Vyhláška č. 66/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1961

Čiastka 22/1977
Platnosť od 03.11.1977
Účinnosť od 03.11.1977

OBSAH

66

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 21. septembra 1977

o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1961

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

(1) Mince po 10 halieroch vzoru 1953 so starým štátnym znakom a názvom štátu „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“1) i vzoru 1961 s novým štátnym znakom a názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“2) sa sťahujú z obehu uplynutím 31. decembra 1977.

(2) Mince uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. Januára 1978 do 30. júna 1978 včítane všetky pošty, pobočky štátnych sporiteľní a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1978 do 30. novembra 1978 včítane iba pobočky Štátnej banky československej.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.

2) Vyhláška ministra financií č. 131/1961 Zb. o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru.