Nariadenie vlády č. 429/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

429

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 sa slová „a zároveň“ nahrádzajú slovom „alebo“.

2. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠11a

Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 1. januára 2021

(1) Ak prijímateľ investičnej pomoci nebol podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydaného do 31. decembra 2020 povinný do 12. marca 2020 splniť podmienku

a) minimálnej výšky podielu nových strojov, prístrojov a zariadení určených na výrobné účely na obstaranom dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku podľa prílohy č. 1, sa táto podmienka znižuje o 10 %,

b) maximálneho podielu obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7, sa táto podmienka zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

(2) V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 sa

a) miera nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a miera nezamestnanosti s ním susediacich okresov podľa § 2 ods. 5 a 6 posudzuje podľa miery nezamestnanosti v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc,

b) minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

c) minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

d) maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7 zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá.

§ 11b

Prechodné ustanovenie súvisiace s transformáciou regiónu Horná Nitra účinné od 1. januára 2021

V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 sa okres Prievidza považuje za okres zaradený do zóny D podľa § 2 ods. 4 písm. d); ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 sa nepoužijú.“.

3. V prílohách č. 2 a 3 sa slová „Minimálny násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy vyplácanej zamestnancom prevádzkarne v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou v hospodárstve Slovenskej republiky v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru“ nahrádzajú slovami „Minimálny násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy vyplácanej zamestnancom prevádzkarne v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca zistenou pracoviskovou metódou a  zverejnenou Štatistickým úradom Slovenskej republiky v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Igor Matovič v. r.