Vyhláška č. 34/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel

Čiastka 10/1977
Platnosť od 23.05.1977 do31.05.2002
Účinnosť od 23.05.1977 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

34

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 10. mája 1977

o úprave používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republiky ustanovuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


§ 1

Táto vyhláška upravuje v záujme ochrany čistoty vôd a zabezpečenia starostlivosti o hromadnú rekreáciu pracujúcich používanie niektorých povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel so spaľovacími motormi (ďalej len „motorové plavidlá“).

§ 2

Zákaz plavby motorových plavidiel

Zakazuje sa plavba motorových plavidiel na vodárenských tokoch,1) na úsekoch vodných tokov a na vodných nádržiach nachádzajúcich sa v ochranných pásmach,2) na vodných nádržiach vybudovaných po 31. decembri 1975 a na povrchových vodách uvedených v prílohe tejto vyhlášky.

§ 3

(1) Ustanovenie § 2 sa nevzťahuje na plavbu motorových plavidiel

a) Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Štátnej plavebnej správy, požiarnej ochrany a správcov vodných tokov, ak sa používajú na služobné ciele,

b) použitých v súvislosti s údržbou vodných tokov, s výstavbou, opravami a údržbou stavieb na vodných tokoch, vrátane stavieb pri vodných tokoch a s meraním na vodných tokoch,

c) použitých na potrebné zabezpečenie zdravotnej a záchrannej služby a pri príprave a výkone ochrany pred povodňami.

(2) Ustanovenie § 2 sa nevzťahuje, s výnimkou vodárenských tokov, úsekov tokov a nádrží nachádzajúcich sa v ochranných pásmach, na plavbu

a) plavidiel verejnej lodnej dopravy vrátane prievozných plavidiel,3)

b) plavidiel použitých pri ťažbe piesku a štrku a pri ich preprave,

c) plavidiel použitých pri verejnom zásobovaní,

d) plavidiel štátneho rybárstva použitých pri plnení úloh vyplývajúcich z hospodárskeho plánu,

e) plavidiel plavčíkov pri výkone dozoru na miestach vyhradených na vodnú rekreáciu,

f) plavidiel premiestňovaných podľa § 4 ods. 3,

g) havarovaných plavidiel, ktoré sa prepravujú na miesto, kde ich možno opraviť a zabezpečiť.

§ 4

Stanovištia motorových plavidiel

(1) Motorové plavidlá môžu mať svoje stanovištia len na miestach na to určených. Stanovištia a najvyšší prípustný počet motorových lodí na nich určuje Štátna plavebná správa v spolupráci so správcom vodného toku4) a príslušným okresným národným výborom. Povolené stanovištia musia byť označené plavebnými znakmi.5)

(2) Motorové plavidlá na stanovištiach musia byť bezpečne vyviazané. Zakazuje sa vyväzovať motorové plavidlá o stromy, poškodzovať brehové porasty, brehy a ich opevnenia. Spôsob vyväzovania určuje pre každé stanovište Štátna plavebná správa. Zakazuje sa budovať pevné lávky a plávajúce bóje mimo vyznačených stanovíšť a pristavovať motorové plavidlá pri brehoch určených na hromadnú rekreáciu.5)

(3) Na obdobie od 1. novembra do 31. marca sa musia všetky motorové plavidlá odstrániť z vodnej hladiny a vytiahnuť na breh nad kótu najvyššieho vzdutia alebo premiestniť na miesto vhodné na prezimovanie.

§ 5

(1) Okresný národný výbor po dohode s krajským národným výborom, prípadne krajský národný výbor vo svojej pôsobnosti môže povoliť z ustanovení tejto vyhlášky výnimky pre vodné lyžovanie a vodný motorizmus, pre organizované telovýchovné, športové a branné akcie, prípadne z iných závažných dôvodov, a to v priestoroch a v čase, ktoré určia po dohode so Štátnou plavebnou správou a správcom vodného toku; môžu tiež v osobitne odôvodnených prípadoch, najdlhšie však do 31. decembra 1977, ponechať v platnosti doterajšiu úpravu používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel.

(2) Výnimky podľa odseku 1 nemožno povoľovať na plavbu na vodárenských tokoch, na úsekoch tokov a vodných nádržiach nachádzajúcich sa v ochranných pásmach a na vodných nádržiach vybudovaných po 31. decembri 1975.

§ 6

Ustanoveniami tejto vyhlášky nie sú dotknuté predpisy na ochranu vôd, prípadne predpisy starostlivosti o zdravie ľudu.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Margetin v. r.


Príloha vyhlášky č. 34/1977 Zb.

Zoznam povrchných vôd, na ktorých sa zakazuje plavba motorových plavidiel

1. Názov nádrže alebo úseku vodného tokuTokKraj
BukováHrudkyZápadoslovenský
KunovTeplica
MyjavaMyjava
Stará MyjavaMyjava
LimbachLimbašský potok
HarmóniaVištucký potok
Dolné KrškanyNitra
NitraNitra
JelšovceNitra
DuchonkaŽelznica
Veľké UherceDrahožnica
BolerázTrnavka
ČerenecHoleška
DubníkKostolník
BánovKostolník
Trenčianske TepliceTeplička
SĺňavaVáh
RohožníkVyvrat
SkalicaSudomerický potok
Studená vodaStudená voda
UnínUnínsky potok
NemečkyChotina
BrezolupyHydina
BátovceJabloňovka
GolianovoKadaň
VrábleHosťovský potok
BíňaKvetnianka
DedinkaDedinský potok
VištukVištucký potok
BlatnéStoličný potok
Trenčianske BiskupiceVáhStredoslovenský
Dolné KočkovceVáh
NosiceVáh
HričovVáh
KrpeľanyVáh
Oravská priehradaOrava
Nitrianske RudnoNitrica
MôťováSlatina
HriňováSlatina
ĽadovTuhársky potok
KlenovecKlenovská Rimava
MýtnaKrivánsky potok
MotyčkyStarohorský potok
JelenecJelenský potok
ČížTeška
KurinecĽukva
HosticeMačací potok
Veľké DravceŠťavica
UhorskéZlatná
Kozí VrbovokVrbovok
SebechlebyBelujský potok
MikováMuráňVýchodoslovenský
Palcmanská MašaHnilec
Vlčia dolinaVlčí potok
DobšináDobšinský potok
Zemplínska ŠíravaLaborec
Veľká DomašaOndava
Malá DomašaOndava
KrompachyHornád
ÚhornáSmoleník
OrechováOrechovský potok
RužínHornád
Malá LodinaHornád
BukovecIda
LánecKánsky potok
JaníkJanícky potok
PoľovLorinčík
SenaBelžiansky potok
Vyšná RybnicaOkna
Mlynčeky Kežmarska Biela voda
KokošovceDelňa
Gemerské TepliceHlavisko
Nižný HrušovHrušovský potok
Zemplínska TeplicaČíža
Veľké OzorovceČíža
Nižný ŽipovŽipovský potok
SečovceTrnavka
TovarnéTovarňanský potok
2. Vodné toky
Vodohospodársky významné vodné toky6) s výnimkou
Dunajav úseku od ústia Ipľa po ústie Moravy
Váhuv úseku od ústia do Dunaja po hať Drahovce
Hronav úseku od ústia do Dunaja po Želiezovce
Bodroguv celej dĺžke od štátnych hraníc
Hornáduv úseku od štátnych hraníc po hať vo Vyšnom Opátskom
3. Zatopené ťažobné jamy
NázovObecOkresKraj
Čanianské jazeráČaňaKošiceVýchodoslovenský kraj
KazarkaŠaštín-StrážeSenicaZápadoslovenský kraj
LúčkyMoravský JánSenica
PieskyPlavecký ŠtvrtokBratislava-vidiek
PláňavaMalé LeváreSenica
Slnečné jazeráSenecBratislava-vidiek
Tarnocké jazeráVeľký GrobGalanta
Teplá vodaDrahovceTrnava
Zelená vodaNové Mesto n. váhomTrenčín
Zlaté pieskyBratislavaBratislava II
Štaivnické jazerá
Bančianske jazeroBankyŽiar nad HronomStredoslovenský
Belianske jazeroBanská ŠtiavnicaŽiar nad Hronom
Evičkino jazero Štiavnické BaneŽiar nad Hronom
Halčianske jazeroBanský StudenecŽiar nad Hronom
KamenicaVysokáŽiar nad Hronom
Hodrušské jazeroBanská HodrušaŽiar nad Hronom
KlingerBanská ŠtiavnicaŽiar nad Hronom
Malé Richnavské jazeroŠtiavnické BaneŽiar nad Hronom
Počúvalské jazeroPočúvadloŽiar nad Hronom
Studenské jazeroBanský StudenecŽiar nad Hronom
Šriavnicke jazeroBanská ŠtiavnicaŽiar nad Hronom
TajšokŠtiavnické BaneŽiar nad Hronom
Veľké Richnavské jazeroŠtaivnické BaneŽiar nad Hronom
Vindšachtské jazeroŠtaivnické baneŽiar nad Hronom

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov.

2) § 19 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

3) § 7 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.

4) § 1 ods. 2 písm. ch) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe.

5) Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 155/1973 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách.

6) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov, príloha č. 2.