Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2021 96/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
v znení 300/2020 Z. z.
01.01.2021 13/1993 Z. z. Zákon o umeleckých fondoch
v znení , 300/2020 Z. z.
01.01.2021 241/1993 Z. z. Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
v znení , 326/2020 Z. z., 325/2020 Z. z., 324/2020 Z. z.
01.01.2021 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 310/2020 Z. z.
01.01.2021 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 326/2020 Z. z., 294/2020 Z. z.
01.01.2021 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 314/2020 Z. z.
01.01.2021 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 198/2020 Z. z.
01.01.2021 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 356/2019 Z. z.
01.01.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 275/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 46/2020 Z. z., 467/2019 Z. z., 317/2018 Z. z.
01.01.2021 463/2003 Z. z. Zákon o vojnových veteránoch
v znení , 171/2018 Z. z.
01.01.2021 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 301/2019 Z. z., 221/2019 Z. z.
01.01.2021 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 209/2019 Z. z.
01.01.2021 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 209/2019 Z. z.
01.01.2021 600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa
v znení , 209/2019 Z. z.
01.01.2021 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 275/2020 Z. z.
01.01.2021 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 221/2019 Z. z., 112/2018 Z. z.
01.01.2021 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 275/2020 Z. z., 234/2019 Z. z.
01.01.2021 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 134/2020 Z. z.
01.01.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 467/2019 Z. z.
01.01.2021 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 467/2019 Z. z., 139/2019 Z. z.
01.01.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 467/2019 Z. z.
01.01.2021 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
v znení , 310/2018 Z. z.
01.01.2021 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 331/2020 Z. z.
01.01.2021 650/2005 Z. z. Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení , 386/2019 Z. z.
01.01.2021 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 387/2019 Z. z.
01.01.2021 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 312/2020 Z. z., 308/2020 Z. z.
01.01.2021 663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde
v znení , 294/2020 Z. z.
01.01.2021 201/2008 Z. z. Zákon o náhradnom výživnom
v znení , 221/2019 Z. z.
01.01.2021 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 209/2019 Z. z.
01.01.2021 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 275/2020 Z. z.
01.01.2021 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 280/2019 Z. z.
01.01.2021 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 369/2019 Z. z.
01.01.2021 297/2011 Z. z. Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii
v znení , 321/2020 Z. z.
01.01.2021 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
v znení , 221/2019 Z. z.
01.01.2021 377/2012 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely
v znení , 289/2020 Z. z.
01.01.2021 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení , 296/2019 Z. z.
01.01.2021 24/2013 Z. z. Vyhláška o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
v znení , 181/2020 Z. z.
01.01.2021 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.01.2021 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
v znení , 73/2017 Z. z.
01.01.2021 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani
v znení , 280/2020 Z. z., 73/2017 Z. z.
01.01.2021 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 300/2020 Z. z.
01.01.2021 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 285/2020 Z. z., 460/2019 Z. z., 302/2019 Z. z.
01.01.2021 176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
v znení , 308/2020 Z. z.
01.01.2021 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 309/2020 Z. z.
01.01.2021 366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení , 317/2020 Z. z.
01.01.2021 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
v znení , 266/2020 Z. z.
01.01.2021 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
v znení , 198/2020 Z. z.
01.01.2021 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ
v znení , 312/2020 Z. z.
01.01.2021 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
v znení , 374/2019 Z. z.
01.01.2021 137/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
v znení , 423/2019 Z. z.
01.01.2021 171/2018 Z. z. Novela zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
01.01.2021 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.01.2021 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
01.01.2021 310/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
01.01.2021 317/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2021 139/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
01.01.2021 207/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
v znení , 143/2020 Z. z.
01.01.2021 209/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.01.2021 221/2019 Z. z. Novela zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2021 234/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2021 280/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
01.01.2021 296/2019 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
01.01.2021 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2021 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.01.2021 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
01.01.2021 369/2019 Z. z. Novela zákona, o správe daní (daňový poriadok)
01.01.2021 374/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
01.01.2021 386/2019 Z. z. Novela zákona o autoškolách
01.01.2021 423/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z.
01.01.2021 460/2019 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.01.2021 467/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2021 46/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2021 134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
01.01.2021 181/2020 Z. z. Novela vyhlášky o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
01.01.2021 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
01.01.2021 266/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
01.01.2021 285/2020 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.01.2021 294/2020 Z. z. Novela zákona o minimálnej mzde
01.01.2021 296/2020 Z. z. Zákon o 13. dôchodku
01.01.2021 300/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
01.01.2021 314/2020 Z. z. Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach a zákona o Štátnej pokladnici
01.01.2021 317/2020 Z. z. Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti