Vyhláška č. 381/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z.

Platnosť od 17.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

381

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.1 bode 1.2 sa za podbod 1.2.2 vkladá nový podbod 1.2.3, ktorý znie:

1.2.3 IOX2,“.

Doterajšie podbody 1.2.3 až 1.2.6 sa označujú ako podbody 1.2.4 až 1.2.7.

2. V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.1 bod 1.4 znie:

1.4 Inhibítory signalizácie transformačného rastového faktoru beta (TGF-beta) (luspatercept, sotatercept),“.

3. V prílohe časti A.1 skupine S3 sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

1. arformoterol,“.

Doterajšie body 1. až 13. sa označujú ako body 2. až 14.

4. V prílohe časti A.1 skupine S3 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

6. levosalbutamol,“.

Doterajšie body 6. až 14. sa označujú ako body 7. až 15.

5. V prílohe časti A.1 skupine S3 pätnástom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem inhalovaného vilanterolu do dávky najviac 25 μg za 24 hodín“.

6. V prílohe časti A.1 skupine S4 podskupine S4.1 písmene a) sa vypúšťa desiaty bod.

Doterajšie body 11. až 14. sa označujú ako body 10. až 13.

7. V prílohe časti A.1 skupine S4 podskupine S4.1 písmeno b) znie:

b) antiestrogénne látky [antiestrogény a selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs)] zahŕňajúce

1. bazedoxifén,

2. cyklofenil,

3. fulvestrant,

4. klomifén,

5. ospemifén,

6. raloxifén,

7. tamoxifén,

8. toremifén,“.

8. V prílohe časti A.1 skupine S4 podskupine S4.1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

9. V prílohe časti A.1 skupine S5 treťom bode sa pred slovo „oftalmologicky“ vkladá slovo „lokálne“.

10. V prílohe časti A.2 sa za skupinu M3 pripája poznámka k časti A.2, ktorá znie:

„Poznámka k časti A.2

Všetky zakázané metódy sa považujú za nešpecifikované okrem metódy M2.2, ktorá je špecifikovaná.“.

11. V prílohe časti B.1 skupine S6 druhom bode sa za slovo „použitie“ vkladajú slová „(napríklad brimonidín, fenoxazolín, indanazolín, klonazolín, nafazolín, oxymetazolín, xylometazolín)“.

12. V prílohe časti B.1 skupina S9 vrátane nadpisu znie:

„SKUPINA S9

GLUKOKORTIKOIDY

Glukokortikoidy podané orálne (požitím), rektálne (do konečníka), intravenózne (vnútrožilovo) alebo intramuskulárne (vnútrosvalovo)

1. beklometazón,

2. betametazón,

3. budesonid,

4. ciklezonid,

5. deflazakort,

6. dexametazón,

7. flukortolón,

8. flunizolid,

9. flutikazón,

10. hydrokortizón,

11. kortizón,

12. metylprednizolón,

13. mometazón,

14. prednizolón,

15. prednizón,

16. triamkinolón acetonid.”.

13. V prílohe časti B.2 skupine P1 sa vypúšťa dvanásty bod.

Doterajšie body 13. až 20. sa označujú ako body 12. až 19.

14. V prílohe časti B.2 skupine P1 sa za štrnásty bod vkladá nový pätnásty bod, ktorý znie:

15. nebivolol,“.

Doterajšie body 15. až 19. sa označujú ako body 16. až 20.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Branislav Gröhling v. r.