40

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 8. júla 1977

o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s Československou akadémiou vied, s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 52 písm. a) bodu 4 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti Federálnych ministerstiev:


ČASŤ I

VEDECKOTECHNICKÍ PRACOVNÍCI A VEDECKOTECHNICKÉ KVALIFIKAČNÉ STUPNE

§ 1

Táto vyhláška upravuje systém získavania a zvyšovania kvalifikácie vedeckotechnických pracovníkov v centrálne riadených organizáciách výskumnej a vývojovej základne, na vysokých školách, v organizáciách a na pracoviskách výskumnej a vývojovej základne v rámci výrobných hospodárskych jednotiek, prípadne v iných organizáciách, v ktorých platové a mzdové predpisy vyžadujú pre výkon niektorých funkcií vedeckotechnickú kvalifikáciu alebo s ňou spojujú možné platové a mzdové dôsledky.

§ 2

Vedeckotechnickí pracovníci1) sú tvoriví pracovníci, ktorí ďalej rozpracúvajú poznatky základného alebo aplikovaného výskumu, overujú ich použiteľnosť v konkrétnych podmienkach, navrhujú spoločenskej praxi inovačné zmeny a zúčastňujú sa na ich uskutočňovaní a ktorých tvorivá spôsobilosť bola overená priznaním vedeckotechnického kvalifikačného stupňa (ďalej len „stupeň“).

§ 3

(1) Pri hodnotení a overovaní tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov sa rozlišujú tri stupne, pre priznanie ktorých platia tieto predpoklady:

a) pre priznanie stupňa III preukázaná schopnosť pracovníka aplikovať vedecké poznatky pri riešení nadväzujúcich výskumných a vývojových úloh a zúčastňovať sa pri zavádzaní ich výsledkov do praxe; vyžaduje sa spôsobilosť kolektívne riešiť úlohy;

b) pre priznanie stupňa II preukázaná schopnosť pracovníka samostatne, netradičným spôsobom riešiť plánované výskumné a vývojové úlohy s použiteľným výsledkom, komplexne hodnotiť výsledky vyriešených úloh, oboznamovať odbornú verejnosť s výsledkami svojich prác a napomáhať realizáciu výsledkov výskumu a vývoja v spoločenskej praxi;

c) pre priznanie stupňa I preukázaná schopnosť pracovníka originálnym spôsobom riešiť komplexné problémy významné z hľadiska cieľov vedeckotechnickej politiky, riadiť pracovné kolektívy tak pri riešení výskumných a vývojových úloh, ako pri ich realizácii a zvyšovať kvalifikáciu zverených pracovníkov.

(2) Priznaním stupňa III sa overuje základná tvorivá spôsobilosť, priznaním stupňa II, resp. I vyššia tvorivá spôsobilosť.

ČASŤ II

ZÍSKAVANIE A ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE VEDECKOTECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

§ 4

(1) Príprava na získanie kvalifikácie vedeckotechnického pracovníka a ďalšie zvyšovanie jeho kvalifikácie prebieha podľa plánu osobného rozvoja pracovníka a je neoddeliteľnou súčasťou jeho pracovných úloh.

(2) Plán osobného rozvoja pracovníka vychádza zo súčasných i perspektívnych potrieb a úloh pracoviska, zo zaradenia pracovníka v pracovnom procese a zo záverov jeho periodických atestácií. Obsahuje program komplexne pojatého odborného rastu pracovníka. Určuje najmä ciele, úlohy, lehoty a spôsob priebežnej a záverečnej kontroly, dĺžku príslušného cyklu organizovaného zvyšovania kvalifikácie (§ 6 ods. 2), ako aj praxe a stáže, ktoré má pracovník absolvovať.

(3) Plán osobného rozvoja pracovníka pripravuje podľa pokynov vedúceho organizácie a za účasti pracovníka jeho priamy nadriadený a schvaľuje ho vedúci organizácie.

§ 5

(1) Starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov patrí k povinnostiam všetkých vedúcich pracovníkov. Výsledky práce na tomto úseku sa hodnotia ako ich ostatné úlohy.

(2) Vedúci pracovníci sú povinní vytvárať materiálnotechnické a iné podmienky potrebné na sústavné zvyšovanie kvalifikácie vedeckotechnických pracovníkov.

§ 6

(1) Na zvyšovanie kvalifikácie vedeckotechnických pracovníkov treba využívať všetky formy výchovy a vzdelávania dospelých na vysokých školách i v podnikovej a mimoškolskej výchove a vzdelávaní.

(2) Získavanie a zvyšovanie kvalifikácie vedeckotechnických pracovníkov sa uskutočňuje v troch cykloch podľa stupňa vedeckotechnickej kvalifikácie, ku ktorému smeruje.

§ 7

(1) V základnom cykle sa pripravujú pracovníci s vysokoškolským vzdelaním na získanie základnej tvorivej spôsobilosti. Vedúci organizácie doňho vyberá pracovníkov, ktorí sa už zúčastnili na riešení výskumných alebo vývojových úloh a získali začiatočné skúsenosti z uplatňovania ich výsledkov v praxi. Vedúci organizácie určí v každom jednotlivom prípade skúseného školiteľa, ktorý pomáha pracovníkovi pri zvyšovaní kvalifikácie a hodnotí plnenie jeho plánu osobného rozvoja.

(2) V základnom cykle sú hlavnými formami zvyšovania kvalifikácie organizované, komplexne pojaté odborné vzdelávanie a vedenie pri výkone pracovnej funkcie. Vzdelávanie sa uskutočňuje najmä kurzami, seminármi, prednáškami, postgraduálnym štúdiom na vysokých školách, konzultáciami, štúdijnými pobytmi v tuzemsku aj v zahraničí.

§ 8

(1) Vo vyššom cykle sa pripravujú pracovníci na dosiahnutie vyššej tvorivej spôsobilosti, ktorej zodpovedá vedeckotechnický kvalifikačný stupeň II. Vedúci organizácie doňho vyberajú pracovníkov, ktorí už dosiahli stupeň III a vo svojej praxi aj štúdiu osvedčili predpoklady ďalšieho zvyšovania tvorivej spôsobilosti.

(2) Popri formách uplatňovaných v základnom cykle sa v tomto cykle využíva prax vo výkone zverenej funkcie a na ňu nadväzujúce samostatné štúdium.

(3) V priebehu vyššieho cyklu musí pracovník predovšetkým získať skúsenosti v samostatnom riešení problémov, v spolupráci s praxou pri realizácii inovácií, v obhajobe vlastných výsledkov, v ich zverejňovaní a v poradenskej činnosti.

§ 9

(1) V najvyššom cykle sa pripravujú pracovníci na dosiahnutie vyššej tvorivej spôsobilosti, ktorej zodpovedá vedeckotechnický kvalifikačný stupeň I. Vedúci organizácie doňho zaraďuje na základe užšieho náročného výberu pracovníkov, ktorí už dosiahli vedeckotechnický kvalifikačný stupeň II. Pritom prihliada najmä na schopnosti pracovníka systematicky zvládnuť širokú odbornú tematiku, viesť kolektív ľudí, rozvíjať ich schopnosti a mobilizovať ich na riešenie náročných úloh.

(2) V tomto cykle sa uplatní najmä samostatné štúdium a plánovité ukladanie úloh mimoriadne náročných na pohotové a všestranné uplatnenie tvorivých schopností. Obsahom zvyšovania kvalifikácie je najmä štúdium otázok práce s ľuďmi a riadenia tvorivej činnosti, zvládnutie odborných problémov aj otázok politického, ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti, ďalej metódy výkonu riadiacich, koncepčných, prognostických, výchovných, poradenských a podobných činností.

ČASŤ III

PRIZNÁVANIE VEDECKOTECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÝCH STUPŇOV

§ 10

(1) Stupeň II sa priznáva spravidla vedeckotechnickým pracovníkom, ktorí už získali stupeň III, stupeň I sa spravidla priznáva vedeckotechnickým pracovníkom, ktorým už bol priznaný stupeň II.

(2) Vedeckotechnický kvalifikačný stupeň sa môže výnimočne priznať aj pracovníkovi s nižším ako vysokoškolským vzdelaním, ak výsledkami svojej práce preukázal, že si osvojil poznatky na úrovni vysokoškolského vzdelania.

§ 11

(1) O priznaní stupňa pracovníkovi rozhoduje rezortná atestačná komisia, zriadená pri ústrednom orgáne nadriadenom organizácii, v ktorej je pracovník v pracovnom pomere.

(2) Ústredný orgán môže zriadiť niekoľko rezortných atestačných komisií. V tom prípade im vymedzí okruhy organizácií, o návrhoch ktorých rozhodujú, a v sporných prípadoch rozhoduje o tom, ktorá z komisií je kompetentná návrh prerokovať.

(3) Na základe dohody zúčastnených ústredných orgánov možno zriadiť spoločnú rezortnú atestačnú komisiu.

§ 12

(1) Stupeň priznaný rezortnou atestačnou komisiou má platnosť pre všetky organizácie, o návrhoch na priznanie stupňov ktorých rezortná atestačná komisia rozhoduje.

(2) Pri prechode vedeckotechnického pracovníka do inej organizácie, o návrhoch na priznanie stupňov ktorej rozhoduje iná rezortná atestačná komisia, môže vedúci tejto organizácie po vyjadrení atestačnej komisie organizácie uznať platnosť priznaného stupňa aj pre túto organizáciu, ak ústredný orgán tejto organizácii nadriadený neurčí inak.

§ 13

(1) Rezortná atestačná komisia má najmenej deväť členov. Jej predsedu a členov vymenúva vedúci ústredného orgánu, pri ktorom sa komisia zriaďuje, a to predsedu, prípadne i niektorých ďalších členov z vedúcich pracovníkov ústredného orgánu, ostatných členov z vedúcich pracovníkov stredného článku riadenia a zástupcov realizačnej praxe a z odborníkov s najvyššou kvalifikáciou v príslušných odboroch, predovšetkým napríklad z vedeckých a vedeckopedagogických pracovníkov ČSAV, SAV a vysokých škôl a výskumných a vývojových pracovníkov s najvyššou kvalifikáciou. Členom rezortnej atestačnej komisie je zástupca príslušného odborového orgánu a spravidla aj zástupca Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, prípadne ministerstva výstavby a techniky republiky. Predseda komisie môže na jej rokovanie prizvať ďalších odborníkov, ktorí sa na ňom zúčastňujú s poradným hlasom, alebo si vyžiadať posudky ďalších odborníkov alebo inštitúcií.

(2) Na vymenovanie za člena rezortnej atestačnej komisie je potrebný súhlas organizácie (orgánu), ktorého je ten, kto má byť vymenovaný, pracovníkom.

(3) Vedúci ústredného orgánu, pri ktorom sa rezortná atestačná komisia zriaďuje, určí spôsob zabezpečovania administratívnych prác spojených s činnosťou komisie, najmä vedenia evidencie rozhodnutí.

§ 14

(1) Návrh na rozhodnutie rezortnej atestačnej komisie predkladá tejto komisii vedúci organizácie, v ktorej je pracovník v pracovnom pomere.

(2) Ak ide o organizáciu, ktorú priamo neriadi ústredný orgán, predkladá návrhy jej vedúci prostredníctvom orgánu, ktorý v pôsobnosti tohto ústredného orgánu plní funkciu stredného článku riadenia.

(3) Orgán uvedený v odseku 2 usmerňuje vypracúvanie návrhov pre rezortnú atestačnú komisiu v podriadených organizáciách, posudzuje tieto návrhy z vecnej aj formálnej stránky a podľa potreby ich vracia podriadenej organizácii na doplnenie. Pri predložení návrhu rezortnej atestačnej komisii vyjadruje k nemu svoje stanovisko.

(4) Ak nezodpovedá obsah návrhu podľa odseku 1 navrhnutému vedeckotechnickému kvalifikačnému stupňu, môže orgán uvedený v odseku 2 návrh zamietnuť alebo pri predložení návrhu rezortnej atestačnej komisii navrhovaný vedeckotechnický kvalifikačný stupeň znížiť.

(5) Vedúci organizácie, ktorý návrh predkladá na rozhodnutie rezortnej atestačnej komisie, zabezpečí predchádzajúce prerokovanie návrhu v orgánoch spoločenských organizácií a v atestačnej komisii organizácie.

(6) Návrhy na priznanie stupňa vedúcim organizácií priamo riadených ústredným orgánom a predsedom atestačných komisií týchto organizácií predkladá rezortnej atestačnej komisii poverený námestník (zástupca) vedúceho príslušného ústredného orgánu. Vypracovanie návrhov na priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa vedúcim organizácií, ktoré nepodliehajú priamo ústrednému orgánu, a predsedom atestačných komisií týchto organizácií zabezpečuje orgán uvedený v odseku 2 a predkladá ich rezortnej atestačnej komisii.

§ 15

(1) Rezortná atestačná komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Návrh je prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov, najmenej však štyria členovia. Hlasovanie je verejné. O rokovaní komisie sa spisuje zápisnica.

(2) Rezortná atestačná komisia je oprávnená vyžiadať si od navrhovateľa ďalšie doplnenie podkladov nevyhnutných pri objektívnom rozhodnutí. Svojím rozhodnutím rezortná atestačná komisia buď prizná navrhovaný vedeckotechnický kvalifikačný stupeň, prípadne prizná nižší stupeň, alebo návrh zamietne.

(3) Rezortná atestačná komisia oznámi svoje rozhodnutie navrhovateľovi do tridsiatich dní od zasadania komisie, na ktorom rozhodla. Zamietavé rozhodnutie sa musí zdôvodniť. Proti zamietavému rozhodnutiu môže navrhovateľ do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia podať rezortnej atestačnej komisii rozklad. Ak rozklad podáva vedúci organizácie, prerokuje ho v atestačnej komisii organizácie.

(4) Ak návrh na priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa bol zamietnutý, možno ďalší návrh, odôvodnený novovzniknutými skutočnosťami, podať najskôr po roku od rozhodnutia o predchádzajúcom návrhu.

(5) Vedúci organizácie rozhodnutie rezortnej atestačnej komisie pracovníkovi písomne oznámi do pätnástich dní od doručenia rozhodnutia. Záznamy o rozhodnutiach rezortnej atestačnej komisie sa zakladajú do osobných spisov pracovníka.

ČASŤ IV

PERIODICKÉ HODNOTENIE VÝVOJA TVORIVEJ SPÔSOBILOSTI (PERIODICKÉ ATESTÁCIE) VEDECKOTECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

§ 16

(1) Periodickou atestáciou sa hodnotia pracovné výsledky vedeckotechnického pracovníka a plnenie plánu jeho osobného rozvoja v uplynulom období. Toto obdobie je najdlhšie štvorročné.

(2) Závery periodickej atestácie majú povahu odporúčania pre vedúceho organizácie.

§ 17

(1) Periodické atestácie vedeckotechnických pracovníkov vykonávajú atestačné komisie zriadené v organizáciách uvedených v § 1 (atestačná komisia organizácie). Ak to veľkosť organizácie alebo tematická členitosť jej výskumnej alebo vývojovej činnosti vyžaduje, môže sa zriadiť niekoľko atestačných komisií. Zloženie atestačnej komisie organizácie schvaľuje pre organizácie priamo riadené ústredným orgánom tento ústredný orgán, pre ostatné organizácie orgán plniaci funkciu stredného článku riadenia. Atestačná komisia organizácie sa tiež vyjadruje k návrhom, ktoré vedúci organizácie predkladá rezortnej atestačnej komisii.

(2) Predsedom komisie je vedúci organizácie alebo iný vedúci pracovník organizácie ním poverený. Vedúci organizácie vymenúva najmenej štyroch ďalších členov komisie, z ktorých najmenej po jednom členovi z radov odborníkov činných jednak na odborove príbuzných výskumných alebo vývojových pracoviskách, jednak v oblasti realizačnej praxe, a to so súhlasom ich vedúcich. Ďalšími členmi komisie sú zástupcovia spoločenských organizácií na pracovisku, vymenovaní na ich návrh.

(3) Na hodnotenie jednotlivých pracovníkov môže predseda komisie prizvať na jej rokovanie ďalších odborníkov, ktorí sa na ňom zúčastnia s poradným hlasom, alebo si od nich vyžiadať písomné posudky.

(4) Vedúci hodnoteného pracovníka určený vedúcim organizácie pripraví podľa jeho pokynov na rokovanie komisie potrebné podklady s návrhom záverov a zúčastní sa na rokovaní komisie bez práva hlasovať. Hodnotený pracovník pripojí k návrhu záverov svoje stanovisko.

§ 18

(1) Atestačná komisia organizácie je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Návrh je prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov, najmenej však traja členovia. Hlasovanie je verejné. O rokovaní komisie sa spisuje zápisnica. Vedúci hodnoteného pracovníka mu do pätnástich dní písomne oznámi závery z periodickej atestácie.

(2) Periodické atestácie vedúcich organizácií a predsedov atestačných komisií organizácií vykonávajú rezortné atestačné komisie na základe podkladov pripravených pracovníkmi, ktorých tým poverí príslušný ústredný orgán; u vedúcich organizácií, ktoré nepodliehajú priamo ústrednému orgánu, a u predsedov atestačných komisií týchto organizácií pripravuje tieto podklady pracovník poverený orgánom, ktorý plní funkciu stredného článku riadenia. Závery z týchto atestácií rezortná atestačná komisia hodnoteným písomne oznámi do tridsiatich dní. Ak ide o vedúceho alebo predsedu atestačnej komisie organizácie, ktorá nepodlieha priamo ústrednému orgánu, robí rezortná atestačná komisia toto oznámenie prostredníctvom orgánu, ktorý plní úlohu stredného článku riadenia.

(3) Plán periodických atestácií je súčasťou plánu kádrovej práce organizácie.

§ 19

(1) Záväzným obsahom záverov atestačnej komisie organizácie pri periodických atestáciách je zhodnotenie vývoja tvorivej spôsobilosti pracovníka na základe zhodnotenia výsledkov jeho práce a plnenia plánu jeho osobného rozvoja a stanovisko k doterajšiemu vedeckotechnickému kvalifikačnému stupňu pracovníka.

(2) Záznamy o záveroch z periodických atestácií sa zakladajú do osobných spisov pracovníkov.


ČASŤ V

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20

Pri hodnotení pracovníkov a príprave návrhov na priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa sa vychádza zo zásad uvedených v prílohe tejto vyhlášky.

§ 21

(1) Rezortné atestačné komisie zriadené podľa § 11 vyhlášky č. 32/1976 Zb. plnia funkciu rezortných atestačných komisií podľa § 11 tejto vyhlášky, atestačné komisie pracovísk zriadené podľa § 16 citovanej vyhlášky plnia funkciu atestačných komisií organizácií podľa § 17 tejto vyhlášky.

(2) Vedeckotechnické kvalifikačné stupne priznané a opatrenia urobené podľa vyhlášky č. 32/1976 Zb. sú vedeckotechnickými kvalifikačnými stupňami priznanými a opatreniami urobenými podľa tejto vyhlášky.

§ 22

Zrušuje sa vyhláška č. 32/1976 Zb. o vedeckotechnických pracovníkoch v centrálne riadených organizáciách výskumnej a vývojovej základne.

§ 23

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1977.


Minister:

Ing. Šupka v. r.


Príloha vyhlášky č. 40/1977 Zb.

ZÁSADY

hodnotenia pracovníkov v návrhoch na priznanie vedeckotechnických kvalifikačných stupňov

A. Predpoklady a zložky tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov

(1) Tvorivá spôsobilosť vedeckotechnického pracovníka je založená na teoretických vedomostiach, profesiových zručnostiach a skúsenostiach.

(2) Teoretické vedomosti sú zásadne dané absolvovaným vysokoškolským vzdelaním a ďalej sa rozvíjajú účasťou pracovníka na systéme zvyšovania kvalifikácie vedeckotechnických pracovníkov.

(3) Profesiovými zručnosťami sú najmä:

a) ovládanie metodológie riešenia výskumných alebo vývojových úloh v danom odbore;

b) schopnosť riešiť výskumné alebo vývojové úlohy, prinášať pri tomto riešení danému cieľu nové, pôvodné poznatky a pracovať úspešne ako člen riešiteľských kolektívov a kolektívov ustanovených na pomoc realizácii výsledkov výskumu a vývoja;

c) schopnosť vyhodnocovať výsledky riešení výskumných alebo vývojových úloh jednak z hľadiska požiadaviek kladených na danú úlohu alebo príslušný odbor, jednak aj v širších spoločenských súvislostiach;

d) ovládanie metodicko-organizačných stránok procesu riešenia výskumných a vývojových úloh a podmienok realizácie ich výsledkov až po schopnosť riadiť výskumné alebo vývojové práce;

e) schopnosť už pri zakladaní a riešení výskumných a vývojových úloh predvídať možné podmienky a problémy ich realizácie a účinne pomáhať pri zavádzaní výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

(4) Vzájomné proporcie medzi profesiovými zručnosťami sa môžu pritom meniť, najmä v nadväznosti na úlohy spadajúce do rozličných fáz výskumného cyklu, v súvislosti s výkonom riadenia výskumných a vývojových prác a pod.

B. Výsledky práce vedeckotechnických pracovníkov

(1) Predpokladom objektívneho zhodnotenia výsledkov práce vedeckotechnického pracovníka a ich preukazného uplatnenia v návrhoch na priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa je výstižná charakteristika týchto výsledkov, prihliadajúca najmä

a) na fázu cyklu výskum - vývoj - výroba, v ktorej sa výsledky dosiahli, a na spôsob zapojenia pracovníka do deľby práce v príslušnej fáze;

b) na povahu a význam osobného podielu pracovníka;

c) na potenciálny aj skutočný spoločenský význam výsledkov z hľadiska technicko-ekonomickej alebo inej prospešnosti pri realizácii a použití.

(2) Výsledky práce prihovárajúce sa za priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa sa v návrhoch predkladaných rezortným atestačným komisiám preukazujú napríklad:

a) podanými prihláškami vynálezov a objavov a už udelenými ochrannými dokumentami na vynálezy a objavy,

b) významnými technickými dielami alebo inými významnými realizačnými akciami, k uskutočneniu ktorých pracovník aktívne prispel,

c) úspešne oponovanými výsledkami riešenia úloh štátnych plánov rozvoja vedy a techniky, na ktorých sa pracovník aktívne zúčastňoval,

d) úspešne oponovanými výsledkami riešení rezortných, prípadne odborných a podnikových (ústavných) úloh, na ktorých sa pracovník zúčastňoval,

e) významnými realizovanými alebo prijatými zlepšovacími návrhmi,

f) výsledkami publikačnej činnosti pracovníka,

g) prácami rozvíjajúcimi metodológiu alebo technológiu spracovania informácií, prípadne rozbormi smerujúcimi k uplatneniu výsledkov výskumu a vývoja v praxi (za podmienky, že ide o výsledky riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky).

Poznámky pod čiarou

1) Podtrieda 94 jednotnej klasifikácie zamestnaní vydanej podľa vyhlášky Federálneho štatistického úradu č. 129/1971 Zb.