Vyhláška č. 110/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe

Čiastka 31/1977
Platnosť od 30.12.1977
Účinnosť od 14.01.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku IX Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

110

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. novembra 1977

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe


Dňa 16. septembra 1977 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe.

Podľa svojho článku IX Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky, vedené prianím

- prehlbovať priateľské vzťahy spočívajúce na zásadách socialistického internacionalizmu,

- podporovať vzájomnú informovanosť o úspechoch socialistickej výstavby, politického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja oboch krajín,

- usilovať sa o ešte užšiu spoluprácu a prispieť k lepšiemu poznaniu a ďalšiemu zblíženiu národov oboch krajín,

- aby spolupráca a vzťahy dobre slúžili záujmom oboch štátov pri propagovaní socialistickej ideológie a v boji proti nepriateľskej ideológii,

na základe Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou, podpísanej v Budapešti 14. júna 1968 a na základe Dohody o kultúrnej spolupráci uzavretej medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou 24. februára 1961,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok I

1. Obe zmluvné strany budú všestranne podporovať činnosť kultúrnych a informačných stredísk v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike.

2. Kultúrne a informačné stredisko Československej socialistickej republiky v Budapešti má názov „Kultúrne a informačné stredisko Československej socialistickej republiky“. Kultúrne a informačné stredisko Maďarskej ľudovej republiky v Prahe má názov: „Kultúrne stredisko Maďarskej ľudovej republiky“. (Ďalej len strediská).

3. Každá zo zmluvných strán môže ďalej zriadiť na území druhej zmluvnej strany pobočku kultúrneho a informačného strediska po predchádzajúcom súhlase druhej zmluvnej strany. V prípade, že pobočka strediska sa nezriadi na základe vzájomnosti, náklady na zriadenie a prevádzku idú na ťarchu zmluvnej strany, ktorá ju zriadila.

4. Strediská sú právnickými osobami.

Článok II

Na čele strediska je riaditeľ vymenovaný tou stranou, ktorá stredisko zriaďuje. Riaditeľ zodpovedá za činnosť strediska.

Článok III

1. Činnosť strediska sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

2. Strediská spolupracujú pri plnení plánov, ktoré sa uzavierajú k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou.

3. Stredisko je podľa tejto Dohody činné na celom území prijímajúceho štátu. Pokiaľ zmluvné strany zriadia pobočky, vymedzí sa okruh ich činnosti na území prijímajúceho štátu po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Článok IV

1. Činnosť stredísk zahŕňa najmä:

a) informovanie o politickom, hospodárskom, kultúrnom a vedeckom živote svojich krajín a o všestrannej spolupráci krajín socialistického spoločenstva;

b) rozširovanie a vydávanie publikácií;

c) usporadúvanie prednášok, literárnych vystúpení, výstav, filmových predstavení a koncertov, usporadúvanie besied a stretnutí so zaslúžilými pracovníkmi priemyslu, poľnohospodárstva, vedy a techniky;

d) udržiavanie a vedenie čitární a knižníc, ktoré patria strediskám;

e) požičiavanie kníh, časopisov, filmov, magnetofónových pások, diapozitívov a výstav;

f) usporadúvanie jazykových kurzov;

g) predaj kníh a ďalších polygrafických predmetov, ako aj gramofónových platní, výrobkov ľudového umenia a umeleckého priemyslu, umeleckých predmetov, umeleckého skla a bižutérie v strediskách, na predajných výstavách a zásielkovou službou;

h) usporadúvanie spoločenských podnikov v spolupráci s organizáciami hostiteľskej krajiny a s informačnými strediskami iných krajín socialistického spoločenstva;

i) usporadúvanie dní priateľstva a kultúry.

2. Predajná činnosť stredísk má maloobchodný charakter.

Článok V

1. Zmluvné strany navzájom zabezpečia stredisku miestnosti potrebné na činnosť podľa Dohody. Nájomné za tieto miestnosti, ako aj náklady prevádzky uhrádza po prevzatí do užívania strana, ktorá stredisko zriaďuje.

2. Pokiaľ sa hostiteľská krajina rozhodne premiestniť stredisko z dôvodov prestavby mesta alebo z iných dôvodov, je povinná o tejto skutočnosti včas informovať a poskytnúť druhej strane miestnosti rovnakej hodnoty. Výdavky spojené so stavebnými úpravami v dôsledku mestskej prestavby a výdavky za zmenu v inštalačnom zariadení na dodávku vody, elektriny, plynu atď. uhrádza prijímajúci štát.

3. Hostiteľská krajina poskytne prostredníctvom Správy služieb diplomatickému zboru zodpovedajúce byty riaditeľovi, jeho zástupcovi a ďalším pracovníkom strediska vyslaným druhou stranou.

Článok VI

1. Zariadenie stredísk a všetky predmety potrebné na ich plynulú činnosť sú v prijímajúcom štáte oslobodené od všetkých daní, dávok a colných poplatkov. Neplatia pre ne žiadne dovozné ani vývozné obmedzenia a ich dovoz ani vývoz nepodlieha povoleniu.

2. Tovar určený na predaj, ktorý je vymenovaný v článku III ods. 1 písm. c) Protokolu k Dohode, je oslobodený od všetkých daní, dávok a colných poplatkov s výnimkou manipulačných poplatkov.

3. Stredisko v prijímajúcom štáte je oslobodené od všetkých daní, dávok a poplatkov daňového charakteru, s výnimkou tých daní, poplatkov a príspevkov, ktoré je stredisko podľa predpisu prijímajúceho štátu povinné odvádzať ako zamestnávateľ.

Článok VII

Zástupcovia organizácií zmluvných strán, ktoré strediská zriadili, sa spravidla raz za rok stretnú za účelom výmeny skúseností a na prerokovanie otázok, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto Dohody. Zmluvné strany podporujú bezprostrednú výmenu skúseností svojich stredísk.

Článok VIII

Ďalšie otázky činnosti stredísk podrobne upravuje Protokol, ktorý je súčasťou tejto Dohody.

Článok IX

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti päť rokov.

Platnosť tejto Dohody sa predlžuje vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Budapešti 16. septembra 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

Puja Frigyes v. r.

PROTOKOL

k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a Budapešti

Článok 1

1. Obe strany poskytnú na užívanie strediskám miestnosti potrebné na vykonávanie ich plánovanej činnosti. Nájomné a výdavky za elektrický prúd, plyn, vodu, poplatky za čistenie ulice, odvoz odpadkov, kúrenie, vetranie atď. uhrádza zriaďujúci štát. Pri výbere miestností budú obe zmluvné strany na základe reciprocity brať do úvahy prianie druhej strany.

Miestnosti poskytované na činnosť stredísk sa po prípadnej jednorazovej investícii (prestavbe) odovzdávajú v takom stave, aby sa mohli používať podľa osobitnej dohody po vykonaní vnútorných inštalačných prác. Obe zmluvné strany zabezpečia miestnosti potrebné na plánovanú činnosť stredísk za úhradu nájomného na základe vzájomnosti.

2. Náklady na bežnú stavebnú údržbu uhrádza zmluvná strana, ktorá poskytla na užívanie potrebné miestnosti. Každé stredisko je povinné poistiť na svoj náklad miestnosti poskytnuté na užívanie proti živelným škodám. Prijímajúci štát sa stará o technický stav a kontrolu všetkých zabudovaných zariadení, ktoré dal k dispozícii.

3. Výdavky spojené s vnútorným zariadením, s jeho údržbou a výdavky za prípadnú prestavbu stredísk idú na ťarchu tej zmluvnej strany, ktorá kultúrne a informačné stredisko zriadila.

Článok II

Predajná činnosť kultúrnych a informačných stredísk sa vykonáva na základe vzájomnosti vo vlastnej réžii zmluvnej strany, ktorá stredisko zriadila, a to týmito formami:

- individuálnym predajom v miestnostiach kultúrneho a informačného strediska,

- zásielkovým predajom, včítane objednávkovej služby priamym spotrebiteľom,

- predajnými výstavami aj mimo strediska,

- v rámci akcií mimo strediska.

Článok III

1. Maloobchodný predaj v kultúrnych a informačných strediskách zahŕňa:

a) polygrafické výrobky, ako knihy, periodické a neperiodické publikácie, reprodukcie, pohľadnice, leporelá, mapy, atlasy, glóbusy, noty;

b) gramofónové platne, nahrané magnetofónové pásky, diapozitívy;

c) umelecké predmety, výrobky umeleckej tvorivosti, umeleckých remesiel a umeleckého priemyslu, umelecké sklo a bižutériu.

2. Z hľadiska zodpovednosti za kvalitu tovaru predávaného v maloobchodných predajniach, ako aj z hľadiska vybavovania reklamácií spotrebiteľov sú smerodajné predpisy prijímajúceho štátu.

Článok IV

Dodávky tovaru sa spravujú dopytom, pričom sa netreba usilovať o vyrovnaný obrat stredísk zmluvných strán. Výška kontingentu určeného na predaj sa určí v ročných protokoloch o vzájomnej výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode v priebehu roka zmeniť určenú výšku kontingentu v závislosti od dopytu. Rozdelenie tovaru z hľadiska sortimentu patrí do pôsobnosti riaditeľov stredísk.

Článok V

1. Tovar určený na predaj v strediskách dodávajú strediskám príslušné organizácie zahraničného obchodu prijímajúceho štátu.

2. Dodávky tovaru medzi organizáciami zahraničného obchodu sa uhrádzajú podľa podmienok platnej obchodnej dohody. Strediskám sa fakturujú dodávky tovaru v maloobchodných cenách v mene prijímajúceho štátu okrem výrobkov uvedených v článku III ods. 1 písm. c) Protokolu k Dohode.

3. Organizácie zahraničného obchodu poskytnú strediskám tridsaťpercentný rabat z maloobchodnej ceny.

4. Tvorba maloobchodných cien sa spravuje platnými predpismi prijímajúceho štátu. Organizácie zahraničného obchodu prijímajúceho štátu účtujú strediskám tovar uvedený v článku III ods. 1 písm. c) Protokolu k Dohode za rubľové ceny prepočítané na domácu menu koeficientmi platnými pre podniky zahraničného obchodu zvýšené o manipulačné poplatky. Maloobchodné ceny tohto tovaru sa tvoria podľa platných cenových predpisov prijímajúceho štátu.

Článok VI

Čistý zisk z predajnej činnosti je neprevoditeľný; zostáva na použitie stredisku v prijímajúcom štáte.

Článok VII

1. Strediská majú v príslušnej štátnej banke prijímajúceho štátu prevádzkové konto v mene tohto štátu.

2. Stredisko vedie účtovníctvo podľa systému, formou a v jazyku toho štátu, ktorý stredisko zriadil.

Článok VIII

Pre podmienky zriaďovania a otvárania, ako aj pre činnosť predajní sú smerodajné predpisy prijímajúceho štátu vzťahujúce sa na národné podniky. Výnimku tvoria odchylné ustanovenia v tomto Protokole.

Článok IX

Prijímajúci štát môže po predchádzajúcom oznámení termínu veľvyslanectvu vysielajúceho štátu vykonať kontrolu dodržiavania predpisov prijímajúceho štátu a dodržiavania podmienok tejto Dohody.

Dané v Budapešti 16. septembra 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.