Vyhláška č. 18/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Čiastka 6/1977
Platnosť od 24.03.1977
Účinnosť od 08.04.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 29. apríla 1976.

18

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. novembra 1976

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky


Dňa 11. septembra 1975 bola v Praze podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 29. apríla 1976.

Český preklad textu dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky, ďalej uvádzané ako zmluvné strany, prajúc si ďalej rozvíjať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany urobia všetko pre uľahčenie a rozširovanie obchodu medzi oboma krajinami v súlade s ustanoveniami tejto dohody a s ich platnými zákonmi a predpismi.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú s cieľom podpory a uľahčenia obchodu medzi oboma krajinami zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ich vzájomných obchodných vzťahov. Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod sa bude vzťahovať najmä na colné poplatky a akékoľvek ďalšie poplatky a dane, ktoré sa môžu vyberať pri dovoze alebo vývoze tovaru, ako aj na predpisy a formality upravujúce colné odbavovanie a na vydávanie dovozných a vývozných licencií.

Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, ustanovené týmto článkom, sa nebude vzťahovať na osobitné výhody, ktoré:

a) jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám s cieľom uľahčenia pohraničného styku;

b) Sýrska arabská republika poskytla alebo v budúcnosti poskytne jednej alebo viacerým arabským krajinám;

c) vyplývajú z oblasti voľného obchodu alebo colnej únie alebo hospodárskeho integračného zoskupenia, ktorého členom je alebo sa stane jedna zo zmluvných strán.

Článok 3

a) Dodávky tovaru v rámci tejto dohody sa uskutočnia na základe kontraktov, ktoré uzavrú fyzické a právnické osoby oboch krajín, náležite oprávnené podľa príslušných zákonov a predpisov týchto krajín na zahraničnoobchodnú činnosť.

b) Ceny tovaru dodávaného podľa tejto dohody sa budú tvoriť na základe cien svetového trhu, t. j. cien rovnakého alebo podobného tovaru.

Článok 4

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že v súlade so zákonmi a predpismi platnými v oboch krajinách budú vydávať dovozné a vývozné licencie, pokiaľ sa také licencie budú vyžadovať, na tovar dodávaný priamo z územia druhej zmluvnej strany a určený priamo pre územie prvej zmluvnej strany, hlavne na tie druhy tovaru, ktoré sa uvádzajú v indikatívnych listinách „A“ a „B“ pripojených k tejto dohode.

Článok 5

Všetky platby v rámci tejto dohody sa budú uskutočňovať v US dolároch alebo v akejkoľvek inej voľne zameniteľnej mene v súlade so zákonmi týkajúcimi sa devízového hospodárstva a kontroly platnými v oboch krajinách.

Článok 6

Tovar dovezený jednou krajinou z druhej krajiny sa nebude reexportovať do tretej krajiny bez predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu vyvážajúcej krajiny.

Článok 7

Zmluvné strany v súlade so zákonodarstvom svojich krajín oslobodia:

a) od colných poplatkov vzorky a propagačný materiál vyžiadaný s cieľom získať objednávky a na propagáciu;

b) od colných poplatkov, daní a ostatných poplatkov okrem kolkov a poplatkov vyberaných za dovozné a vývozné licencie tovar a nižšie uvedené položky, ktoré sa dovážajú na prechodný čas:

1. náradie a ďalšie výrobky dovezené montážnymi pracovníkmi na montážne a kompletačné ciele;

2. výrobky určené na skúšky a pokusy alebo na opravy;

3. tovar a výrobky, ktoré sa majú vystavovať na stálych alebo prechodných veľtrhoch a výstavách, stavebné materiály a trvalé zariadenia zasielané na takéto veľtrhy a výstavy od všetkých daní, colných a iných poplatkov;

4. označené obaly dovážané s cieľom naplniť ich, ako aj baliace materiály alebo dovážané výrobky, ktoré sa musia reexportovať po uplynutí určeného obdobia.

Tovar a výrobky uvedené v bode b) tohto článku sa môžu tiež reexportovať po uplynutí obdobia určeného na dočasný dovoz alebo po zaplatení obvyklých colných poplatkov môžu zostať v príslušnej krajine na spotrebovanie, pokiaľ to dovoľujú platné predpisy.

Článok 8

V záujme podpory a uľahčenia obchodu medzi oboma krajinami nebude ani jedna zmluvná strana požadovať konzulárnu legalizáciu faktúr a iných dokumentov týkajúcich sa obchodu medzi oboma krajinami na tovar pochádzajúci z územia niektorej zmluvnej strany.

Článok 9

Zmluvné strany budú uľahčovať a podporovať účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ako aj usporadúvanie výstav na území druhej zmluvnej strany.

Článok 10

S cieľom zabezpečiť plnenie tejto dohody sa bude na žiadosť niektorej zo zmluvných strán schádzať striedavo v Prahe a Damasku Zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán.

Článok 11

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať aj na kontrakty uzavreté počas platnosti tejto dohody, ktoré neboli splnené pred skončením jej platnosti.

Článok 12

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená alebo ratifikovaná v súlade s ústavnými predpismi oboch krajín.

Táto dohoda nahradí Dlhodobú obchodnú dohodu a Zmluvu o obchode a plavbe, ktoré boli uzavreté 7. februára 1959 medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou.

Táto dohoda zostane v platnosti tri roky a vždy sa automaticky predĺži na ďalšie obdobie jedného roka, pokiaľ niektorá zmluvná strana najmenej tri mesiace pred ukončením platnosti písomne neoznámi opak.

Dané a podpísané v Prahe 11. septembra 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Sýrskej arabskej republiky:

Nourallah Nourallah v. r.

LISTINA „A“

Československé výrobky na vývoz do Sýrskej arabskej republiky

1. Kompletné strojárske závody a zariadenia

2. Čerpadlá na tekutiny

3. Motory - rôzne druhy

4. Obilné mlyny a zariadenia pre pekárne

5. Elektromotory a elektrické zariadenia

6. Meniarne elektrického napätia

7. Dopravné prostriedky

8. Banské zariadenia

9. Stroje na zemné a stavebné práce

10. Textilné stroje

11. Žeriavy

12. Obrábacie stroje a ručné nástroje

13. Mechanické nástroje pre dielne

14. Prístroje pre telekomunikácie

15. Lokomotívy a železničné vagóny

16. Elektrické, meracie a laboratórne prístroje

17. Poľnohospodárske stroje a zariadenia

18. Náhradné dielce

19. Pneumatiky a duše

20. Oleje a mazadlá pre motory

21. Vybavenie pre domácnosť

22. Papier - rôzne druhy

23. Valcovaný materiál (tyče, pláty, rúrky)

24. Rezivo

25. Chemické výrobky

26. Farmaceutické a lekárske výrobky

27. Poľnohospodárske výrobky a produkty živočíšnej výroby

28. Rafinovaný cukor

29. Sušené a kondenzované mlieko

30. Hudobné nástroje a gramofónové platne

31. Fotografické kamery a premietačky

32. Filmy a fotografické papiere

33. Vybavenie pre kúpeľne a sanitárna keramika

34. Športové potreby

35. Presné nástroje a prístroje, nástroje pre školské dielne, tlačiarske stroje, písacie stroje a počítače

36. Bižutéria včítane príslušenstva, sklenené, syntetické a umelé kamene

37. Rôzne

LISTINA „B“

Sýrske výrobky na vývoz do Československej socialistickej republiky

1. Bavlna

2. Expelery z bavlnených semien, pokrutiny, výťažky

3. Bavlnené priadze

4. Vlna

5. Jačmeň

6. Šošovica

7. Koža a kožky

8. Podzemnica

9. Iné poľnohospodárske produkty, ako napr. tabak, čerstvá a sušená zelenina, ovocie, sladké drevo

10. Hotové jedlá, ako napr. konzervy, olivový olej, sušienky, cukrovinky, alkoholické nápoje

11. Ropa

12. Fosfáty

13. Preglejky, drevodosky, tabule a dyhy

14. Rôzne druhy textilu

15. Ručné výrobky (výrobky umeleckého remesla)

16. Strojove a ručne tkané koberce

17. Chemické produkty, ako napr. líčidlá, mydlá, holiace krémy, zubné pasty a kozmetika

18. Rôzne spotrebné výrobky, napr. zápalky, suché a mokré batérie, vodomery a elektromery, plynové sporáky a iné výrobky

19. Rôzne

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.