade s právnou úpravou platnou v oboch krajinách. Zmluvné strany sa zaväzujú povoliť každú splatnú platbu veriteľovi v druhej krajine.

Článok 4

Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod pokiaľ ide o clá, dávky a iné poplatky vyberané pri dovoze, o spôsob vyberania týchto ciel, dávok a poplatkov, o nariadenia a formality týkajúce sa colného postupu vo veci dovozu, vývozu, prevozu a skladovania tovaru. Každá zmluvná strana poskytne druhej strane zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod pri vydávaní dovozných a vývozných licencií.

Článok 5

Každá zmluvná strana umožní bezcolný dovoz vzoriek, katalógov a ďalších predmetov majúcich vzťah k rozvoju obchodu a obchodnej výmene, pokiaľ nemajú obchodnú hodnotu.

Článok 6

Ustanovenia článku 4 tejto dohody týkajúce sa zaobchádzania podľa zásady najvyšších výhod sa nevzťahujú

a) na osobitné výhody, ktoré poskytuje alebo poskytne Československá socialistická republika na uľahčenie pohraničného styku so susediacimi štátmi;

b) na výhody, ktoré poskytuje alebo poskytne Československá socialistická republika členským štátom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Maltská republika členským štátom Európskeho hospodárskeho spoločenstva;

c) na výhody, ktoré poskytuje alebo poskytne ktorákoľvek z oboch zmluvných strán iným krajinám v dôsledku vytvorenia, prístupu alebo účasti v colnej únii alebo oblasti voľného obchodu.

Článok 7

a) Každá zmluvná strana poskytne druhej strane zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod pokiaľ ide o obchodné lode a ich náklady.

b) Každá zmluvná strana umožní, aby sa príjmy námorných spoločností v inom štáte za poskytnuté služby mohli použiť na platby na území tohto štátu alebo voľne previesť do iných štátov.

Článok 8

Obchodné operácie medzi oboma krajinami v rámci tejto dohody sa uskutočnia na základe zmlúv medzi československými a maltskými osobami a organizáciami oprávnenými podľa zákonov príslušnej krajiny uskutočňovať zahraničný obchod.

Článok 9

Zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch vlád sa zíde na žiadosť ktorejkoľvek strany s cieľom dohliadať na vykonávanie tejto dohody a skúmať všetky otázky ovplyvňujúce zámery uvedené v preambuli tejto dohody.

Článok 10

Táto dohoda nadobudne platnosť vzájomnou notifikáciou zmluvných strán, že ústavné predpisy na jej uzavretie a nadobudnutie platnosti boli splnené. Zostane v platnosti tri mesiace odo dňa výpovede niektorou zo strán.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci podpísali túto dohodu a pripojili k nej svoje pečate.

Spísané vo Valette, Malta, 16. júla 1976 vo dvoch origináloch v anglickom jazyku, pričom oba majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu Maltskej republiky:

Paul Xuereb v. r.

minister obchodu, priemyslu a turistiky

LISTINA „A“

vývoz z Malty do ČSSR

1. Makaróny a iné cestovinové výrobky

2. Ovocné prášky a rôsolové kryštáliky

3. Konzervované mäso

4. Ovocné a zeleninové šťavy

5. Víno

6. Cigarety

7. Pečiatky zo syntetickej gumy

8. Dvere a okná z galvanizovanej ocele

9. Drevený nábytok

10. Kovový nábytok

11. Klimatizačné zariadenia

12. Telefónne prístroje

13. Vodné fitinky

14. Syntetické a bavlnené priadze

15. Konfekcia

16. Detská bielizeň

17. Pletená bielizeň

18. Kožené rukavice (ochranné pre bežnú potrebu)

19. Kufre

20. Ručné tašky

21. Obuv (dámska i pánska)

22. Imitácie šperkov

23. Autochladiče

24. Náhradné dielce pre automobily

25. Rúrky a fitinky z PVC

26. Pracie prášky

27. Detské nohavičky a dečky z umelej hmoty, nafukovacie kúpacie kolesá

28. Odevy z umelej hmoty

29. Ozdobné sklo

30. Fajky

31. Hračky (drevené a z umelej hmoty)

32. Filmy a filmové služby

33. Ostatné

LISTINA „B“

vývoz z ČSSR na Maltu

1. Investičné celky

2. Obrábacie stroje

3. Textilné stroje (vhodné typy)

4. Tlačiarenské stroje

5. Šijacie stroje

6. Drevoobrábacie stroje

7. Stavebné stroje

8. Poľnohospodárske stroje

9. Čerpadlá a zavlažovacie zariadenia

10. Dieselové motory a agregáty

11. Kompresory

12. Motorové vozidlá

13. Motocykle (nepresahujúce 250 ccm)

14. Bicykle

15. Traktory

16. Meracie prístroje

17. Elektromery a vodomery

18. Zariadenia a náradia na lekárske a chirurgické ciele

19. Štatistické stroje

20. Písacie stroje a počítacie stroje

21. Laboratórne zariadenia

22. Geometrické prístroje

23. Optické prístroje a zariadenia

24. Výrobky zo železa a ocele (okrem tyčoviny od 1/4" do 1“)

25. Chemikálie

26. Farby a laky

27. Farmaceutické výrobky

28. Porcelán a keramika

29. Stavebná a sanitná keramika

30. Domáce spotrebiče a zariadenia

31. Sklárske výrobky

32. Hudobné nástroje

33. Hračky

34. Písacie potreby

35. Kožený tovar (vhodné typy)

36. Filmy, knihy, gramofónové platne

37. Cukor

38. Obuv (vhodné typy)

39. Umelé šperky (vhodné typy)

40. Papier a kartóny

41. Pivo

42. Chmeľ

43. Ostatné

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.