Zákon č. 331/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.11.2020
Účinnosť od 01.01.2021

331

ZÁKON

z 3. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 89/2020 Z. z.sa mení a dopĺňa takto:

1. § 49 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Z prijatého výživného, sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku dieťaťa tvorí centrum dieťaťu úspory na osobnom účte dieťaťa alebo na vkladnej knižke dieťaťa zriadených podľa odseku 7.“.

2. V § 55 ods. 1 sa slová „do jedného roka“ nahrádzajú slovami „do dvoch rokov“.

3. V § 55 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ak sa centrum z dôvodov na strane centra s mladým dospelým nedohodne na podmienkach jeho zotrvania v centre, do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 1 mu písomne oznámi dôvody neuzatvorenia dohody.“.

4. V § 55 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Centrum pokračuje v poskytovaní starostlivosti podľa odseku 1, ak mladý dospelý podľa prvej vety nie je schopný z dôvodu svojho zdravotného postihnutia požiadať o pokračovanie v poskytovaní starostlivosti podľa odseku 1 a nemá súdom ustanoveného opatrovníka. Uzavretie písomnej dohody podľa odseku 2 sa až do ustanovenia opatrovníka súdom nevyžaduje.“.

5. V § 55 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Mladému dospelému, ktorý si po uplynutí lehoty na podanie žiadosti podľa odseku 1 nedokáže zabezpečiť bývanie, môže centrum na základe písomnej dohody poskytovať starostlivosť pobytovou formou, najdlhšie však do 25 rokov veku mladého dospelého; dĺžka starostlivosti pobytovou formou nesmie presiahnuť 90 po sebe nasledujúcich dní v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.“.

6. § 61 vrátane nadpisu znie:

㤠61

Úhrada za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre

(1) Úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou sa určuje pre

a) dieťa, ktoré je umiestnené v centre na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,

b) plnoletú fyzickú osobu,

1. ktorá je prijatá do centra s dieťaťom podľa § 47 ods. 5,

2. pre ktorú sa vykonávajú odborné metódy práce podľa § 46 ods. 11 a 12,

3. pre ktorú sa vykonáva resocializačný program,

c) tehotnú ženu a túto ženu po pôrode a jej dieťa podľa § 46 ods. 8.

(2) Centrum môže dohodnúť

a) úhradu výdavkov na ošatenie a obuv, zvýšených výdavkov na zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na povolanie, ak na základe rozhodnutia súdu bola dieťaťu uložená povinnosť zúčastniť sa na resocializačnom programe; tieto výdavky sa nezahŕňajú do preukázateľných skutočných výdavkov podľa § 89a,

b) úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa podľa § 57 ods. 6 písm. b),

c) úhradu za materiálno-technické výdavky spojené s prípravou na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti; tieto výdavky sa nezahŕňajú do preukázateľných skutočných výdavkov podľa § 89a.

(3) Rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, hradí úhradu za vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ktoré je umiestnené v centre na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, vo výške jednej tridsatiny sumy prídavku na dieťa 43) za každý deň pobytu dieťaťa v centre.

(4) Plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu hradí úhradu za poskytnuté bývanie vo výške jednej tridsatiny 10 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu45c) za každý deň pobytu v centre. Ak súčasťou vykonávania opatrení pobytovou formou je aj poskytovanie stravy, centrum môže určiť úhradu za stravu, a to najviac vo výške ustanovenej dennej stravnej jednotky na mladého dospelého na každý deň pobytu.

(5) Plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu a písm. c) hradí úhradu za stravu, ak súčasťou vykonávaných opatrení pobytovou formou je aj poskytovanie stravy, a to najviac vo výške ustanovenej dennej stravnej jednotky na mladého dospelého na každý deň pobytu.

(6) Plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu hradí úhradu za vykonávanie opatrení pobytovou formou vo výške jednej tridsatiny sumy dávky v hmotnej núdzi na jednotlivca45d) za každý deň vykonávania resocializačného programu. Plnoletá fyzická osoba podľa § 57 ods. 6 písm. a) hradí úhradu vo výške dohodnutej s centrom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b sa vypúšťajú.

7. Za § 100aa sa vkladá § 100ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠100ab

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Z výživného, sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku dieťaťa, na ktoré mu vznikol nárok pred 1. januárom 2021 a ktoré centrum prijalo po 31. decembri 2020,

a) sa úhrada podľa § 61 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2020 neurčuje,

b) tvorí centrum úspory podľa § 49 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2021.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.