Vyhláška č. 444/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2022 do30.06.2022 (za 5 mesiacov)

OBSAH

444

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18a ods. 2, § 32 ods. 2, § 55 ods. 3 písm. b) druhého bodu a § 55a ods. 1 a 7 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z., vyhlášky č. 197/2017 Z. z., vyhlášky č. 310/2017 Z. z. a vyhlášky č. 79/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 časti Vysvetlivky na vypĺňanie žiadosti v treťom a deviatom bode sa vypúšťajú slová „podľa technickej normy“.

2. V prílohe č. 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa v zátvorke vypúšťa dvojbodka a číslo „2013“.

3. V prílohe č. 6 časti A odseku 2 vyhlásenia Vývozca/Odosielateľ stĺpci A1 piata veta znie: „Ak je potrebné uviesť viacero odosielateľov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a zoznam odosielateľov; ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam odosielateľov.“.

4. V prílohe č. 6 časti A odseku 8 vyhlásenia Príjemca stĺpci A1 tretia veta znie: „Ak je potrebné uviesť viacero príjemcov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a zoznam príjemcov; ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam príjemcov.“.

5. V prílohe č. 6 časti A odseku 40 vyhlásenia Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad stĺpci A1 sa doterajší text nahrádza týmto znením: „Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a zoznam dokladov; ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.“.

6. V prílohe č. 6 časti A odseku 42 vyhlásenia Cena za položku stĺpci A2 tretia veta znie: „Ak sú na faktúre za tovar alebo na samostatnej faktúre vyčíslené náklady na dopravu, poistenie, balenie a manipuláciu, tieto náklady sa do fakturovanej ceny za položku nezahŕňajú.“.

7. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A2 sa za piatu vetu vkladajú nová šiesta, siedma, ôsma, deviata a desiata veta, ktoré znejú: „Ak sa v jednom dopravnom prostriedku prepravuje niekoľko zásielok pre rôznych príjemcov a náklady na dopravu sú vyjadrené celkovou sumou za všetky zásielky, náklady na dopravu sa rozpočítajú v takom pomere, v akom sa jednotlivé zásielky podľa svojej hmotnosti podieľajú na vzniku nákladov na dopravu. Ak sa v jednej zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, náklady na dopravu sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky v takom pomere, v akom je hmotnosť príslušnej podpoložky k celkovej hmotnosti zásielky a uvádzajú sa v príslušných colných vyhláseniach samostatne. Ak je určujúcim kritériom pre vznik nákladov na dopravu iné objektívne kritérium, napríklad objem, tieto náklady sa rozpočítajú podľa tohto kritéria. Pri rozpočítaní poplatkov za nakládku a manipuláciu s tovarom, ktoré sú spojené s prepravou dovážaného tovaru, sa použijú ustanovenia o nákladoch na dopravu. Ak sa v jednej zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, náklady na poistenie sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky v takom pomere, v akom je cena alebo hodnota príslušnej podpoložky k celkovej cene alebo hodnote zásielky a uvádzajú sa v príslušných colných vyhláseniach samostatne.“.

8. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Vývozca (3/1) sa vypúšťajú slová „Nevypĺňa sa.“.

9. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Identifikačné číslo vývozcu (3/2) sa vypúšťajú slová „Nevypĺňa sa.“.

10. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Zjednodušené colné vyhlásenie/predchádzajúce doklady (2/1) sa doterajší text nahrádza týmto znením: „Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a zoznam dokladov; ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.“.

11. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Cena za položku/suma (4/14) tretia veta znie: „Ak sú na faktúre za tovar alebo na samostatnej faktúre vyčíslené náklady na dopravu, poistenie, balenie a manipuláciu, tieto náklady sa do fakturovanej ceny za položku nezahŕňajú.“.

12. V prílohe č. 6 časti B stĺpci Údajový prvok sa vypúšťa údajový prvok „Odpísanie (8/7)“.

13. V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12), Colný úrad predloženia (5/26) a Colný úrad dohľadu (5/27) sa za piatu vetu vkladajú nová šiesta, siedma, ôsma, deviata a desiata veta, ktoré znejú: „Ak sa v jednom dopravnom prostriedku prepravuje niekoľko zásielok pre rôznych dovozcov a náklady na dopravu sú vyjadrené celkovou sumou za všetky zásielky, náklady na dopravu sa rozpočítajú v takom pomere, v akom sa jednotlivé zásielky podľa svojej hmotnosti podieľajú na vzniku nákladov na dopravu. Ak sa v jednej zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, náklady na dopravu sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky v takom pomere, v akom je hmotnosť príslušnej podpoložky k celkovej hmotnosti zásielky a uvádzajú sa v príslušných colných vyhláseniach samostatne. Ak je určujúcim kritériom pre vznik nákladov na dopravu iné objektívne kritérium, napríklad objem, tieto náklady sa rozpočítajú podľa tohto kritéria. Pri rozpočítaní poplatkov za nakládku a manipuláciu s tovarom, ktoré sú spojené s prepravou dovážaného tovaru, sa použijú ustanovenia o nákladoch na dopravu. Ak sa v jednej zásielke prepravuje tovar patriaci do viacerých podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, náklady na poistenie sa rozpočítajú na jednotlivé podpoložky v takom pomere, v akom je cena alebo hodnota príslušnej podpoložky k celkovej cene alebo hodnote zásielky a uvádzajú sa v príslušných colných vyhláseniach samostatne.“.

14. V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12), Colný úrad predloženia (5/26) a Colný úrad dohľadu (5/27) sa vypúšťajú devätnásta, dvadsiata, dvadsiata prvá a dvadsiata druhá veta.

15. V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12), Colný úrad predloženia (5/26) a Colný úrad dohľadu (5/27) v dvadsiatej vete sa slovo „formuláru“ nahrádza slovami „colnému vyhláseniu“.

16. V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12), Colný úrad predloženia (5/26) a Colný úrad dohľadu (5/27) dvadsiata prvá veta znie: „Ak je v čase podania colného vyhlásenia v držbe deklaranta doklad, ku ktorému nie je priradený kód v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999“ a identifikačný údaj alebo opis uvedeného dokladu.“.

17. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Odklad platby (2/6) sa vypúšťajú slová „Nevypĺňa sa.“.

18. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene a) pri kódoch U060, U086, U160 a U260 sa vypúšťajú slová „prvom bode“.

19. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene a) pri kódoch U070, U087, U170 a U270 sa slová „ods. 1 písm. f) druhom bode“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a slová „č. 465/2008“ sa nahrádzajú slovami „č. 387/2020“.

20. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene a) sa vypúšťajú kódy U073 až U076 a kódy U273 až U276.

21. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene a) pri kóde U309 sa slová „neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „zákona č. 609/2007 Z. z.“.

22. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene b) pri kóde V302 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 352/2018 Z. z.“.

23. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene b) pri kóde V404 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 396/2020 Z. z.“.

24. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene b) pri kóde V405 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 396/2020 Z. z.“.

25. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene c) pri kóde S302 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 352/2018 Z. z.“.

26. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene c) sa za kód S307 vkladá kód S309, ktorý znie:

„S309 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 396/2020 Z. z.,“.

27. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene c) pri kóde S406 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 396/2020 Z. z.“.

28. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene c) pri kóde S407 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 396/2020 Z. z.“.

29. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene d) pri kódoch T050 a T051 sa slová „zákona č. 381/2013 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.

30. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene d) pri kódoch T301, T304 a T305 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

31. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene d) pri kóde T305 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“ a slová „zákona č. 631/2004 Z. z.“ sa nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.

32. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene e) pri kóde R320 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 352/2018 Z. z.“.

33. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene e) pri kóde R440 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 396/2020 Z. z.“.

34. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene e) pri kóde R450 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 396/2020 Z. z.“.

35. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene f) pri kóde Q010 sa za slová „oleja v znení neskorších predpisov“ vkladajú slová „v znení zákona č. 362/2019 Z. z.“.

36. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene f) pri kódoch Q020 až Q040 sa za slová „§ 16 zákona č. 609/2007 Z. z.“ vkladajú slová „v znení zákona č. 362/2019 Z. z.“.

37. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene f) pri kódoch Q301 až Q307 a kóde Q309 sa za slová „§ 19“ vkladajú slová „ods. 1“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 362/2019 Z. z.“.

38. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 v písmene f) pri kóde Q308 sa za slová „§ 19“ vkladajú slová „ods. 1“.

39. V prílohe č. 10 prvom bode sa za slovo „Írska“ vkladá čiarka a slová „pokiaľ ide o Severné Írsko“.

40. Prílohy č. 11 a 12 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

VZOR

ZÁVÄZOK RUČITEĽA – JEDNOTLIVÁ ZÁRUKA

Príloha č. 12 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

VZOR

ZÁVÄZOK RUČITEĽA – CELKOVÁ ZÁRUKA

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 18 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021, čl. I bodu 26, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022 a čl. I bodov 23, 24, 27, 28, 31, 33 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022.


Eduard Heger v. r.