Vyhláška č. 15/1977 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce

Čiastka 5/1977
Platnosť od 11.03.1977 do28.08.1996
Účinnosť od 01.04.1977 do28.08.1996
Zrušený 260/1996 Z. z.

OBSAH

15

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

z 15. februára 1977,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce

Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 2 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce:


Čl. I

Ustanovenia § 1 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce sa menia a dopĺňajú takto:

1. Bod 1 znie:

„Inšpektorát bezpečnosti práce v Bratislave: jeho pôsobnosť sa vzťahuje na územie (obvody) hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.“

2. Bod 2 znie:

„Inšpektorát bezpečnosti práce pre Západoslovenský kraj v Nitre: jeho pôsobnosť sa vzťahuje na tieto okresy: Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín a Trnava.“

3. Doterajšie ustanovenia bodov 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.


Čl. II

Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. aprílom 1977.


Riaditeľ:

Ing. Kováč v. r.