27

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 31. marca 1977,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Českým úradom geodetickým a kartografickým a Slovenským úradom geodézie a kartografie podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY

§ 1

Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky pri príprave dodávok a pri dodávkach geodetických a kartografických prác a výkonov (ďalej len „geodetické a kartografické práce“).1) Nevzťahuje sa na dodávky z dovozu a pre vývoz a na dodávky pre potreby obrany štátu.2)

DRUHÁ ČASŤ

PRÍPRAVA DODÁVOK

§ 2

Budúci dodávatelia a odberatelia geodetických a kartografických prác sú povinní navzájom spolupracovať a v tejto súvislosti tiež postupovať v súčinnosti s orgánom geodézie a kartografie zabezpečujúcim koordináciu geodetických a kartografických prác.3)

Zmluva o príprave dodávok

§ 6

Okrem náležitostí ustanovených zákonom obsahuje zmluva o príprave dodávok geodetických a kartografických prác (ďalej len „zmluva o príprave dodávok“) spravidla aj tieto údaje:

a) podrobnejší postup pri uzavieraní zmluvy o dodávke geodetických a kartografických prác, najmä čas na predloženie dopytu, prípadne návrhu zmluvy;

b) spresnenie predpokladaného rozsahu prác určením v technických jednotkách, prípadne aj inak podľa povahy a druhu prác;

c) určenie požadovaných prác čo do miesta, druhu prác a poradia dôležitosti;

d) predpokladaný časový rozvrh vykonávania prác;

e) spresnenie predpokladaného finančného objemu prác členeného podľa lokalít, prípadne podľa predpokladaných etáp;

f) prípadne podmienky, za ktorých sa môžu vykonávať v dohodnutom rozsahu prípravné práce (projekt prác, technologicko-kalkulačný list alebo harmonogram prác a ďalšie prípravné práce určené ústredným orgánom geodézie a kartografie);

g) prípadne podmienky, za ktorých sa môže záväzok o uzavretí budúcej zmluvy splniť aj tak, že túto zmluvu uzavrie z podnetu zaviazanej organizácie aj iná organizácia.

TRETIA ČASŤ

ZMLUVA O DODÁVKE GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC

§ 7

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi dopyt v lehote určenej v zmluve o príprave dodávok; ak zmluva o príprave dodávok nie je uzavretá, predkladá ju v lehote, v ktorej je obvyklé predložiť návrh zmluvy o príprave dodávok na príslušný rok.. Pri dodávkach geometrických plánov, drobných vytyčovacích prác, kópií, odpisov a výpisov (ďalej len „jednoduché dodávky“) predkladá odberateľ dopyt najmenej tri mesiace pred požadovaným začiatkom prác.

(2) Ak dodávateľ nevyhotoví návrh zmluvy alebo ak nepotvrdí dopyt ako návrh zmluvy do 15 dní po tom, čo dostal dopyt, je povinný v tejto lehote oznámiť odberateľovi, či vyhotoví návrh zmluvy alebo dopyt prijme ako návrh zmluvy alebo či odmieta zmluvu uzavrieť.

(3) Dodávateľ vypracúva návrh zmluvy na základe dopytu, prípadne na základe zmluvy o príprave dodávok, pokiaľ sa organizácie v tejto zmluve tak dohodnú. Návrhom zmluvy je dodávateľ viazaný na čas jedného mesiaca od uplynutia lehoty na predloženie návrhu zmluvy, alebo ak bol návrh predložený oneskorene, jeden mesiac od odoslania návrhu.

(4) Pri jednoduchých dodávkach je odberateľ viazaný dopytom tri mesiace od predloženia dopytu. Pri týchto dodávkach môže zmluva vzniknúť aj písomným vyhlásením dodávateľa, že dopyt bez zmeny prijíma ako návrh zmluvy, alebo poskytnutím požadovaného plnenia.6)

(5) Ak sa dohodlo vykonávanie prípravných prác [§ 6 písm. f)], sú výsledky týchto prác aj podkladom vypracovania návrhu zmluvy.

(6) Zmluva sa uzaviera na dodávky vymedzené spravidla určitým územným celkom (lokalitou), stavebným objektom alebo aj na dodávku periodicky sa opakujúcich výkonov.

§ 8

Návrh zmluvy sa predkladá v troch vyhotoveniach, a to v lehotách dohodnutých v zmluve o príprave dodávok. Ak lehota nie je takto dohodnutá, predkladá sa návrh

a) do 6 týždňov pred požadovaným termínom začatia prác pri dodávkach, na ktoré je spracovaný projekt prác alebo technologicko-kalkulačný list;

b) do jedného mesiaca pred požadovaným termínom začatia prác pri ostatných dodávkach.

§ 9

(1) Predmet plnenia sa v zmluve vyjadruje napr. druhom prác, rozsahom v technických jednotkách s miestnym vymedzením dodávky (§ 7 ods.6), stručným technickým opisom a presným označením výsledného elaborátu alebo iného výsledku prác, a to buď odkazom na platný technický predpis, alebo vymenovaním.

(2) Čas plnenia sa v zmluve vyjadruje dodacou lehotou výsledného elaborátu alebo termínom uskutočnenia dojednanej dodávky prác vyznačených v teréne alebo na stavebných objektoch. To platí aj o vyjadrení času plnenia jednotlivých dohodnutých etáp.

(3) Ďalej sa organizácie najmä dohodnú

a) na druhu, rozsahu a spôsobe časove určeného spolupôsobenia odberateľa, včítane poskytovania potrebných podkladov a informácií o miestnych pomeroch, a podľa potreby aj na informácii o umiestnení podzemných investícií;

b) na forme bezhotovostného platenia fakturovaných prác;

c) na spôsobe odovzdania a prevzatia dokončených prác;

d) na spôsobe využitia predchádzajúcich geodetických a kartografických prác.

(4) Zmluva ďalej obsahuje údaj o zaradení prác podľa jednotnej klasifikácie výkonov7) s odkazom na príslušné položky cenníka, prípadne približnú cenu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DODACIE PODMIENKY

Povinnosti organizácií

§ 10

Okrem povinností vyplývajúcich zo zmlúv a iných právnych predpisov sú organizácie povinné tiež dodržiavať povinnosti uvedené v § 11 a 12.

§ 11

(1) Odberateľ geodetických a kartografických prác je povinný

a) na požiadanie dodávateľa zabezpečiť podmienky spolupráce s ďalšími dodávateľmi odberateľa;

b) zabezpečiť poskytnutie potrebných podkladov dodávateľovi, s výnimkou podkladov, ktoré sú povinné poskytovať orgány geodézie a kartografie;8)

c) oznámiť dodávateľovi, či ohlásil zamýšľané vykonávanie geodetických prác príslušnému územnému orgánu geodézie a kartografie;9)

d) vymedziť rozsah dodávky v teréne a s vymedzením oboznámiť dodávateľa;

e) pri zriaďovaní pracoviska dodávateľa v teréne spolupracovať pri zabezpečení kancelárie a ubytovne pre pracovníkov, ktorí pracujú na dodávke.

(2) Pre zaistenie bezpečnosti práce pracovníkov dodávateľa na pracoviskách odberateľa platia osobitné predpisy.10)

§ 12

(1) Dodávateľ geodetických a kartografických prác je povinný

a) upovedomiť odberateľa o tom, že s príslušným orgánom geodézie a kartografie prerokoval úhradu zvýšených nákladov na práce, ktoré sa majú prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové dielo;11)

b) pre dodávky, pri ktorých je v zmluve uvedená ako približná cena suma nad 100 000 Kčs, alebo ak je to v zmluve dohodnuté, viesť odo dňa začatia prác sprievodné záznamy o plnení dodávky (ďalej len „sprievodné záznamy“);

c) vyhotoviť technickú správu pri dodávkach, ktoré sa spracovali na základe projektu prác, a v prípadoch, keď jej vyhotovenie určili príslušné technické normy, iné technické predpisy alebo technologické postupy.

(2) Dodávateľ geodetických a kartografických prác je ďalej povinný prerušiť práce, len čo zistí, že pri ich vykonávaní dochádza k závadám (chybám), ktorých pôvod záleží vo vadných podkladoch, ktoré odberateľ dodávateľovi poskytol alebo ktorých poskytnutie zabezpečil, a urýchlene o tom odberateľa upovedomiť.12)

§ 13

Predčasné začatie prác

Pokiaľ to vyžaduje naliehavá potreba, môže dodávateľ podľa písomnej požiadavky odberateľa začať s vykonávaním geodetických a kartografických prác v potrebnom rozsahu už na základe návrhu zmluvy alebo dopytu. Tieto práce vykonávané pred písomným uzavretím zmluvy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy pre okolnosti na jeho strane.

§ 14

Sprievodné záznamy

(1) Do sprievodných záznamov sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, prípadne údaje o faktoroch ovplyvňujúcich túto akosť (kvalifikácia pracovníkov, vybavenie prístrojmi, počasie a pod.). Zvlášť podrobne sa uvádzajú práce ohodnotené hodinovou sadzbou.

(2) V sprievodných záznamoch sa uvádzajú ďalej údaje dôležité na posúdenie prác príslušnými orgánmi geodézie a kartografie.

(3) Sprievodné záznamy tvoria súčasť archívnych materiálov dodávateľa a uchovávajú sa 10 rokov po dokončení dodávky.

PIATA ČASŤ

SPLNENIE DODÁVKY

Splnenie dodávky prác vyznačených v teréne alebo na stavebných objektoch

§ 15

(1) Povinnosť dodať výsledky prác vyznačených v teréne alebo na stavebných objektoch je splnená riadnym uskutočnením dojednanej dodávky. Povinnosť odobrať ich je splnená vyhlásením odberateľa v zápisnici o prevzatí, že dodávku preberá.

(2) Dodávateľ odovzdáva a odberateľ preberá dokončenú dodávku alebo dokončenú etapu dodávky, na samostatnom odovzdaní a prevzatí ktorej sa organizácie v zmluve dohodli.

(3) Odberateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie dodávky pre závady, ktorých pôvod záleží vo vadných podkladoch, ktoré dodávateľovi poskytol alebo ktorých poskytnutie zabezpečil. Za tieto závady dodávateľ nezodpovedá, je však povinný dohodnúť sa s odberateľom o opatreniach na čo najrýchlejšie odstránenie závad za odplatu. Toto neplatí, ak dodávateľ pri riadnom vykonávaní prác musel alebo mohol vady podkladov zistiť a odberateľa na ne neupozornil (§ 12 ods. 2).

§ 16

(1) Dodávateľ je povinný písomne oznámiť odberateľovi v termíne dohodnutom v zmluve, a pokiaľ tento termín nie je dohodnutý, najneskoršie 15 dní vopred, kedy bude dodávka alebo jej etapa pripravená na odovzdanie. Organizácie sú povinné na základe tohto oznámenia sa dohodnúť na časovom pracovnom rozvrhu preberania, pokiaľ to nie je dojednané už v zmluve.

(2) O prevzatí dodávky alebo jej etapy spíšu organizácie zápisnicu, ktorá obsahuje najmä zhodnotenie vykonaných prác, súpis zistených vád, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, a ak nedošlo k dohode, stanoviská dodávateľa a odberateľa, ako aj vyhlásenie odberateľa, že odovzdávanú dodávku alebo jej etapu preberá.

(3) Ak odberateľ odmieta dodávku prevziať, spíšu organizácie zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

§ 17

Splnenie ostatných dodávok

(1) Pre splnenie ostatných dodávok geodetických a kartografických prác platí ustanovenie zákona.13)

(2) Pokiaľ sa v dodávke týchto prác vyskytujú chyby, ktorých pôvod záleží vo vadných podkladoch, ktoré odberateľ dodávateľovi poskytol alebo ktorých poskytnutie zabezpečil, platí v tomto prípade primerane ustanovenie § 22.

§ 18

Etapy

(1) Dodávka sa môže plniť v jednotlivých etapách, ak sa na tom odberateľ s dodávateľom v zmluve dohodne. O splnení dodávky výsledkov geodetických prác vyznačených v teréne alebo na stavebných objektoch v etape platia aj ustanovenia § 15 a 16.

(2) Etapa je úsek geodetických a kartografických prác, ktorý možno vyjadriť v technických mierových jednotkách, oceniť podľa cenníka a pri ktorom možno vykonať technickú aj finančnú kontrolu pri jeho dokončení. Pri prácach, ktorých splnenie upravuje § 15 a 16, je etapou časť dodávky, na samostatnom odovzdaní a prevzatí ktorej sa organizácie v súlade s týmto vymedzením etapy v zmluve dohodli.

§ 19

Úschova dokumentov

Originály meračských a písomných elaborátov zostávajú dodávateľovi ako materiál pre technickú dokumentáciu dodávateľa, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, alebo pokiaľ príslušný orgán geodézie a kartografie neprerokuje ich odovzdanie do dokumentácie orgánov geodézie a kartografie.14)

ŠIESTA ČASŤ

DÔSLEDKY PORUŠENIA PRÁVNYCH POVINNOSTÍ

§ 20

Odberateľ, ktorý v dohovorených lehotách neodovzdá dodávateľovi podklady potrebné na vykonanie prác alebo neposkytne inú na to potrebnú spoluprácu, ku ktorej sa zaviazal v zmluve, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,5% z celkovej ceny dodávky uvedenej v zmluve za každý začatý mesiac omeškania, najviac však za čas 6 mesiacov. Pokiaľ odberateľ nesplní svoje povinnosti ani po uplynutí 6 mesiacov od dohovorenej lehoty, môže dodávateľ od záväzku odstúpiť.

§ 21

Pokiaľ sa organizácie v zmluve o príprave dodávok dohodli na vykonávaní prípravných prác [§ 6 písm. f)], je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi náklady vynaložené na tieto práce, ak nedôjde k vzniku zmluvy pre okolnosti na jeho strane. Organizácia, ktorá nesplní svoju povinnosť podľa zmluvy o príprave dodávok, sa nemôže zbaviť zodpovednosti ani za iné škody, ktoré v dôsledku toho druhej organizácii vzniknú vynaložením nákladov spojených s realizáciou zmluvy o príprave dodávok.

§ 22

Odberateľ je povinný nahradiť dodávateľovi náklady na práce vykonané chybne na základe vadných podkladov, ktoré dodávateľovi poskytol alebo ktorých poskytnutie zabezpečil. Pokiaľ však dodávateľ pri riadnom vykonávaní prác musel alebo mohol vady podkladov zistiť a odberateľa na ne neupozornil (§ 12 ods. 2), znáša ďalšie náklady na chybne vykonané práce sám.


SIEDMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 23

Zrušuje sa vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 148/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác.

§ 24

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1977.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Najmä § 1 ods. 1 a § 2 písm. e) zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii, zákon ČNR č. 36/1973 Zb. a zákon SNR č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie, primerane platia ustanovenia § 273 až 277 Hospodárskeho zákonníka, a to aj keď dodávky geodetických a kartografických prác nie sú určené pre investičnú výstavbu, dodávky kartografických výrobkov upravuje vyhláška č. 147/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií, periodických publikácií, hospodárskych tlačív a špeciálnych polygrafických výrobkov.

2) § 1 ods. 2 písm. b) a § 6 zákona č. 46/1971 Zb.

3) Najmä § 1 ods. 1 a § 2 písm. e) zákona č. 46/1971 Zb., zákon ČNR č. 36/1973 Zb., zákon SNR č. 39/1973 Zb.

4) § 5 ods. 6 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

5) Termín ustanoví vláda ČSSR organizačným opatrením na vypracovanie príslušných päťročných alebo vykonávacích plánov.

6) § 153 ods. 2 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.

7) Vyhláška č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov.

8) § 20 ods. 4 zákona č. 46/1971 Zb.

9) Tým nie je dotknutá oznamovacia povinnosť dodávateľa podľa § 2 vyhlášky Českého úradu geodetického a kartografického č. 59/1973 Zb. a § 2 vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach.

10) Najmä § 133 Zákonníka práce.

11) § 9 ods. 2 zákona č. 46/1971 Zb.

12) § 8 vyhlášky Českého úradu geodetického a kartografického č. 10/1974 Zb. a § 8 vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.

13) § 273 Hospodárskeho zákonníka.

14) § 4 ods. 1 vyhlášky č. 59/1973 Zb., § 4 ods. 1 vyhlášky č. 81/1973 Zb.