Vyhláška č. 20/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave

Čiastka 6/1977
Platnosť od 24.03.1977
Účinnosť od 08.04.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VII dňom 5. septembra 1976.

20

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. decembra 1976

o Dohode o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave


Dňa 29. júna 1974 bola v Karl-Marx-Stadte podpísaná Dohoda o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VII dňom 5. septembra 1976.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister: Ing.

Chňoupek v. r.

DOHODA

o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky,

spravujúc sa ustanoveniami Komplexného programu ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,

vychádzajúc z Dohody z 3. decembra 1971 o zavedení jednotného kontejnerového dopravného systému,

prizerajúc na výhody použitia transkontejnerov v medzinárodnej preprave tovaru

a sledujúc čo najlepšie využitie transkontejnerov, sa dohodli takto:

Článok I

1. Zmluvné strany budú v rámci jednotného kontejnerového dopravného systému spoločne používať na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave univerzálne transkontejnery série I Medzinárodnej normalizačnej spoločnosti (ISO) typu C (s hrubou hmotnosťou 20 t).

2. Univerzálne kontejnery série I ISO typov A, B a D (s hrubou hmotnosťou 30, 25 a 10 t) a špeciálne kontejnery budú v medzinárodnej doprave obiehať na základe dvojstranných a mnohostranných dohôd uzavieraných medzi príslušnými orgánmi a organizáciami zmluvných strán.

3. Okrem transkontejnerov možno tiež používať univerzálne kontejnery série 3 ISO (s hrubou váhou 2,5-5 t), obiehajúce najmä podľa článku VI tejto Dohody.

4. Otázky vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody upravia Pravidlá spoločného používania kontejnerov (nazývané ďalej Pravidlá SPK), schvaľované spôsobom určeným v článku IV tejto Dohody.

Článok II

1. Transkontejnery série I ISO sa medzi krajinami zmluvných strán budú odovzdávať zvláštnymi kontejnerovými vlakmi, súpravami cestných vozidiel a loďami podľa určených cestovných poriadkov.

2. Podľa dojednania medzi príslušnými orgánmi a organizáciami zúčastnených zmluvných strán možno kontejnery odovzdávať na železničných plošinových vozňoch spojených do jednotlivých skupín a aj na jednotlivých plošinových vozňoch.

3. Špeciálne železničné plošinové vozne používané na dodávku transkontejnerov musia spravidla obiehať po železniciach rovnakého rozchodu tak ako v medzinárodnej osobnej doprave.

4. Tovar v kontejneroch sa bude v medzinárodnej doprave prepravovať s určením do staníc, prístavov a iných miest otvorených pre manipuláciu s kontejnermi, a to spravidla až do skladu príjemcu tovaru v atrakčnom obvode uvedených miest.

5. Zoznam miest otvorených pre manipuláciu s kontejnermi v medzinárodnej doprave určuje príslušný orgán alebo organizácia každej zmluvnej strany pre svoje územie; tento orgán alebo organizácia ho oznámi príslušným orgánom alebo organizáciám ostatných zmluvných strán. V týchto zoznamoch, zostavovaných pre každú sériu kontejnerov osobitne, musí byť uvedená hrubá váha kontejnerov pripustených do obehu za daných podmienok technického vybavenia staníc, prístavov a terminálov. Príslušné orgány alebo organizácie zmluvných strán sa navzájom informujú o zmenách v uvedených zoznamoch.

6. Kontejnery sa v medzinárodnej doprave odovzdávajú:

a) ložené - iba v riadnom stave;

b) prázdne - v riadnom stave:

na vyrovnanie dlhu v kontejneroch pri nerovnako veľkých prúdoch kontejnerov;

podľa dohody medzi príslušnými orgánmi alebo organizáciami zúčastnených zmluvných strán;

c) prázdne - v chybnom stave:

podľa dohody medzi príslušnými orgánmi alebo organizáciami zúčastnených zmluvných strán;

d) prázdne - v riadnom alebo chybnom stave:

s cieľom vykonať plánovanú prehliadku podľa podmienok príslušného orgánu alebo organizácie zmluvnej strany, ktorej kontejnery patria.

Článok III

1. Spoločné používanie transkontejnerov sa zakladá na týchto zásadách:

a) zmluvné strany si ponechávajú vlastnícke právo na svoj kontejnerový park;

b) výmena kontejnerov série I ISO typu C (s hrubou váhou 20 t) sa uskutočňuje podľa zásady rovnakého počtu. Vymieňané kontejnery musia mať technické osvedčenie a byť rovnocenné, pokiaľ ide o konštrukciu, ložný priestor a nosnosť, ako aj vyhovovať podmienkam Medzinárodného dohovoru o bezpečných kontejneroch (DBK) a Colného dohovoru o kontejneroch, ktoré boli prijaté na konferencii OSN/IMCO o medzinárodnej kontejnerovej doprave v Ženeve v decembri 1972, a odporúčaniam ISO. Každá zmluvná strana môže používať kontejnery patriace ktorejkoľvek inej zmluvnej strane, a to tak v domácej doprave, ako aj v doprave do terminálov ležiacich na území iných zmluvných strán.

2. Pri zaoceánskej námornej doprave možno odoslanie kontejnerov nezodpovedajúce zásade rovnakého počtu uskutočňovať za súhlasu príslušných orgánov a organizácií zúčastnených zmluvných strán.

3. Kontejnery, ktoré sú vlastníctvom iných zmluvných strán, môže ktorákoľvek zmluvná strana použiť na prepravu do tretích krajín, ak s tým súhlasia príslušné orgány a organizácie strany, ktorá je vlastníkom kontejnerov.

4. Kontejnery odosielané do tretích krajín sa nezahŕňajú do bilancie výmeny rovnakého počtu.

5. Každá zmluvná strana určí dopravné organizácie, ktorých kontejnery môžu obiehať medzi krajinami zmluvných strán za podmienok tejto Dohody.

6. V prípade dlhu z odovzdania kontejnerov sa odvádza poplatok vypočítaný podľa počtu dlžných kontejnerových dní. Dlh sa vyúčtuje podľa Pravidiel SPK.

7. Potrebnú prevádzkovú a bežnú údržbu kontejnerov budú vykonávať príslušné organizácie zmluvných strán používajúce tieto kontejnery, a to nezávisle od toho, komu kontejnery patria.

8. Plánované prehliadky kontejnerov a pri týchto prehliadkach potrebné opravy zabezpečujú príslušné orgány alebo organizácie zmluvných strán, ktoré sú vlastníkmi spomenutých kontejnerov.

9. Za stratu, za ťažké poškodenie vyžadujúce opravy alebo za poškodenie, v dôsledku ktorého treba kontejner vylúčiť z inventárneho parku, zodpovedajú podľa Pravidiel SPK príslušné orgány alebo organizácie zmluvných strán, na území ktorých sa kontejner stratil alebo poškodil.

10. Kontejnery vrátené vlastníckej zmluvnej strane na vykonanie plánovanej prehliadky sa do výmeny rovnakého počtu započítavajú.

Článok IV

1. S cieľom zabezpečiť práce súvisiace s vykonávaním tejto Dohody, najmä pokiaľ ide o evidenciu, rozbor, vyúčtovanie, informácie a iné otázky prepravy transkontejnerov v medzinárodnej železničnej, cestnej, námorskej, riečnej a kombinovanej doprave, zriaďujú zmluvné strany Radu spoločného používania kontejnerov v medzinárodnej doprave, nazývanú ďalej Rada SPK. Rada má výkonný pracovný orgán - byro spoločného používania kontejnerov v medzinárodnej doprave, nazývané ďalej byro SPK.

2. Rada SPK je kompetentná prerokúvať otázky súvisiace s touto Dohodou a uznášať sa o nich. Pritom je potrebný jednomyseľný súhlas na prijatie uznesení o týchto otázkach:

schválenie Pravidiel SPK, ako aj ich zmien a doplnkov;

schválenie Štatútu byra SPK, ako aj jeho zmien a doplnkov;

schválenie Pracovného poriadku pracovníkov byra SPK, ako aj jeho zmien a doplnkov;

schválenie organizačnej štruktúry a systemizácie byra SPK, ako aj ich zmien a doplnkov;

schválenie Rokovacieho poriadku Rady SPK, ako aj jeho zmien a doplnkov;

schválenie rozpočtu byra SPK;

ustanovenie revíznej komisie na kontrolu finančnej činnosti byra SPK a schválenie Štatútu tejto komisie, ako aj jeho zmien a doplnkov;

určenie rozsahu a spôsobu odovzdávania informácií poskytovaných byru SPK príslušnými orgánmi a organizáciami zmluvných strán;

spolupráca Rady a byra SPK s medzinárodnými organizáciami.

Pri prijatí uznesení o iných otázkach je Rada SPK taktiež povinná snažiť sa dosiahnuť jednomyseľnosti. Ak sa však nedosiahne, považujú sa uznesenia Rady za prijaté, ak pre ne hlasovali najmenej dve tretiny všetkých členov Rady. Takto prijaté uznesenia Rady nie sú záväzné pre členov Rady, ktorí za ne nehlasovali a uviedli proti nim výhradu v protokole schôdze Rady. Neskôr sa však títo členovia Rady môžu k takým uzneseniam pripojiť.

3. Konkrétne funkcie, splnomocnenia, pracovný poriadok a iné otázky činnosti Rady SPK upravuje Štatút Rady SPK, ktorý je priložený k tejto Dohode a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

4. Rada SPK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok.

5. Funkcie, splnomocnenia, organizačná štruktúra, osobné stavy, rozpočet a iné otázky súvisiace s činnosťou byra SPK upravuje Štatút Rady SPK, ako aj štatút tohto orgánu.

6. Sídlom byra SPK je Bukurešť (RSR).

Článok V

Mongolská ľudová republika sa bude na tejto Dohode zúčastňovať s prihliadnutím na svoje možnosti.

Článok VI

1. Pokiaľ ide o používanie kontejnerov série 3 ISO (s hrubou hmotnosťou 2,5-5 t), budú sa zmluvné strany spravovať ustanoveniami Dohody o medzinárodnej železničnej doprave tovaru (SMGS) a Pravidiel používania železničných vozňov v medzinárodnej osobnej a železničnej nákladnej doprave (PPV), ak to nebude inak upravené na dvojstrannom alebo mnohostrannom základe.

2. Pri zaoceánskej námornej preprave je používanie kontejnerov série 3 ISO upravené na základe dvojstranných alebo mnohostranných dojednaní medzi zmluvnými stranami alebo medzi ich príslušnými orgánmi alebo organizáciami.

Článok VII

1. Táto Dohoda sa uzaviera na čas do roka 1980. Po uplynutí tohto času sa platnosť Dohody automaticky predĺži na ďalších 10 rokov a takto zakaždým v budúcnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa zákonných predpisov krajín, ktoré ju podpísali, a nadobudne platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa, keď posledná z týchto krajín upovedomí depozitára Dohody o jej schválení. Pokiaľ však ide o článok IV tejto Dohody, nadobudne dočasnú platnosť dňom jej podpisu.

Článok VIII

S cieľom vykonávať túto Dohodu môžu zúčastnené zmluvné strany a ich príslušné orgány a organizácie uzavierať medzi sebou dvojstranné alebo mnohostranné dohody o mimoriadnych otázkach vyplývajúcich z tejto Dohody.

Článok IX

1. Táto Dohoda sa môže zmeniť alebo doplniť za súhlasu všetkých zmluvných strán.

2. Návrhy na dodatky a zmeny oznamujú zmluvné strany depozitárovi tejto Dohody, ktorý ich ihneď zašle ostatným zmluvným stranám na schválenie.

3. Zmluvné strany oznámia depozitárovi svoj názor na navrhnuté dodatky a zmeny do 90 dní odo dňa, čo ich dostali. Depozitár zmluvné strany upovedomí o názore každej zmluvnej strany do 15 dní odo dňa, keď dostal posledný taký názor.

4. Schválené dodatky a zmeny nadobudnú platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa, keď depozitár dostane posledné oznámenie o súhlase zmluvných strán s takým doplnkom alebo zmenou, ak po ich prijatí nebude dohodnuté niečo iné.

Článok X

1. K tejto Dohode môžu so súhlasom všetkých zmluvných strán pristúpiť iné štáty, a to oznámením takého prístupu depozitárovi; ten o tom ihneď upovedomí všetky zmluvné strany.

2. Podmienky prístupu iných štátov určia zmluvné strany po dohode s každým štátom, ktorý oznámi svoj prístup.

3. Prístup ktoréhokoľvek štátu nadobudne platnosť ihneď, len čo naň dôjde súhlas od všetkých zmluvných strán; o tom informuje depozitár zmluvné strany.

Článok XI

1. Každá zmluvná strana môže túto Dohodu vypovedať tak, že to oznámi depozitárovi.

Taká výpoveď nadobudne účinnosť po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, keď depozitár dostane spomenuté oznámenie, pričom vo vyššie uvedenej lehote sa musia splniť všetky vzájomné záväzky súvisiace s touto výpoveďou.

2. Výpoveď tejto Dohody sa nedotýka záväzkov zmluvných strán a ich príslušných orgánov a organizácií vyplývajúcich z dohôd nimi uzavretých podľa článku VIII tejto Dohody.

Článok XII

Táto Dohoda sa ukladá na Sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude plniť funkcie depozitára tejto Dohody. Overené odpisy Dohody rozošle depozitár všetkým zmluvným stranám.

Spísané v Karl-Marx-Stadte (NDR) 29. júna 1974 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Príloha Dohody o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave z 29. júna 1974

ŠTATÚT

Rady spoločného používania kontejnerov v medzinárodnej doprave (Rada SPK)

Všeobecné ustanovenia

1. Rada spoločného používania kontejnerov v medzinárodnej doprave (Rada SPK) je zriadená podľa Dohody o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave z 29. júna 1974, nazývanej ďalej Dohoda.

2. Rada SPK je zriadená s cieľom zabezpečiť práce súvisiace s vykonávaním Dohody, najmä pokiaľ ide o evidenciu, rozbor, analýzu, vyúčtovanie, informácie a iné otázky prepravy transkontejnerov v medzinárodnej železničnej, cestnej, námornej, riečnej a kombinovanej doprave.

3. Rada SPK má na plnenie svojich funkcií výkonný pracovný orgán - byro spoločného používania kontejnerov v medzinárodnej doprave (byro SPK) so sídlom v Bukurešti (RSR).

4. Rada SPK koná podľa Dohody a podľa tohto štatútu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dohody.

5. Rada SPK má spôsobilosť na práva v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich funkcií a na dosiahnutie svojich cieľov.

Členstvo

6. Členmi Rady SPK sú prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov dopravné ministerstvá účastníckych krajín Dohody, pričom každá krajina má jedného zástupcu.

Funkcie a splnomocnenia

7. S cieľom realizovať spoločné používanie transkontejnerov v rámci Dohody plní Rada SPK tieto funkcie:

a) zisťuje na základe údajov členov Rady SPK objemy kontejnerovej prepravy v medzinárodnej doprave podľa druhov dopravy a napomáha ich pravidelné odsúhlasenie;

b) vypracúva návrhy na zmeny a doplnky určených trás medzinárodných kontejnerových vlakov a pravidelných cestných, námorných a riečnych liniek, včítane frekvencie premávky na jednotlivých spojoch;

c) určuje rozsah informácií a zúčtovacích údajov potrebných na vykonávanie Dohody, ako aj lehoty, v ktorých ich členovia Rady SPK majú predkladať;

d) v prípade potreby súčasného sčítania transkontejnerov spoločne používaných v medzinárodnej doprave na území účastníckych krajín Dohody dohovára spôsob a lehoty takého sčítania;

e) vypracúva návrhy týkajúce sa

vyrovnávania prúdov a bilancie kontejnerov, ako aj racionálneho smerovania prázdnych kontejnerov;

otázok súvisiacich s poskytnutím vzájomnej pomoci kontejnermi medzi členmi Rady SPK;

zlepšovanie technických podmienok prevádzkovej prípustnosti kontejnerov spoločne používaných v medzinárodnej doprave;

zlepšenia práce odovzdávkových terminálov, cez ktoré sa koná medzinárodná doprava pri použití transkontejnerov;

f) pomáha využívať výsledky vedeckého výskumu v odbore kontejnerového dopravného systému;

g) vykonáva iné činnosti vyplývajúce z Dohody.

8. Rada SPK:

a) schvaľuje Pravidlá spoločného používania kontejnerov v medzinárodnej doprave (Pravidlá SPK), ako aj ich doplnky a zmeny;

b) schvaľuje:

Štatút byra SPK, Pracovný poriadok pracovníkov byra SPK, organizačnú štruktúru a systemizáciu byra SPK, ako aj zmeny a doplnky týchto dokumentov;

rozpočet byra SPK;

Štatút revíznej komisie pre kontrolu finančnej činnosti byra SPK, ako aj jeho zmeny a doplnky;

c) určuje svoj rokovací poriadok;

d) prerokúva a rieši otázky týkajúce sa spolupráce s medzinárodnými organizáciami;

e) môže v prípade potreby ustanovovať pracovné orgány na prípravu a koordináciu jednotlivých otázok prerokúvaných Radou; určuje zloženie a úlohy týchto orgánov, ako aj ich pracovný poriadok; f) schvaľuje plán svojej práce spravidla na jeden rok;

g) skúma výsledky činnosti revíznej komisie o previerke finančnej činnosti byra SPK;

h) skúma a rieši iné otázky, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní Dohody.

Schôdze Rady SPK

9. Každý člen Rady SPK má jeden hlas.

10. Rada SPK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok.

11. Schôdzam Rady SPK predsedajú striedavo zástupcovia členov Rady SPK v poradí názvov ich krajín v ruskej abecede.

12. Predseda môže kedykoľvek na schôdzi Rady SPK vystupovať ako zástupca člena Rady SPK svojej krajiny.

13. Rada SPK je kompetentná prerokúvať otázky súvisiace s Dohodou SPK a uznášať sa o nich.

14. Rada SPK sa uznáša spôsobom určeným v bode 2 článku IV Dohody.

15. Na schôdzach Rady SPK sa na jej pozvanie môžu zúčastniť zástupcovia iných medzinárodných organizácií.

Byro SPK

16. Technickoorganizačnú a bežnú prácu súvisiacu s činnosťou Rady SPK vykonáva byro SPK, ktoré je podriadené a zodpovedné Rade SPK. Byro sa skladá z riaditeľa, z jeho námestníkov, z odborných pracovníkov a z potrebného technického a pomocného personálu.

17. Riaditeľ byra SPK, jeho námestníci a iní odborní pracovníci byra SPK sa ustanovujú na doporučenie účastníckych krajín Dohody na dohodnutý čas, pri čom riaditeľa byra SPK a jeho námestníkov ustanovuje a prepúšťa Rada SPK, zatiaľ čo ostatných pracovníkov byra SPK ustanovuje a prepúšťa riaditeľ byra SPK alebo ním splnomocnený námestník riaditeľa. Stav odborných pracovníkov byra SPK sa dopĺňa pokiaľ možno rovnakým počtom občanov účastníckych krajín Dohody. Technický a pomocný personál sa dopĺňa občanmi krajiny, v ktorej sídli byro SPK.

18. Riaditeľ byra SPK, jeho námestníci a iní odborní pracovníci byra SPK konajú pri výkone svojich služobných povinností ako medzinárodní úradníci nezávislí od organizácií a od úradných osôb krajín, ktorých sú občanmi.

19. Riaditeľ byra SPK, jeho námestníci a nimi splnomocnení iní pracovníci byra SPK sa môžu zúčastniť na schôdzach Rady SPK.

20. Riaditeľ byra SPK koná v medziach pôsobnosti, ktorá mu je vymedzená Štatútom Rady SPK, Štatútom byra SPK a jednotlivými uzneseniami Rady SPK.

Na základe splnomocnenia daného Radou SPK riaditeľ byra SPK zastupuje Radu SPK pred organizáciami a úradnými osobami účastníckych krajín Dohody a iných krajín, ako aj pred medzinárodnými organizáciami.

21. Riaditeľ byra SPK môže na základe uznesenia Rady SPK udržiavať styky s inými medzinárodnými organizáciami.

22. Konkrétne funkcie, splnomocnenia, spôsob dopĺňania zamestnancov Rady SPK a iné otázky súvisiace s činnosťou byra SPK sú upravené Štatútom byra SPK.

Finančné otázky

23. Činnosť byra SPK sa financuje v súlade s rozpočtom byra SPK, zostavovaným na každý kalendárny rok.

Účastnícke krajiny Dohody prispievajú na tento rozpočet rovnakým dielom.

24. Náklady spojené s vyslaním účastníkov na schôdze Rady SPK a aj na iné porady konané v rámci činnosti Rady SPK a byra SPK znáša každá krajina vysielajúca svojich zástupcov na také schôdze a porady. Náklady spojené s poskytnutím miestností a technických prostriedkov na uvedené schôdze a porady znáša krajina, v ktorej sa tieto schôdze a porady konajú okrem prípadov, keď sa schôdze alebo porady konajú v miestnostiach byra SPK.

25. Kontrolu finančnej činnosti byra SPK vykonáva revízna komisia ustanovená Radou SPK. Revízna komisia je podriadená a zodpovedná Rade SPK. Koná v súlade so svojím štatútom. Členovia revíznej komisie nesmú zastávať žiadnu funkciu v byre SPK.

Právne postavenie

26. Právne postavenie Rady a byra SPK a ich výhody, ako aj výsady a imunity zástupcov členov Rady SPK a funkcionárov byra SPK sú upravené Dohodou o právnom postavení a o výhodách medzinárodných odvetvových organizácií pre ekonomickú spoluprácu, prijatou vo Varšave 9. septembra 1966.

Jazyky

27. Úradnými jazykmi Rady a byra SPK sú jazyky účastníckych krajín Dohody, pracovným jazykom Rady a byra SPK je ruština.

28. Všetky dokumenty súvisiace so schôdzou Rady SPK a s poradami konanými v rámci jej činnosti sa spisujú v pracovnom jazyku. Členovia Rady SPK sa starajú o preklad svojich prejavov a dokumentov z jazyka svojej krajiny do pracovného jazyka a z pracovného jazyka do jazyka svojej krajiny.

29. V stykoch byra SPK s orgánmi, organizáciami a úradnými osobami krajiny, kde byro sídli, možno tiež používať jazyk tejto krajiny.

Zmeny a dodatky Štatútu

30. Tento Štatút sa môže zmeniť alebo doplniť spôsobom uvedeným v článku IX Dohody.

Nadobudnutie platnosti

31. Tento Štatút nadobúda platnosť spôsobom uvedeným v článku VII Dohody.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.