Vyhláška č. 284/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Čiastka 66/2013
Platnosť od 13.09.2013
Účinnosť od 01.07.2021

284

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 20. augusta 2013

o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a) výške štátnej podpory poskytovanej na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu (ďalej len „podpora“), ročnej úrokovej sadzbe a lehote splatnosti úveru na účely podpory podľa § 6 ods. 1 zákona a pre žiadateľa o podporu (ďalej len „žiadateľ“) podľa § 7 ods. 1 a § 10 ods. 5 zákona,

b) všeobecných podmienkach poskytnutia podpory,

c) obsahu žiadosti o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“).

§ 2

Podrobnosti o výške podpory

(1) Na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť

a) manželom podľa § 10 ods. 5 písm. a) a b) zákona a fyzickej osobe podľa § 10 ods. 5 písm. e) zákona úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 100 000 eur na byt, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %,

b) mladomanželom podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona a fyzickej osobe podľa § 10 ods. 5 písm. c) a d) zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 120 000 eur na byt, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(2) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona možno poskytnúť obci, samosprávnemu kraju alebo neziskovej organizácii podľa § 7 ods.1 písm. f) zákona úver najdlhšie na 40 rokov vo výške

a) 80 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 080 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

1. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo

2. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese,1)

b) 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 350 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, ak je splnená podmienka podľa § 10 ods. 17 zákona

1. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo

2. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese.1)

(3) Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1a) suma poskytnutého úveru na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 2 písm. a) nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacím nákladom nájomného bytu a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a)

(4) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť právnickej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona úver vo výške 95 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 350 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(5) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 % a vo výške

a) 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 70 000 eur na výťah, ak ide o výmenu výťahu v bytovom dome alebo

b) 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 50 000 eur na výťah, ak ide o modernizáciu výťahu v bytovom dome.

(6) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 100 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(7) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. c) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 150 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(8) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 90 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.

(9) Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) až g) zákona úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 100 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(10) Na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške

a) 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 170 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,

b) 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy podľa osobitného predpisu1b) alebo nižšiu hodnotu.

(11) Ak sa má poskytnúť úver podľa odseku 10 písm. b) a na stavbe sa súčasne realizuje ďalší z typov obnovy bytovej budovy uvedený v odsekoch 5 až 9, použije sa pre poskytnutý úver spoločná lehota splatnosti najdlhšie na 25 rokov.

(12) Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva z typov obnovy bytovej budovy uvedených v odsekoch 5 až 10, použije sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške nižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy.

(13) Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú tri a viac z typov obnovy bytovej budovy uvedených v odsekoch 5 až 10, použije sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

(14) Použitie ročnej úrokovej sadzby podľa odsekov 12 a 13 sa uplatní aj vtedy, ak finančné krytie úveru je z rôznych zdrojov podľa § 3 zákona a Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „fond“) na poskytnutie úveru uzatvorí viac úverových zmlúv.

(15) Na stavebnú úpravu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu zákona možno poskytnúť mladomanželom úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 30 000 eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(16) Na obstaranie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(17) Na zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(18) Na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 800 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(19) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % na

a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 300 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku,

b) verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd vo výške 75 % obstarávacieho nákladu,

1. najviac 1 800 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku,

2. najviac 20 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd,

c) miestnu komunikáciu vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 900 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku,

d) odstavnú plochu vybudovanú pri obstarávanom nájomnom byte, zariadení sociálnych služieb alebo ubytovacom dome vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 900 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku,

e) garážové stojisko vo výške 90 % obstarávacieho nákladu, najviac 6 000 eur na nájomný byt.

(20) Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1a) suma poskytnutého úveru na obstaranie jednotlivých druhov technickej vybavenosti podľa odseku 19 nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacím nákladom jednotlivých druhov technickej vybavenosti a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a)

(21) Na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver najdlhšie na 20 rokov vo výške 100 % obstarávacieho nákladu s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %, najviac

a) 17 000 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave alebo jeho mestskej časti,

b) 15 000 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci susediacej s krajským mestom,

c) 12 000 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v obci neuvedenej v písmenách a) a b).

(22) Úver podľa odsekov 19 a 21 sa poskytuje obci, samosprávnemu kraju alebo neziskovej organizácii podľa § 7 ods.1 písm. f) zákona s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva technická vybavenosť podmieňujúca výstavbu a užívanie nájomných bytov alebo kupuje pozemok podmieňujúci výstavbu a užívanie nájomných bytov v najmenej rozvinutom okrese.1)

(23) Na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver vo výške 95 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

§ 3

Podrobnosti o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory

(1) Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok podľa § 9 ods. 3 zákona

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že nie je v likvidácii,

b) čestným vyhlásením žiadateľa, že nie je v nútenej správe,

c) potvrdením príslušného súdu príslušného na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie nie starším ako tri mesiace, preukazujúcim, že žiadateľ nie je v reštrukturalizácii alebo v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

d) čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že má vysporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

e) čestným vyhlásením žiadateľa o plnení záväzkov voči veriteľom.

(2) Žiadateľ preukazuje termín dokončenia stavby podľa § 9 ods. 7 zákona právoplatným kolaudačným rozhodnutím stavby alebo protokolom o odovzdaní stavby, ak stavebné práce nepodliehajú kolaudačnému konaniu, a revíznou správou, ak si to povaha prác vyžaduje.

Podrobnosti o obsahu žiadosti

§ 4

Identifikačné údaje

(1) V žiadosti o poskytnutie podpory sa uvádzajú identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 5 zákona. Doklady podľa odsekov 2 a 3 sú prílohou k žiadosti.

(2) Identifikačné údaje žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazujú úradne osvedčenou kópiou rodného listu, kópiou občianskeho preukazu, a ak ide o manželov, aj úradne osvedčenou kópiou sobášneho listu.

(3) Identifikačné údaje žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona sa preukazujú úradne osvedčenou kópiou osvedčenia o zvolení za starostu obce alebo primátora mesta alebo za predsedu samosprávneho kraja.

(4) Identifikačné údaje žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona sa preukazujú výpisom z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná v takom registri.

§ 5

Účel a požadovaná výška podpory

(1) Žiadosť obsahuje účel podpory a návrh požadovanej výšky podpory.

(2) Ak sa požaduje poskytnutie podpory na viac účelov podľa § 6 ods. 1 a 5 zákona na jednu stavbu, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory podľa jednotlivých účelov podpory.

(3) Ak poskytnutie podpory na obstaranie bytu požaduje žiadateľ podľa

a) § 10 ods. 5 písm. c) zákona, prílohou k žiadosti je osvedčená kópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osvedčená kópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom3) a ak ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcu v spoločnej domácnosti so žiadateľom aj doklad o trvalom pobyte tejto osoby a dĺžke jeho trvania pred podaním žiadosti,

b) § 10 ods. 5 písm. d) zákona, prílohou k žiadosti je osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia súdu o skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení ústavnej starostlivosti alebo osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti alebo osobnej starostlivosti poručníka alebo potvrdenie poskytovateľa sociálnej služby o tom, že žiadateľovi sa skončilo poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou,

c) § 10 ods. 5 písm. e) zákona, prílohou k žiadosti je čestné vyhlásenie žiadateľa, že je slobodný, ovdovený alebo rozvedený a žije v spoločnej domácnosti len s nezaopatreným dieťaťom vo veku do 15 rokov.

(4) Ak sa požaduje poskytnutie podpory na byt podľa § 10 ods. 2 zákona, prílohou k žiadosti je potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí uvedenom v prílohe č. 1 zákona.

(5) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona, ktorým je obec alebo samosprávny kraj, je uznesenie obecného zastupiteľstva alebo uznesenie zastupiteľstva samosprávneho kraja, ktoré obsahuje najmä

a) údaje o účele, na ktorý sa požaduje podpora,

b) súhlas s predložením žiadosti,

c) určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa § 15 ods. 6 zákona,

d) spôsob financovania,

e) súhlas s prijatím záväzku žiadateľa, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie úveru,

f) súhlas s prijatím záväzku dodržania podmienok podľa § 10 ods. 10 písm. c) zákona, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona,

g) súhlas s prijatím záväzku dodržania podmienok podľa

1. § 14 ods. 1 zákona, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona,

2. § 14c ods. 1 písm. c) a d) zákona, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona.

(6) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) a e) zákona, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome alebo správca podľa osobitného predpisu,4) je zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo výsledok písomného hlasovania,4a) ktoré obsahujú najmä

a) údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora,

b) spôsob financovania,

c) určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa § 15 ods. 6 zákona,

d) uvedenie osoby oprávnenej na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory.

§ 6

Údaje o stavbe

(1) V žiadosti sa uvádzajú tieto údaje o stavbe:

a) názov stavby a miesto stavby,

b) parcelné číslo stavebného pozemku,

c) dátum vydania a číslo právoplatného stavebného povolenia s uvedením termínu začatia stavby a dokončenia stavby alebo číslo písomného oznámenia stavebného úradu,

d) číslo právoplatného kolaudačného rozhodnutia5) a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti,

e) obstarávací náklad podľa § 8 ods. 3 až 10 zákona,

f) počet bytov, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona,

g) počet lôžok s uvedením celkovej plochy obytných miestností, príslušenstva a spoločných častí, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona,

h) počet ubytovacích buniek s uvedením celkovej podlahovej plochy ubytovacích buniek, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. f), g) a h) zákona,

i) výpočtovo stanovené zníženie potreby tepla na vykurovanie v percentách na účely podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a písm. e) prvého bodu zákona,

j) názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa stavby,

k) systém tepelnej ochrany stavby,

l) vek bytovej budovy, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu zákona.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky,6) alebo právoplatné stavebné povolenie, ak si to povaha prác vyžaduje, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu, písm. c), písm. d) prvého bodu, písm. e), písm. f) prvého bodu a písm. h) prvého bodu, § 10 ods. 14, § 14 ods. 5, § 14a ods. 6 a § 14c ods. 4 zákona,

b) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu, písm. b) druhého bodu, písm. d) druhého bodu, písm. f) druhého bodu a písm. h) druhého bodu zákona,

c) darovacia zmluva, ktorou sa uskutočnil prevod vlastníctva bytu v bytovom dome podľa zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok,

d) rozhodnutie stavebného úradu alebo orgánu štátneho stavebného dohľadu, že byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu zákona,

e) doklad o počte

1. bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona alebo

2. obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb s uvedením ich podlahovej plochy, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona,

3. ubytovacích buniek s uvedením podlahovej plochy jednotlivých ubytovacích buniek, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona,

f) doklad o počte nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa s uvedením počtu prenajatých nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 10 ods. 17 zákona,

g) doklad o obstarávacom náklade a písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy, ak doklad o obstarávacom náklade spĺňa náležitosti povinne zverejňovanej zmluvy podľa osobitného predpisu,6a)

h) potvrdenie banky o zostatku nesplateného úveru vrátane informácie o platobnej disciplíne žiadateľa, ak ide o účel podľa § 14b ods. 5 zákona,

i) prepočet obstarávacieho nákladu podľa ods. 1 písmena e) na každý byt, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona,

j) projektová dokumentácia, ktorá obsahuje

1. stavebné výkresy a technickú správu navrhovaného stavu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 zákona,

2. stavebné výkresy súčasného stavu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu a štvrtého bodu, písm. c), e) alebo písm. d) a h) zákona, ak ide o stavebnú úpravu bytovej budovy alebo nebytovej budovy,

3. projektové energetické hodnotenie bytovej budovy, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) prvého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu a § 10 ods. 14 zákona, projektové energetické hodnotenie zariadenia sociálnych služieb, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a § 14 ods. 5 zákona alebo projektové energetické hodnotenie ubytovacieho domu, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h) prvého bodu a § 14c ods. 4 zákona,

k) doklad o výmene jednotlivých technických zariadení budovy podľa § 9 ods. 8 zákona,

l) energetický certifikát, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu, písm. b) druhého bodu, písm. d) druhého bodu a písm. h) druhého bodu zákona,

m) odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy bytového domu s evidenčným listom systémovej poruchy vypracovaný odborne spôsobilou osobou,7) ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona,

n) projektové energetické hodnotenie obvodového plášťa bytovej budovy pred uskutočnením obnovy a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie zhotovené odborne spôsobilou osobou,7) ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona a systémová porucha sa odstraňuje zateplením podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona,

o) projektové energetické hodnotenie bytovej budovy pred zásahom do tepelnej ochrany a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie vrátane výpočtu globálneho ukazovateľa – primárnej energie v kWh/(m2·a) so zaradením budovy do energetickej triedy, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona, zhotovené odborne spôsobilou osobou,7)

p) projektové energetické hodnotenie budovy pred zásahom do tepelnej ochrany a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona, zhotovené odborne spôsobilou osobou,7)

q) doklad o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona,

r) doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa,8) ak sa odborná spôsobilosť vyžaduje,

s) správa z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydaná pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom,9)

t) čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že ide o výmenu výťahu podľa § 11 ods. 1 zákona a zhodu výrobku preukáže po ukončení prác

1. vyhlásením o zhode výťahu alebo

2. osvedčením o úradnej skúške alebo o opakovanej odbornej skúške, alebo

3. správou z odbornej prehliadky a odbornej skúšky,

u) doklad o zabezpečení dohľadu nad realizáciou stavby odborným technickým dozorom, ak si to povaha prác vyžaduje,

v) doklad o veku bytovej budovy, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu zákona,

w) čestné vyhlásenie žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona, že nemá uzatvorenú dohodu týkajúcu sa obstarania nájomných bytov vo vzťahu k subjektu vykonávajúcemu hospodársku činnosť v rámci výstavby priemyselných parkov alebo realizácie významnej investície a neexistuje prísľub alebo iný záväzok týkajúci sa obstarania takýchto bytov,

x) potvrdenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, že zariadenie sociálnych služieb spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.9a)

§ 7

Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov

(1) Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona žiadosť obsahuje údaje o

a) zamestnaní, podnikaní alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti žiadateľa,

b) rodinnom stave žiadateľa, o počte jeho nezaopatrených detí10) a o počte ďalších osôb odkázaných na neho výživou,11)

c) priemernom mesačnom zárobku12) žiadateľa, ak ide o zamestnanca, alebo o základe dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie podľa osobitného predpisu,13)

d) ostatných príjmoch žiadateľa, ktorými sú

1. nemocenské dávky z nemocenského poistenia,14)

2. dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,14)

3. rodičovský príspevok,15)

4. dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,16)

5. dôchodky z doplnkového dôchodkového sporenia,17)

6. príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,18)

7. peňažný príspevok na opatrovanie,19)

e) jednotlivých druhoch záväzkov žiadateľa a ich výške ku dňu podania žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona je

a) rodný list dieťaťa alebo jeho úradne osvedčená kópia,

b) správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a doklad o priemernom mesačnom zárobku a o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; ak daňovník podal opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, prílohou k žiadosti je aj správcom dane osvedčená kópia tohto daňového priznania,

c) doklad o príjmoch podľa odseku 1 písm. d),

d) doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo o príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť,

e) doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť; to platí aj vtedy, ak ide o povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, ktorú žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť,

f) doklad o ďalších finančných záväzkoch žiadateľa vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôžičky.

(3) Ak je žiadateľom člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c) zákona, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, doklady podľa odseku 2 predkladá aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.

(4) Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až g) zákona žiadosť obsahuje údaje o jeho hospodárskom výsledku, základnom imaní, zadĺženosti, obrate a tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome.

(5) Prílohou k žiadosti žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona je doklad o výške a spôsobe tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome ku dňu podania žiadosti, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona.

(6) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) a e) zákona je doklad o výške a spôsobe tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv21) v bytovom dome ku dňu podania žiadosti.

(7) Prílohou k žiadosti žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona je

a) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov a kópia daňového priznania k dani z príjmov za tri bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobia a ročné účtovné závierky za tri bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia, ak nie sú uložené v registri účtovných závierok22); ak daňovník podá opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, prílohou k žiadosti je aj potvrdenie o podaní opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania a kópia tohto daňového priznania, alebo

b) záväzný prísľub žiadateľa o vinkulácii najmenej 24 mesačných splátok požadovaného úveru, ak odo dňa zápisu žiadateľa do registra podľa § 4 ods. 4 neuplynuli tri roky,

c) podnikateľský zámer podľa vzoru uverejneného na webovom sídle fondu,

d) doklad o výške a spôsobe tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome ku dňu podania žiadosti, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona.

§ 8

Zabezpečenie záväzkov

Prílohou k žiadosti na preukázanie návrhu na zabezpečenie záväzkov podľa § 15 ods. 6 zákona je

a) znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva, nie starší ako tri mesiace,

b) súhlas obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, že predmetom záložného práva bude

1. obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § 10 ods. 14 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,

2. obstarávané zariadenie sociálnych služieb, ak ide o kúpu zariadenia sociálnych služieb podľa § 14 ods. 5 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona alebo

3. obstarávaný ubytovací dom, ak ide o obstaranie ubytovacieho domu podľa § 14c ods. 4 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,

c) súhlas štatutárneho orgánu žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona, že predmetom záložného práva bude

1. obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § 10 ods. 14 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,

2. obstarávané zariadenie sociálnych služieb, ak ide o kúpu zariadenia sociálnych služieb podľa § 14 ods. 5 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona alebo

3. obstarávaný ubytovací dom, ak ide o obstaranie ubytovacieho domu podľa § 14c ods. 4 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,

d) záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky alebo

e) zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom sú vedené finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv, výpis z účtu alebo iný doklad banky o aktuálnom zostatku na účte nie starší ako tri mesiace a vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky na tomto účte nie sú zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom, alebo sú zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom v takej výške, že zostatok finančných prostriedkov na tomto účte postačuje na zabezpečenie záväzkov podľa § 15 ods. 6 zákona.


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ján Počiatek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) § 8 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

1b) Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

4a) § 14 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok) v znení neskorších predpisov.

6) § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

6a) § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

8) § 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

9) § 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9a) § 34 až 36 a § 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

11) § 62 až 74 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2010 Z. z.

12) § 134 Zákonníka práce.

13) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) § 39 a 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.

21) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.