Vyhláška č. 317/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.11.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2020 okrem čl. I bodov 1, 3 až 8, 10 až 12, 14 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

317

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 30. októbra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), i) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z., vyhlášky č. 321/2017 Z. z. a vyhlášky č. 378/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Evidencia a ohlásenie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu
[k § 17 ods. 1 písm. m) zákona]

(1) Evidencia o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, sa vedie priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Ohlásenie o údajoch z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(4) Ohlásenie podľa odseku 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.“.

2. Nadpis § 7 znie:

„Evidenčný list skládky odpadov [k § 19 ods. 1 písm. h) zákona]“.

3. Nadpis § 10 znie:

„Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu [k § 16 ods. 2 písm. b) a c) zákona]“.

4. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Oznámenie o zbere odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber odpadu uskutočňuje.“.

5. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

6. V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a tabuľke č. 3“.

7. V § 15 odsek 6 znie:

(6) Výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 úvodnej tabuľke, v tabuľke č. 1, č. 1a a č. 3, ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.“.

8. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Údaje o zbere odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu
[k § 28 ods. 4 písm. n) zákona]

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu podľa prílohy č. 17a v rozsahu údajov na jej vypracovanie.

(2) Evidencia podľa odseku 1 sa zasiela v elektronickej podobe vo formáte „.xls“ ministerstvu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok spolu so správou podľa § 28 ods. 9 zákona.“.

9. Za § 23c sa vkladajú § 23d a 23e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠23d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2020

V prílohe č. 1 v spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa skratka „SZ“ prvýkrát použije po vydaní nového súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona po jeho preskúmaní podľa § 135eb ods. 2 zákona.

§ 23e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Ohlasovacia povinnosť podľa § 3a sa plní prvýkrát za rok 2021.

(2) Oznamovacia povinnosť podľa § 10 sa za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.

(3) Ohlasovacia povinnosť podľa § 15 sa za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.

(4) Evidencia podľa § 16a sa ministerstvu prvýkrát zasiela do 31. júla 2022.

(5) Evidenčná povinnosť v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1 prílohy č. 7 písmeno F v časti „VYUŽÍVANIE SKLÁDKY“ sa za rok 2021 určuje dvakrát, a to k 1. januáru 2021 a k 31. decembru 2021. Hodnota množstva uloženého odpadu (písmeno F) v telese skládky odpadov sa určí ako rozdiel množstva uloženého odpadu k 31. decembru 2021 a k 1. januáru 2021.“.

10. V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU v Tabuľke 5 sa vypúšťajú riadky:


POPríprava na opätovné použitie
Využitie odpadu na úpravu terénu
“.

11. V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Tabuľka 6 znie:

Kód Zhodnocovanie odpadu
R1Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)a)
R4Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínb)
R5Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálovc)
R6Regenerácia kyselín a zásad
R7Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d)
R13Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)e)

a) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, splyňovanie a pyrolýza využívajúca zložky, ako sú chemické látky a zhodnocovanie organických látok vo forme spätného zasypávania.

b) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie.

c) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, recyklácia anorganických stavebných materiálov, zhodnocovanie anorganických materiálov vo forme spätného zasypávania a čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova.

d) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním odpadu vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

e) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.“.

12. V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (5)“ sa za slová „skratka „FO“.“ vkladá táto veta: „V stĺpci 6 sa uvedie názov obce, z ktorej vykúpený odpad pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a názov okresu, v ktorom sa daná obec nachádza.“.

13. V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „- ak ide o spätné zasypávanie, číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie a v stĺpci 7 skratka „SZ“,“.

14. V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa na konci pripájajú tieto slová: „- ak ide o výkup odpadu, názov obce, z ktorej vykúpený odpad pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a názov okresu, v ktorom sa daná obec nachádza.“.

15. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Ak ide o prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Ak ide o odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Uvedie sa, len ak sa nedá použiť iný kód (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkopovej zeminy).

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Uvedie sa aj, ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý odpad nemá fyzicky v držbe.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne6a)/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každú prevádzkareň, ak ide o prekládkovú stanicu, o skladovanie výkopovej zeminy alebo o mobilný zber, táto položka sa vypĺňa v súlade s položkou Prevádzkareň/závod v Evidenčnom liste odpadu.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každé miesto vzniku odpadu podľa vydaného súhlasu alebo len za každé miesto vzniku, ohlásenie sa vypĺňa sumárne za všetky miesta vzniku v príslušnom okrese a v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ) nie je potrebné vyplniť.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

OPIS ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV– vyplní len zariadenie na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vypĺňa samostatné tlačivo za každý kód nakladania uvedený v tabuľke 5 a 6 okrem kódov nakladania R 13 a D 15

Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia na prevádzkovanie danej činnosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

Kód nakladania – uvedie sa kód podľa tabuliek 5 a 6.

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.

Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.

Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných meracích jednotkách, povolená v súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Hmotnosť odpadu – uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.

MNOŽSTVO VÝROBKOV A MATERIÁLOV, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM PRÍPRAVY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, RECYKLÁCIE ALEBO INÝCH ČINNOSTÍ ZHODNOCOVANIA ODPADU – vyplní len zariadenie na zhodnocovanie, a to na činnosť prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu.

Názov výrobku/materiálu – uvedie sa názov výrobku alebo materiálu, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu.

Hmotnosť výrobku/materiálu [t] – uvedie sa množstvo výrobku alebo materiálu, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu v tonách.

Číslo certifikátu alebo iného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal – uvedie sa číslo certifikátu alebo dokladu (napríklad zhoda s technickou normou, číslo súhlasu alebo registrácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva) a názov orgánu, ktorý tento certifikát vydal.

Por. číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (2) – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (3) – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kateg. odpadu (4) – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód (5) – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuľky 2, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód Skupiny odpadov
Y1klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní
Y12odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Tabuľka 2

Kód Škodliviny
Y19karbonyly kovov
Y20berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22zlúčeniny medi
Y23zlúčeniny zinku
Y24arzén, zlúčeniny arzénu
Y25selén, zlúčeniny selénu
Y26kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27antimón, zlúčeniny antimónu
Y28telúr, zlúčeniny telúru
Y29ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30tálium, zlúčeniny tália
Y31olovo, zlúčeniny olova
Y32anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33anorganické kyanidy
Y34roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36azbest (prach a vlákna)
Y37organické zlúčeniny fosforu
Y38organické kyanidy
Y39fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40Étery
Y41halogénované organické rozpúšťadlá
Y42organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Tabuľka 3

Kód Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46odpady z domácností
Y47zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Hmotnosť odpadu (6) - uvedie sa:

ak ide o vznik/prevzatie odpadu, súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania,

ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu.

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obec, k hmotnosti odpadu v tomto stĺpci sa pripočíta hmotnosť odpadu, ktorá je obci oznámená podľa § 10 (Príloha č. 11) a uvedie sa sumárna hmotnosť.

Kód (7) – uvedie sa:

ak ide o vznik odpadu kód nakladania podľa tabuľky 4,

ak ide o prevzatie odpadu kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6,

ak ide o odovzdanie odpadu kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.

Ak odpad, ktorý vznikol v období, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZO“ (zostatok z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie).

Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), v stĺpci 6 sa uvedie príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza obdobiu, za ktoré sa podáva ohlásenie).

Tabuľka 4

Kód Iné nakladanie s odpadom
ZZhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DOOdovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
VZber
OOPrijatie/Odovzdanie obchodníkovi
OSPrijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi
SVZDočasné uloženie výkopovej zeminy
PSDočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu

Tabuľka 5

Kód Zhodnocovanie odpadu
R1Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R2Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.
R3Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). a)
R4Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. b)
R5Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov. c)
R6Regenerácia kyselín a zásad.
R7Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.
R8Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
R9Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.
R10Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.
R11Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.
R12Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. d)
R13Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). e)

a) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, splyňovanie a pyrolýza využívajúca zložky, ako sú chemické látky a zhodnocovanie organických látok vo forme spätného zasypávania.

b) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie.

c) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, recyklácia anorganických stavebných materiálov, zhodnocovanie anorganických materiálov vo forme spätného zasypávania a čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova.

d) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním odpadu vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

e) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

Tabuľka 6

Kód Zneškodňovanie odpadov
D1Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napríklad skládka odpadov)
D2Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)
D3Hĺbková injektáž (napríklad injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4Ukladanie do povrchových nádrží (napríklad umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5Špeciálne vybudované skládky odpadov (napríklad umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)
D6Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10Spaľovanie na pevnine
D11Spaľovanie na mori (*)
D12Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach)
D13Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

(***) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania (8) – uvedie sa:

ak ide o prevzatie odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, sa tento stĺpec nevypĺňa a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PD“ (predchádzajúci držiteľ);

ak ide o odovzdanie odpadu, IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania každého príjemcu odpadu (stĺpec 5 prílohy č. 1) a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PRO“ (príjemca odpadu);

ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, obchodné meno organizácie a názov štátu určenia a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadu,

ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa a v stĺpci 9 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a skratka „DO“.

Pozn. (9)

Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadu.

Ak ide o stav konca odpadu, uvedie sa číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO“.

Ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO“.

Ak namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považujú za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP“.

Ak ide o odovzdanie odpadu do spätného zberu uvedie sa „spätný zber“.

Ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o prekládkovú stanicu komunálneho odpadu, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o spätné zasypávanie, číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie a skratka „SZ“.

Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvedie len obchodné meno organizácie, IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorý sa ohlásenie podáva, a poradové číslo strany. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyplní evidenčné číslo.

Ak je potrebné v tomto stĺpci uviesť komentár k nakladaniu s jednotlivými odpadmi, uvedie sa tento do prílohy, ktorá je súčasťou ohlásenia, a to prostredníctvom priradenia poradových čísel k jednotlivým komentárom a poznámkam.“.

16. Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV

Rok – uvedie sa príslušný kalendárny rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list skládky odpadov.

PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje skládku odpadov; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa skládky odpadov.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

SKLÁDKA

Identifikátor skládky: jednoznačný číselný identifikátor, ktorý je automaticky generovaný prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva a bude zverejnený na webovom sídle ministerstva.

názov obce, kde sa nachádza prevažná časť skládky odpadov,

názov katastrálneho územia

Názov skládky odpadov – Uvedie sa názov podľa rozhodnutia povoľujúceho orgánu.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie skládky odpadov a nakladanie s odpadmi na skládke odpadov, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

VECNÉ ÚDAJE O SKLÁDKE

Uvedie sa:

trieda skládky odpadov uvedie sa skratka pre triedu skládky (IO = skládky odpadov na inertný odpad, NNO = skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, NO = skládky odpadov na nebezpečný odpad).

A: rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky podľa kolaudačného rozhodnutia (rozhoduje dátum právoplatnosti)

B: rok skončenia prevádzky uvedie sa rok skončenia prevádzky podľa platného povolenia

C: Rok začatia skládkovania – uvedie sa rok začatia fyzického ukladania odpadov

VYUŽÍVANIE SKLÁDKY (A, B, C, D listinné údaje, E, F evidenčné údaje, H, I, J určované údaje)

Teleso skládky je priestor určený na fyzické ukladanie odpadu, ktorý je vybudovaný v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.6)

A: Celková plocha telesa skládky [m2]: uvedie sa celková plocha telesa skládky podľa stavebného povolenia.

B: Povolená plocha telesa skládky [m2]: uvedie sa aktuálna plocha telesa skládky podľa kolaudačného rozhodnutia

C: Celková kapacita telesa skládky [m3] uvedie sa celková kapacita skládky podľa stavebného povolenia.

D: Povolená kapacita telesa skládky [m3] – uvedie sa aktuálna kapacity skládky podľa kolaudačného rozhodnutia

E: Hmotnosť uloženého odpadu za rok [t]: uvedie sa celková hmotnosť uloženého odpadu v príslušnom kalendárnom roku.

F: Množstvo uloženého odpadu v telese skládky [m3]: uvedie sa množstvo (objem) celkovo uloženého odpadu podľa geodetického zamerania stavu skládky telesa odpadov k 31.12. príslušného roka evidenčnej povinnosti.

G: Meno oprávnenej osoby, číslo oprávnenia uvedie sa meno oprávnenej osoby, na vykonávanie geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu7) a číslo oprávnenia osoby, ktorá vypracovala topografiu skládky odpadov podľa osobitného predpisu.8)

H: Celková voľná kapacita telesa skládky [m3]: uvedie sa celková voľná kapacita, ktorá je rozdielom celkovej kapacity skládky podľa stavebného povolenia (písmeno „C“) a množstva odpadu uloženého v telese skládky (písmeno „F“)

I: Voľná kapacita telesa skládky [m3] uvedie sa voľná kapacita, ktorá je rozdielom kapacity skládky podľa kolaudačného rozhodnutia (písmeno „D“) a množstva odpadu uloženého v telese skládky (písmeno „F“).

J: Množstvo uloženého odpadu za rok [m3] uvedie sa množstvo odpadu za rok, ktorý je rozdielom celkového množstva odpadu nachádzajúcom sa v telese skládky určeného geodetickým meraním v roku evidenčnej povinnosti a celkového množstva odpadu nachádzajúcom sa v telese skládky určeného geodetickým meraním v predchádzajúcom kalendárnom roku (rozdiel hodnôt „F“ medzi obdobiami)

MONITOROVANIE SKLÁDKY

Pre každý sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku skládky sa uvedie:

názov sledovaného parametra,

povolená hodnota sledovaného parametra daná hmotnosťou a mernou jednotkou,

skutočná hodnota sledovaného parametra daná hmotnosťou a mernou jednotkou.

Poznámka – uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.

ZOZNAM ODPADOV ZNEŠKODNENÝCH NA SKLÁDKE ODPADOV

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód zneškodneného odpadu.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov zneškodneného odpadu.

Kategória odpadu – uvedie sa kategória zneškodneného odpadu.

Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť zneškodneného odpadu v tonách za rok.

Poznámka – uvedie sa dátum povolenia od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Evidenčný list skládky obsahuje Časť I., Časť II, kde sa uvedie počet strán. Pri osobitných prílohách sa uvedie ich celkový počet (ak sa dokladajú), a osobitná príloha obsahuje názov prílohy čoho sa týka.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 8 znejú:

6) § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

7) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

8) Vyhláška č. 382/2018 Z. z.“.

17. Prílohy č. 15 až 17 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 15 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM

Ohlásenie za rok x – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o elektrozariadeniach a elektroodpade.

Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenianehodiace sa preškrtnite.

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ohlásenie je podávané za jedného výrobcu/všetkých zastúpených výrobcov (vypĺňa len organizácia zodpovednosti výrobcov). Nehodiace sa preškrtnite.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Kontaktná osoba na účely podávania správ – uvedie sa meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa kontaktnej osoby oprávnenej konať v mene subjektu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, za účelom podávania ohlásenia o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Uvedené na trh v roku 20XX-1 – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v tonách, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x-1), ktorý predchádza kalendárnemu roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Uvedené na trh v roku 20XX – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v tonách, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

TABUĽKA č. 1

Elektroodpady zozbierané z domácnosti 20 01 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácnosti (vrátane elektroodpadov zozbieraných zo spätného zberu), uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 20 01, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona. Uvádzajú sa elektroodpady zozbierané z domácnosti a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktoré sú svojim charakterom a množstvom podobné tým, ktoré pochádzajú z domácnosti.

Elektroodpady zozbierané zo spätného zberu – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 23 zákona.

Elektroodpady zozbierané nie z domácnosti 16 02 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu nie z domácnosti, uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 16 02, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 8 zákona.

Zozbierané spolu – uvedie sa sumár stĺpcov f + g.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov na území SR – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (ďalej len „OZV pre elektrozariadenia“) zabezpečil/a spracovanie na území Slovenskej republiky v tonách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR v EÚ – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky v Európskej únii v tonách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR a EÚ – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky a Európskej únie v tonách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovaný spolu – uvedie sa sumár stĺpcov i+j+k.

TABUĽKA č. 2

Zhodnotenie – uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnoteného elektroodpadu v tonách v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Miera zhodnotenia – uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti zhodnoteného elektroodpadu – stĺpec „m“ a celkovej hmotnosti zozbieraného elektroodpadu danej kategórie stĺpec „h“:

stĺpec n = (stĺpec m/stĺpec h) x 100

Recyklácia a príprava na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého a recyklovaného v tonách v danej kategórii v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Z toho príprava na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého v danej kategórii v tonách v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Miera recyklácie – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti elektroodpadu recyklovaného a opätovne použitého v danej kategórii v tonách uvedeného v stĺpci „o“ a celkovej hmotnosti zozbieraného elektroodpadu danej kategórie v tonách uvedeného v stĺpci „h“:

stĺpec q = (stĺpec o/stĺpec h) x 100.“.

Príloha č. 16 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A O PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

Do ohlásenia sa požadované údaje zapisujú raz za kalendárny rok po jeho skončení a za všetky prevádzky výrobcu obalov sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé obalové materiály alebo odpady z obalov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 17.

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu obalov alebo organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len „OZV pre obaly“).

VÝROBCA OBALOV

IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu obalov alebo OZV pre obaly; ak má výrobca obalov alebo OZV pre obaly IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno výrobcu obalov alebo OZV pre obaly (právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa) tak, ako je zapísaná v registri.

Adresa

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie a jej telefónne číslo.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Tabuľka 1

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností. Hmotnosť plastových tašiek sa zarátava do hmotnosti obalového materiálu plasty. Poskytnuté plastové tašky v kusoch sa evidujú samostatne v tabuľke 1a.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, kompozit na báze lepenky, železné kovy, hliník, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

Množstvo obalov – uvedie sa celková hmotnosť obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

Stĺpec B (Výroba) – uvedie sa hmotnosť prázdnych obalov zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby a hmotnosť obalov vyrobených a naplnených výrobcom obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami a hmotnosť prázdnych obalov pochádzajúcich od slovenských výrobcov, uvedených na trh, ktoré nie sú naplnené, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec C (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec D (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov a obalov znečistených zvyškami nebezpečných látok vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky.

Stĺpec E – uvedie sa celková hmotnosť obalov uvedených na trh, vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú len prvýkrát použité a obalov, ktoré po vyprázdnení budú znečistené zvyškami nebezpečných látok.

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D)

Stĺpec F (Opakovane použiteľné obaly) – uvedie sa hmotnosť všetkých opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh.

Stĺpec G (Obaly naplnené nebezpečnými látkami) – uvedie sa hmotnosť obalov, ktoré sú uvedené na trh.

Tabuľka 2

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý si zabezpečuje vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, kompozit na báze lepenky, železné kovy, hliník, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

Hmotnosť odpadov z obalov – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

Stĺpec I (Základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie)

Stĺpec I = (Stĺpec E tabuľka č.1)

Stĺpec J (Energetické zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami zhodnotených na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec K (Iné zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami zhodnotených na území Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec L (Recyklácia na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami recyklovaných na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, vrátane odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.

Stĺpec M (Energetické zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec N (Iné zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec O (Recyklácia na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec P (Energetické zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec R (Iné zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec S (Recyklácia mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec T (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti obalov uvedených na trh.

Stĺpec T = (Stĺpec J) + (Stĺpec K) + ( Stĺpec L) + (Stĺpec M) + (Stĺpec N) + (Stĺpec O) + (Stĺpec P) + (Stĺpec R) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) * 100

Stĺpec U (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti obalov uvedených na trh.

Stĺpec U = (Stĺpec L) + (Stĺpec O) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) x 100

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), telefón, e-mail, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva a jej podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Tabuľka 3

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, kompozit na báze lepenky, železné kovy, hliník, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

Stĺpec B (Všetky spotrebiteľské obaly) – uvedie sa hmotnosť všetkých spotrebiteľských obalov, t. z. opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov a jednorazových spotrebiteľských obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh v danom kalendárnom roku.

Stĺpec C (Opakovane použiteľné spotrebiteľské obaly) – uvedie sa hmotnosť len opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh v danom kalendárnom roku.

Stĺpec D (Všetky opakovane použiteľné obaly) – uvedie sa počet obehov všetkých opakovane použiteľných obalov v danom kalendárnom roku.

Stĺpec E (Opakovane použiteľné spotrebiteľské obaly)uvedie sa počet obehov všetkých opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov v danom kalendárnom roku.“.

Príloha č. 17 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV

Ohlásenie o zbere odpadov z obalov vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly. Požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, sa zapisujú len raz za kalendárny rok po jeho skončení. Ak sumárny údaj pre jednotlivé odpady z obalov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 16.

Tabuľka 1

V tejto tabuľke uvádza organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, ktoré sú vyzbierané.

Rok – uvádza sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Hmotnosť odpadov z obalov z komunálneho odpadu – uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

Stĺpec B (Zber na území SR) – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky v zmluvných obciach OZV pre obaly.

Stĺpec C (Recyklácia na území SR ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, vrátane odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.

Stĺpec D (Recyklácia na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov ktoré sú vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec E (Recyklácia mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov, ktoré sú vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec F (Zhodnotenie na území SR) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec G (Zhodnotenie na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov ktoré boli vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec H (Zhodnotenie mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Tabuľka 2

V tejto tabuľke uvádza výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu.

Rok – uvádza sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Hmotnosť odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu – uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta. Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne uvádza množstvo odpadov z obalov, pre ktoré je pôvodcom a pre ktoré zabezpečil recykláciu a zhodnotenie. OZV pre obaly uvádza množstvo odpadov z obalov, ktorých zber, zhodnotenie a recyklácia sú zahrnuté do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov prevádzkovanom touto OZV.

Stĺpec B (Zber na území SR) – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky.

Stĺpec C (Recyklácia na území SR) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, vrátane odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.

Stĺpec D (Recyklácia na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov ktoré boli vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec E (Recyklácia mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec F (Zhodnotenie na území SR) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec G (Zhodnotenie na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov ktoré boli vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec H (Zhodnotenie mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva a jej podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.“.

18. Za prílohu č. 17 sa vkladá príloha č. 17a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 17a k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

PODROBNOSTI O ZBERE ODPADOV Z OBALOV A ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV Z KOMUNÁLNEHO ODPADU

Tabuľka

Rok:
ObecMateriálCelková zberová kapacita
(l/rok)
ABC

Celková zberová kapacita (l/rok) je určená pre každú obec a komoditu (materiál) ako súčet:

1. Objemu zbernej nádoby (l) x počet zberných nádob [ks] x frekvencia zberu (zber/rok).

2. Počtu vriec odovzdaných obci x objem vreca.

19. Príloha č. 21 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 21 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE

20. Príloha č. 24 sa dopĺňa bodmi 9 a 10, ktoré znejú:

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30.mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.

21. Slová „písomnej podobe“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „listinnej podobe“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2020 okrem čl. I bodov 1, 3 až 8, 10 až 12, 14 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.


Ján Budaj v. r.