Opatrenie č. 385/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom

Platnosť od 17.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

385

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. decembra 2020

o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 6 tretej vety zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, upravené podľa § 3 ods. 6 prvej vety a druhej vety zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 3 ods. 1 zákona je 204,4 eura,

b) suma podľa § 3 ods. 2 zákona je 357,7 eura.

§ 2

Koeficienty kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, upravené podľa § 3 ods. 6 prvej vety a druhej vety zákona sa ustanovujú takto:

a) koeficient podľa § 3 ods. 3 zákona je 17,9,

b) koeficient podľa § 3 ods. 4 zákona je 23,8.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Milan Krajniak v. r.