Nariadenie vlády č. 46/1977 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb.

Čiastka 16/1977
Platnosť od 10.08.1977
Účinnosť od 01.10.1977
Redakčná poznámka

Pre ČR bolo zrušené nariadením vlády ČR č. 308/1997 Zb. s účinnosťou od 1. 1. 1998.

OBSAH

46

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 14. júla 1977

o doplnení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb.

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády ČSSR č. 56/1972 Zb. sa dopĺňa o ďalšiu položku zoznamu pripojeného k nemu takto:

Pol. číselný názov č. znak

1.01 Výrobky z dovozu predávané ďalej za maloobchodné ceny, spadajúce do odborov nezahrnutých do tohto zoznamu (vzťahuje sa na všetky organizácie)


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1977.


Dr. Štrougal v. r.