Vyhláška č. 57/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach

Čiastka 19/1977
Platnosť od 27.09.1977 do12.09.2004
Účinnosť od 12.10.1977 do12.09.2004
Zrušený 695/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 21 odseku 2 nadobudla Zmluva platnosť 22. júlom 1977.

57

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. júla 1977

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach

Dňa 18. júna 1976 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Budapešti 22. júna 1977.

Podľa svojho článku 21 odseku 2 nadobudla Zmluva platnosť 22. júlom 1977.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námstník ministra:

Krajčír v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach

Prezident Československej socialistickej republiky a Prezidiálna rada Maďarskej ľudovej republiky, vedení prianím zlepšiť predpoklady pre prepravu osôb a tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou úpravou podmienok ich kontroly na spoločných československo-maďarských štátnych hraniciach a upevniť tým vzájomné priateľské styky, sa rozhodli uzavrieť zmluvu o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach. Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov

prezident Československej socialistickej republiky

Karola Kropáčka,

námestníka ministra vnútra Československej socialistickej republiky,

Prezidiálna rada Maďarskej ľudovej republiky

dr. Jánosa Kamaru,

štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Maďarskej ľudovej republiky,

ktorí sa po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli takto:

Článok 1

Pasovú, colnú a devízovú kontrolu osôb, tovaru a dopravných prostriedkov, ako aj epidemiologickú, veterinárnu a fytokaranténnu kontrolu na cestných, železničných a riečnych hraničných priechodoch medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou budú vykonávať príslušné orgány zmluvných strán spoločne.

Článok 2

Spoločná kontrola sa vykonáva na hraničných priechodoch na území jednej zo zmluvných strán alebo aj počas jazdy vlaku alebo plavidla na úsekoch železničnej trate alebo plavebnej dráhy, na ktorých sa dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 3

Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany vykonávajú kontrolu na území druhej zmluvnej strany podľa právnych predpisov svojho štátu s rovnakými právnymi dôsledkami ako pri výkone tejto činnosti na území svojho štátu. Inak sú povinné zachovávať právne predpisy druhej zmluvnej strany.

Článok 4

Zmluvná strana, na území ktorej sa vykonáva spoločná kontrola, zaručuje kontrolným orgánom druhej zmluvnej strany nerušený výkon ich činnosti a rovnakú ochranu a pomoc ako vlastným orgánom.

Článok 5

Spoločnú kontrolu vykonávajú ako prvé kontrolné orgány zmluvnej strany, z územia ktorej osoby, tovar a dopravné prostriedky vystupujú. Potom, keď kontrolné orgány vyhlásia kontrolu za skončenú alebo keď odovzdajú doklady oprávňujúce prekročiť štátne hranice, pokračujú v kontrole vstupujúcich osôb, tovaru a dopravných prostriedkov kontrolné orgány druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Pri výkone kontroly na území druhého štátu sú príslušné kontrolné orgány oprávnené vydávať víza a uskutočňovať výmenu peňazí.

Článok 7

Príslušné ústredné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť, kedy budú kontrolu vykonávať iba kontrolné orgány jednej zmluvnej strany.

Článok 8

(1) Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany, ktoré vykonávajú spoločnú kontrolu na území druhej zmluvnej strany, môžu v súlade s právnymi predpismi svojho štátu cestu osoby, ktorá prekračuje štátne hranice, prerušiť a osobu vrátiť, prípadne ju odprevadiť na územie štátu, z ktorého vystupuje.

(2) Vrátiť, prípadne späť odprevadiť občana toho štátu, na území ktorého sa spoločná kontrola vykonáva, je prípustné len so súhlasným stanoviskom orgánov pasovej kontroly toho istého štátu.

(3) Ak kontrolné orgány pri kontrole vstupu zistia, že štátne hranice prekročila osoba, ktorá nebola oprávnená štátne hranice prekročiť, a nenechajú ju vstúpiť, kontrolné orgány kontrolujúce výstup sú povinné ju prijať späť.

Článok 9

Príslušné orgány zmluvných strán sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých významných, dočasne zavedených obmedzeniach, ktoré súvisia s prekračovaním štátnych hraníc na hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach, ako aj o ich zrušení. To platí aj o obmedzeniach na hraničných priechodoch susedných štátov zmluvných strán.

Článok 10

Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany môžu pri výkone svojej služby na území druhého štátu nosiť služobnú rovnošatu, služobné odznaky a služobné zbrane a môžu mať so sebou aj potrebné služobné vybavenie. Zbraň však môžu použiť len v prípade sebaobrany.

Článok 11

Príslušné orgány jednej zmluvnej strany zabezpečia na území svojho štátu kontrolným orgánom druhej zmluvnej strany potrebné miestnosti na výkon ich úradnej činnosti včítane vykurovania a osvetlenia. Úhradu za používanie týchto miestností upravujú dohody príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 12

Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany môžu budovy a miestnosti určené na výkon spoločnej kontroly na území druhej zmluvnej strany označovať svojimi štátnymi znakmi, vlajkami a nápismi v jazyku svojho štátu.

Článok 13

(1) Zmluvné strany bezplatne povolia kontrolným orgánom druhej zmluvnej strany zriadiť na svojom území telefónne, ďalekopisné, prípadne rádiové zariadenie potrebné na výkon ich činnosti a pripojiť ich na príslušné zariadenia ich štátu.

(2) Zmluvné strany, na území ktorých sa vykonáva spoločná kontrola, zabezpečujú na služobnú potrebu kontrolných orgánov druhej zmluvnej strany vybudovanie spojovacích vedení až na štátne hranice bez úhrady.

Článok 14

Kontrolné orgány zmluvných strán môžu za účelom výkonu služby prekračovať štátne hranice na podklade dokladov oprávňujúcich prekračovať štátne hranice.

Článok 15

(1) Zaistený tovar, platobné prostriedky alebo iné devízové hodnoty, ako aj clo a poplatky vybrané kontrolnými orgánmi na území druhej zmluvnej strany možno vyviezť bez povolenia, cla, iných poplatkov a bez obmedzenia.

(2) Predmety osobnej potreby kontrolných orgánov, ako aj predmety na výkon ich služby, vnútorné zariadenie a pod. sú oslobodené od cla, daňových a iných poplatkov.

(3) Kontrolné orgány zmluvných strán môžu služobné zásielky určené pre svoje orgány na území druhého štátu odovzdávať bezcolne, bez dane a bezodplatne. Tieto uzavreté zásielky sa na vonkajšej strane opečiatkujú služobnou pečiatkou zasielajúceho orgánu.

Článok 16

Kontrolné orgány zmluvných strán používajú vo vzájomnom služobnom styku jazyk toho štátu, na území ktorého sa vykonáva spoločná kontrola.

Článok 17

(1) Dopravné orgány zmluvných strán zabezpečia kontrolným orgánom druhej zmluvnej strany na výkon ich úloh bezodplatnú prepravu. V medzinárodných vlakoch osobnej dopravy dajú bezodplatne k dispozícii potrebné služobné oddelenie na výkon spoločnej kontroly.

(2) Dopravné orgány zmluvných strán zabezpečia oddeliteľnosť medzinárodnej železničnej prepravy osôb od vnútroštátnej prepravy tam, kde sa vykonáva spoločná kontrola.

Článok 18

Prípadné sporné otázky, ktoré vznikli medzi kontrolnými orgánmi pri výkone spoločnej kontroly, prerokúvajú ich vedúci. Ak sa nedohodnú, predložia vec svojim nadriadeným orgánom.

Článok 19

Ustanovenia tejto Zmluvy sa primerane vzťahujú aj na tie orgány a tých pracovníkov zmluvných strán, ktorí vykonávajú činnosť v súvislosti so spoločnými kontrolami na území druhého štátu.

Článok 20

Príslušné ústredné orgány zmluvných strán môžu dojednať na vykonávanie spoločnej kontroly potrebné dojednania.

Článok 21

(1) Táto Zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sa vymenia v Budapešti.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny ratifikačných listín.

(3) Táto Zmluva zostane v platnosti po čas piatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán najneskoršie šesť mesiacov pred uplynutím príslušnej lehoty písomne diplomatickou cestou nevypovie.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán Zmluvu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Táto Zmluva bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a maďarskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Prahe 18. júna 1976.

Za prezidenta Československej socialistickej republiky:

Karel Kropáček v. r.

Za Prezidiálnu radu Maďarskej ľudovej republiky:

Dr. János Kamara v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.