Opatrenie č. 382/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

Platnosť od 17.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2021
Zrušený 496/2021 Z. z.

OBSAH

382

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. decembra 2020

o ustanovení súm rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy rodičovského príspevku upravené podľa § 4 ods. 6 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona je 275,90 eura,

b) suma podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je 378,10 eura.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 231/2018 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Milan Krajniak v. r.