Vyhláška č. 374/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

374

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 10. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z., vyhlášky č. 361/2018 Z. z., vyhlášky č. 129/2019 Z. z. a vyhlášky č. 348/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Podrobnosti o výške podpory

(1) Na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť

a) manželom podľa § 10 ods. 5 písm. a) a b) zákona a fyzickej osobe podľa § 10 ods. 5 písm. e) zákona úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 100 000 eur na byt, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %,

b) mladomanželom podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona a fyzickej osobe podľa § 10 ods. 5 písm. c) a d) zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 120 000 eur na byt, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(2) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona možno poskytnúť obci, samosprávnemu kraju alebo neziskovej organizácii podľa § 7 ods.1 písm. f) zákona úver najdlhšie na 40 rokov vo výške

a) 80 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 080 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

1. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo

2. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese,1)

b) 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 350 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, ak je splnená podmienka podľa § 10 ods. 17 zákona

1. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo

2. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese.1)

(3) Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1a) suma poskytnutého úveru na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 2 písm. a) nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacím nákladom nájomného bytu a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a)

(4) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť právnickej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona úver vo výške 95 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 350 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(5) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 % a vo výške

a) 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 70 000 eur na výťah, ak ide o výmenu výťahu v bytovom dome alebo

b) 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 50 000 eur na výťah, ak ide o modernizáciu výťahu v bytovom dome.

(6) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 100 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(7) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. c) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 150 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(8) Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 90 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.

(9) Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) až g) zákona úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 100 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(10) Na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške

a) 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 170 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,

b) 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy podľa osobitného predpisu1b) alebo nižšiu hodnotu.

(11) Ak sa má poskytnúť úver podľa odseku 10 písm. b) a na stavbe sa súčasne realizuje ďalší z typov obnovy bytovej budovy uvedený v odsekoch 5 až 9, použije sa pre poskytnutý úver spoločná lehota splatnosti najdlhšie na 25 rokov.

(12) Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva z typov obnovy bytovej budovy uvedených v odsekoch 5 až 10, použije sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške nižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy.

(13) Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú tri a viac z typov obnovy bytovej budovy uvedených v odsekoch 5 až 10, použije sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

(14) Použitie ročnej úrokovej sadzby podľa odsekov 12 a 13 sa uplatní aj vtedy, ak finančné krytie úveru je z rôznych zdrojov podľa § 3 zákona a Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „fond“) na poskytnutie úveru uzatvorí viac úverových zmlúv.

(15) Na stavebnú úpravu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu zákona možno poskytnúť mladomanželom úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 30 000 eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.

(16) Na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(17) Na zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(18) Na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 800 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

(19) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % na

a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 300 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku,

b) verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd vo výške 75 % obstarávacieho nákladu,

1. najviac 1 800 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku,

2. najviac 20 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd,

c) miestnu komunikáciu vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 900 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku,

d) odstavnú plochu vybudovanú pri obstarávanom nájomnom byte, zariadení sociálnych služieb alebo ubytovacom dome vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 900 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku,

e) garážové stojisko vo výške 90 % obstarávacieho nákladu, najviac 6 000 eur na nájomný byt.

(20) Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1a) suma poskytnutého úveru na obstaranie jednotlivých druhov technickej vybavenosti podľa odseku 19 nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacím nákladom jednotlivých druhov technickej vybavenosti a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a)

(21) Na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver najdlhšie na 20 rokov vo výške 100 % obstarávacieho nákladu s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %, najviac

a) 17 000 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave alebo jeho mestskej časti,

b) 15 000 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci susediacej s krajským mestom,

c) 12 000 eur na nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v obci neuvedenej v písmenách a) a b).

(22) Úver podľa odsekov 19 a 21 sa poskytuje obci, samosprávnemu kraju alebo neziskovej organizácii podľa § 7 ods.1 písm. f) zákona s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva technická vybavenosť podmieňujúca výstavbu a užívanie nájomných bytov alebo kupuje pozemok podmieňujúci výstavbu a užívanie nájomných bytov v najmenej rozvinutom okrese.1)

(23) Na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver vo výške 95 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.“.

2. V § 3 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace,“.

3. V § 3 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) čestným vyhlásením žiadateľa, že nie je v nútenej správe,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

4. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „konkurzného súdu“ nahrádzajú slovami „súdu príslušného na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie“.

5. V § 5 ods. 3 písm. b) sa za slová „k žiadosti je“ vkladajú slová „osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia súdu o skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“.

6. V § 5 ods. 5 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) súhlas s prijatím záväzku žiadateľa, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie úveru,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

7. V § 5 ods. 5 písm. f) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

8. V § 6 ods. 1 písmeno e) znie :

e) obstarávací náklad podľa § 8 ods. 3 až 10 zákona,“.

9. V § 6 ods. 1 písm. h) sa za slovo „buniek“ vkladajú slová „s uvedením celkovej podlahovej plochy ubytovacích buniek“.

10. V § 6 ods. 1 písm. l) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „druhého bodu,“.

11. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „prvého a tretieho bodu, písm. c) až e), písm. f) prvého bodu, písm. h) prvého bodu a § 10 ods. 17 zákona“ nahrádzajú slovami „prvého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu, písm. c) až e), písm. f) prvého bodu a písm. h) prvého bodu, § 10 ods. 14, § 14a ods. 6 a § 14c ods. 4 zákona“.

12. V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a tretieho bodu“.

13. V § 6 ods. 2 písmene e) sa vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

2. obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb s uvedením ich podlahovej plochy, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona,“.

Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.

14. V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 23“ nahrádzajú slovami „ods. 17“.

15. V § 6 ods. 2 písm. g) sa slová „obstarávacej cene“ nahrádzajú slovami „obstarávacom náklade“.

16. V § 6 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) potvrdenie banky o zostatku nesplateného úveru vrátane informácie o platobnej disciplíne žiadateľa, ak ide o účel podľa § 14b ods. 5 zákona,“.

Doterajšie písmená h) až w) sa označujú ako písmená i) až x).

17. V § 6 ods. 2 písm. i) sa slová „obstarávacej ceny“ nahrádzajú slovami „obstarávacieho nákladu“.

18. V § 6 ods. 2 písm. j) druhý bod a tretí bod znie:

2. stavebné výkresy súčasného stavu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu a štvrtého bodu, písm. c), e) alebo písm. d) a h) zákona, ak ide o stavebnú úpravu bytovej budovy alebo nebytovej budovy,

3. projektové energetické hodnotenie bytovej budovy, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) prvého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu a § 10 ods. 14 zákona alebo projektové energetické hodnotenie ubytovacieho domu, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h) prvého bodu a § 14c ods. 4 zákona,“.

19. V § 6 ods. 2 písm. k) sa slová „§ 10 ods. 20“ nahrádzajú slovami „ § 9 ods. 8“.

20. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno u).

Doterajšie písmená v) až x) sa označujú ako písmená u) až w).

21. V § 6 ods. 2 písm. v) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „druhého bodu,“.

22. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa novým písmenom x), ktoré znie:

x) potvrdenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, že zariadenie sociálnych služieb spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 34 až 36 a § 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

23. V § 7 odsek 5 znie:

(5) Prílohou k žiadosti žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona je doklad o výške a spôsobe tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome ku dňu podania žiadosti, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona.“.

24. V § 7 ods. 6 sa slovo „tvorbe“ nahrádza slovami „výške a spôsobe tvorby“.

25. V § 7 ods. 7 písm. a) sa za slová „účtovné obdobia“ vkladá čiarka a slová „ak nie sú uložené v registri účtovných závierok22)“ a na konci sa pripája toto slovo: „alebo“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

26. V § 7 ods. 7 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) záväzný prísľub žiadateľa o vinkulácii najmenej 24 mesačných splátok požadovaného úveru, ak odo dňa zápisu žiadateľa do registra podľa § 4 ods. 4 neuplynuli tri roky,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

27. V § 7 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa vzoru uverejneného na webovom sídle fondu“.

28. V § 7 ods. 7 písm. d) sa slovo „tvorbe“ nahrádza slovami „výške a spôsobe tvorby“.

29. V § 8 písmená b) a c) znejú:

b) súhlas obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, že predmetom záložného práva bude obstarávaný

1. nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § 10 ods. 14 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona, alebo

2. ubytovací dom, ak ide o obstaranie ubytovacieho domu podľa § 14c ods. 4 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,

c) súhlas štatutárneho orgánu žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona, že predmetom záložného práva bude obstarávaný

1. nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § 10 ods. 14 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona alebo

2. ubytovací dom, ak ide o obstaranie ubytovacieho domu podľa § 14c ods. 4 zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Andrej Doležal v. r.