Zákon č. 357/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

357

ZÁKON

z 25. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. d) sa za slovom „predpokladu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorým je stupeň vzdelania, najmä v študijnom odbore v skupine študijných odborov sociálne, ekonomické a právne vedy“ sa nahrádzajú slovami „vyjadreného len stupňom vzdelania bez uvedenia študijného odboru alebo skupiny študijných odborov alebo vyjadreného len stupňom vzdelania s uvedením študijného odboru alebo skupiny študijných odborov, v ktorých vzdelávanie nie je regulované“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

3. § 5 znie:

㤠5

Na doklady o vzdelaní sa vzťahuje všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní, ak doklad o vzdelaní možno uznať za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike po porovnaní obsahu a rozsahu vzdelania, ktoré sa vyžaduje na výkon príslušného regulovaného povolania, a

a) nedochádza ku koordinácii vzdelania alebo

b) nie sú splnené podmienky systému automatického uznávania dokladov o vzdelaní.“.

4. § 18 znie:

㤠18

(1) Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, sestra alebo farmaceut vydaný v členskom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, sestra alebo farmaceut vydaným v Slovenskej republike, ak doklad o odbornej kvalifikácii

a) je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania,

b) nie je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale odborná kvalifikácia je preukázaná nadobudnutými právami podľa § 19 až 24, alebo

c) nie je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale k dokladu o vzdelaní je priložené rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom bol doklad o vzdelaní vydaný.

(2) Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka vydaný v členskom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka vydaným v Slovenskej republike, ak doklad o odbornej kvalifikácii

a) je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania a

1. odborná príprava pre pôrodnú asistentku trvala najmenej tri roky a zahŕňala aspoň 4 600 hodín teoretickej odbornej prípravy a praktickej odbornej prípravy, pričom praktická časť predstavovala najmenej tretinu dĺžky odbornej prípravy,

2. odborná príprava pre pôrodnú asistentku trvala aspoň dva roky, zahŕňala aspoň 3 600 hodín teoretickej odbornej prípravy a praktickej odbornej prípravy a bola podmienená získaním dokladu o vzdelaní pre povolanie sestra, ktorý je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, alebo

3. odborná príprava pre pôrodnú asistentku trvala aspoň 18 mesiacov, zahŕňala aspoň 3 000 hodín teoretickej odbornej prípravy a praktickej odbornej prípravy a bola podmienená získaním dokladu o vzdelaní pre povolanie sestra, ktorý je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania a následnou jednoročnou praxou potvrdenou osvedčením vydaným príslušným orgánom domovského členského štátu o tom, že držiteľ osvedčenia vykonával uspokojivo všetky činnosti pôrodnej asistentky počas zodpovedajúceho obdobia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

b) nie je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale odborná kvalifikácia je preukázaná nadobudnutými právami podľa § 19 až 24, alebo

c) nie je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale k dokladu o vzdelaní je priložené rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom bol doklad o vzdelaní vydaný.“.

5. § 19 znie:

㤠19

Nadobudnuté práva občanov členského štátu na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka a farmaceut sú práva, ktoré sa považujú za rovnocenné s právom na výkon zdravotníckeho povolania držiteľa dokladu o vzdelaní, ktorý absolvoval odbornú prípravu podľa osobitného predpisu,3) ak doklad o vzdelaní občana členského štátu

a) uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania bol vydaný na základe ukončenej odbornej prípravy, ktorá nespĺňa všetky požiadavky podľa osobitného predpisu,3) a sú splnené podmienky podľa § 20 až 24, alebo

b) neuvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom členského štátu o tom, že držiteľ dokladu o vzdelaní ukončil požadované vzdelanie a má právo vykonávať príslušné povolanie za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o vzdelaní uvedeného v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.“.

6. V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:

a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal na základe štúdia, ktoré sa začalo v príslušnom členskom štáte pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, a“.

7. V § 21 ods. 1 písmeno a) znie:

a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal na základe štúdia, ktoré sa začalo v príslušnom členskom štáte pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, a“.

8. § 21 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Výkon regulovaného povolania sestra na základe nadobudnutých práv podľa odsekov 1 až 7 musí zahŕňať úplnú zodpovednosť za plánovanie, organizovanie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi.“.

9. V § 22 ods. 1 písmeno a) znie:

a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár, ktorý získal na základe štúdia, ktoré sa začalo v príslušnom členskom štáte pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, a“.

10. V § 22 ods. 5 písmeno a) znie:

a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v

1. Talianskej republike najneskôr 28. januára 1980,

2. Španielskom kráľovstve najneskôr 1. januára 1986,

3. Rakúskej republike najneskôr 1. januára 1994,

4. Českej republike najneskôr 1. mája 2004,

5. Rumunsku najneskôr 1. októbra 2003,“.

11. V § 22 odsek 6 znie:

(6) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak je žiadateľ držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v Španielskom kráľovstve od 1. januára 1986 do 31. decembra 1997, a k dokladu o vzdelaní je vydané osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní

a) absolvoval aspoň tri roky štúdia rovnocenného odbornej príprave zubného lekára,

b) vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a

c) má právo vykonávať povolanie zubný lekár za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania uvedeného v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.“.

12. V § 22 ods. 7 úvodnej vete sa slová „zubný lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike od 29. januára 1980 do 30. decembra 1994“ nahrádzajú slovami „lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike po 28. januári 1980 a najneskôr 31. decembra 1984“.

13. V § 22 ods. 7 písmeno a) znie:

a) absolvoval

1. skúšku odbornej spôsobilosti ustanovenú príslušnými orgánmi členského štátu alebo

2. aspoň tri roky štúdia rovnocenného odbornej príprave zubného lekára,“.

14. V § 22 ods. 8 úvodnej vete sa slová „zubný lekár, ktorý absolvoval aspoň tri roky štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike od 29. januára 1980 do 30. decembra 1994“ nahrádzajú slovami „lekár, ktorý absolvoval aspoň tri roky štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike po 31. decembri 1984 a pred 31. decembrom 1994“.

15. V § 22 ods. 8 písmeno a) znie:

a) vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a“.

16. V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:

a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal na základe štúdia, ktoré sa začalo v príslušnom členskom štáte pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, a“.

17. § 23 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak

a) doklad o vzdelaní potvrdzuje splnenie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu pre pôrodné asistentky v dĺžke najmenej 18 mesiacov podmienenú získaním dokladu o vzdelaní pre povolanie sestra, ktorý je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale držiteľ dokladu nespĺňa požiadavku následnej jednoročnej odbornej praxe, a

b) k dokladu o vzdelaní podľa písmena a) vydanému pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej dvoch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.“.

18. V § 24 ods. 1 písmeno a) znie:

a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania farmaceut, ktorý získal na základe štúdia, ktoré sa začalo v príslušnom členskom štáte pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, a“.

19. V § 26 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vyžadovanej“ vkladajú slová „na získanie dokladu o vzdelaní, ktorý držiteľa oprávňuje“.

20. V § 26 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „na ktoré sa vzťahuje doklad o vzdelaní.“.

21. V § 29 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.

22. V § 29 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „osvedčené“.

23. V § 29 ods. 4 sa vypúšťa slovo „osvedčený“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o doklady, ktorých názvy sú uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.“.

24. V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Osvedčený preklad dokladu o vzdelaní alebo osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní vydanom v

a) členskom štáte môže príslušný orgán vyžadovať, ak

1. správnosť kópie alebo prekladu nebolo možné overiť prostredníctvom spolupráce príslušných orgánov podľa § 43 a

2. má pochybnosti o jeho pravosti,

b) treťom štáte vyžiada príslušný orgán vždy.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

25. V § 31 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.

26. V § 31 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „osvedčená“.

27. V § 31 ods. 3 sa vypúšťa slovo „osvedčený“.

28. V § 31 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Osvedčený preklad osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydanom v

a) členskom štáte môže príslušný orgán vyžadovať, ak

1. správnosť kópie alebo prekladu nebolo možné overiť prostredníctvom spolupráce príslušných orgánov podľa § 43 a

2. má pochybnosti o jeho pravosti,

b) treťom štáte vyžiada príslušný orgán vždy.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

29. V § 36 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak je na uznanie predložený doklad o vzdelaní, ktorý umožňuje pokračovanie v štúdiu na vysokej škole podľa právnych predpisov členského štátu alebo právnych predpisov tretieho štátu, okresný úrad v sídle kraja tento doklad o vzdelaní porovná s vysvedčením o maturitnej skúške podľa § 4 ods. 4 vydávaným v Slovenskej republike. Predložený doklad o vzdelaní okresný úrad v sídle kraja uzná za rovnocenný s vysvedčením o maturitnej skúške vydávaným v Slovenskej republike, ak neuloží rozdielovú skúšku podľa § 38.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

30. V § 36 ods. 4 sa slová „1 alebo odseku 2“ nahrádzajú slovami „1, 2 alebo odseku 3“.

31. V § 36 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) určenie druhu dokladu o vzdelaní, s ktorým sa má predložený doklad o vzdelaní porovnať,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

32. V § 36 ods. 6 a § 37 ods. 1 úvodnej vete sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „4 a 5“.

33. V § 38 ods. 1 sa za slovo „republiky“ vkladá čiarka a slová „alebo ktorý získal vzdelanie mimo územia Slovenskej republiky“.

34. V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovo „republike“ vkladajú slová „alebo najmenej o dva roky kratšie, ak je doklad vydaný v štáte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a oprávňuje držiteľa na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole v členskom štáte alebo v treťom štáte,“.

35. V § 38 ods. 2 písm. b) sa slová „vedomosti alebo zručnosti“ nahrádzajú slovami „podstatné vedomosti alebo podstatné zručnosti“.

36. V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, v ktorých sa toto povolanie nereguluje“ nahrádzajú slovami „jednom členskom štáte alebo v niekoľkých členských štátoch a toto povolanie nie je regulované v členskom štáte usadenia“.

37. § 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pri ukladaní disciplinárnych opatrení, ktoré súvisia s odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb vykonávajúceho regulované povolanie, sa postupuje podľa osobitných predpisov,5a) ktoré sa uplatňujú na odborníkov vykonávajúcich príslušné regulované povolanie v Slovenskej republike.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Napríklad § 39a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 65 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

38. V § 41 ods. 2 písm. e) sa slová „výchovy a vzdelávania“ nahrádzajú slovami „o povolania súvisiace s výchovou a vzdelávaním maloletých vrátane starostlivosti o deti pred plnením povinnej školskej dochádzky“.

39. V § 42 ods. 1 prvej vete sa za slovo „len“ vkladajú slová „ak existuje podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb a odbornou prípravou v Slovenskej republike a“.

40. V § 42 odsek 6 znie:

(6) Poskytovateľ služieb je povinný vykonať skúšku spôsobilosti podľa § 28 len pri povolaniach, ktoré majú vplyv na verejné zdravie a bezpečnosť, ak príslušný orgán zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike, a tento rozdiel

a) môže viesť k závažnému poškodeniu verejného zdravia alebo k závažnému narušeniu bezpečnosti príjemcov služieb a

b) nemožno odstrániť odbornou praxou alebo preukázaním vedomostí a zručností získaných v priebehu celoživotného vzdelávania, ktoré potvrdil príslušný orgán.“.

41. V § 42 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Skúška spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykoná do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 2.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

42. V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) zverejňuje usmernenia vo veci organizovania a uznávania odbornej stáže, ktorá sa vykonáva v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, ak ide o úlohu vedúceho odbornej stáže.“.

43. V § 58 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak doklad uvedený v prvej vete vydáva príslušný orgán v Slovenskej republike pre potreby orgánu v inom členskom štáte, vydá ho príslušný orgán v lehote do dvoch mesiacov.”.

44. V § 58 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak doklad uvedený v prvej vete vydáva príslušný orgán v Slovenskej republike pre potreby orgánu v inom členskom štáte, vydá ho príslušný orgán v lehote do dvoch mesiacov.“.

45. Za § 64c sa vkladá § 64d, ktorý znie:

㤠64d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Konania o uznaní dokladu o vzdelaní vrátane konaní o uznaní dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili do 31. decembra 2020, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 459/2007 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „po 7. máji 1945“ nahrádzajú slovami „8. mája 1945 alebo neskôr“.

2. V § 16 ods. 1 až 4 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

3. V § 16 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:

(5) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní architekta, ktorého držiteľom je štátny príslušník členského štátu a bol vydaný v Československej socialistickej republike alebo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, alebo ktorého odborná príprava začala pre Českú republiku alebo Slovenskú republiku pred 1. januárom 1993, ak orgán príslušného členského štátu potvrdí, že doklad o vzdelaní je na jeho území rovnocenný s dokladom o vzdelaní, ktorý tento orgán vydáva, a doklad o vzdelaní je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní architekta, ak

a) držiteľom dokladu o vzdelaní architekta je štátny príslušník členského štátu a bol vydaný v Sovietskom zväze, alebo jeho odborná príprava začala pre

1. Estónsku republiku pred 20. augustom 1991,

2. Lotyšskú republiku pred 21. augustom 1991 alebo

3. Litovskú republiku pred 11. marcom 1990 a

b) orgán príslušného členského štátu potvrdí, že doklad o vzdelaní je na jeho území rovnocenný s dokladom o vzdelaní, ktorý tento orgán vydáva, a doklad o vzdelaní je uvedený v prílohe č. 3.

(7) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní architekta, ak

a) držiteľom dokladu o vzdelaní architekta je štátny príslušník členského štátu a bol vydaný v Juhoslávii, alebo jeho odborná príprava začala pre

1. Slovinskú republiku pred 25. júnom 1991 alebo

2. Chorvátsku republiku pred 8. októbrom 1991 a

b) orgán príslušného členského štátu potvrdí, že doklad o vzdelaní je na jeho území rovnocenný s dokladom o vzdelaní, ktorý tento orgán vydáva, a doklad o vzdelaní je uvedený v prílohe č. 3.

(8) Potvrdenie podľa odseku 5, odseku 6 písm. b) alebo odseku 7 písm. b) musí byť doplnené osvedčením vydaným orgánom príslušného členského štátu o tom, že príslušná osoba na území príslušného členského štátu skutočne vykonávala činnosti architekta v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.“.

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 15.

4. V § 16 ods. 9 a 11 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

5. V § 16 ods. 10 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 4 a 9“ a písm. a) druhom bode sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

6. V § 16a ods. 2, § 16c ods. 1 a § 23b ods. 2 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

7. V § 16a ods. 4 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

8. V § 16c ods. 8 sa vypúšťajú slová „svojou viac ako sedemročnou odbornou praxou v oblasti architektúry a“ a na konci sa pripája táto veta: „Architektonická povaha činností príslušnej osoby sa potvrdzuje osvedčením vydaným jej domovským členským štátom.“.

9. § 16c sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí majú právo používať titul „architekt“ na základe zákona, ktorý dáva príslušnému orgánu členského štátu právo udeľovať tituly štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí osobitne vynikajú kvalitou svojej práce v oblasti architektúry, sa hľadí, ako keby spĺňali požadované podmienky výkonu činností architekta s profesijným titulom „architekt“. Architektonická povaha činností tohto príslušníka členského štátu sa potvrdzuje osvedčením, ktoré vydá jeho domovský členský štát.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.