Zákon č. 89/1977 Zb.Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1978, o správe dôchodkovej dane u niektorých daňovníkov a o premlčacích lehotách pri majetkových a mimoriadnych dávkach

Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977

89

ZÁKON

Českej národnej rady

z 19. decembra 1977

o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1978, o správe dôchodkovej dane u niektorých daňovníkov a o premlčacích lehotách pri majetkových a mimoriadnych dávkach Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 119 269 202 000 Kčs,

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 119 269 202 000 Kčs

(príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky sú obsiahnuté

a) dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátneho rozpočtu republiky vo výške 56 820 000 000 Kčs,

b) finančné vzťahy k rozpočtom národných výborov a to:

neúčelové dotácie vo výške 17 266 500 000 Kčs,

účelové subvencie vo výške 21 300 000 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Vláda Českej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže, pokiaľ tým nebude dotknutá vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky, premietnuť do štátneho rozpočtu republiky najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky, organizačné zmeny, zmeny v súvislosti s upresnením výstavby československého úseku plynovodu Orenburg a úpravu neúčelových dotácií a účelových subvencií národných výborov, ak sa zmenia podmienky, za ktorých boli neúčelové dotácie a účelové subvencie určené.


§ 3

Zákon Českej národnej rady č. 117/1971 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie sa mení takto:

1. V § 1 písm. a) sa slová „podľa § 1 písm. a), až c) a písm. g) zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie“ nahrádzajú slovami „podľa § 1 písm. a), b) a g) zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov“.

2. § 2 ods. 4 znie:

(4) Správu dane podľa zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov u daňovníkov so sídlom v cudzine vykonáva, ak zdroj príjmov je na území Českej socialistickej republiky, Obvodná finančná správa v Prahe 1.“.

§ 4

Zákon č. 129/1968 Zb. o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach sa mení takto:

V § 1 sa slová „o ďalších 10 rokov“ slovami „o 20 rokov“.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1978.


Erban v. r.

Korčák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 89/1977 Zb.

Príloha 01

Príloha č. 2 vyhlášky č. 89/1977 Zb.

Príloha 02