62

ZÁKON

z 26. októbra 1977

o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. III

Poľnohospodárska daň

Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení zákona č. 154/1976 Zb., ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 bod 1 písm. c) znie:

c) daň z prekročenia miezd a odmien,“.

2. V § 8 písm. b) sa slová „vykonávací predpis Federálneho ministerstva financií“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo financií po dohode s príslušným ministerstvom financií republiky,“.

3. V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

4. § 12 včítane nadpisu znie:

㤠12

Pripočítateľné položky

(1) Pripočítateľnými položkami sú:

a) sumy, o ktoré sa zvýšili náklady alebo znížili výnosy v rozpore s právnymi predpismi, príspevky a subvencie zahrnuté do nákladov, ktoré daňovník nie je povinný uhradiť podľa právnych predpisov, bezodplatné venovania a ďalej sumy, o ktoré daňovník prekročil záväzné limity nákladov určené vo schválenom finančnom pláne, ktorých druhy určuje vláda Československej socialistickej republiky,1)

b) prijaté dotácie a subvencie určené na úhradu nákladov, s výnimkou stabilizačných dotácií pridelených do fondu výstavby,

c) vrátené členské podiely z agrochemických podnikov,

d) vratky dane z pozemkov.

(2) Pripočítateľnými položkami ďalej sú, pokiaľ sa účtujú v nákladoch daňovníkov, tieto položky:

a) rozdiel, o ktorý sú platené pokuty a penále vyššie než prijaté,

b) prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd.

5. § 13 ods. 2 písm. a) znie:

a) rozdiel, o ktorý sú prijaté pokuty a penále vyššie než platené.".

6. § 14 ods. 2 znie:

(2) Rentabilita sa vypočítava ako pomer bilančného zisku zníženého o zaplatenú daň z pozemkov a zvýšeného o pripočítateľnú položku podľa § 12 ods. 1 písm. a) k celkovým nákladom zníženým o sumu, o ktorú sa zvýšil bilančný zisk [§ 12 ods. 1 písm. a)], a to s presnosťou na stotiny.".

7. § 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Štátnym hospodárskym organizáciám poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb, s výnimkou štátnych majetkov, šľachtiteľských a semenárskych podnikov a majetkov, štátnych plemenárskych podnikov a veľkovýkrmní, a ďalej štátnym hospodárskym organizáciám vojenských lesov a majetkov, melioračným družstvám a spoločným poľnohospodárskym podnikom, s výnimkou agrochemických podnikov a spoločných poľnohospodárskych podnikov s prevažne poľnohospodárskou výrobou, sa daň zo zisku vypočítaná podľa odseku 1 zvyšuje o 30 %.".

8. Názov tretej časti sa vypúšťa.

9. § 17, 21 až 26 včítane nadpisov sa vypúšťajú.

10. V § 28 sa v odsekoch 1 a 2 slová „znížený o prípadné odmeny podľa § 22 ods. 2," nahrádzajú slovami „znížený o odmeny uvedené v odseku 3,".

11. V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Základ príspevku sa znižuje o odmeny zúčtované na výplatu najlepším pracovníkom a kolektívom zo sumy, ktorú daňovník dostal ako odmenu k Červenej zástave päťročnice alebo k zástave, prípadne štandarde, ktoré sú jej na roveň postavené, a o odmeny podľa predpisov o autorskom práve zúčtované na výplatu v bežnom roku.2)".

12. V § 28 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4 a znie:

(4) Príspevok zahŕňa aj poistné nemocenského poistenia3) a je súčasťou nákladov daňovníka.".

13. V § 40 ods. 2 sa nahrádzajú slová „daň z miezd a odmien" slovami „daň z prekročenia miezd a odmien".

14. V § 41 ods. 4 sa nahrádzajú slová „dani z miezd a odmien" slovami „dani z prekročenia miezd a odmien".

15. § 45 ods. 2 znie:

(2) Ostatní daňovníci dane zo zisku sú povinní platiť preddavky na túto daň najneskôr tretieho dňa pred koncom mesiaca takto:

a) v januári mesačný preddavok vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej daňovej povinnosti;

b) začínajúc februárom sa výška preddavku vypočíta z bilančného zisku skutočne dosiahnutého v predchádzajúcom mesiaci. Ak je takto vypočítaný preddavok dane na bežný mesiac vyšší alebo nižší ako preddavok zročný v prechádzajúcom mesiaci, zúčtuje daňovník rozdiel pri platení preddavku za bežný mesiac;

c) po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) vypočíta daňovník, koľká je daň zo zisku vypočítaná zo základu skutočne dosiahnutého za čas od začiatku roka. Rozdiel, o ktorý je vypočítaná daňová povinnosť vyššia alebo nižšia ako súčet zročných preddavkov na daň zo zisku, daňovník zúčtuje s mesačným preddavkom na túto daň v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka. Na žiadosť daňovníka sa môže preplatok zúčtovať na inú daň, na príspevok na sociálne zabezpečenie alebo ich nedoplatky, prípadne sa môže vrátiť;

d) vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej daňovej povinnosti v prípade, že daňovník nie je povinný predkladať výkaz o výsledku hospodárenia mesačne. Po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) sa postupuje podľa písmena c);

e) ak bola daň zo zisku včítane zvýšenia za nepoľnohospodársku činnosť u daňovníka za uplynulý rok menšia ako 400 000 Kčs, platia sa preddavky štvrťročne, a to zo základu skutočne dosiahnutého od začiatku roka po odpočítaní preddavkov už prv zročných. Preddavky sú (s výnimkou posledného štvrťroka) zročné najneskôr tretieho dňa pred koncom prvého mesiaca po skončení štvrťroka.".

16. V § 46 sa vypúšťa odsek 1 a označenie odseku 2.

17. V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 46 ods. 1".

18. V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú slová „daň z celkového objemu miezd, daň z individuálnych miezd". Slová „menšie ako 10 000 Kčs"„ sa nahrádzajú slovami „menšie ako 100 000 Kčs,".

19. § 48 ods. 3 znie:

(3) Ak daň zo zisku a príspevok vypočítané v priznaní sú vyššie ako zaplatené preddavky, je daňovník povinný zaplatiť rozdiel v lehote určenej na podanie priznania. Ak sú zaplatené preddavky vyššie ako daň a príspevok vypočítané v priznaní, zúčtuje sa preplatok za uplynulé zdaňovacie obdobie na preddavky dane a príspevku v bežnom roku alebo sa na žiadosť vráti daňovníkovi.“.

20. V § 48 ods. 4 sa slová „daň z miezd a odmien“ nahrádzajú slovami „daň z prekročenia miezd a odmien“.

21. § 48 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Preddavky na daň zo zisku a na príspevok sa zaokrúhľujú na celé tisíce Kčs dolu.“.

22. V § 56 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena b).


Čl. IV

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušujú sa:

a) vládne nariadenie č. 130/1967 Zb. o dodatkovom odvode pri nesplnení určených úloh dodávok pre zahraničný obchod;

b) § 2 až 4 a § 9 zákona č. 8/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 28/1974 Zb. o zrušení dane z motorových vozidiel a zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani a v znení zákona č. 144/1971 Zb. o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1972;

c) oddiel III zákonného opatrenia Predsedníctva Českej národnej rady č. 78/1969 Zb. o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel;

d) oddiel III zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 88/1969 Zb. o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel;

e) úprava Federálneho ministerstva financií č. VI.1-275/76 o odvodoch z motorových vozidiel, registrovaná v čiastke 10/1976 Zb.;

f) Čl. 2 ods. 2 až 5, čl. 4, čl. 5 ods. 1, čl. 6 ods. 6, čl. 7, čl. 9 ods. 5 a 6 a čl. 11 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 112/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie;

g) Čl. 3 ods. 2 až 5, čl. 5, 6, čl. 10 ods. 7, 9 a 10 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 114/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie;

h) § 26 ods. 1 písm. c), § 31 ods. 4 a 5 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení;

i) smernice Federálneho ministerstva financií č. VI/1-11 521/72 o určení východiskovej úrovne miezd na účely odvodu z objemu miezd na základe rozhodnutia vlády, registrované v čiastke 21/1972 Zb.;

j) Čl. 8 ods. 1 až 3, čl. 14 a čl. 20 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 106/1974 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani.

(2) Slová „odborové (generálne) riaditeľstvo“ použité v zákonoch, ktoré sa týmto zákonom menia alebo dopĺňajú, a vo vykonávacích predpisoch k nim vydaných sa nahrádzajú slovami „generálne riaditeľstvo“.

(3) Vypúšťajú sa slová „odvod z objemu miezd“, „daň z objemu miezd“, „daň z celkového objemu miezd“, „daň z individuálnych miezd“ a „daň z miezd a odmien“, pokiaľ sa používajú v nezrušených ustanoveniach vyhlášok č. 112/1971 Zb., č. 114/1971 a č. 106/1974 Zb.

Čl. V

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie a zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení, ako vyplýva z predpisov ich meniacich a dopĺňajúcich.

Čl. VI

Účinnosť

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.

(2) Odvody, dane a príspevok na sociálne zabezpečenie podľa tohto zákona sa vyrubia prvý raz za kalendárny rok 1978.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na rok 1978 a ďalšie roky, pokiaľ nebude ustanovené inak, sú to: limit výdavkov na pohostenie a dary, limit nákladov na cestovné a limit ostatných služieb nemateriálnej povahy.

*) § 2 ods. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

**) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

*) § 27 vyhlášky č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

**) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

*) § 11 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

**) Na rok 1978 a ďalšie roky, pokiaľ nebude ustanovené inak, sú to: limit výdavkov na pohostenie a dary, limit nákladov na cestovné a limit ostatných služieb nemateriálnej povahy.

*) Okresné výstavbové bytové družstvá, družstvá pre výstavbu a správu garáží, ako aj daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. f), g), h) a v § 2 ods. 2 zákona platia poistné nemocenského poistenia.

**) § 2 ods. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

1) Na rok 1978 a ďalšie roky, pokiaľ nebude ustanovené inak, sú to: limit výdavkov na pohostenie a dary, limit nákladov na cestovné a limit ostatných služieb nemateriálnej povahy.

2) § 2 ods. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

3) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.