Zákon č. 325/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.11.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

325

ZÁKON

z 3. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z., zákona č. 409/2015 Z. z., zákona č. 281/2018 Z. z. a zákona č. 324/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) 24. jún - Deň pamiatky obetí komunistického režimu,“.

Doterajšie písmená h) až v) sa označujú ako písmená i) až w).

2. V § 3 písm. i) sa slová „Deň zahraničných Slovákov“ nahrádzajú slovami „Deň Slovákov žijúcich v zahraničí“.

3. V § 3 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:

r) 12. október - Deň samizdatu,“.

Doterajšie písmená r) až w) sa označujú ako písmená s) až x).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.