Vyhláška č. 108/1977 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív

Čiastka 31/1977
Platnosť od 30.12.1977 do31.12.1978
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1978

OBSAH

108

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 21. decembra 1977

o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 26. októbra 1977 č. 283 bod II/1 ustanovuje:


§ 1

Majetkové sankcie za neodobranie množstva vzkurovacích plynov,1) v období od 1. októbra do 31. marca sa nemusia účtovať ani vymáhať, aj keď v jednotlivom prípade presiahnu sumu 1000 Kčs.

§ 2

Právo na majetkové sankcie za omeškanie s dodávkami tuhých palív,2) ktoré mali byť plnené podľa hospodárskych zmlúv v druhom polroku 1977, zaniká, prípadne nevznikne.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978 a platí do 31. decembra 1978.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 34 ods. 2 a § 39 vyhlášky č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu.

2) § 204 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.