Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2021 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení 345/2020 Z. z.
01.01.2021 96/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
v znení , 300/2020 Z. z.
01.01.2021 138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení , 357/2020 Z. z.
01.01.2021 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
v znení , 422/2020 Z. z.
01.01.2021 13/1993 Z. z. Zákon o umeleckých fondoch
v znení , 300/2020 Z. z.
01.01.2021 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 241/1993 Z. z. Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
v znení , 326/2020 Z. z., 325/2020 Z. z., 324/2020 Z. z.
01.01.2021 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 310/2020 Z. z.
01.01.2021 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií
v znení , 392/2020 Z. z.
01.01.2021 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 394/2020 Z. z.
01.01.2021 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 423/2020 Z. z., 312/2020 Z. z.
01.01.2021 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 423/2020 Z. z., 312/2020 Z. z.
01.01.2021 302/2001 Z. z. Zákon o samosprávnych krajoch
v znení , 345/2020 Z. z.
01.01.2021 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 326/2020 Z. z., 294/2020 Z. z.
01.01.2021 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 410/2020 Z. z.
01.01.2021 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 314/2020 Z. z.
01.01.2021 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 365/2020 Z. z.
01.01.2021 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach
v znení , 364/2020 Z. z.
01.01.2021 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 198/2020 Z. z.
01.01.2021 480/2002 Z. z. Zákon o azyle
v znení , 393/2020 Z. z.
01.01.2021 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 356/2019 Z. z.
01.01.2021 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
v znení , 409/2020 Z. z.
01.01.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 372/2020 Z. z., 365/2020 Z. z., 275/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 46/2020 Z. z., 317/2018 Z. z.
01.01.2021 463/2003 Z. z. Zákon o vojnových veteránoch
v znení , 171/2018 Z. z.
01.01.2021 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 548/2003 Z. z. Zákon o Justičnej akadémii
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 586/2003 Z. z. Zákon o advokácii
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 421/2020 Z. z., 420/2020 Z. z., 416/2020 Z. z., 301/2019 Z. z., 221/2019 Z. z.
01.01.2021 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 209/2019 Z. z.
01.01.2021 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 371/2020 Z. z., 209/2019 Z. z.
01.01.2021 600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa
v znení , 383/2020 Z. z., 209/2019 Z. z.
01.01.2021 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 275/2020 Z. z.
01.01.2021 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 221/2019 Z. z., 112/2018 Z. z.
01.01.2021 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 275/2020 Z. z., 234/2019 Z. z.
01.01.2021 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.
01.01.2021 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 390/2020 Z. z.
01.01.2021 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení , 423/2020 Z. z., 364/2020 Z. z.
01.01.2021 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 344/2020 Z. z.
01.01.2021 371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 423/2020 Z. z., 360/2020 Z. z., 134/2020 Z. z.
01.01.2021 564/2004 Z. z. Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení , 371/2020 Z. z.
01.01.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 392/2020 Z. z., 467/2019 Z. z.
01.01.2021 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 393/2020 Z. z., 392/2020 Z. z.
01.01.2021 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 393/2020 Z. z., 392/2020 Z. z., 467/2019 Z. z., 139/2019 Z. z.
01.01.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 393/2020 Z. z.
01.01.2021 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 392/2020 Z. z.
01.01.2021 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 354/2020 Z. z.
01.01.2021 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení , 359/2020 Z. z.
01.01.2021 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike
v znení , 419/2020 Z. z.
01.01.2021 668/2004 Z. z. Nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení , 363/2020 Z. z.
01.01.2021 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 421/2020 Z. z., 312/2020 Z. z.
01.01.2021 15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
v znení , 310/2018 Z. z.
01.01.2021 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 423/2020 Z. z., 312/2020 Z. z.
01.01.2021 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 331/2020 Z. z.
01.01.2021 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 440/2020 Z. z.
01.01.2021 592/2005 Z. z. Oznámenie o postupe účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
v znení , 407/2020 Z. z.
01.01.2021 650/2005 Z. z. Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 665/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 412/2020 Z. z.
01.01.2021 219/2006 Z. z. Zákon o protikomunistickom odboji
v znení , 365/2020 Z. z.
01.01.2021 280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení , 386/2019 Z. z.
01.01.2021 384/2006 Z. z. Nariadenie o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
v znení , 400/2020 Z. z.
01.01.2021 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 387/2019 Z. z.
01.01.2021 220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní
v znení , 394/2020 Z. z.
01.01.2021 274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom
v znení , 365/2020 Z. z.
01.01.2021 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 423/2020 Z. z., 312/2020 Z. z., 308/2020 Z. z.
01.01.2021 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ
v znení , 405/2020 Z. z.
01.01.2021 647/2007 Z. z. Zákon o cestovných dokladoch
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde
v znení , 294/2020 Z. z.
01.01.2021 201/2008 Z. z. Zákon o náhradnom výživnom
v znení , 221/2019 Z. z.
01.01.2021 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 209/2019 Z. z.
01.01.2021 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 305/2008 Z. z. Vyhláška o škole v prírode
v znení , 436/2020 Z. z.
01.01.2021 306/2008 Z. z. Vyhláška o materskej škole
v znení , 438/2020 Z. z.
01.01.2021 320/2008 Z. z. Vyhláška o základnej škole
v znení , 437/2020 Z. z.
01.01.2021 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 275/2020 Z. z.
01.01.2021 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 280/2019 Z. z.
01.01.2021 630/2008 Z. z. Nariadenie o rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
v znení , 402/2020 Z. z.
01.01.2021 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
v znení , 419/2020 Z. z., 395/2020 Z. z.
01.01.2021 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 421/2020 Z. z., 416/2020 Z. z., 369/2019 Z. z.
01.01.2021 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 382/2020 Z. z.
01.01.2021 296/2010 Z. z. Nariadenie o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
v znení , 369/2020 Z. z.
01.01.2021 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení , 358/2020 Z. z.
01.01.2021 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v znení , 417/2020 Z. z.
01.01.2021 149/2011 Z. z. Vyhláška o pravidlách určovania počtu miest sudcov a zamestnancov súdov
v znení , 411/2020 Z. z.
01.01.2021 297/2011 Z. z. Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii
v znení , 321/2020 Z. z.
01.01.2021 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 424/2020 Z. z.
01.01.2021 435/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady poisťovne
v znení , 430/2020 Z. z.
01.01.2021 233/2012 Z. z. Novela zákonov o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o o ochrane vkladov
v znení , 353/2020 Z. z.
01.01.2021 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 419/2020 Z. z.
01.01.2021 251/2012 Z. z. Zákon o energetike
v znení , 419/2020 Z. z.
01.01.2021 314/2012 Z. z. Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov
v znení , 419/2020 Z. z.
01.01.2021 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
v znení , 221/2019 Z. z.
01.01.2021 377/2012 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely
v znení , 289/2020 Z. z.
01.01.2021 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení , 296/2019 Z. z.
01.01.2021 24/2013 Z. z. Vyhláška o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
v znení , 181/2020 Z. z.
01.01.2021 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení , 359/2020 Z. z.
01.01.2021 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 392/2020 Z. z.
01.01.2021 218/2013 Z. z. Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov
v znení , 387/2020 Z. z.
01.01.2021 284/2013 Z. z. Vyhláška o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
v znení , 374/2020 Z. z.
01.01.2021 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 384/2020 Z. z., 221/2019 Z. z.
01.01.2021 9/2014 Z. z. Vyhláška o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
v znení , 434/2020 Z. z.
01.01.2021 165/2014 Z. z. Vyhláška o filmovom projekte
v znení , 398/2020 Z. z.
01.01.2021 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
v znení , 73/2017 Z. z.
01.01.2021 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani
v znení , 280/2020 Z. z., 73/2017 Z. z.
01.01.2021 254/2014 Z. z. Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
v znení , 443/2020 Z. z.
01.01.2021 255/2014 Z. z. Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov
v znení , 442/2020 Z. z.
01.01.2021 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 300/2020 Z. z.
01.01.2021 321/2014 Z. z. Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 419/2020 Z. z.
01.01.2021 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 285/2020 Z. z., 460/2019 Z. z., 302/2019 Z. z.
01.01.2021 87/2015 Z. z. Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 353/2020 Z. z.
01.01.2021 176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
v znení , 308/2020 Z. z.
01.01.2021 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 309/2020 Z. z.
01.01.2021 359/2015 Z. z. Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní
v znení , 416/2020 Z. z.
01.01.2021 366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení , 317/2020 Z. z.
01.01.2021 371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
v znení , 348/2020 Z. z.
01.01.2021 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
v znení , 266/2020 Z. z.
01.01.2021 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
v znení , 423/2020 Z. z., 198/2020 Z. z.
01.01.2021 422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení , 357/2020 Z. z.
01.01.2021 437/2015 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 353/2020 Z. z.
01.01.2021 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 351/2020 Z. z.
01.01.2021 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
v znení , 444/2020 Z. z.
01.01.2021 316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 160/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
v znení , 439/2020 Z. z.
01.01.2021 57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci
v znení , 420/2020 Z. z.
01.01.2021 67/2018 Z. z. Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
v znení , 433/2020 Z. z.
01.01.2021 103/2018 Z. z. Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 447/2020 Z. z.
01.01.2021 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
v znení , 374/2019 Z. z.
01.01.2021 137/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
v znení , 403/2020 Z. z., 423/2019 Z. z.
01.01.2021 138/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
v znení , 404/2020 Z. z.
01.01.2021 171/2018 Z. z. Novela zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
01.01.2021 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.01.2021 195/2018 Z. z. Nariadenie vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
v znení , 429/2020 Z. z.
01.01.2021 269/2018 Z. z. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
v znení , 410/2020 Z. z.
01.01.2021 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
01.01.2021 310/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
01.01.2021 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 317/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2021 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
v znení , 364/2020 Z. z.
01.01.2021 396/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
v znení , 381/2020 Z. z.
01.01.2021 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
v znení , 423/2020 Z. z.
01.01.2021 134/2019 Z. z. Vyhláška o hazardných hrách
v znení , 446/2020 Z. z.
01.01.2021 139/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
01.01.2021 181/2019 Z. z. Vyhláška o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
v znení , 373/2020 Z. z.
01.01.2021 207/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
v znení , 143/2020 Z. z.
01.01.2021 209/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.01.2021 221/2019 Z. z. Novela zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2021 234/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2021 280/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
01.01.2021 296/2019 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
01.01.2021 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2021 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.01.2021 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
01.01.2021 369/2019 Z. z. Novela zákona, o správe daní (daňový poriadok)
01.01.2021 374/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
01.01.2021 385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
v znení , 385/2020 Z. z.
01.01.2021 386/2019 Z. z. Novela zákona o autoškolách
01.01.2021 423/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z.
01.01.2021 460/2019 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.01.2021 467/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2021 46/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2021 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
v znení , 421/2020 Z. z.
01.01.2021 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 353/2020 Z. z.
01.01.2021 134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
01.01.2021 181/2020 Z. z. Novela vyhlášky o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
01.01.2021 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
01.01.2021 228/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta
v znení , 375/2020 Z. z.
01.01.2021 266/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
01.01.2021 285/2020 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.01.2021 294/2020 Z. z. Novela zákona o minimálnej mzde
01.01.2021 296/2020 Z. z. Zákon o 13. dôchodku
01.01.2021 300/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
01.01.2021 314/2020 Z. z. Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach a zákona o Štátnej pokladnici
01.01.2021 317/2020 Z. z. Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
01.01.2021 348/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
01.01.2021 351/2020 Z. z. Novela zákona o športe
01.01.2021 371/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.01.2021 372/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2021 410/2020 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
01.01.2021 416/2020 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
09.01.2021 269/2020 Z. z. Nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
v znení , 2/2021 Z. z.
12.01.2021 22/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v znení , 3/2021 Z. z.
19.01.2021 42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 387/2002 Z. z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 9/2021 Z. z.
22.01.2021 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 15/2021 Z. z.
26.01.2021 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
v znení , 25/2021 Z. z.
26.01.2021 382/2018 Z. z. Vyhláška o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
v znení , 26/2021 Z. z.
29.01.2021 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 31/2021 Z. z.