Nariadenie vlády č. 363/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

363

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. decembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 Hodnoty koeficientov sa za riadok 3 vkladá nový riadok 4, ktorý znie:

4Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami materskej školy29,2
“.

Doterajšie riadky 4 až 19 sa označujú ako riadky 5 až 20.

2. V prílohe č. 4 vo vzorci sa číslo „19“ nahrádza číslom „20“ a číslo „18“ sa nahrádza číslom „19“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Igor Matovič v. r.