Vyhláška č. 373/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Platnosť od 16.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

373

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 10. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 23 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „oprávnený náklad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obstarávací náklad“ v príslušnom tvare.

2. V § 2 sa slová „stavebné úpravy“ nahrádzajú slovami „stavebnú úpravu“.

3. V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 1 až 3“.

4. V § 5 ods. 1 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

5. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) sadzby dane z pridanej hodnoty1) uplatnenej pri obstaraní nájomného bytu a

e) lokality, v ktorej sa obstarávaný nájomný byt nachádza.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

6. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu je uvedená v prílohe č. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.“.

7. § 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu v krajskom meste alebo v obci susediacej s krajským mestom je uvedená v prílohe č. 2.

(5) Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave alebo jeho mestskej časti je uvedená v prílohe č. 3.“.

8. Doterajšia príloha sa nahrádza prílohami č. 1 až 3, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 181/2019 Z. z.

VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU

A) s uplatnením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania nájomného bytu podľaVýška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby budovy 1Úroveň výstavby budovy 2Úroveň výstavby budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 110≤ 1 010≤ 910
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 010≤ 910≤ 810
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 770≤ 700≤ 630
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 670≤ 600≤ 530

B) s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania nájomného bytu podľaVýška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby budovy 1Úroveň výstavby budovy 2Úroveň výstavby budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 020≤ 930≤ 840
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 930≤ 840≤ 750
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 710≤ 650≤ 580
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 620≤ 550≤ 490

Príloha č. 2 k vyhláške č. 181/2019 Z. z.

VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU V KRAJSKOM MESTE ALEBO OBCI SUSEDIACEJ S KRAJSKÝM MESTOM

A) s uplatnením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania nájomného bytu podľaVýška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby budovy 1Úroveň výstavby budovy 2Úroveň výstavby budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 210≤ 1 110≤ 910
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 110≤ 1 010≤ 810
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 870≤ 800≤ 630
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 770≤ 700≤ 530

B) s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania nájomného bytu podľaVýška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby budovy 1Úroveň výstavby budovy 2Úroveň výstavby budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 120≤ 1 030≤ 840
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 030≤ 940≤ 750
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 810≤ 750≤ 580
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 720≤ 650≤ 490

Príloha č. 3 k vyhláške č. 181/2019 Z. z.

VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE ALEBO JEHO MESTSKEJ ČASTI

A) s uplatnením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania nájomného bytu podľaVýška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby budovy 1Úroveň výstavby budovy 2Úroveň výstavby budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 360≤ 1 260≤ 910
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 260≤ 1 160≤ 810
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 020≤ 950≤ 630
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 920≤ 850≤ 530

B) s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania nájomného bytu podľaVýška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby budovy 1Úroveň výstavby budovy 2Úroveň výstavby budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 270≤ 1 180≤ 840
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 180≤ 1 090≤ 750
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 960≤ 900≤ 580
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 870≤ 800≤ 490
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Andrej Doležal v. r.