Zákon č. 360/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

360

ZÁKON

z 27. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 4 sa číslo „60“ nahrádza číslom „30“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje ich ďalšie automatizované spracovanie podľa osobitných predpisov.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 40 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.“.

2. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa sa vypúšťa.

3. V § 8 ods. 5 sa slová „1. auguste“ nahrádzajú slovami „31. júli“.

4. § 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu14aa) sa § 8a nevzťahuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14aa znie:

14aa) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.

5. V § 8a ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ustanovenia odseku 4 písm. c) a odseku 5 písm. c) sa nevzťahujú ani na žiadateľa, ktorým je štátny podnik, aj keď nie je subjektom verejnej správy.“.

6. V § 9 ods. 4 písm. l) sa číslo „60“ nahrádza číslom „30“.

7. V § 10 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

d) rezerva na riešenie vplyvov legislatívnych zmien,

e) rezerva na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác,14e)

f) iná rezerva podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14e znie:

14e) Zákon č. 387/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 43 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 71/2015 Z. z.“.

8. V § 10 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Výšku rozpočtových rezerv podľa odseku 2 schvaľuje národná rada zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočtové rezervy podľa odseku 2 písm. a), c) až f) sa rozpočtujú v kapitole Všeobecná pokladničná správa, pričom prostriedky rozpočtovej rezervy podľa odseku 2 písm. d) a f) sa rozpočtujú v štruktúre podľa ich vecného vymedzenia. Rozpočtová rezerva podľa odseku 2 písm. b) sa rozpočtuje v kapitole Úradu vlády Slovenskej republiky. O použití prostriedkov podľa odseku 2 písm. a) rozhoduje vláda na návrh ministra financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“). O použití prostriedkov podľa odseku 2 písm. b) rozhoduje predseda vlády. O použití prostriedkov podľa odseku 2 písm. c), d), a f) rozhoduje minister financií, a to aj na účely podľa § 37 ods. 7; prostriedky podľa odseku 2 písm. c) možno použiť aj prostredníctvom osobitných účtov podľa § 20 ods. 1. Na rozpočtovú rezervu podľa odseku 2 písm. e) sa vzťahujú osobitné predpisy.14e)

(4) O hospodárení s rozpočtovými rezervami podáva vláda informáciu národnej rade v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy a v rámci štátneho záverečného účtu; informácia obsahuje prehľad o uvoľnení alebo o použití prostriedkov z rozpočtových rezerv v členení podľa správcov kapitol alebo podľa prijímateľov prostriedkov z rozpočtových rezerv, podľa účelu a výšky ich čerpania.“.

9. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Súčasťou štátnych finančných aktív sú aj peňažné prostriedky v pokladnici a na bežných účtoch štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií, ktorých správu vykonávajú tieto organizácie. Súčasťou štátnych finančných aktív je aj odvod za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní so štátnymi finančnými aktívami.“.

10. § 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Zo štátnych finančných aktív možno poskytnúť návratnú finančnú výpomoc právnickej osobe, a to len po predchádzajúcom súhlase vlády, na určený účel a na základe písomnej zmluvy; týmto nie je dotknuté poskytovanie návratnej finančnej výpomoci na základe osobitných predpisov.17) Predchádzajúci súhlas vlády nie je potrebný, ak ide o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na účely, na ktoré prevzala vláda úver. Na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci príspevkovej organizácii, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť, sa vzťahuje osobitný predpis.18aa) Ak sa poskytuje návratná finančná výpomoc subjektu verejnej správy, ktorým je obec alebo vyšší územný celok, nemôže byť poskytnutá na zabezpečenie ich platobnej schopnosti.18ab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18aa a 18ab znejú:

18aa) § 100a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18ab) Čl. 6 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.“.

11. V § 14 ods. 3 tretej vete sa slová „Ministerstvo financií spolu“ nahrádzajú slovom „Súčasne“, za slovo „správy“ sa vkladá slovo „sa“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak Výbor pre daňové prognózy18d) po 15. októbri bežného roka aktualizuje prognózu18d) zohľadnenú v návrhu rozpočtu verejnej správy, minister financií pri prerokovaní návrhu rozpočtu verejnej správy informuje národnú radu o tejto aktualizácii.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18d znie:

18d) Čl. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.“.

12. V § 19 ods. 12 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať výdavky prostredníctvom kreditnej platobnej karty, ak ide o spôsob zabezpečenia úhrady výdavku v platobnom styku a výšku úhrady prostredníctvom kreditnej platobnej karty má subjekt verejnej správy zabezpečenú vo svojom rozpočte.“ a vypúšťajú sa predposledná a posledná veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b sa vypúšťa.

13. § 19a znie:

㤠19a

(1) Subjekt verejnej správy okrem subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ak odsek 10 neustanovuje inak, je povinný vypracovať a na svojom webovom sídle zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti24ad) investície a štúdiu uskutočniteľnosti koncesie,24ab) ktorú plánuje uskutočniť. Subjekt verejnej správy je povinný vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti podľa prvej vety najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom prípravy investície alebo koncesie.

(2) Začiatkom prípravy investície je úkon subjektu verejnej správy, ktorý iniciuje získanie alebo smeruje k získaniu potrebných podkladov alebo povolení na realizáciu investície, alebo úkon, ktorým subjektu verejnej správy vzniká záväzok alebo povinnosť investíciu realizovať; začiatkom prípravy investície je najmä jedna zo skutočností podľa písmen a) až e), podľa toho, ktorá nastane skôr:

a) zverejnenie

1. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorého predmetom je realizácia investície,

2. oznámenia použitého ako výzva na súťaž,

b) vypracovanie zámeru podľa osobitého predpisu,24ae) začatie konania o posudzovaní predpokladaných vplyvov na životné prostredie, konania o majetkovoprávnom vysporiadaní, územného konania alebo stavebného konania, podľa toho, čo nastane skôr; za začiatok prípravy investície sa považuje aj zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na prípravu dokumentácie pre tieto úkony,

c) príprava projektovej dokumentácie stavby alebo zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na jej prípravu,

d) začatie rokovaní o uzatvorení zmluvy, ktorej predmetom je realizácia investície,

e) vykonanie ďalších činností potrebných na realizáciu investície.

(3) Začiatkom prípravy koncesie je zverejnenie oznámenia o koncesii.24af)

(4) Štúdiu uskutočniteľnosti zverejnenú pred začiatkom prípravy investície alebo pred začiatkom prípravy koncesie je subjekt verejnej správy povinný aktualizovať a aktualizovanú štúdiu zverejniť na svojom webovom sídle najneskôr 30 kalendárnych dní pred

a) vyhlásením verejného obstarávania,24ag) ktorého predmetom je realizácia investície,

b) vznikom záväzku subjektu verejnej správy, na základe ktorého je realizácia investície alebo koncesie nezvratná, najmä podpis zmluvy, ktorej predmetom je realizácia investície alebo koncesie, objednanie stavebných prác, objednanie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku alebo kúpa dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, a to najmenej raz pred vznikom takého záväzku.

(5) Ak štúdia uskutočniteľnosti podľa odsekov 1 a 4 obsahuje utajované skutočnosti,24ah) subjekt verejnej správy ju nezverejňuje, ale zasiela ministerstvu financií v súlade s osobitnými predpismi.24ai) Subjekt verejnej správy je povinný na svojom webovom sídle zverejniť informáciu, že štúdia uskutočniteľnosti podľa prvej vety sa nezverejňuje, pretože obsahuje utajované skutočnosti; to neplatí, ak informácia o pripravovanej investícii alebo koncesii je utajovanou skutočnosťou.

(6) Subjekt verejnej správy podľa odseku 1 bezodkladne oznámi ministerstvu financií zverejnenie štúdií uskutočniteľnosti podľa odsekov 1 a 4 na svojom webovom sídle. Ministerstvo financií hodnotí štúdie uskutočniteľnosti podľa odsekov 1 a 4 a na svojom webovom sídle zverejňuje hodnotenie týchto štúdií do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety alebo odo dňa doručenia týchto štúdií.

(7) Investíciou sa na účely odseku 1 rozumie obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku,24aj) aj ak je vylúčený z odpisovania,24ak) vrátane nájmu veci s právom kúpy prenajatej veci,29) opcia na kúpu alebo dodanie, operatívny lízing,24al) nadobudnutie alebo zvýšenie majetkovej účasti subjektu verejnej správy podľa odseku 1 v právnickej osobe. Investíciou sa rozumie aj predmet rámcovej dohody,24am) podľa ktorej najmenej polovica výdavkov dohodnutých v rámcovej dohode sa má použiť na obstaranie majetku podľa prvej vety.

(8) Hodnotu investície a koncesie, pri ktorých sa vypracúvajú a zverejňujú štúdie uskutočniteľnosti podľa odsekov 1 a 4 a základné náležitosti štúdie uskutočniteľnosti ustanoví vláda nariadením.

(9) Ak subjekt verejnej správy podľa odseku 1 po zverejnení štúdie uskutočniteľnosti ministerstvu financií oznámi, že nebude pokračovať v príprave investície alebo koncesie, ministerstvo financií hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti podľa odseku 6 nezverejňuje. Ak sa subjekt verejnej správy podľa odseku 1 rozhodne pokračovať v investícii alebo koncesii, na pokračovanie v investícii alebo koncesii sa vzťahujú odseky 1 až 8.

(10) Ministerstvo financií je oprávnené požadovať všetky informácie a dokumenty o príprave a realizácii investície a koncesie, ku ktorým je subjekt verejnej správy povinný vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti, a subjekt verejnej správy je povinný požadované informácie a dokumenty poskytnúť v lehote určenej ministerstvom financií, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 kalendárnych dní.

(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na subjekt verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ak pripravuje investíciu alebo koncesiu, ktorej najmenej polovica výdavkov je financovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.

(12) Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa nevzťahujú na investície a koncesie súvisiace s plnením úloh Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na úseku kriminálneho spravodajstva podľa osobitných predpisov.24an)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24ae až 24ag a 24ai až 24an znejú:

24ae) § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

24af) § 26 a 101 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 345/2018 Z. z.

24ag) Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24ai) § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.

24aj) § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24ak) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24al) Bod 15.08. kapitoly 15 prílohy A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení.

24am) § 2 ods. 5 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 345/2018 Z. z.

24an) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
§ 39a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 21 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia môže mať len jedného zriaďovateľa.“.

15. V § 21 ods. 10 sa slová „rozpočtovej organizácie, ktorou je ministerstvo“ nahrádzajú slovami „rozpočtových organizácií, ktorými sú ministerstvá a Úrad vlády Slovenskej republiky“.

16. § 25 sa vypúšťa.

17. V § 26 ods. 10 sa vypúšťajú slová „podľa § 25 a“.

18. V § 28 ods. 1 tretej vete sa za slovo „zdroj“ vkladajú slová „na zabezpečenie prevádzky,“.

19. V § 28 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení zostávajú v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie.“.

20. § 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Očakávanú skutočnosť bežného rozpočtového roka v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na bežný rozpočtový rok zverejňuje ministerstvo financií spôsobom podľa osobitného predpisu7) najneskôr do 15. augusta bežného roka na základe údajov k 30. júnu bežného roka dostupných v čase jej spracovania.“.

21. V § 31 odsek 14 znie:

(14) Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny, najneskôr do desiatich rokov od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k porušeniu finančnej disciplíny.“.

22. V § 32 prvá veta a druhá veta znejú: „Ministerstvo financií môže subjektu, ktorému vyplývajú povinnosti z tohto zákona, uložiť za ich nesplnenie pokutu až do výšky 500 000 eur v závislosti od závažnosti porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona a dĺžky trvania protiprávneho stavu podľa všeobecných predpisov o správnom konaní48) v lehote podľa § 31. Za nesplnenie povinností ustanovených v § 8a ods. 10 a § 19 ods. 3 a 6 môže uložiť pokutu aj Úrad vládneho auditu až do výšky 500 000 eur v závislosti od závažnosti porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona a dĺžky trvania protiprávneho stavu podľa všeobecných predpisov o správnom konaní48) v lehote podľa § 31.“.

23. Za § 37k sa vkladá § 37l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37l

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Na návratnú finančnú výpomoc poskytnutú zo štátnych finančných aktív do konca roka 2020 sa § 13 ods. 9 nevzťahuje.

(2) Na investíciu alebo koncesiu, ktorej začiatok prípravy nastal pred 1. januárom 2021 a realizácia nebola ukončená do 31. decembra 2020, a na povinnosti subjektu verejnej správy, ktorý takúto investíciu alebo koncesiu pripravuje alebo realizuje, sa vzťahuje ustanovenie § 19a v znení účinnom od 1. januára 2021, pričom subjekt verejnej správy je povinný vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti investície alebo štúdiu uskutočniteľnosti koncesie podľa § 19a ods. 2, 3 alebo ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2021 podľa toho, v akom štádiu prípravy alebo realizácie sa investícia alebo koncesia nachádza, a poskytnúť informácie a dokumenty o príprave a realizácii investície alebo koncesie po 31. decembri 2020 podľa § 19a ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2021.

(3) Konanie o uložení pokuty podľa § 32 v znení účinnom do 31. decembra 2020, právoplatne neukončené do 31. decembra 2020, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.