54

VYHLÁŠKA

Československej akadémie vied

z 9. septembra 1977,

ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií

Československá akadémia vied po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s Ústrednou radou odborov podľa § 52 ods. 1 a 2 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

INTERNÁ VEDECKÁ AŠPIRANTÚRA

§ 1

(1) Organizácia, v ktorej pracovník prijatý na internú vedeckú ašpirantúru (ďalej len „interná ašpirantúra“) je dosiaľ v pracovnom pomere, v pracovnom vzťahu vyplývajúcom z členského pomeru v jednotnom roľníckom družstve alebo vo výrobnom družstve, prípadne v inom obdobnom vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“), rozviaže s ním na jeho žiadosť pracovný pomer dohodou ku dňu predchádzajúcemu dňu vzniku internej ašpirantúry (§ 20 zákona).

(2) Interný vedecký ašpirant (ďalej len „interný ašpirant“) nie je v pracovnom pomere na školiacom pracovisku (§ 14 ods. 3 zákona) ani na materskom pracovisku (§ 20 zákona) a nesmie byť v pracovnom pomere ani v inej organizácii.

§ 2

(1) Pracovnoprávne vzťahy medzi interným ašpirantom a školiacim pracoviskom sa spravujú Zákonníkom práce a ostatnými pracovnoprávnymi predpismi s výnimkou týchto ustanovení:

a) § 27 až 47, § 49 až 60, § 65 až 71, § 74 a 75, § 96 až 99a, § 111 až 119, § 122 a 123, § 129, 137, § 142 až 144, § 147, 155, § 163 až 168, § 227 a 227a, § 267 až 269 Zákonníka práce; ustanovenia § 61 až 64 Zákonníka práce sa použijú primerane;

b) § 1, 3, 6, 15, 35, 39, § 40 ods. 2 a 3 a § 47 ods. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.

(2) Pre pracovnoprávne vzťahy medzi interným ašpirantom a školiacim pracoviskom platia ďalej tieto odchýlky:

a) miesto náhrady mzdy za dovolenku, za vyčerpanú dovolenku, za pracovné voľno pri prekážkach v práci a za sviatky patrí internému ašpirantovi štipendium;

b) pri zázname o pracovnom vzťahu podľa ustanovení § 1-3 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb. sa v občianskom preukaze interného ašpiranta vyznačí, že ide o internú ašpirantúru;

c) u interného ašpiranta, ktorý v čase internej ašpirantúry utrpel pracovný úraz alebo ochorel chorobou z povolania, sa po skončení internej ašpirantúry za priemerný zárobok pred vznikom škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania považuje priemerný zárobok, ktorý dosahujú kvalifikovaní pracovníci v povolaní, na ktoré sa interný ašpirant pripravoval.

§ 3

(1) Internému ašpirantovi patrí po dobu internej ašpirantúry štipendium, ktoré sa posudzuje ako mzda. Štipendium nesmie byť nižšie než minimálna mzda pracovníkov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.15)

(2) Internému ašpirantovi pri jeho prijatí prizná vedúci školiaceho pracoviska štipendium do výšky 4500 Kčs mesačne. Pritom prihliadne najmä na dosiahnuté študijné výsledky, umiestnenie v súťažiach študentskej vedeckej a odbornej činnosti, využiteľnosť predchádzajúcej odbornej praxe (včítane študijného pobytu) a výsledok prijímacej skúšky.

(3) Výšku štipendia v priebehu internej ašpirantúry do výšky uvedenej v odseku 2 prizná vedúci školiaceho pracoviska na návrh školiteľa podľa výsledkov dosiahnutých interným ašpirantom, pritom prihliadne najmä na plnenie študijného plánu, výsledky zapojenia do vedeckovýskumnej práce, publikačnú činnosť a jej ohlas a na inú odbornú činnosť.

(4) Internému ašpirantovi môže vedúci školiaceho pracoviska na návrh školiteľa priznať odmenu obdobne ako pracovníkom v pracovnom pomere v rozsahu a za podmienok daných všeobecne záväzným mzdovým predpisom.16)

(5) Internému ašpirantovi, ktorý plní úlohy študijného plánu vo vedeckej výchove v zdraviu škodlivom prostredí, sa štipendium zvýši o sumu zodpovedajúcu príplatku, ktorý patrí pracovníkom v pracovnom pomere, pokiaľ interný ašpirant plní svoje úlohy za rovnakých podmienok.13)

(6) Internému ašpirantovi, ktorému po dobu vyslania do zahraničia poskytuje československá organizácia náhrady výdavkov podľa príslušných predpisov,14) prípadne zahraničná organizácia ekvivalent týchto náhrad na základe dohody o bezdevízovom styku, patrí štipendium určené v nezmenenej výške.

(7) Internému ašpirantovi vyslanému do zahraničia na študijný pobyt sa upraví štipendium vyplácané v Československej socialistickej republike podľa zásad platných pre pracovníkov v pracovnom pomere, ktorí si v zahraničí zvyšujú kvalifikáciu. V prípadoch, keď sa internému ašpirantovi poskytuje v Československej socialistickej republike vyrovnanie štipendia, a v prípadoch, keď sa mu poskytuje v Československej socialistickej republike priemerná časť štipendia vzhľadom na jeho osobné a rodinné pomery, tvorí základ pre výpočet vyrovnania a pre výpočet pomernej časti štipendium, vyplatené bezprostredne pred vyslaním do zahraničia, bez zvýšenia podľa odseku 5. V jednotlivých odôvodnených prípadoch, v ktorých by vznikli alebo vzniknú tvrdosti pri realizácii ustanovenia tohto odseku, môže orgán uvedený v § 44 ods. 1 a 2 zákona na návrh príslušného vedúceho školiaceho pracoviska a po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií alebo ministerstvom financií, cien a miezd republiky povoliť výnimku z ustanovenia tohto odseku.

§ 4

Nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie interných ašpirantov upravujú osobitné predpisy.3)

DRUHÁ ČASŤ

ÚČELOVÁ VEDECKÁ AŠPIRANTÚRA

§ 5

(1) Pred vyslaním pracovníka na účelovú vedeckú ašpirantúru (ďalej len „účelová ašpirantúra“) uzavrie s ním materské pracovisko dohodu podľa § 143 Zákonníka práce.

(2) Počas trvania účelovej ašpirantúry poskytuje materské pracovisko účelovému vedeckému ašpirantovi pracovné voľno a štipendium

(3) Štipendium sa určí vo výške priemerného zárobku4) zisteného ku dňu predchádzajúcemu vzniku účelov ašpirantúry.5) Pokiaľ účelovému vedeckému ašpirantovi patrili v rozhodnom období podľa mzdových predpisov, prípadne podľa kolektívnej zmluvy podiely na hospodárskych výsledkoch alebo ročné odmeny poskytované vedúcim pracovníkom, započítajú sa do hrubého zárobku aj tieto sumy.

(4) Pre pracovnoprávne vzťahy medzi účelovým vedeckým ašpirantom a školiacim pracoviskom platí obdobne ustanovenie § 2 s tým, že účelová ašpirantúra sa do občianskeho preukazu nezaznamenáva.

(5) Materské ani školiace pracovisko nezapočítava účelových vedeckých ašpirantov do evidenčného počtu pracovníkov a v tomto počte ich nevykazuje.

(6) Školiace pracovisko uzavrie s materským pracoviskom dohodu o zabezpečení účelovej ašpirantúry prijatého pracovníka. V dohode sa určí najmä:

a) výskumná téma, ktorú bude účelový ašpirant riešiť, prípadne bližšie podrobnosti týkajúce sa jej riešenia;

b) deň vzniku účelovej ašpirantúry;

c) určená dĺžka účelovej ašpirantúry;

d) v prípade potreby aj to, kto a akým spôsobom zabezpečí ubytovanie účelového vedeckého ašpiranta;

e) ďalšie dôležité podmienky, napr. materiálne zabezpečenie účelovej ašpirantúry, potrebná kapacita v dielňach, vo výpočtovom stredisku a pod., ktoré sa zaväzuje zabezpečiť materské pracovisko, prípadne vyslanie účelového vedeckého ašpiranta počas účelovej ašpirantúry na študijné pobyty na pracoviská v Československej socialistickej republike alebo do zahraničia.

(7) Ubytovanie, ktoré prípadne treba účelovému vedeckému ašpirantovi poskytnúť, sa mu poskytuje bezplatne. Výška nákladov na ubytovanie sa nezapočítava do základu na zdanenie jeho štipendia.

TRETIA ČASŤ

EXTERNÁ VEDECKÁ AŠPIRANTÚRA

§ 6

(1) Materské pracovisko pri určení úloh externého vedeckého ašpiranta prihliada na jeho úlohy v externej vedeckej ašpirantúre.

(2) Na výkon nevyhnutných experimentálnych, prípadne iných študijných prác a na vykonanie predpísaných skúšok poskytne materské pracovisko externému vedeckému ašpirantovi pracovné voľno s náhradou mzdy v dĺžke tridsiatich pracovných dní za každý rok trvania externej vedeckej ašpirantúry. Termín nástupu tohto pracovného voľna navrhuje školiteľ externého vedeckého ašpiranta. Pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré externý vedecký ašpirant nevyčerpal, nemožno poskytovať v nasledujúcom roku trvania externej vedeckej ašpirantúry. Materské pracovisko môže na odporúčanie školiteľa podľa svojich možností poskytnúť externému vedeckému ašpirantovi ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VEDECKÁ AŠPIRANTÚRA PRACOVNÍKOV ŠKOLIACICH PRACOVÍSK

§ 7

Účastníci vedeckej ašpirantúry pracovníkov školiacich pracovísk plnia všetky úlohy, ktoré im vyplývajú z tejto formy vedeckej výchovy, ako jednu zo svojich základných povinností na školiacom pracovisku, ktoré na to prihliada pri určovaní pracovných úloh týmto pracovníkom.

PIATA ČASŤ

ŠTUDIJNÉ POBYTY

§ 8

Študijné pobyty v rámci prípravy na vedeckú výchovu

(1) Pokiaľ absolvent vysokej školy prijatý školiacim pracoviskom na študijný pobyt v rámci prípravy na vedeckú výchovu (§ 32 ods. 1 zákona) je v pracovnom pomere v inej organizácii, rozviaže s ním táto organizácia na jeho žiadosť pracovný pomer dohodou ku dňu predchádzajúcemu dňu nástupu na tento študijný pobyt.

(2) Vedúci školiaceho pracoviska prizná účastníkom študijných pobytov v rámci prípravy na vedeckú výchovu (§ 32 ods. 1 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov) po dobu študijného pobytu štipendium do výšky 4200 Kčs mesačne.

(3) Absolventom vysokých škôl prijatým na študijné pobyty v rámci prípravy na vedeckú výchovu bezprostredne po ukončení štúdia prizná vedúci školiaceho pracoviska štipendium po dobu prvých šiestich mesiacov tohto študijného pobytu v rámci rozpätia nástupných platov absolventov vysokých škôl; pritom prihliadne na dosiahnuté študijné výsledky, umiestnenie v súťažiach študentskej vedeckej a odbornej činnosti, využiteľnosť predchádzajúcej praxe, výsledky prijímacieho konania a na odbornú prax.

(4) Pokiaľ bol účastník študijného pobytu v rámci prípravy na vedeckú výchovu počas prijatia na tento študijný pobyt v pracovnom pomere v inej organizácii, poskytuje mu školiace pracovisko počas študijného pobytu štipendium vo výške určenej v odseku 2, najviac však 4 200 Kčs mesačne.

(5) Úpravy štipendia v priebehu študijného pobytu v rámci prípravy na vedeckú výchovu v rozpätí určenom v odseku 2 prizná vedúci školiaceho pracoviska podľa dosiahnutých výsledkov účastníka študijného pobytu; pritom sa prihliada najmä na plnenie študijného plánu, výsledky zapojenia do vedeckovýskumnej práce, publikačnú činnosť a jej ohlas a na odbornú prax.

§ 9

Študijné pobyty externých vedeckých ašpirantov a pracovníkov mimo organizovanej vedeckej výchovy

(1) Pracovný pomer externých vedeckých ašpirantov a pracovníkov pripravujúcich sa získať vedeckú hodnosť mimo organizovanej vedeckej výchovy (§ 32 ods. 2 zákona) počas študijného pobytu trvá. Organizácia, v ktorej sú v pracovnom pomere, im počas tohto študijného pobytu poskytuje pracovné voľno a štipendium.

(2) Výšku štipendia určí organizácia, v ktorej pracovníci prijatí na študijný pobyt podľa § 32 ods. 2 zákona sú v pracovnom pomere, podľa ustanovenia § 5 ods. 3.8)

(3) Ubytovanie, ktoré treba v prípade potreby v čase študijného pobytu pracovníkovi poskytnúť, sa mu poskytuje bezplatne. Výška nákladov na ubytovanie sa nezapočítava do základu na zdanenie jeho štipendia.


ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 10

Uchádzačom, ktorí boli pozvaní na prijímaciu skúšku na niektorú z foriem vedeckej výchovy alebo na prijímací pohovor na študijný pobyt, poskytne organizácia, v ktorej sú v pracovnom pomere, na vykonanie prijímacej skúšky pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na tri pracovné dni.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1977.

Čl. II

Štipendium podľa vyhlášky č. 393/1992 Zb. možno poskytnúť už za mesiac júl 1992.


Predseda:

Akademik Kožešník v. r.

Poznámky pod čiarou

3) Nemocenské poistenie interných ašpirantov sa spravuje vyhláškou č. 102/1957 Ú. l. (Ú. v.) Dôchodkové zabezpečenie interných ašpirantov sa spravuje zákonom č. 121/1975 Zb. a § 62 vyhlášky č. 128/1975 Zb.

4) Najmä § 275 Zákonníka práce, § 30-33 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb. a vyhláška č. 112/1975 Zb.

5) Štipendium poskytované účelovému vedeckému ašpirantovi má charakter náhrady mzdy a jeho celková výška podlieha dani zo mzdy podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 161/1976 Zb.

6) Štipendium poskytované v priebehu študijného pobytu má charakter náhrady mzdy a jeho celková výška podlieha dani zo mzdy podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 161/1976 Zb.

7) Podľa opatrenia Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 14. novembra 1974 č. II/5-8506/74-7310 je rozpätie nástupných platov absolventov vysokých škôl 1550-1950 Kčs.

8) Štipendium poskytované v priebehu študijného pobytu má charakter náhrady mzdy a jeho celková výška podlieha dani zo mzdy podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 161/1976 Zb.

13) Smernice FMPSV z 29. 12. 1984 č. 51-13824-3115, 281284 pre hodnotenie a odmieňanie sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia v rozpočtových a príspevkových organizáciách (reg. v čiastke 7/1985 Zb.).

14) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb.

15) § 2 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Českej a Slovenskejĺ Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde.

16) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a predpisy vydané na jeho vykonanie.