Nariadenie vlády č. 2/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.01.2021
Účinnosť od 09.01.2021 do20.05.2021
Zrušený 182/2021 Z. z.

2

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. januára 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 428/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Organizácia výroby a organizácia služieb

(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona príslušným ministerstvám určeným ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona na zabezpečenie činnosti určených karanténnych zariadení alebo na zabezpečenie prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok.

(2) Na realizáciu karanténnych opatrení určí subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona vybrané zariadenia vo svojej pôsobnosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.

(3) Na realizáciu karanténnych opatrení určí okresný úrad v súlade s požiadavkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vybrané zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.

(4) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona na zabezpečenie podporných služieb pre prevádzku karanténnych zariadení určených podľa odsekov 2 a 3 a na podporu činností orgánov krízového riadenia, záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému, ako aj na iné strategické účely.

(5) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí výrobu a dodávku pitnej vody z nezávadných zdrojov subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti do oblastí s karanténnymi opatreniami, kde nie je zabezpečená dodávka pitnej vody,2) určených príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

(6) Opatrenia podľa odsekov 1 až 5 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 16 ods. 3 písm. c) zákona.

(7) Na zabezpečenie prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vybrané organizácie ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona. So subjektami hospodárskej mobilizácie podľa prvej vety uzatvorí podľa § 7 ods. 11 zákona Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky zmluvu v súlade s osobitným predpisom.3) Použitie a distribúciu určených zdravotníckych pomôcok koordinuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

(8) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejní na stránke www.korona.gov.sk

a) zoznam určených karanténnych zariadení na základe údajov od subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona, ktorý určí karanténne zariadenie ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa odsekov 2 a 3,

b) zoznam určených oblastí s karanténnymi opatreniami na základe údajov od regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

(9) Financovanie karanténnych zariadení sa riadi usmernením generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-COKP1-2020/000496-006 o rozsahu a podmienkach úhrad nákladov spojených s vykonávaním karanténnych opatrení v karanténnych zariadeniach a o postupe účtovania zverejnenom na stránke www.korona.gov.sk.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 1 ods. 2 písm. a) a ab) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Financovanie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g) zákona realizuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 5 písm. d) zákona v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 aj pre subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonávajú toto opatrenie na základe príkazu ministra obrany Slovenskej republiky alebo ministra vnútra Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.