Zákon č. 387/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.11.2019
Účinnosť od 01.01.2021

387

ZÁKON

zo 17. októbra 2019,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z. a zákona č. 91/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

g) chovať alebo usmrcovať kožušinové zvieratá výlučne alebo prevažne na účel získania kožušín,

h) chovať alebo usmrcovať králiky výlučne alebo prevažne na účel získania kožušín s výnimkou ich súkromnej domácej spotreby.“.

2. Za § 54h sa vkladá § 54i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠54i

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je ku dňu účinnosti tohto zákona prevádzkovateľom chovu zvierat v rozpore s § 22 ods. 4 písm. g) alebo h), je povinná chov zvierat ukončiť najneskôr do 31. decembra 2025.“.

3. Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý znie:

㤠55a

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.159)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 159 znie:

159) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.