49

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 3. augusta 1977,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov vyrábaných organizáciami potravinárskeho priemyslu v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a dodávky minerálnych vôd.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky na vývoz a z dovozu, na priame dodávky organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám1) a na dodávky, pre ktoré boli vydané samostatné základné podmienky dodávky.

§ 2

Prípravné zmluvy

(1) V záujme zlepšenia uspokojovania potrieb vnútorného trhu a stabilizácie dlhodobých dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzavierajú organizácie, prípadne orgány hospodárskeho riadenia prípravné zmluvy, ktorými sú zmluvy o príprave dodávok alebo zmluvy o spolupráci.1)

(2) V prípravných zmluvách organizácie najmä

a) uvádzajú predpokladaný celkový ročný objem dodávok členený na štvrťroky a ich sortimentnú skladbu,

b) dojednávajú spôsob uzavierania zmlúv o dodávke, prípadne termíny spoločných kontraktačných rokovaní,

c) dojednávajú podmienky prieskumu trhu a vzájomnej koordinácie pri jeho vykonávaní,

d) dojednávajú podmienky spolupráce na úseku inovácie výrobkov v súlade so schválenými programami s osobitným zreteľom na požiadavky racionálnej výživy a rozširovania sortimentu,

e) dojednávajú podmienky spolupráce na úseku propagácie, najmä o rozsahu dodávok propagačného materiálu alebo iných prostriedkov, ktoré dodávateľ poskytuje na propagáciu vlastných výrobkov zadarmo,

f) dojednávajú postup pri nakladaní so zásobami, ktoré vzniknú dodávateľovi v dôsledku toho, že celkový objem dodávok alebo objem dodávok v určitom sortimente výrobkov bol nižší, než bolo dohodnuté v prípravnej zmluve.

(3) V prípadoch, keď je menovite ustanovená alebo uložená povinnosť prerokovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy2) a ak sa zmluva o príprave dodávok neuzavrela namiesto protokolu o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov,3) predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok najneskôr do jedného mesiaca od vyhotovenia protokolu, a pokiaľ došlo k rozporu, od rozhodnutia rozporu nadriadenými orgánmi hospodárskeho riadenia. V ostatných prípadoch predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok najneskôr do 30. septembra roka predchádzajúceho uskutočneniu prvej dodávky.

(4) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera najmenej na dobu jedného roka.

(5) Ak odberateľ nepredložil návrh zmluvy o dodávke na splnenie záväzku zo zmluvy o príprave dodávok na celý predpokladaný rozsah a obsah dodávok výrobkov, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 5 % z ceny výrobkov, prípadne priemernej ceny skupín výrobkov, pri ktorých nesplnil povinnosť predložiť návrh zmluvy. Toto penále sa nemusí účtovať a vymáhať.

§ 3

Zmluva o dodávke

(1) Odberateľ je povinný predložiť návrh zmluvy o dodávke (objednávku) najneskôr do 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

(2) V prípade, že sa na základe dohody organizácií alebo ich nadriadených orgánov uzavierajú pri niektorých výrobkoch mesačné dodávkové zmluvy, je odberateľ povinný predložiť návrh zmluvy najneskôr do 12. dňa predchádzajúceho mesiaca, pokiaľ si organizácie nedojednajú inú lehotu.

(3) V návrhu zmluvy odberateľ vymedzí predmet plnenia uvedením podrobného sortimentu, včítane balenia a čísla jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 10 dní po tom, čo ho dostal, a to aj v prípade, že sa návrh zmluvy predložil oneskorene.

(4) Ak sa organizácie alebo ich nadriadené orgány dohodnú, že množstvo a podrobný sortiment výrobkov sa dojednáva na spoločných kontraktačných rokovaniach, ktoré sa konajú najneskôr 35 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť, je zápisnica z týchto rokovaní zmluvou, pokiaľ obsahuje náležitosti hospodárskej zmluvy a podpíše ju odberateľ a dodávateľ.

(5) V prípadoch, keď sa množstvo a sortiment výrobkov určujú na jednotlivé štvrťroky alebo mesiace operatívnymi rozpismi vykonávanými nadriadenými orgánmi, uložia sa týmito rozpismi dodávateľom a odberateľom záväzky podľa § 118 zákona.

§ 4

Množstvo

(1) Množstvo sa určuje v jednotkách podľa jednotnej klasifikácie. Dodávané množstvá pre jednotlivých príjemcov sa môžu odchyľovať najviac o ± 5 % od množstiev určených v odvolávke alebo v prepravnej dispozícii.

(2) Minimálne expedičné množstvo je jedna vozová jednotka, najmenej však 10 ton; u organizácií vnútorného obchodu aj mesačná potreba závodu odberateľa, pokiaľ sa v prílohe tejto vyhlášky neustanovuje inak.

(3) Pri dodávkach výrobkov po železnici je odberateľ povinný predkladať odvolávky dodávateľovi v rámci určeného minimálneho množstva pre jednotlivé odberateľské závody tak, aby sa dodávateľovi umožnilo združovať zásielky a využívať ložnú plochu alebo hmotnosť železničných vagónov. Prípady, keď na základe odvolávky odberateľa nemožno dodržať určené minimálne expedičné množstvo, sa riešia dohodou organizácií.

§ 5

Dodacie lehoty

Pri minerálnych vodách je odberateľ oprávnený určiť v prepravnej dispozícii dodacie lehoty pre jednotlivých príjemcov tak, že 50 % celkového mesačného množstva výrobkov sa musí dodať do 15. dňa mesiaca a zvyšok do konca mesiaca; odberateľ je pritom povinný dodržať určené minimálne expedičné množstvá.

§ 6

Prepravné dispozície

Odberateľ je povinný doručiť dodávateľovi prepravnú dispozíciu vo dvoch vyhotoveniach, a to pri potravinách, minerálnych vodách a tabakových výrobkoch najneskoršie 12. dňa mesiaca prechádzajúceho mesiacu dodávky a pri ostatných výrobkoch 5. dňa mesiaca predchádzajúceho štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

§ 7

Sprievodné doklady

(1) Dodávateľ je povinný pripojiť ku každej zásielke, s výnimkou vagónovej, dodací list alebo doklad, ktorý ho nahrádza; pri vagónových zásielkach je povinný pripojiť ložný list.

(2) V dodacom liste alebo doklade, ktorý ho nahrádza, sa musia uvádzať najmä tieto náležitosti: označenie hospodárskej zmluvy alebo záväzku na základe operatívneho rozpisu, prípadne objednávky, ďalej číslo jednotnej klasifikácie, množstvo, označenie výrobku a počet obalových jednotiek.

§ 8

Preprava

(1) Prepravu výrobkov do miesta určenia zabezpečuje dodávateľ. V prípade, že odberateľ zabezpečí na svoje náklady odvoz výrobkov zo závodu (skladu) dodávateľa, pričom náklady dopravy sú zahrnuté v cene, je dodávateľ povinný poskytnúť zrážku z veľkoobchodnej ceny (odbytovej prirážky) podľa osobitných predpisov.2a)

(2) Zásielky prepravované dopravnými prostriedkami dodávateľa je dodávateľ povinný zložiť na vstupnú rampu alebo na pripravený vozík ku vchodu skladiska, ak je k nemu spôsobilý príjazd dopravným prostriedkom. Pri preprave dopravnými prostriedkami zabezpečenými odberateľom je dodávateľ povinný zásielku odovzdať na vstupnú rampu alebo ju naložiť bez urovnania na dopravný prostriedok. Výrobky sa môžu dodávať na paletách, len keď sa na tom organizácie dohodnú; ak sa dodávky takto uskutočňujú dopravným prostriedkom dodávateľa, je odberateľ povinný poskytnúť dodávateľovi na vykládku výrobkov paletovací vozík včítane obsluhy. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi vyložiť náklad bez zbytočného čakania.

(3) Dodávky výrobkov prepravovaných dopravnými prostriedkami dodávateľa sa uskutočňujú v pracovnom čase odberateľa.

(4) Výrobky, ktoré si odberateľ neodoberie, hoci to bol podľa zmluvy povinný urobiť, môže dodávateľ po predchádzajúcom upozornení dodať odberateľovi dopravným prostriedkom podľa svojej voľby.

§ 9

Vzorky

(1) Dodávateľ je povinný predložiť odberateľovi ako podklad na posúdenie akosti vzorky v prípadoch, keď si ich odberateľ v návrhu zmluvy vyžiada, a to v množstve, na ktorom sa organizácie dohodnú. Dodávateľ je povinný zaslať odberateľovi vzorku do 5 dní po vzniku zmluvy. Odberateľ je povinný vyjadriť sa o nej do 15 dní po jej doručení; ak tak neurobí, platí vzorka za schválenú.

(2) Ak pri dodávkach výrobkov pre obchod si vyžiada vzorky nadriadený orgán odberateľa, zasielajú sa tomuto orgánu. Nadriadený orgán odberateľa schváli vzorky v množstve zodpovedajúcom počtu odberateľov. Schválené vzorky zasiela odberateľom dodávateľ.

§ 10

Preverovanie plnenia

(1) Ak odberateľ zistí vady množstva alebo akosti a nie je prítomný pracovník dodávateľa, je povinný bez zbytočného odkladu telegraficky alebo telefonicky upovedomiť o nich dodávateľa a súčasne ho vyzvať na účasť na zostavení zápisnice a odobratí vzoriek. Ak sa dodávateľ bez zbytočného odkladu nevyjadrí k výzve odberateľa, prizve odberateľ na zostavenie zápisnice a odobratie vzoriek orgán spoločenskej kontroly alebo inú nestrannú osobu. Organizácie sa môžu dohodnúť, koho budú zhodne považovať za nestrannú osobu.

(2) Ak sa zistia vady akosti, je príjemca povinný ihneď odobrať tri vzorky spôsobom určeným v príslušnej technickej norme, a ak jej niet, obvyklým spôsobom. Tieto vzorky podpíšu osoby, ktoré sa zúčastnili na ich odbere. Jednu zo vzoriek si ponechá odberateľ a dve odovzdá dodávateľovi súčasne s reklamáciou. V reklamácii odberateľ tiež uvedie, akým spôsobom a v akom množstve sa vzorky odobrali. Ak medzi organizáciami nedôjde k dohode o vybavení reklamácie, zašle dodávateľ jednu vzorku so zápisnicou a osvedčením o akosti inšpektorátu Štátnej inšpekcie akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu Praha alebo inšpektorátu Štátnej inšpekcie akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu Bratislava a pri minerálnych vodách Výskumnému ústavu balneologickému v Mariánskych Lázňach alebo laboratóriu, na ktorom sa organizácie dohodli; súčasne upovedomí odberateľa. Výsledok skúšky je záväzný pre obe organizácie. O výsledku rozboru dodávateľ upovedomí odberateľa bez zbytočného odkladu. Náklady posudku uhrádza organizácia, v neprospech ktorej posudok (rozbor) vyznel.

(3) Pri dodávkach a odbere liehu sa postupuje podľa osobitných predpisov.3) Ak pri zásielkach liehu dôjde k poškodeniu (k úbytkom), musí sa poškodenie potvrdiť zápisnicou s presným opisom, ako k nemu došlo. Odpisy zápisníc zašle odberateľ odosielateľovi. Pozastavená zásielka liehu sa musí nechať v úradne zabezpečených nádobách, v ktorých sa dopravila, do tých čias, než sa dodávateľ dostaví na zostavenie zápisnice a odber vzoriek.

(4) Dodávateľ je povinný umožniť odberateľovi vykonať jeho vstupnú kontrolu v závode dodávateľa pred splnením dodávky. Na vykonanie vstupnej kontroly odberateľa sú oprávnení odborne spôsobilí pracovníci, ktorých poverí nadriadený orgán odberateľa, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak. V prípadoch, keď sa pri takto vykonávanej kontrole zistí, že výrobky sú vadné, je pracovník odberateľa vykonávajúci vstupnú kontrolu oprávnený na overenie akosti výrobkov aj počas výrobného procesu.

§ 11

Záručná doba a reklamácie

(1) Záručná doba je určená v príslušných technických normách; ak nie je takto určená, je 6 mesiacov od splnenia dodávky. Pri mäsových konzervách a polokonzervách platí záručná doba určená osobitným predpisom.4)

(2) Pri výrobkoch rýchlo sa kaziacich možno preukázať vady, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúcej organizácie, spravidla iba vtedy, ak odberateľ preukáže vadnosť dodávky zápisnicou podľa § 194 zákona.

(3) Kópiu reklamácie zašle odberateľ aj odosielateľovi zásielky (závodu, prevádzkárni); nesplnenie tejto povinnosti nemá za následok stratu práv zo zodpovednosti za vady.

(4) Za úbytky na hmotnosti do výšky prípustného výtratku určeného v železničnom prepravnom poriadku pri voľne ložených výrobkoch dodávateľ nezodpovedá.

§ 12

Obaly

(1) Dodávateľ je povinný používať na dodávky výrobkov hygienicky neškodné a na transport spôsobilé prepravné obaly tak, aby sa pri obvyklom spôsobe prepravy a skladovania nenarušila úplnosť a akosť dodaných výrobkov.

(2) Hmotnosť skupinového obalu spolu s výrobkami v spotrebiteľskom balení určenými na priamy predaj v maloobchode nesmie presahovať 15 kg, pokiaľ medzi nadriadenými orgánmi dodávateľa a odberateľa nebolo inak dohodnuté. Toto obmedzenie hmotnosti sa netýka výrobkov vo voľnom balení a výrobkov dopravovaných v prepravkách; dodávatelia i odberatelia sú povinní vytvárať podmienky znižovania hmotnosti výrobkov dopravovaných týmto spôsobom.

(3) Na vyúčtovanie penále za oneskorené vrátenie obalov sa určujú tieto evidenčné ceny a lehoty na ich vrátenie: Evidenčná Lehota na cena v Kčs vrátenie

Evidenčná cena v KčsLehota na vrátenie
hliníková kanva obsahu 50 l150,-65 dní
kanva z PE obsahu 50 l136,-90 dní
súdok z PE obsahu 40 l87,4090 dní

(4) Odberateľ je povinný vracať dodávateľovi plynule v priebehu štvrťroka prázdne typizované fľaše, a to v rovnakých typoch, v akých boli plné fľaše dodané, a dodávateľ je povinný tieto prázdne fľaše prevziať. Fľaše s korkom vnútri alebo so zvyškom uzáveru na hrdle alebo fľaše nevytriedené podľa druhov nemusí dodávateľ od odberateľa prevziať; ak ich prevezme, znižuje sa cena fľaše o 10 halierov.

(5) Každá zásielka vrátených obalov (včítane fliaš) sa musí vopred oznámiť príjemcovi a musí sa k nej pripojiť doklad, v ktorom sa uvedie adresa odosielateľa a počet obalov podľa druhov; ak odosielateľ nesplní túto povinnosť, považuje sa za vrátené množstvo obalov zistené príjemcom.

(6) Voľne uložené zásielky opatrí dodávateľ podľa potreby zahrádzkami. Pri použití zahrádzok dodávateľa je odberateľ povinný vrátiť zahrádzky vyplatene dodávateľovi do 20 dní odo dňa odovzdania výrobkov na prepravu.

(7) Ak dodávateľ minerálnych vôd použije pri expedícii ochranné prostriedky, je odberateľ povinný vrátiť ich dodávateľovi na svoj náklad najneskoršie do troch dní po prevzatí zásielky. Lehota na vrátenie sa dodrží, ak sa tieto prostriedky vrátia alebo ohlásia na podanie verejnému dopravcovi najneskoršie v posledný deň lehoty. Dátum ohlásenia na podanie uvedie odberateľ v prepravnom doklade.

(8) Pri minerálnych vodách uhrádza náklady na dopravu fliaš každá z organizácií vždy jedným smerom.

(9) Inak platí o hospodárení s obalmi osobitný predpis.5)

§ 13

Označovanie výrobkov

Ak dôjde k zmene maloobchodnej ceny, postupuje sa pri označovaní výrobkov podľa osobitných predpisov.5a)

§ 14

Osobitné ustanovenie

V prípadoch, kde sú pre to podmienky, najmä pri múke, cukre, cestovinách, víne a pod. sa dodávky budú uskutočňovať z výrobných závodov dodávateľa priamo do predajní odberateľa. Organizácie sa dohodnú na určení predajní, do ktorých sa budú výrobky dodávať, na množstve týchto výrobkov, na rozvozných plánoch, úhrade vyšších nákladov s tým spojených, prípadne na ďalších podmienkach.

§ 15

Majetkové sankcie

Ak odberateľ nevráti zahrádzky v určenej lehote, je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odberateľovi majetkovú sankciu 20 Kčs za kus a deň, najviac však 200 Kčs.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 16

Organizácie sa nemôžu dohodnúť v zmluve odchylne od ustanovení tejto vyhlášky s výnimkou § 4 ods. 2, § 5, § 8 ods. 4, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 2 a 4.

§ 17

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu č. 129/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov.

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Nágr v. r.


Príloha vyhlášky č. 49/1977 Zb.

MINIMÁLNE EXPEDIČNÉ MNOŽSTVO

dodávané jedným závodom alebo prevádzkárňou jednému príjemcovi (závodu odberateľa) pri niektorých druhoch výrobkov

1. Pri jednotlivých druhoch výrobkov sa určuje minimálne expedičné množstvo takto:
a) pri výrobkoch tukového priemyslu včítane kozmetických:
pre obchod10 t
pre ostatných odberateľov15 t
Ak mesačná potreba jednotlivého druhu výrobku nedosahuje určené minimálne množstvo, expeduje sa menšie množstvo raz za štvrťrok; pri kozmetických výrobkoch 1 prepravná skriňa, pokiaľ niet inej dohody;
b) pri spotrebnom liehu a liehovarskej pribudline:
pri všeobecne denaturovanom liehu so stupňovitosťou 92 o obj. 281 l alkoholu,
pri ostatných druhoch liehu 25 l alkoholu, ak ročné plánované množstvo nie je nižšie, pri pribudline 1 hl alkoholu, ak ročné plánované množstvo nie je nižšie;
c) pri liehovinách, liehovom kvasnom octe, pri droždí a škrobárenských výrobkoch:
1. pri liehovinách a liehovom kvasnom octe
konzumné liehoviny, pokiaľ ich dodáva ten istý výrobný závod alebo prevádzkáreň5 hl
značkové, exportné liehoviny a pravé destiláty balené do kartónov1 prepravné orig. balenie (1 kartón)
ostatné značkové liehoviny, ostatné pravé destiláty a rezané destiláty balené do prepraviek2 hl
liehový kvasný ocot10 hl
2. pri droždí25 kg
3. pri škrobárenských výrobkoch:
suchý škrob (zemiakový, pšeničný, napúčavý a všetky modifikované škroby)100 kg
škrobový sirup 1 sud cca280 kg
alebo 1 kanva30 kg
dextrín100 kg
všetky druhy balených škrobov a škrobových požívatín100 kg
kancelárske dextrínové lepidlá, lepidlá z rybacieho gleja, priemyselné lepidlá z rastlinných gúm, riedidlá obuvníckych cementov a tmelov, liehové farby na kože a obuvnícke smoly100 kg
tekuté a suché dextrínové priemyselné lepidlá, tekuté škrobové lepidlá, suchý maliarsky škrobový glej, syntetický tmel, kaučukové obuvnícke tmely, tužidlo do špičiek, tmel na remene, dextrínové obuvnícke mazivo100 kg
výrobky zo zemiakov: zemiakové dolky, krekery, zemiaková kaša, zemiaková baba50 kg
zemiakové knedle, zmes na cesto100 kg
d) pri cukrovinkách, kakaovom prášku, cukrárskych polotovaroch, sójových výrobkoch a trvanlivom pečive:
kakaový prášok v spotrebiteľskom balení100 kg
tabuľková čokoláda200 kg
čokoládové cukrovinky400 kg
nečokoládové cukrovinky400 kg
nápojové prášky150 kg
kúpeľné oblákty175 kg
ostatné trvanlivé pečivo400 kg
uhľohydrátová detská výživa100 kg
sójové výrobky200 kg
vianočné kolekcie400 kg
sezónny medovník200 kg
e) pri konzervárenských výrobkoch:
kyslá kapusta3 t
sterilizované, nakladané a rýchlokvasené uhorky1 t
sterilizovaná, nakladaná zelenina1 t
konzumné a limonádové sirupy1 t
hotové jedlá včítane cestovného občerstvenia500 kg
mäsové konzervy500 kg
kompóty1 t
džemy, marmelády, lekváre1 t
džúsy1 t
horčica300 kg
rajčiakový pretlak500 kg
ovocné pretlaky500 kg
DEKO, NOVA, KOPRO, ZELKO300 kg
ovocné mošty a šťavy500 kg
ovocné vína5 hl
ovocné rôsoly300 kg
sušená zelenina100 kg
kečup200 kg
rajčiaková šťava200 kg
detská ovocná výživa200 kg
tekuté ovocie a zelenina200 kg
Karotela200 kg
zelenina v soli, sušené ovocie100 kg
diétne hotové jedlá100 kg
detská zeleninová a mäsovozeleninová výživa100 kg
kandizované a presládzané ovocie100 kg
sterilizované a nakladané huby100 kg
šípkový čaj100 kg
dojčenské polievky50 kg
nátierky z teľacieho mäsa50 kg
sušené huby50 kg
korenie - združená zásielka50 kg
tekutý a práškový pektín1 orig. balenie
tekutá a prášková Petosa1 orig. balenie
f) pri víne:
prírodné hroznové víno 500 l
dezertné hroznové víno500 l
šumivé hroznové víno50 fliaš
sladové víno300 l
V menšom množstve sa expeduje len sladové víno pre podniky Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ak ide o dodávku vína na celý štvrťrok;
g) pri sušených a zahustených mliekach, výrobkoch z nich a pri sušených vajciach:
minimálne množstvo je 10 originálnych balení (kartóny, debny alebo kanvy); inak mesačná potreba jedného príjemcu, najmenej 1 originálne balenie;
h) pri cestovinách, strúhanke, kockách do knedlí, vodových suchároch a pri detskej krupičke:
pri vaječných a nevaječných cestovinách500 kg
pri strúhanej žemli500 kg
pri detskej krupičke, vodových suchároch a kockách do knedlí100 kg
Ak odberateľ (príjemca) odvolá výrobok v niekoľkých druhových sortimentoch alebo baleniach, musí sa množstvo jednotlivých druhových sortimentov zaokrúhliť tak, aby bolo vždy násobkom prepravného balenia alebo aby predstavovalo aspoň jedno prepravné balenie používané dodávateľom;
i) pri mlynských výrobkoch
pri ryži
pri jedlých a kŕmnych múkach
pri otrubách a ostatných mlynských výrobkov
ložná plocha pristaveného vagóna
pri kusových zásielkach:
krúpy, krúpky, múka na technické účely1 t
ovšené vločky500 kg
detská krupička, pšeno na jedenie, pohánková krupica100 kg
nepražené obilné klíčky2 t
lúpané strukoviny (fazuľa, hrach, šošovica)500 kg
j) pri cukre15 t
k) pri minerálnych vodách dodávaných po železnici jednému príjemcovi:
1. pri prírodných stolných minerálnych vodách a pri prírodných minerálnych vodách s prísadou sirupov12 t (56 hl)
2. pri liečivých prírodných minerálnych vodách:
pre organizácie spotrebného družstevníctva5 hl
pre ostatné organizácie15 hl.
Dodávky prírodných minerálnych vôd sa môžu združiť v jednu zásielku celkovej minimálnej váhy 12 t, pokiaľ sa odosielajú z jedného expedičného miesta jednému príjemcovi. Pri zásielkach dodávaných autami zodpovedá minimálne množstvo veľkosti a nosnosti auta.
2. Pre dodávky do predajní prostredníctvom veľkoobchodu sa určuje minimálne expedičné množstvo takto:
čokoládové a nečokoládové cukrovinky200 kg
tabuľková čokoláda, kakaový prášok30 kg
prírodné hroznové víno300 l
dezertné hroznové víno100 l
trvanlivé pečivo200 kg.

Poznámky pod čiarou

1) § 162 až 164 zákona.

2) § 4 ods. 5 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

2a) § 24 ods. 7 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 113/1985 Zb. o cenách.

3) § 7 ods. 6 vyhlášky č. 48/1980 Zb.

4) Vyhláška č. 50/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám.

5) Vyhláška č. 11/1965 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.

5a) Úprava Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu z 29. 11. 1985 č. V-3/86 o cenníkoch a označovaní výrobkov maloobchodnými cenami, reg. v čiastke 32/1985 Zb.