Vyhláška č. 404/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2020
Účinnosť od 01.07.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 2, 6 až 13, 16 až 18, 28 až 34, 40 až 43, 45, 47 a 48, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.

404

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 11. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z. a vyhlášky č. 425/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) identifikačné číslo pracoviska emisnej kontroly,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

2. V § 3 ods. 2 písm. n), § 6 ods. 1, § 8 nadpise a ods. 1, 5 až 9, nadpise nad § 14, § 20 nadpise a úvodnej vete a § 30 nadpise a § 30 ods. 3 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.

3. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

p) vkladania údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní emisnej kontroly a o ich overení alebo kalibrácii do celoštátneho informačného systému.“.

4. V § 3 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla pracoviska emisnej kontroly“.

5. § 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Za priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly sa považuje aj vykonanie overenia podľa § 2 ods. 1 písm. b).“.

6. V § 7 nadpise a odsekoch 1 a 2 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepkách“.

7. V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a nálepiek“.

8. V § 8 ods. 3, § 19 nadpise, § 24 ods. 1 písm. e) a § 30 ods. 5 a ods. 6 písm. a) a b) sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolné nálepky“.

9. V § 8 ods. 4 sa za slovom „dokladu“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolná nálepka“.

10. V § 13 ods. 4 písm. e) a f), § 29 ods. 1 a 2, § 30 ods. 4, prílohe č. 3 ods. 3 písm. d) a prílohe č. 3 ods. 7 písm. c), e) až h) sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepiek“.

11. V § 19 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

12. V § 20 písm. b) až d) sa za slovom „dokladu“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolnej nálepky“.

13. V § 20 písm. e) sa vypúšťajú slová „kontrolná nálepka a“, slovo „spĺňajú“ sa nahrádza slovom „spĺňa“ a vypúšťajú sa slová „kontrolnú nálepku a“.

14. V § 23 ods. 2 a 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „L3e, L4e, L5e, L6e, L7e,“.

15. V § 24 ods. 1 písm. q) sa slová „zariadenia na predĺženie výfukového vyústenia a“ nahrádzajú slovom „zariadenie“.

16. V § 28 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.

17. V § 29 nadpise a prílohe č. 3 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepkách“.

18. V § 30 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo kontrolná nálepka“.

19. V § 47 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

20. V § 47 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

21. V § 47 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“, v písmene b) sa slovo „alebo“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno c).

22. V § 47 ods. 4 písm. b) sa číslo „30“ nahrádza číslom „45“.

23. V § 47 ods. 14 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „L a“.

24. V § 50 ods. 1 písm. a) treťom bode sa vypúšťajú slová „kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte alebo“.

25. V § 51 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

a) v lehote do štyroch rokov od jeho prvého prihlásenia do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo kategórie Ta,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

26. V § 51 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú prvý bod až siedmy bod.

Doterajšie body 8 až 10 sa označujú ako body 1 až 3.

27. V § 51 ods. 1 písm. b) treťom bode sa písmeno „T“ nahrádza písmenami „Tb“.

28. V § 56 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a o čísle kontrolnej nálepky“.

29. V § 56 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a evidenčnom čísle pridelenej kontrolnej nálepky“.

30. V § 56 sa vypúšťajú odseky 8 až 10.

31. V § 57 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je nalepená na vozidlo.“.

32. V § 57 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním“ a vypúšťa sa posledná veta.

33. V § 57 ods. 5 a 6 sa vypúšťajú slová „a kontrolná nálepka“ a slovo „nevydávajú“ sa nahrádza slovom „nevydáva“.

34. § 58 sa vypúšťa.

35. V § 60 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 10.

36. Za § 60a sa vkladá § 60b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠60b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Emisná kontrola vykonaná do 31. decembra 2020 zostáva v platnosti do uplynutia v nej určenej lehoty.“.

37. V prílohe č. 1 časti B sa bod 1.1 dopĺňa bodom 1.1.9, ktorý znie:

1.1.9 Zariadenie využívané na zaznamenanie identifikácie kalibrovaných zariadení používaných pri emisnej kontrole musí primerane plniť požiadavky podľa bodov 1.1.1 až 1.1.8.“.

38. V prílohe č. 1 časti B sa bod 2.1 dopĺňa bodom 2.1.35, ktorý znie:

2.1.35 Monitorovacie záznamové zariadenie využívané na monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení používaných pri emisnej kontrole v priestoroch odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení pri emisnej kontrole musí primerane plniť požiadavky podľa bodov 2.1.1 až 2.1.21, ktoré zabezpečujú preukázanie vykonania kalibrácie jednotlivých zariadení podľa schválených kalibračných postupov.“.

39. V prílohe č. 1 časti B sa vypúšťa bod 12.

Doterajšie body 13. a 14. sa označujú ako body 12. a 13.

40. V prílohe č. 3 ods. 3 písm. d) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.

41. V prílohe č. 3 ods. 3 písm. d) prvom bode a ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo kontrolných nálepiek“.

42. V prílohe č. 3 ods. 4 sa vypúšťa písmeno af).

Doterajšie písmená ag) a ah) sa označujú ako písmená af) a ag).

43. V prílohe č. 3 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „série a evidenčné čísla kontrolných nálepiek“.

44. Príloha č. 5 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

(15) Požiadavky na inštaláciu monitorovacieho záznamového zariadenia sa nevzťahujú na monitorovacie záznamové zariadenie využívané na monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení používaných pri emisnej kontrole v priestoroch odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení pri emisnej kontrole.“.

45. V prílohe č. 6 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

46. V prílohe č. 8 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Zoznam študijných odborov na stredných školách:

Kód Názov študijného odboru Poznámka
3765 M technika a prevádzka dopravy študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
3757 L dopravná prevádzka študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
3765 6 technika a prevádzka dopravy študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 424/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 424/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
3775 6 01 3775 6 02 doprava a preprava -prevádzka a údržba cestných vozidiel doprava a preprava - cestná doprava a preprava študijné odbory zavedené ako experimentálne študijné odbory, ktorých základné pedagogické dokumenty schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 28. septembra 1998 pod číslom 3766/1998-41
3760 6 05 prevádzka a ekonomika dopravy - cestná doprava a preprava študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
3772 6 01 doprava - prevádzka a údržba cestných vozidiel študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
37 57 4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
3744 6 02 cestná doprava - doprava a preprava študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
3744 6 01 cestná doprava - prevádzka a údržba vozidiel študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
37-44-6 cestná doprava študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách
04-22-4 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách
37-57-4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1990 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
37-50-6 doprava a preprava študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách
37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov študijný odbor zavedený vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách
37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy študijný odbor zavedený úpravou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1974 č. 4841/1974-II-2 (č. 10/1974 ú. v.) o nomenklatúrach skupín, odborov a zameraní štúdia na vysokých školách, konzervatóriách, stredných odborných a odborných školách

(2) Zoznam študijných odborov na vysokých školách:

Kód Názov študijného odboru Poznámka
doprava študijný odbor zavedený od 1. septembra 2019 vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (študijný odbor doprava nahradil študijný odbor doprava zavedený od 16. decembra 2002)
strojárstvo študijný odbor zavedený od 1. septembra 2019 vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (študijný odbor strojárstvo nahradil od 1. septembra 2019 študijné odbory dopravné stroje a zariadenia; motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá; poľnohospodárska a lesnícka technika; odbor údržba strojov a zariadení zavedené od 16. decembra 2002)
doprava študijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
dopravné stroje a zariadenia študijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá študijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
poľnohospodárska a lesnícka technika študijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
údržba strojov a zariadení študijný odbor zavedený od 16. decembra 2002 podľa zákona č. 131/2002 Z. z. rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002
cestná doprava študijný odbor zavedený podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách
37-17-8 prevádzka a ekonomika cestnej, mestskej a vodnej dopravy študijný odbor zavedený nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 33/1986 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
37-17-8 prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy študijný odbor zavedený nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 89/1980 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
10-1-07 prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy odbor štúdia zavedený úpravou Ministerstva školstva z 31.3. 1967 č. 14 116/67 (č. 7/1967 ú. v.)

“.

47. Príloha č. 11 znie:

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 138/2018 Z. z.

PROTOKOL O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU ČASŤ B – EMISNÁ KONTROLA

“.

48. Príloha č. 13 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 22 sa vypúšťajú.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 2, 6 až 13, 16 až 18, 28 až 34, 40 až 43, 45, 47 a 48, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.


Andrej Doležal v. r.