Vyhláška č. 412/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

412

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z., vyhlášky č. 235/2010 Z. z., vyhlášky č. 514/2011 Z. z., vyhlášky č. 25/2017 Z. z. a vyhlášky č. 254/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3, § 13 ods. 1 tretej vete a § 24b písm. e) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona a“.

2. V § 7 ods. 1, § 9 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 prvej vete sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „prvej hlavy“.

3. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu

(1) Preddavok na úhradu nákladov konkurzu vyhláseného podľa prvej hlavy druhej časti zákona je 6 500 eur.

(2) Preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu je 500 eur.“.

4. Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12b

Paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona

(1) Ustanovenia o paušálnej odmene a náhrade nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa štvrtej časti zákona sa pri úprave paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona použijú primerane.

(2) Za výkon funkcie v konaniach podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona patrí správcovi paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500 eur, ktorá sa uhrádza z preddavku na úhradu nákladov malého konkurzu a z výťažku.“.

5. V § 24b písm. b) až d) sa za slová „vec podľa“ vkladajú slová „prvej hlavy“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Mária Kolíková v. r.