Vyhláška č. 438/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2021
Zrušený 541/2021 Z. z.

438

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 18. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2. V § 3 sa vypúšťajú odseky 1, 2 a 4.

Doterajšie odseky 3, 5 a 6 sa označujú ako odseky 1 až 3.

3. V § 3 ods. 2 prvej vete sa za slovo „znevýhodnenia“ vkladajú slová „uvedeného v § 2 písm. k) zákona“.

4. V § 4 ods. 1 druhej vete a § 7 ods. 6 písm. e) sa číslo „10“ nahrádza číslom „9“.

5. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

6. V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 5 a 8.

Doterajšie odseky 6, 7 a 9 sa označujú ako odseky 3 až 5.

7. V § 4 odsek 4 znie:

(4) V triede, v ktorej sa deti učia cudzí jazyk, pracujú učitelia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.“.

8. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Poradné orgány riaditeľa

(1) Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy.

(2) Metodické združenie je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické otázky výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe alebo inovácii školského vzdelávacieho programu a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov materskej školy. Metodické združenie možno zriadiť, ak má materská škola najmenej dve triedy. Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy. Metodické združenie vedie učiteľ, ktorý vykonáva pracovnú činnosť najmenej päť rokov.“.

9. V § 7 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

10. V § 7 ods. 9 prvej vete sa vypúšťajú slová „na základe plánu práce školy“.

11. V § 9 odsek 4 znie:

(4) Ďalšiu dokumentáciu materskej školy tvorí aj

a) zápisnica z rokovania pedagogickej rady,

b) zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,

c) plán kontroly výchovno-vzdelávacej činnosti,

d) denný poriadok,

e) záznam z pedagogickej diagnostiky,

f) dokumentácia o aktivitách podľa § 28 ods. 16 zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Branislav Gröhling v. r.