Vyhláška č. 434/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 186/2015 Z. z.

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

434

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 186/2015 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 186/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe písm. c) sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“ a za slová „justičnej stráže,“ sa vkladajú slová „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, organizátor prehliadok mŕtvych tiel,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


v z. Peter Stachura v. r.